Про присвоєнняСкачати 40.02 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір40.02 Kb.
Форма 7

Шифр А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОВІДКА
про присвоєння ________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові у давальному відмінку)

вченого звання ________________________________

кафедри ________________________________

Реєстр. № _______________I. ПОДАННЯ
Призначений на посаду доцента кафедри __________________________ з
«____» ____________20____ р. Наказ № _____ від «____» ____________20____ р.

При розгляді подання «_____» ______________ 20___ р. Вчена рада Херсонського національного технічного університету, у складі ______осіб із


45 членів ради, голосувала за присвоєння вченого звання:

«за» – ____________,

«проти» – _________,

недійсних бюлетенів – __________.

(Протокол засідання № ____ від «____» ____________ 20___ р.).
II. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗДОБУВАЧА
1. Прізвище, ім’я по-батькові, рік народження.

2. У _______ році закінчив (ла) _____________________________________(повне найменування вищого навчального закладу)

за спеціальністю _____________________ і отримав кваліфікацію ______________ (Диплом _____________________).(серія, номер, дата видання)

3. Кандидат __________________ наук з ___________ року.

Дисертацію захистив «____» ____________ 20___ р. у спеціалізованій вченій раді __________________________________________ за спеціальністю ____________________________ (Диплом _________________________).

(серія, номер, дата видання)

4. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти


III – IV рівня акредитації ____ років, _____ місяців, в тому числі у даному навчальному закладі _____ років, _____ місяців.

5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ –ІV рівня акредитації:

– з «____» _______ 20___ р. по «____» ________ 20___ р. – асистент кафедри ________________________________________;

– «____» _______ 20___ р. по «____» ________ 20___ р. – ст. викладач кафедри ________________________________________;

– «____» _______ 20___ р. по теперішній час – доцент кафедри ________________________________.

6. Основні навчальні курси, які веде _________________________________:(Прізвище, ім’я та по-батькові здобувача)

– __________________________: усього – ____ години, у т.ч. лекційних годин – ________;

__________________________: усього – ____ години, у т.ч. лекційних годин – ________;

– керівництво дипломним проектуванням – ______ годин, у т.ч. випускними роботами бакалаврів – ____ годин, дипломними роботами спеціалістів – ___ годин; дипломними роботами магістрів – _____ годин;

– керівництво переддипломною практикою студентів – ______ години;

– участь у державній екзаменаційній комісії – _____ годин.

Загальне середньорічне педагогічне навантаження складає _____ годин, у тому числі лекційних годин – _____.

Усі курси, які веде здобувач, методично забезпечено.

7. Участі у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував кандидатів наук ________________________________(прізвище і найменування спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів: (кількість, прізвища та ініціали)

8. Здобувач бере участь у науково-дослідницькій роботі
кафедри ________________________________________________ за темою «__________________________________» (державний реєстраційний № _______).
III. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Має ______ публікацій, з них ______ наукового та ______ навчально-методичного характеру, в тому числі ______ публікацій у фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано ______ праць, з них: _____ наукових та _____ навчально-методичного характеру, у тому числі _____ публікацій у фахових виданнях.

Під час роботи на посаді доцента видано _______ друкованих праць.

Основні з них:

1.

2.


3.

4.


5.
IV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відкрита лекція з дисципліни «____________________________» на тему: «__________________________» була проведена для студентів ________ курсу спеціальності _______________________ факультету _________________________ «____» ____________ 20___ р. Лекція була обговорена на засіданні кафедри __________________________. Дана позитивна оцінка. Протокол засідання кафедри _______________ № _____ від «____» ____________ 20___ р. Зокрема, було відзначено, що заняття проведено на високому науково-методичному рівні, із застосуванням інтерактивних методів навчання. Зміст лекції та застосовані при її проведенні методи відповідають вимогам вищої школи.

Здобувач ________________ брав участь у ____ конференціях, у тому числі:(прізвище, ініціали)

–;

–;–.

За результатами конференцій опубліковано статті та тези.

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка. Кафедра рекомендує _________________

(прізвище, ініціали)

до присвоєння вченого звання доцента кафедри ____________________ (Протокол № ______ від «____» ____________ 20___ р.).

На засіданні Вченої ради факультету _________________________________ (Протокол № ______ від «____» ____________ 20___ р.) одноголосно рекомендовано Вченій раді Херсонського національного технічного університету присвоїти __________________________________ вчене звання доцента кафедри

(Прізвище, ім’я та по-батькові здобувача)

_________________________.

Голова Вченої ради

д.т.н., професор


Ю.М. Бардачов


Вчений секретар

к.т.н., доцент


Н.Є. Субботіна


Начальник відділу кадрів

к.т.н., доцент


М.В. Танська
«_____»______________20____ р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка