Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначенняСторінка5/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6. Вимоги до супровідної документації


Від якості супровідної документації та її відповідності нормативним документам значною мірою залежить термін отримання грифа.

6.1. Загальна документація

6.1.1. Рецензії


Рекомендації до змісту рецензії

Визначаючи якість рукопису, рецензент повинен оцінити його відповідність сучасному рівню наукових знань. Рецензія має містити кваліфікований аналіз роботи, давати об’єктивну, аргументовану оцінку та обґрунтовані рекомендації за такими аспектами: 1. Аналіз актуальності навчального видання, і використання новітньої літератури та навчально-методичного рівня рукопису.

 2. Відповідність змісту рукопису:

  • назві і виду видання (зокрема, звернути увагу чи є це навчальним посібником, конспектом лекцій, методичними вказівками тощо);

  • навчальній (робочій навчальній) програмі дисципліни;

  • цільовому призначенню і вимогам, які ставляться до навчальної літератури.

 1. Відповідність обсягу рукопису в цілому та окремих його розділів (виходячи з кількості годин за навчальним планом для вивчення даного матеріалу), за рахунок чого можна раціонально скоротити обсяг.

 2. Доступність викладу матеріалу для сприйняття студентами.

 3. Відповідність ілюстративного матеріалу змісту та доцільність його використання. Рекомендації щодо вилучення зайвих рисунків.

 4. Місце рецензованої роботи серед опублікованих раніше з даної теми (дисципліні, розділу): що нового в ній або чим вона відрізняється від інших, чи не дублює робіт (відомі рецензенту) інших авторів або раніше надрукованих робіт цього самого автора (в цілому і частково).

 5. Допущені автором неточності, помилки (із зазначенням сторінки, таблиці, рисунка тощо) та рекомендації щодо їх виправлення.

 6. Аналіз рекомендованої у рукописі літератури.

 7. Інші вимоги, які рецензент вважає потрібними.

 8. Висновок про можливість рекомендації рукопису до надання грифа.

 9. Можливість використання роботи в навчальному процесі інших вищих навчальних закладів.

Зауваження і пропозиції мають бути об’єктивними та принциповими. Рецензент повинен відзначити все позитивне і негативне в роботі, що допоможе автору доопрацювати рукопис. У разі негативної оцінки рукопису в цілому, рецензент повинен обґрунтувати свої висновки особливо переконливо.

Від дотримання строків рецензування залежить час підготовки навчальної літератури до випуску і, зрештою, своєчасне забезпечення студентів необхідними виданнями.


Рекомендації до оформлення рецензії

У заголовку рецензії зазначається вид видання та його повна назва, а також ініціали та прізвища авторів (укладачів). Підпис рецензента має завірити посадова особа, також ставиться печатка установи, організації рецензента.Рецензія

на

(вид та повна назва видання)

авторів (укладачів)


(Текст рецензії)
Рецензент

__________________________ ___________ _________________(посада, вчене звання, науковий ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

Печатка установи, організації рецензента6.1.2. Довідка відповідального редактора


Відповідальний редактор оцінює якість рукопису, перевіряючи його на питання дотримання стандартів, нормативних документів, правильності написання наведених цитат, науково-технічних термінів, одиниць вимірів, оформлення довідкового матеріалу, відповідності наведених символів позначенням, установленим стандартами або прийнятим у науковій та нормативній літературі, допомагаючи при цьому авторові/укладачеві з цих питань, ухвалюючи з ним рекомендовані зміни.

Якщо рукопис відповідає усім вимогам, то відповідальний редактор підписує відповідну довідку:

Цитати та фактичний матеріал перевірено

Зауваження рецензентів враховано


Автори (укладачі):

(ПІБ повністю, вчене звання, науковий ступінь)

Рецензенти:(ПІБ повністю, вчене звання, науковий ступінь)
(назва структурного підрозділу)

(назва рукопису та вид видання)

Відповідальний редактор:

_______________________ ___________ _________________(посада, вчене звання, науковий ступінь) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.


6.1.3. Довідка про авторів/укладачів


Довідка про авторів/укладачів надається у довільній формі, але з наведенням обов’язкових відомостей про авторів/укладачів, рецензентів та відповідального редактора:


Автори (укладачі):


(прізвище, ім’я, по батькові)

(вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи)

контактні телефони

(службовий, домашній, мобільний)

Рецензенти:

(прізвище, ім’я, по батькові)

(вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи)
Відповідальний редактор:

(прізвище, ім’я, по батькові)

(вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи)
Контактна особа:

(прізвище, ім’я, по батькові)

телефони

(службовий, домашній, мобільний)

6.2. Документація для грифа НТУУ «КПІ»

6.2.1. Обґрунтування доцільності видання


У заголовку обґрунтування доцільності видання зазначається повна назва видання, а також ініціали та прізвища авторів (укладачів) рукопису.

Подається обов’язкова вихідна інформація:

– шифр і назва напряму підготовки, код і назва спеціальності, за якими проводиться підготовка студентів;

назва навчальної дисципліни, для забезпечення якої призначений підготовлений рукопис.

Аналізується стан існуючого інформаційно-методичного забезпечення навчальної літератури з дисципліни за фондами Науково-технічної бібліотеки та кафедрами.

Після зробленого аналізу визначається необхідність видання (перевидання) певної навчальної (навчально-методичної) літератури.

Визначається ціль, завдання пропонованого рукопису. Зокрема, вказується вид видання, кількість навчальних годин з дисципліни та кількість годин самостійної роботи студентів, які це видання має забезпечувати згідно з робочою навчальною програмою дисципліни.

Якщо навчально-методичне видання підготовлено групою авторів (укладачів), потрібно визначити внесок у сумісну працю кожного з них.

Далі подається інформація щодо накладу видання та його розподілу.

Для забезпечення акредитаційних вимог (1 примірник на 3-х студентів) розраховується нормативна кількість примірників видання:N = (8....10) NГР,

де NГР – кількість навчальних груп студентів згідно з робочим навчальним планом.

Ці примірники мають бути обов’язково передані до фонду Науково-технічної бібліотеки університету (бібліотеки факультету (інституту) або до методичного кабінету відповідної кафедри).

Відповідно до наказу НТУУ «КПІ» №1-155 від 29.11.02 р. «Про безоплатний обов’язковий примірник» до фонду НТБ університету обов’язково передається 10 примірників (1 примірник з них – до навчально-методичного відділу університету).

Також відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 608 від 10.05.02 р. «Про порядок доставлення обов’язкових примірників документів» 8 примірників обов’язково передаються до:


 • Верховної Ради України (01019, Київ-19, вул. Грушевського, 5) – 1 пр.;

 • Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3. Керівнику центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Стрішенець Н.В., тел. 524-81-40 (відділ комплектації)) – 2 пр.;

 • Національної парламентської бібліотеки України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1. Директору Вилегжаніній Т.І., тел. 278-85-12) – 1 пр.;

 • Книжкової палати України (02660, Україна, м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 27. Директору Сенченко М.І., тел.: 552-20-21, 551-14-35) – 1 пр.;

 • Державної науково-технічної бібліотеки України (03680, МСП, м. Київ-150, вул. Горького, 180, Директору Ніколаєнку Л.І., тел./факс: 529-43-92, 528-23-38, 529-42-04) – 1 пр.;

 • Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, тел. 467-22-14 (матеріально-відповідальна Шапошник Л.Л.)) – 1 пр.;

 • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Директору, тел. 416-52-56 (відділ комплектації)) – 1 пр.

Мінімальний наклад видань згідно з вимогами ВПК «Політехніка» становить 50 примірників.

Обґрунтування доцільності видання підписує завідувач кафедри, співробітниками якої є автори (укладачі) видання.Обґрунтування доцільності видання

(повна назва видання, прізвище, ініціали авторів (укладачів)
1. Вихідна інформація:

(шифр, назва напряму підготовки; код, назва спеціальності)

(назва навчальної дисципліни)
2. Аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення за фондами НТБ та кафедри:

Повне найменування

Рік
видання

Мова

Кількість примірників та місцезнаходження

Недоліки видання3. Обґрунтування необхідності видання (перевидання) певної навчальної (навчально-методичної) літератури.


4. Визначення цілей та завдання пропонованого видання.

Видання забезпечує _____ навчальних годин з дисципліни та _____ годин самостійної роботи студентів згідно з робочою навчальною програмою дисципліни.


5. Внесок авторів (укладачів) у сумісну працю з підготовки видання (для групи авторів):

Прізвище, ініціали автора
(укладача)

Кількість сторінок, виконані автором (укладачем), арк. А4

Загальна кількість сторінок, арк. А46. Обґрунтування накладу видання та його розподіл.

Нормативна кількість примірників видання N = (8....10) NГР = ______
7. Розподіл загального накладу видання, що пропонується:

Загальний
наклад

Розподіл накладу

Фонд НТБ

Обо’язкові примірники
(згідно з Постановою КМУ № 608 від 10.05.02 р.)

Фонд кафедри
(інституту, факультету)

Розповсюдження8
Завідувач кафедри ______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

6.2.2. Обґрунтування доцільності електронного видання
(інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання)


Вимоги та рекомендації до складання обґрунтування доцільності електронного видання (інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання) такі самі, як і для друкованих видань, але має більш спрощену структуру.

Обґрунтування доцільності електронного видання

(інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання)


(повна назва роботи)

1. Вихідна інформація:(шифр, назва напряму підготовки; код, назва спеціальності)

(назва навчальної дисципліни)
2. Обґрунтування необхідності в цьому електронному виданні (інформаційному ресурсі (елементі) системи дистанційного навчання).
3. Визначення цілей, завдання та призначення пропонованого електронного видання (інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання).

Робота забезпечує ______ навчальних годин з дисципліни та _____ годин самостійної роботи студентів згідно з робочою навчальною програмою дисципліни.


4. Внесок авторів у сумісну працю з виконання роботи:

Прізвище, ініціали автора (укладача)

Відсоток матеріалу,
що виконав автор


Завідувач кафедри ______________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

6.2.3. Робоча навчальна програма дисципліни (кредитного модуля)


Якщо матеріал, поданий на експертизу, розрахований на студентів декількох напрямів підготовки або спеціальностей, то копії робочих навчальних програм подаються з усіх зазначених напрямів підготовки (спеціальностей), а також форм навчання (денна, заочна).

Робоча навчальна програма має бути складена відповідно до «Методичних рекомендацій до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм кредитних модулів» (2006 р.).


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка