Приватний вищий навчальний заклад «міжнародний університет фінансів»Скачати 312.52 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір312.52 Kb.Приватний вищий

навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ»
1993


Private institution of

higher education

«INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Протокол № ______ від _________ 2013р.


Голова Вченої ради ________ Л.Г.СмолярРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни „Безпека життєдіяльності“

для напрямів підготовки:

6.030601 «Менеджмент»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030509 «Облік і аудит»

6.030504 «Економіка підприємства»

форма навчання: денна
ПРОГРАМУ РЕКОМЕНДОВАНО

Рішенням Методичної ради

Протокол №______ від _______2013 Заступник голови Методичної ради
______________ О.В. Кам'янськаПРОГРАМУ РЕКОМЕНДОВАНО

Кафедрою _загальнонаукових дисциплін_

(назва кафедри)

Протокол №_______ від _________ 2013 р.


Зав. каф. ____________А.В.Кам’янськаКиїв-2013
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і не повинен бути меншим 54 академічних годин (1,5 кредиту EСTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують домашню контрольну роботу з питань кількісного визначення ризику небезпек. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці.


II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ПП.1.11. Денна форма навчання


Семестр / код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл годин за видами занять

СРС

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні / комп′ютерний практикум

Всього

У тому числі на виконання індивідуального завдання

3/

ПП 1.11


1,5/54

18

8

-

28
-

-

Д.залік.

Форми контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни: Семестрова атестація – диф. залік.

Форми поточного контролю і оцінювання рівня підготовки студентів з дисципліни – за результатами поточного тестування, виконання практичних робіт.

Семестрова атестація – диференційований залік за результатами рейтингової системи оцінювання знань студентів.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення кредитного модулю полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення кредитного модулю передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації для посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ, населення та охорони довкілля.В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври відповідних напрямів підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань надійного виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження здоров’я працівників під час їхньої професійної діяльності;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

виробничо-технологічна діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;

 • вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

організаційно-управлінська діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

 • знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

 • вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків;

проектно-конструкторська діяльність:

 • вміння ідентифікувати небезпечні та шкідливі чинники природного, техногенного та соціального середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої шкідливої дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;

 • вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;

 • вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;

педагогічно-консультативна діяльність:

 • обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності;

 • вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;

контрольно-консультативна діяльність:

 • оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

 • здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражаючих факторів;


IV. Тематичний план

IV. 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ
№№

розділів та тем


Назви розділів та тем

Кількість годин
Всього

Види занять

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні заняття

Самост. робота студентів

1

2

3

4

5

6

7

Вступ

Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста

0,5

0,5

-

-

-

Розділ 1 Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

6,5

3,5

-

-

3

Тема 1.

Основи життєдіяльності

2,5

1,5

-

-

1,0

Тема 2.

Системно-структурний підхід у безпеці життєдіяльності

4,0

2,0

-

-

2,0

Розділ 2. Людина в структурі системи “людина-середовище-діяльність”

14

4

-

4

6

Тема 3.

Середовище життєдіяльності

8,0

1,0

-

3,0

4,0

Тема 4.

Основи фізіологічної безпеки людини

2,0

1,0

-

-

1,0

Тема 5.

Психологічні особливості людини та її безпека

3,0

2,0

-

-

1,0
Модульна контрольна робота

1,0

-

-

1,0

-

Розділ 3. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах

10

2

-

2

6

Тема 6.

Основи радіаційної безпеки

2,5

0,5

-

-

2,0

Тема 7.

Техногенна безпека

5,0

1

-

2,0

2,0

Тема 8.

Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

2,5

0,5

-

-

2,0

Розділ 4. Безпека життєдіяльності умовах надзвичайних ситуацій

12

4

-

2

6

Тема 9.

Надзвичайні ситуації та їх наслідки

3,0

2,0

-

-

1,0

Тема 10.

Ідентифікація небезпек в надзвичайних ситуаціях та їх оцінка

2,0

1,0

-

-

1,0

Тема 11.

Захист населення та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

6,0

1,0

-

1,0

4,0
Модульна контрольна робота

1,0

-

-

1,0

-

Розділ 5. Здоров’я людини та безпечна життєдіяльність

6

2

-

-

4

Тема 12.

Здоров’я людини. Надання першої допомоги при ураженні людей

6,0

2,0

-

-

4,0

Розділ 6. Організація і управління безпекою життєдіяльності

5

2

-

-

3

Тема 13.

Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

5,0

2,0

-

-

3,0

Загальний обсяг навчального часу з дисципліни

54

18

-

8

28ІV.2. ЛЕКЦІЇ

Лекція 1

Вступ. Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста

 1. Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку.

 2. Характеристика методологічної та наукової основи дисципліни. Визначні вчені, що зробили вагомий внесок в розвиток науки про безпеку життєдіяльності людини..

 3. Роль дисципліни в питаннях формування знань та вмінь, які забезпечують безпеку життєдіяльності.

 4. Зв'язок дисципліни "Безпека життєдіяльності" з іншими науками та навчальними дисциплінами: фізикою, хімією, біологією, екологією, охороною праці, цивільною обороною, ергономікою, фізіологією та психологією праці, медициною, соціологією, психологією, маркетингом, економікою, менеджментом, кібернетикою тощо.

Література: Базовий підручник с. 8 – 14.

Завдання на СРС. Багатогранність сфер діяльності людини та її безпеки, що досліджуються "Безпекою життєдіяльності": індивідуальна та колективна; виробнича, корпоративна, побутова; соціальна та глобальна безпека
Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Тема І. Основи життєдіяльності

Сутність життєдіяльності, її основа, структура та характерні ознаки. Основні поняття та визначення. Принципи та засоби забезпечення життєдіяльності. Основні проблеми життєдіяльності, їх коротка характеристика.Література: Базовий підручник стор. 16...20

Завдання на СРС.
Лекція 2.

Тема 2. Системно-структурний підхід у безпеці життєдіяльності

Безпека життєдіяльності як категорія.

Ризик як кількісна оцінка небезпеки.

Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності. Загальна оцінка та характеристика небезпек.

Сфера небезпек, як фактор рівня безпеки. Принципи, методи та способи забезпечення безпеки. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності.

Література: Базовий підручник стор.16...54.

Завдання на СРС. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек.
Лекція 3

Розділ 2. Людина в структурі системи “людина – середовище життєдіяльності ”

Тема 3. Середовище життєдіяльності

Природне середовище.

Техносфера.

Ноосфера. Перебудова біосфери в техносферу.

Соціальне середовище як компонента середовища життєдіяльності людини.

Література: Базовий підручник: стор.63...76.

Завдання на СРС.

Вчення видатного українського вченого В. І. Вернадського про ноосферу.


Тема 4. Основи фізіологічної безпеки людини

 1. Сутність фізіологічної безпеки людини.

 2. Цілісність організму людини. Гомеостаз. Фізіологія організму: кровообіг, дихання, травлення, виділення, ендокринна та нервова системи. Біоритми. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Імунітет, адаптація.

 3. Аналізатори – органи чуття людини

 4. Зоровий аналізатор.

 5. Слуховий аналізатор.

 6. Нюховий аналізатор.

 7. Системи забезпечення фізіологічної безпеки. Фактори, які забезпечують стабільність здоров'я та працездатності організму людини.

Література: Базовий підручник стор.76...92.

Завдання на СРС.

Захисні можливості організму людини та шляхи їх реалізації.Лекція 4

Тема 5. Психологічні особливості людини та її безпека

 1. Психіка, нервова система людини.

 2. Професійний добір. Психологічні та фізіологічні принципи професійного добору.

 3. Біологічні ритми. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

 4. Принципи формування та підтримання особистої психологічної стійкості в повсякденних та надзвичайних обставинах.

Література: Базовий підручник: стор. 92...116.

Завдання на СРС.

Атрибути людини. Риси людини, інтелект, відповідальність. Якості людини: задатки і здібності, відчуття і сприйняття. Пам’ять, мислення. Емоційні якості людини. Емоції і воля. Вплив характеру і темпераменту на безпеку людини.


Лекція 5

Розділ 3. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах

Тема 6. Основи радіаційної безпеки

 1. Природа іонізуючого випромінювання.

 2. Характеристика α, β та γ-випромінювання за проникаючою здатністю та взаємодією з речовиною.

 3. Одиниці вимірювання радіоактивності. Доза іонізуючого випромінювання. Експозиційна доза випромінювання. Поглинута доза випромінювання. Еквівалентна доза випромінювання.

 4. Дія радіації на людину. Шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на життєві процеси в організмі людини.

 5. Внутрішнє та зовнішнє опромінення людини та його наслідки.

 6. Принципи забезпечення радіаційної безпеки.

Література: Базовий підручник стор.131...140, 191...194.

Завдання на СРС.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).


Тема 7. Техногенна безпека

 1. Сутність поняття техногенної безпеки.

 2. Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо.

 3. Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії.

 4. Природні та штучні джерела електромагнітних полів. Спектр електромагнітних випромінювань. Радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, гамма-випромінювання. Лазерне випромінювання. Вплив електромагнітних полів на людину

 5. Небезпека електричного струму. Загальна характеристика електричної енергії. Негативна дія електричного струму на організм людини:

 6. Хімічна небезпека. Хімічні фактори, їх класифікація. Найбільш небезпечні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація (ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин.

 7. Біологічні фактори небезпеки: патогенні мікроорганізми, небезпечні рослини, гриби, комахи, тварини. Уражаюча дія біологічних небезпек.

 8. Психофізіологічні фактори небезпек. Фактори, які впливають на ефективність (продуктивність і безпеку) праці.

 9. Вибухи і пожежі. Аварії на транспорті.

Література: Базовий підручник: стор. 128...131, 141...169, 188...200.

Завдання на СРС.

Система забезпечення індивідуальної та колективної техногенної безпеки на об'єктах виробничої діяльності та у побуті.


Тема 8. Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

 1. Загальна характеристика природних і екологічних небезпек. Джерела цих небезпек.

 2. Природні небезпеки. Вражаючі фактори та наслідки стихій. Заходи по запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. Стихійні лиха в Україні.

 3. Поняття про небезпечні природні явища. Види небезпечних природних явищ.

 4. Літосферні стихійні лиха. Землетруси, зсуви, селі.

 5. Гідросферні стихійні лиха. Повені, снігові лавини.

 6. Атмосферні стихійні лиха. Урагани, смерчі, лісові пожежі.

 7. Природно-техногенні небезпеки.

 8. Екологічні небезпеки. Соціальні і соціально-політичні небезпеки, джерела їх виникнення. Види соціальної небезпеки (криміногенні фактори, пияцтво, алкоголізм, проституція, ін.).

Література: Базовий підручник: стор. 170...188, 200...249.

Завдання на СРС.

Тероризм. Війни і збройні конфлікти.

Заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності при прояві вказаних видів небезпек.

Лекція 6

Розділ 4. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

Тема 9. Надзвичайні ситуації та їх наслідки


 1. Поняття надзвичайна ситуація (НС). Причини виникнення НС. Класифікація НС за різними ознаками.

 2. НС техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

 3. Поділ надзвичайних ситуацій за масштабом та глибиною: локальні, об’єктові, місцеві, регіональні, національні та глобальні.

 4. Визначення рівня надзвичайних ситуацій. Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах НС.

Література: Базовий підручник: стор. 250...266.

Завдання на СРС.

Характеристика осередків ураження, вражаючі фактори при виникненні різних видів НС.


Лекція 7

Тема 10. Ідентифікація небезпек в надзвичайних ситуаціях та їх оцінка

Способи ідентифікації небезпек в повсякденних умовах та в умовах НС.

Оцінка радіаційної обстановки на АЕС та інших об'єктах (розв’язання основних задач).

Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечному об'єкті (розв'язання основних задач).

Оцінка можливих наслідків вибухів (розв’язання основних задач).

Література: Базовий підручник: стор. 250...270.

Завдання на СРС.

Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.


Тема 11. Захист населення та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

 1. Загальна характеристика наслідків НС.

 2. Основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності населення в НС.

 3. Забезпечення безпеки студентів та співробітників Університету “Україна” в умовах НС.

 4. Види рятувальних та інших невідкладних робіт та способи ліквідації наслідків НС.

 5. Санітарна обробка людей та знезараження техніки, виробничого обладнання, споруд, будинків, місцевості. Техніка та тактика боротьби з лісовими та торф’яними пожежами.

Література: Базовий підручник: стор. 266...270.

Завдання на СРС.

Можливі шляхи попередження та зменшення негативного впливу наслідків НС.


Лекція 8

Розділ 5. Здоров’я людини та безпечна життєдіяльність

Тема 12. Здоров’я людини.

 1. Надання першої допомоги при ураженні людей

 2. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Основні визначення здоров’я. Вплив негативних факторів на здоров’я людини.

 3. Проблеми здоров’я в житті людини. Вплив науково-технічного прогресу на здоров’я людини. Фактори здоров’я. Внутрішня рівновага організму людини.

 4. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини.

 5. Роль психологічного стану організму у формуванні фізіологічного здоров’я. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття.

 6. Хвороби і епідемії. СНІД.

 7. Шкідливі звички, причини їх виникнення, наслідки для людини. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю. Профілактика шкідливих звичок.

Література: Базовий підручник: стор. 116...123, 219...241, 271...293.

Завдання на СРС

Наркотики і наркоманія

Перша допомога та принципи її надання.
Лекція 9

Розділ 6. Організація і управління безпекою життєдіяльності

Тема 13. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності


 1. Сутність правового забезпечення безпеки життєдіяльності.

 2. Поняття державної та національної безпеки, характеристика розв'язуваних задач. Структура системи державного управління та нагляду за безпекою життєдіяльності населення України.

Література: Базовий підручник: стор. 294...311..

Завдання на СРС

Конституція України, конституційні положення щодо забезпечення безпеки життя і діяльності людей. Основні закони, нормативні акти, що регламентують безпеку життєдіяльності.


4.3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Здоров'я і механізми його підтримкиМета роботи – вивчити поняття здоров’я, імунітет, основні механізми підтримки здоров’я, за допомогою тестових методик дати суб'єктивну оцінку свого здоров'я та імунітету.
Практичне заняття 1. Теми 1. 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Ознайомлення з методикою проведення аналізу ризику виникнення небезпек та аналіз причин виходу з ладу систем побутової техніки і можливих помилкових дій людини.Вибирається варіант технічної системи, для якої буде проведено якісний аналіз ризику виникнення небезпек при її експлуатації.

Керуючись результатами якісного аналізу вибирається небезпека, для якої виконується кількісний аналіз небезпеки.Література: ДЛ. 18
Практичне заняття 2. Тема 4. Оцінка станів втоми і стресу.

Вивчаються найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і стресу людини, що виникають у процесі діяльності.

За допомогою опитування оцінюється інтенсивність емоційно забарвлених скарг з приводу фізичного самопочуття, які є наслідком появи втоми і перевтоми. Обчислюються сумарні оцінки симптомів, оцінюється схильність до стресових станів, оцінюється рівень психологічного стресу.

За допомогою тесту оцінюється рівень фізіологічного стресу, а за допомогою шкали стресів визначаються причини, що викликають появу стресових станів.Література: ДЛ. 18

Практичне заняття 3. Тема 4. Вплив біоритмів на працездатність людини.


Ознайомлення з поняттям працездатність людини, визначається рівень власної працездатності в залежності від фаз інтелектуального, емоційного і фізичного циклів біоритму особи.

Для визначення фаз інтелектуального, емоційного і фізичного циклів кількість днів, що пройшли від дня народження людини до дня, що нас цікавить. Для спрощення розрахунків використовуються відповідні таблиці.Література: ДЛ. 18

Практичне заняття 4. Тема 5. Психічні властивості і процеси особистості.


Одержуються загальні уявлення про психічні процеси і психічні властивості особистості з точки зору їхнього впливу на життєдіяльність людини. Вивчаються найбільш розповсюджені методи, що використовуються для їхньої оцінки.

Завдання студента прочитати кожне твердження разом з двома його можливими продовженнями, вибрати те продовження, яке описує поведінку, властиву йому у більшості життєвих ситуацій, поставити відмітку у відповідний квадрат реєстраційного листка.

На підставі отриманих результатів визначаються темперамент та основні риси характеру.

Література: ДЛ. 18.

Практичне заняття 5. Тема 7. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим.


Засвоюються практичні методи надання першої допомоги потерпілим, що отримали одну з найбільш поширених чи гостре захворювання.

Робота полягає у вирішенні практичних завдань, кожне з яких описує ситуацію одержання людиною травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою прояву) і розробити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в даній ситуації.Література: ДЛ. 18.

4.4. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ


З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми навчання виконують домашню контрольну роботу (ДКР) на тему «Кількісне оцінювання ризику небезпек», завдання на яку та методичні рекомендації щодо її виконання надаються окремо.

5. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Оцінка якості засвоєння навчальної програми з нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», охоплює поточний контроль успішності, виконання ДКР (КРС для заочної форми навчання) та складання підсумкового диференційованого заліку.

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо у процесі самостійної роботи, передбачена поточна атестація.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій програмі та у відповідних освітньо-професійних програмах за напрямами підготовки в університеті створено фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з безпеки життєдіяльності.

Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою рейтингової системи оцінювання. Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається результатами диференційованого заліку, порядок проведення якого визначається робочою навчальною програмою.


6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Ця робоча навчальна програма є загальною для всіх напрямів підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів. Акцентуються питання, пов‘язані з безпекою суспільства, державним управлінням та забезпечення сприятливих умов сталої життєдіяльності населення, безпеки людини при використанні технологічного обладнання та процесів, особливостях безпеки на стадіях їхнього проектування, виготовленні, монтажі, врахуванні можливих негативних впливів технологічних аварій та запровадженні профілактичних заходів щодо попередження небезпек.

7. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Всі види занять повинні проводитися у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та іншого спеціального майна. Теоретичні заняття – у потоках навчальних груп. Практичні та семінарські заняття – у навчальних групах.

Під час проведення практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ, рівня безпеки життєдіяльності окремих людей, груп людей та колективів різного рівня.8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


8.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

 5. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

 11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 12. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.


Базовий підручник
Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації /За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2002. – 328 с.

8.2. Основна література

 1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2010. – 344 с.

 2. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / за ред. Г.П. Демиденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2008, – 300 с.

8.3. Додаткова література

 1. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: / Навч. посіб. /за ред.проф. В.В. Березуцького. – Х. Факт, 2005, – 348 с.

 2. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. [Електронне видання] Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. ¾ 526 с. Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/11

 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» Режим доступу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/11

 4. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. – К.: "Здоров’я", 2000. – 335 с.

 5. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. - Львів: Афіша, 2000. - 240 с.

 7. Стресс: тонкости, хитрости и секреты / Под ред. Татуры Ю.В. - М.: Бук-пресс, 2006. - 384 с.

 8. Березуцький В.В. Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності". - Харків: Факт, 2005. - 168 с.

8.4. Internet-джерела

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 5. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 6. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 8. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 10. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 11. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) http://www.dnop.kiev.ua .

 12. http://www.zerkalov.kiev.ua/ – Дмитрий Зеркалов: НТУУ "КПИ" – Мир. Безопасность. Устойчивое развитие

Робоча навчальна програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.


Додаток А
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з кредитного модуля (дисципліни) Безпека життєдіяльності


для напрямів підготовки:
для напрямів підготовки: 6.030601 „Менеджмент“

МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом (табл.1).

Таблиця 1

Семестр /код кредитного модуля

Форма


навчання

Всього

годин


Розподіл по видах занять(годин) та

контрольні заходи(семестр)МКР,

сем.Семестрова

атестаціяЛекції, год.

Лабораторні роботи,год.

Практичні

(семінарські)

заняття , год.


СРС,


год.


ДКР,


сем.


5

3


Денна

54

18

-

8

28

-

-

Диф. залік

Рейтингова оцінка з кредитного модуля формується як сума всіх рейтингових балів, яки отримав студент з обох змістовних модулів (див. таб.2).

Контрольний захід. Практичні роботи – Оцінюються підсумки опрацювання двох блоків робіт

Таблиця 2
Критерій оцінювання

Ваговий бал

Макс. бал

Повний обсяг виконання роботи. Вірне рішення 3-х задач

10

10

Вірне рішення 2-х задач

8

Вірне рішення 1-єї задачі

6

Невірне рішення задач

0

Помилки в розрахунках, невірне виконання додатків. Висновки та рекомендації вірні

12


Штрафні та заохочувальні бали:

 • не допуск до практичних робіт у зв’язку з незадовільною підготовкою (відсутність протоколу, незадовільний вхідний контроль, тощо) «-« 1;

 • відсутність на занятті без поважної причини «-« 1;

 • систематична пасивність у процесі проведення практичних занять «-« 2 – «-« 3;

 • несвоєчасне складання практичної роботи «-« 2;;

 • участь у наукової або методичної роботі кафедри «+» 2- «+» 5;

 • участь у модернізації лабораторних робіт і розробка методичних матеріалів з дисципліни «+» 1-«+» 3;

 • участь у олімпіадах «+« 3-5 балів.


Календарна атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу студента на 8-му та 14-му тижні. Якщо значення відповідного рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим.

Семестрова атестація студентів з кредитного модуля «Безпека життєдіяльності» передбачена у вигляді диференційованого заліку. Умовами допуску студента до заліку є:

 • відсутність заборгованості з практичних занять;

 • не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни;

 • сума остаточних рейтингових балів має бути не менш ніж 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менш 60 балів, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру сумарний рейтинг 60 балів та вище, мають можливості: • отримати залікову оцінку так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до табл.3.

Таблиця 3.

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

та визначення

Традиційна оцінка

діф. заліку

95-100

A - Відмінно

Відмінно

85-94

B - Дуже добре

Добре

75-84

C - Добре

65-74

D - Задовільно

Задовільно

60-65

E - Достатньо

40-59

Fx - Незадовільно

Незадовільно

<40

F - Незадовільно

(потрібна додаткова робота)Не допущено

Укладач програми: доцент Зеркалов Д. В.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка