Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення



Сторінка1/7
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку навчальних видань
та електронних засобів
навчального призначення


Ухвалено

Методичною радою НТУУ «КПІ»

18.12.2008 р., протокол № 4

Київ


НТУУ «КПІ»

2009


Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

Навчальне видання


ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку навчальних видань


та електронних засобів
навчального призначення

Положення розроблено для ознайомлення авторів (укладачів) з вимогами до навчальних видань та електронних засобів навчального призначення. Викладено послідовність дій при наданні рукописам грифів НТУУ «КПІ» та МОН України, подані вимоги до супровідної документації, а також рекомендації до її підготовки.

Укладачі: Горбенко Володимир Терентійович, канд. техн. наук, доц.

Лоза Галина Іванівна

Мікульонок Ігор Олегович, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний

за випуск В. П. Головенкін, канд. техн. наук, доц.


Рецензенти: В. Ю. Горчаков, д-р біол. наук, доц.

В. І. Зубчук, канд. техн. наук, проф.


За редакцією укладачів

Надруковано з оригінал-макета замовника

Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Гарнітура Times.


Спосіб друку – ризографія. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 420 пр.

НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка»

Свідоцтво ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

тел./факс (044) 241-68-78

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

Передмова 4

1. Терміни та визначення 5

2. Структура навчальних видань 8

2.1. Структура підручників та навчальних посібників 8

2.2. Структура навчально-методичної літератури 14

3. Основні вимоги до рукописів 16

4. Порядок надання грифа НТУУ «КПІ» 18

4.1. Надання грифа НТУУ «КПІ» навчальним виданням 18

4.2. Надання грифа НТУУ «КПІ» електронним навчальним виданням 19

4.3. Надання грифа НТУУ «КПІ» інформаційним ресурсам системи дистанційного навчання 20



5. Порядок надання грифа
Міністерства освіти і науки України 22


6. Вимоги до супровідної документації 25

6.1. Загальна документація 26

6.1.1. Рецензії 26

6.1.2. Довідка відповідального редактора 28

6.1.3. Довідка про авторів/укладачів 29

6.2. Документація для грифа НТУУ «КПІ» 30

6.2.1. Обґрунтування доцільності видання 30

6.2.2. Обґрунтування доцільності електронного видання


(інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання) 33

6.2.3. Робоча навчальна програма дисципліни (кредитного модуля) 34

6.3. Документація для грифа МОН України 34

6.3.1. Обґрунтування доцільності видання 34

6.3.2. Довідка про видану літературу 35

6.3.3. Лист-клопотання 36



Список літератури для користування авторам 41

Додатки 43

Витяг із Закону України «Про видавничу справу» 43

Витяг із Закону України «Про авторське право і суміжні права» 47




Передмова


Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення складено з урахуванням положень законодавчих актів та вимог Міністерства освіти і науки України. Мета положення – зорієнтувати авторів (укладачів) на основні вимоги до навчально-методичних матеріалів, довести інформацію про те, які документи розробляються відповідно до надання грифа, а також форми цих доку­ментів.

Положення ґрунтується на положеннях і нормах Законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні права», Наказу МОН України 17.06.2008 р. № 537 «Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України».

Навчально-методичним роботам, які розробляються для студентів університету, надається гриф «Рекомендовано методичною радою НТУУ «КПІ», роботам, що подаються до розгляду в МОН України – гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

У положенні наведено послідовність дій авторів, інформація про розміщення потрібних служб, адреси та телефони.


1. Терміни та визначення


Навчальні та навчально-методичні матеріали, що застосовуються в навчальному процесі, можуть бути виготовлені як у друкованому (видання), так і в електронному вигляді (електронне видання).

Видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

Електронне видання – електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження у незмінному вигляді, має вихідні дані.

Електронні видання розрізнюють:

– за наявності друкованого еквівалента (електронний аналог, самостійне);

– за природою основної інформації (текстове, наочне, мультимедійне);

– за технологією розповсюдження (локальне, мережевне).

Навчальне видання – видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі.

Електронні засоби навчального призначення – засоби навчання, які зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (комп’ютерні програми загальнодидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайдтеки, інформаційні ресурси системи дистанційного навчання, тестові завдання, віртуальні лабораторні роботи, електронні навчальні видання тощо).

До інформаційних ресурсів (елементів інформаційних ресурсів) системи дистанційного навчання належать:



  • курси дистанційного навчання;

  • мультимедійні електронні видання (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій);

  • віртуальні лабораторні роботи та тренажери;

  • ділові ігри;

  • науково-методичні розробки у сфері дистанційного навчання;

  • педагогічні сценарії навчального процесу за дисципліною з використанням технологій дистанційного навчання, електронних підручників;

  • сценарії виконання лабораторних робіт з використанням віртуальних лабораторій та тренажерів;

  • сценарії ділових ігор.

Визначаючи вид навчального видання, треба орієнтуватися на ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», витяг з якого подано нижче.

Підручник – навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке.

Посібник – видання, призначене для допомоги у практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.

Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання.

Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затверджене як таке.

Практичний посібник – виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками під час виконання будь-якої роботи, операції процесу.

Навчальний наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) – навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

Курс лекцій – навчальне видання повного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою.

Текст лекцій – навчальне видання викладу матеріалу розділів навчальної дисципліни.

Конспект лекцій – навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни.

Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладення певної навчальної дисципліни чи її розділу.

Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт, дидактичні матеріали.

Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення.

Атлас – альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного використання.

Словник – довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

Тлумачний словник – мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.

Термінологічний словник – словник термінів та визначень певної галузі знання.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка