Про введення в дію Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльностіСторінка2/5
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Форма 1/2а/ПЦЗ

ДОПОВІДЬ

про стан цивільного захисту центральних органів виконавчої влади (далі - ЦОВВ)

Кількість підпорядкованих структур, органів управління цивільного захисту, робітників і службовців мирного часу, кількість об'єктів економіки (господарювання): що продовжують роботу в особливий період, чисельність найбільшої працюючої зміни (далі - НПЗ); з безперервним технологічним процесом; які підлягають безаварійному зупиненню, чисельність робітничого персоналу і НПЗ; хімічно небезпечних об'єктах.

I. Система управління, оповіщення і зв'язку

Заходи щодо підвищення готовності системи управління, оповіщення і зв'язку ЦОВВ, зміни в системі оповіщення у звітному періоді.

II. Захист працівників

1. Забезпеченість працівників, у тому числи найбільшої робочої зміни ЗСЦЗ. Стан готовності існуючого фонду ЗСЦЗ (загальні кількісні та відсоткові показники, кількість коштів, витрачених на ремонт протягом року).

2. Стан забезпечення засобами РХБ захисту, приладами хімічної і радіаційної розвідки, приладами дозиметричного контролю (кількісні та відсоткові показники: загальні та придбані протягом року).

3. Стан медичного захисту, забезпеченість медичними засобами індивідуального захисту.

4. Удосконалення евакуаційних заходів, скорочення термінів їх проведення. Підготовка та освоєння районів, визначених для розміщення осіб, що евакуйовуються.

III. Навчання органів управління, працівників та сил ЦЗ

Підготовка у сфері ЦЗ керівного складу ЦОВВ на відповідних курсах (чисельність осіб, які пройшли підготовку і відсоток виконання плану підготовки за звітний період по категоріях навчання). Організація навчання працівників з основних питань ЦЗ (дій в умовах виникнення НС, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей).

Утворення і розвиток системи загальної середньої та позашкільної освіти гуртків, факультативів, курсів з ЦЗ, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи (кількісні та відсоткові показники).

IV. Сили цивільного захисту України

Відомості про наявність у галузі спеціалізованих формувань цивільного захисту (аварійно-відновлювальних, аварійно-технічних, рятувальних й інших), їх готовність до виконання завдань (кількісні та відсоткові показники загальні, атестованих, готових до дій за призначенням та створених протягом року), оснащення. Стан готовності до роботи (дій) в осінньо-зимовий період (автодорожніх служб тощо). Висновки з готовності до дій, пропозиції щодо їх подальшого удосконалення. Проведення навчань та тренувань органів управління та сил ЦЗ (загальні відомості). Участь у інших заходах ЦЗ.

V. Матеріальне забезпечення

Заходи з удосконалення матеріального забезпечення. Для визначених ЦОВВ стан накопичення запасів відомчого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих НС (у відсотках до затвердженої номенклатури, з них за договорами, обсяг витрачених та поновлених протягом року матеріальних засобів).

VI. Протипожежне забезпечення

Обладнання об'єктів підвищеної небезпеки системами раннього виявлення загрози виникнення НС ((кількісні та відсоткові показники) кількість ОПН, загальна кількість та за звітний рік технічних завдань, робочих проектів на улаштування систем, кількість ОПН, де системи змонтовано). Виконання інженерно-технічних протипожежних заходів ЦЗ.

VII. Узагальнені висновки про стан ЦЗ, стійкості функціонування галузі, пропозиції щодо її удосконалення

______________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

«___» _________________ 20___ р.Форма 1/ГПЦЗ 2

ІНФОРМАЦІЯ

щодо планування заходів з підготовки органів управлінь та сил ЦЗ функціональної підсистеми

ЄДСЦЗ у році

з/п


Назва функціональної підсистеми, формування та тематика заходів з підготовки

Місяць проведення заходу (за планом)

І

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

1

Командно-штабне навчання з органами управління та силами ЦЗ функціональної підсистеми ЄДСЦЗ

1.1
2

Штабне тренування з органами управління функціональної підсистеми ЄДСЦЗ

2.1
3

Спеціальне навчання (тренування) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми ЄДСЦЗ

3.1
4.

Спеціальне навчання (тренування) формувань центрального підпорядкування Оперативно-рятувальної служби ЦЗ

4.1
__________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

" " 20___ р.

Примітка: Форма ГПЦЗ 2 надсилається на електронну адресу супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.


Форма І/ВПЦЗ

ДОНЕСЕННЯ

про стан виконання заходів з підготовки органів управління та сил ЦЗ за квартал року

з/п

Назва підсистеми (ланки) ЄДСЦЗ, спеціалізованої служби ЦЗ, формування

Найменування заходу з підготовки

Тема заходів з підготовки

Дата проведення

Кількість залучених органів управління

Кількість залучених

Прим.

особового складу

техніки

населення

працююче (працівники ; об'єктів)

непрацююче

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

" " 20___ р.

Керівник функціональної підсистеми (ланки) ЄДСЦЗ (спеціалізованої служби ЦЗ, формування) _______________________________________________________________________

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)

" " 20___ р.


Примітки: 1. У колонці 3 вказуються заходи з підготовки, передбачені Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р- № 443.

2. Для штабних тренувань колонки 7, 8, 9, 10 не заповнюються.3. Форма ВГЩЗ надсилається на електронну адресу супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.

II. З питань реагування на надзвичайні ситуації

Форма 2/НС-1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення надзвичайної ситуації


Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

1

Код НС (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (далі - НС)2

Місце виникнення НС (область, район, населений пункт, об'єкт, належність об'єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок НС (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)4

Закінчення робіт з ліквідації НС, дата, час
-

5

Характер та масштаби НС (опис НС, причини виникнення; зона НС; кількість осіб, які перебувають у зоні НС; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку НС (зазначити об'єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо)8

Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації НС (осіб-з них працівників ДСНС, одиниць техніки-з них тієї, що належать ДСНС України, інші сили (Міноборони України, МВС України, МОЗ України тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань ЦЗ9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих НС (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175)12

Матеріальні витрати на ліквідацію НС, тис. гривень13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків НС, номер телефону, телефаксу15

Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер телефону, телефаксу


__________________________________________________________________(посада, підпис, ініціали та прізвище)

" " 20___ р.
III. З питань інженерного захисту населення і територій

Форма 4/1/СІЗ ЦЗ

(присвоєння грифу відповідно до вимог

чинного законодавства у сфері захисту

державної таємниці)

ВІДОМОСТІ

про стан укриття населення у фонді захисних споруд ЦЗ станом на 1 листопада 20___ року

_______________________________________________

(найменування регіону, міністерства, відомства тощо)


з/п


Назва

Чисельність населення, яке проживає на території (тис. осіб)

Підлягає укриттю

у фонді ЗС ЦЗ

(тис. осіб)


Кількість та місткість

сховищ та ПРУ (шт./тис. осіб)Фактично укривається в сховищах та ПРУ НПЗ та населення (тис. осіб)

Укривається в інших спорудах

Всього укривається населення

(тис. осіб)Потреба у додатковому фонді
ЗС ЦЗ

(шт./тис. осіб)сховищ

ПРУ

Всього

У сховищах

У ПРУ

Всього (тис. осіб)

Споруди подвійного призначення

шт./тис. осіб)Найпростіші укриття, (шт./тис. осіб)

Всього

сховищ (у т.ч. що швидко будуються)

ПРУ

Всього

у тому числі

Всього

у т.ч. для НПЗ

у тому числі споруди метрополітену

(шт./тис. осіб)не готові до використання

з трьома режимами вентиляції

У гірничих виробках, у яких розташовані

Всього

у т.ч. НПЗ

у ЗС ЦЗ

всього

неготових до використання

Всього

не готові до використання

Всього

не готові до використання

Всього

у т.ч. для НПЗ

Всього

У т.ч. для НПЗ

Всього

у т.ч. НПЗ

Населення

Всього

у т.ч. НПЗ

Населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Всього за регіон, міністерство, відомство тощо:2

У містах, віднесених до відповідних груп ЦЗ (всього), з них:2.1

міста особливої групи2.2

міста І групи (всього)2.3

міста ІІ групи (всього)2.4

міста ІІІ групи (всього)3

На об'єктах, які відносяться до категорії особливої важливості з ЦЗ, розміщених поза містами, віднесеними до груп ЦЗ та зонах можливих сильних руйнувань навколо них (всього)4

На АЕС та у зонах спостереження навколо них (всього):5

По містах, що не віднесені до груп ЦЗ (всього)6

По інших населених пунктах (всього)7

У зонах можливого катастрофічного затоплення


Начальник структурного підрозділу з питань цивільного захисту МОВВ _____________________________________________________________(посада) (підпис) (прізвище)
"_____" ___________________ 20 __ р.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка