Природничого факультетуСторінка9/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

Н.І. Шиян (докт. пед. наук, професор), С.В. Стрижак (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 27 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік – 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0010. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Опис. Змістові модулі.

 1. Інноваційні технології навчання хімії

Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння поняттям сучасні педагогічні технології, що використовуються при викладанні хімії, уміння обирати оптимальні педагогічні умови організації навчально-виховного процесу з хімії у ЗНЗ; сформованість базових знань та вмінь з фундаментальних хімічних дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу.

Б) Цілі та завдання: формування знань про педагогічні технології, про умови їх використання при викладанні хімії; уміння планувати організацію навчально-виховного процесу з елементами інноваційних технологій у навчально-виховному процесі; ознайомлення з поняттям «педагогічна технологія», класифікаціями технологій; особливостями їх використання на практиці, вивчення основних педагогічних технологій, що мають найбільше поширення в шкільній практиці, формування в студентів уміння характеризувати технологію, виділити її особливі риси, використовувати на практиці під час викладання хімії, планувати методику проведення уроку з хімії з використанням педагогічної технології або її елементів.

В) Бібліографія: 1. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Материалы для специалистов образовательных учреждений. –СПб. : КАРО, 2001. –368 с.

 2. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.

 3. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии / Под. редакцией С.А. Смирнова. –М. : Академия, 1999. –512 с.

 4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / За ред. О.І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 5. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічна технологія. – Х. : Основа, 1995. – 105 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

С.В. Стрижак (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 27 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік – 2 семестр.

Мова. Українська.
Спеціальність: 8.04010201 Біологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація фахівця: біологія. Викладач біології.
Ідентифікація.

ГЕ 0001. Філософія та методологія науки

Опис. Змістові модулі.

1. Основи філософії науки.Рівень:

А) Попередні умови: курс «Філософія» в об’ємі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головним етапами її становлення. Аналізуються засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової й технічної раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені.

В) Бібліографія:  1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: учебное пособие для вузов / П.П. Гайденко. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. – 319 с.

  2. Кохановский В.П. Основы философии науки / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевнч, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. – М. : Феникс, 2007. – 608 с.

  3. Куликов С. Б. Перспективы развития прогрессивистского образа науки / С.Б. Куликов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 140 с.

  4. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 c.

  5. Челышев П.В. Очерки по истории и философии науки / П.В. Челышев. – М.: Московский государственный горный университет, 2009. – 218 с.

  6. Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), В.М. Вакуліна (к. філос. н., доц.).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 12,

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, консультації);

 • підсумковий – екзамен 12 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ГЕ 0002 МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Опис. Змістові модулі:

1. Загальні засади освітнього менеджменту. 2. Організаторська діяльність як функція управління.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: дати знання, сформувати уміння практичного управління конкретними закладами та установами освіти; сформувати поняття про освіту в Україні як цілісну систему; показати особливості управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні; визначити разом з магістрантами основні напрями поліпшення управління освітою.

В) Бібліографія 1. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – К.: Школяр, 2000. – 234 с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Основи, 2001. – 223 с.

 3. Даниленко Лідія. Інноваційний освітній менеджмент : Навчальний посібник / Лідія Даниленко. – К. : Главник, 2006. – 144 с.

 4. Демчук Володимир Степанович Основи освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Степанович Демчук. – К. : Ленвіт, 2007. – 263 с.

 5. Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / Василь Васильович Крижко. – 2-е вид., доопрацьоване. – К. : Освіта України, 2005. – 256 с.

 6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / Олександра Іванівна Мармаза. – Х.: Вид. група "Основа", 2006. – 160 с.

 7. Окса М. М. Стратегічний менеджмент в освіті : Навчальний посібник / М. М. Окса ; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь : МДПУ, 2007. – 178 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

4 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного).Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0003 ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістовні модулі.

1.Загальні положення. 2. Особлива частина.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів Правознавства, Конституційного права України.

Б) Цілі та завдання: засвоєння магістрантами теоретичних питань правових основ діяльності вищої школи, основних юридичних термінів, нормативно-правових актів, які регулюють освітні відносини у вищої школі, формування практичних навичок для безпосередньої участі в діяльності вищої школи.

В) Бібліографія:  1. Конституція України. – К., 1996.

  2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р.

  3. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р.

  4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р.

  5. Про наукову і науково-технічну діяльність Закон України від 13 грудня 1991 р. (зі змінами від 2 грудня 2010 р.).

  6. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13 серпня 1999 р.

  7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 р.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Пивоварська К. Б. (к. і. н.,доц. кафедри правознавства).Тривалість:

54 годин, кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (поточні письмові контрольні роботи, експрес-тести, модульні контрольні роботи, самостійні та індивідуальні завдання);

 • підсумковий – залік 12 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0004 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Опис. Змістові модулі. 1. Дослідження і особистість; 2. Дослідження: шлях до знань; 3. Дослідження: від плану до завершення; 4. Академічне спілкування.

Рівень:

А) Попередні умови: практичні курси англійської мови в обсязі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: вдосконалення навичок, отриманих студентами під час вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова» у вищому навчальному закладі. Курс покликаний сприяти: формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетенції, стратегій, необхідних для навчання й ефективної науково-дослідної діяльності, для активної комунікації в ситуаціях академічного спілкування; розвиткові творчих, інтелектуальних здібностей, ініціативності, мовленнєвої вправності студентів, їхніх умінь самостійно поповнювати свої знання; вихованню кращих фахових та особистісних якостей майбутнього науковця.

В) Бібліографія: 1. Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К. : Знанняпрес, 2010. – 720 с.

 2. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка К. Н. Качалова, Е. А. Израилевич. – М. : Юнвестлист, 2000. – 717 с.

 3. Биконя О. П. Ділова англійська мова : навч. посіб. / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 312 с.

 4. Оловникова Н. Г. Английский для научных целей [English for Scientific Purposes] : учеб.-метод. пособие / Н. Г. Оловникова, А. В. Вдовичев, А. В. Евдокимов. – Минск : БГПУ, 2010. – 212 с.

 5. Brieger N. Early Business Contacts / N. Brieger, J. Comfort. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 146 p.

 6. Brieger N. The Language of Business English / N. Brieger. – London : Prentice-Hall International, 1998. – 340 p.

 7. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice / M. Duckworth. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 230 p.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова.Викладацький склад:

Н.Г. Вишня (кандидат філол. наук, доцент), Л.Л. Король (кандидат пед. наук, доцент); С.І. Алексеєнко (кандидат філол. наук, доцент), Л.В. Шапавалова (кандидат пед. наук, доцент).Тривалість:

162год., кредити ECTS – 4,5; семестри 11-12.

2/4 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: практичні заняття.

Б) Методи навчання: комунікативно-діяльнісний (рольові ігри); свідомо-комунікативний: вирішення проблемних ситуацій, моделювання КСМ (комунікативно-ситуативне мовлення); ситуативне моделювання; усномовленнєве спілкування; ситуативно-тематичний метод; метод усного випередження; практика спілкування.
Оцінювання: Контроль знань:


 • поточний (усне опитування, перевірка виконання письмових завдань, перевірка домашнього читання);

 • модульний (модульна контрольна робота з урахуванням вивченого лексичного, граматичного матеріалу);

 • підсумковий (екзамен).

Мова. Англійська, німецька, французька.
Ідентифікація.

ГЕ 0005.1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опис. Змістові модулі:

1. Специфіка проектування управлінської діяльності в ЗНЗ. 2. Проектування управлінської компетентності менеджера ЗНЗ ХХ1 століття. 3. Проектування гармонійного духовного розвитку особистостіРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою вивчення дисципліни “Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів” є залучення магістрантів до оволодіння компетенціями управлінської діяльності в навчальному закладі; ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління організацією та власним професійним вдосконаленням; надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської та проектної діяльності менеджера загальноосвітнього навчального закладу; формування у магістрантів знання понятійного апарату та технологій; вироблення практичних умінь аналізувати, проектувати і здійснювати самоменеджмент та управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності менеджера; розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи, стилі управлінської та проектної діяльності менеджера; оволодіння управлінськими та проектними компетенціями; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності.

В) Бібліографія


 1. Галіцина Л. В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики / Галіцина Л. В. – К.: Шк. світ. ‒ 2010. – 128 с.

 2. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Виховання: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ "Фірма"Техсервіс", 2012. – 216с.

 3. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / Демчук В. С. – К.: Ленвіт. ‒ 2007. – 263 с.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав., 2012. – 352с.

 5. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально-методичний посібник / Мороз І. В. – К.: Освіта України. 2009. – 192с.

 6. Яцура В. В. Менеджмент: навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. – 444 с.

 7. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Жданова-Неділько (канд. пед. наук, доцент); Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5 семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація.

ПМ 0001. КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ, НАУЦІ

Опис. Змістові модулі.

1. Сучасні технології комп'ютерної обробки інформації. 2. Автоматизація обробки інформації .Рівень:

А) Попередні умови: володіння комп’ютером на рівні користувача.

Б) Цілі та завдання: формування інформаційної культури майбутнього фахівця, під якою розуміють професійну діяльність, що базується на сформованості загальних і конкретних умінь, які пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

В) Бібліографія: 1. Маценко В.Г. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2011. – 160 с.

 2. Кунцев, С. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. − 104 с.

 3. Рогоза М.Є. ХР: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навчальний посіб. для студ. вищих навч. закладів/ М.Є.Рогоза, В.І.Клименко; За заг. ред. М.Є.Рогози; Полт. Нац техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – К.: Рад. шк., 2003. – 294 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

О.О.Ємець (доктор фіз.-мат. наук, професор), Барболіна Т.М. (кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Кривцова О.П. (кандидат пед. наук, доцент), Кононович Т.О.( кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Подошвелев Ю.Г. (кандидат фіз.-мат. наук)Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і контрольні роботи, виконані магістрантами на лабораторних та практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПМ 0002 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Опис. Змістові модулі.

1. Наукові основи сучасної селекції. Мета селекції.

2. Методи селекції. Оцінка результатів селекції.

Рівень:

А) Попередні умови: курс систематики рослин та тварин, клітинної біології, еволюційного вчення та генетики в об’ємі вузівської програми.

Б) Цілі та завдання: Формування у студентів системи знань, умінь та навичок про напрямки селекції, методи створення вихідного матеріалу порід і сортів та технологію селекційного процесу

В) Бібліографія: 1. Айяла Ф. Современная генетика / Ф. Айяла, Дж. Кайгер Дж. – М. : Мир, Т.1. – 1987. – 295 с. – Т.2. – 1988. – 368 с. – Т.3. – 1988. – 335 с.

 2. Воробйова Л. І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : [Навч. посібник] / Л. І. Воробйова, О.В. Тагліна. – X. : Ранок, 2007. – 224 с.

 3. Демидов С. В. Генетика / [Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Топчій Н. М., Черненко К. Д. та ін.]. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – С. 53–60.

 4. Лишенко І. Д. Генетика з основами селекції / І. Д. Лишенко.– К. : Вища школа, 1994.– 416 с.

 5. Молоцький М. Я. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин : [Підручник] / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк, В. А. Власенко. – К. : Вища освіта, 2006. – 463 с.

 6. Тоцький В. М. Генетика / В. М. Тоцький. – Одеса : Астропринт, 2008. – 710 с.

 7. Шмальц Х. Селекция растений / Шмальц Х. – М. : Колос, 1973. – 295 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

В.В. Буйдін (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, методи самонавчання, практичні, інтерактивні методи тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усні відповіді, домашні самостійні завдання, тести, контрольні роботи).

 • підсумковий – залік 9 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0001 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістові модулі.

1. Поняття, зміст і завдання педагогіки вищої школи. 2. Основні напрями дидактики вищої школи. 3. Теорія виховання у вищій школі.Рівень:

А) Попередні умови: – курс загальної, вікової та педагогічної психології; базові знання з історії, філософії, загальної педагогіки (інтегрований курс теорії та історії).

Б) Цілі та завдання: оволодіння магістрантами знаннями в галузі теорії і практики педагогіки вищої школи, набуття компетенцій педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання професійних обов'язків викладача, проведення науково-пошукової роботи, керівництво проектною діяльністю студентів.

В) Бібліографія: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник / І.Д.Бех; – К.: Либідь, 2008.

 2. Бойко А.М. „ … Служба Богові і Батьківщині” / А.М.Бойко; – К., 2001.

 3. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне / А.М.Бойко; – Полтава: Техсервіс, 2006.

 4. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання: монографія / А.М.Бойко; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка, 2011.

 5. Дічек Н. В. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій / Н. В. Дічек; – Київ, 2005.

 6. Педагогіка вищої школи: підручник / [В.П.Андрущенко, І.Д. Бех, Н.М.Дем'яненко та ін.]; за ред. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. – К.,2009.

 7. Уваров А. Распространение новых педагогических пратик / А.Уваров // Народное образование. – 2008. – № 9. – С. 117-126.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка