Природничого факультетуСторінка7/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), В.М. Вакуліна (к. філос. н., доц.).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 12,

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, консультації);

 • підсумковий – екзамен 12 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0002. менеджмент в освіті

Опис. Змістові модулі.

1. Специфіка менеджменту в освіті.Рівень:

А) Попередні умови: – курс загальної, вікової та педагогічної психології; базові знання з історії, філософії, вікової фізіології та шкільної гігієни, загальної педагогіки (інтегрований курс теорії та історії).

Б) Цілі та завдання: – створення умов для практичного оволодіння магістрантами науково-теоретичними засадами менеджменту в освіті, організаційними формами управління, методами та функціями управління; сприяння формуванню умінь особистісного менеджменту, виявленню специфіки критеріїв оцінки використання особистого часу тощо.

В) Бібліографія: 1. Гірняк О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський. – К.: «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ» – 2000», 2003. 

 2. Крижко В.В. Теорія та практика менеджменту в освіті / В.В. Крижко. – Запоріжжя: Просвіта, 2003.

 3. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник / Р.М. Пушкар, Н.Б. Тарнавська. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.

 4. Хаджирадєва С.К. Менеджмент у галузі освіти: у 3-х ч. / С.К. Хаджирадєва, Н.М. Черненко, М.М. Торган. – Одеса, 2011. Ч. 1: Лекції. – 2011; Ч.2: Інформаційно-довідкові матеріали до лекцій. – 2011; Ч.3: Практикум. – 2011.

 5. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 2004.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Т.М.Тищенко (кандидат пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5; семестр – 2; 1 год. на тиждень; 9 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні, лекція-бесіда, лекція-візуалізація), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; розроблення таблиць, схем управління педагогічними явищами і процесами загальної середньої освіти; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності керівника навчального закладу; моделювання ситуацій; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (відповідь на поставлене викладачем проблемне питання з теми модуля; тематичний фіксований виступ на занятті; участь у дискусії; виконання практично-дослідницьких завдань; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); конспект першоджерел до однієї із тем змістового модуля; анотація прочитаної наукової праці з теми модуля.

 • підсумковий – залік – 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0003. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістовні модулі.

1.Загальні положення. 2. Особлива частина.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів Правознавства, Конституційного права України.

Б) Цілі та завдання: засвоєння магістрантами теоретичних питань правових основ діяльності вищої школи, основних юридичних термінів, нормативно-правових актів, які регулюють освітні відносини у вищої школі, формування практичних навичок для безпосередньої участі в діяльності вищої школи.

В) Бібліографія: 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р.

 3. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р.

 4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р.

 5. Про наукову і науково-технічну діяльність Закон України від 13 грудня 1991 р. (зі змінами від 2 грудня 2010 р.).

 6. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13 серпня 1999 р.

 7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 р.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Пивоварська К. Б. (к. і. н.,доц. кафедри правознавства).Тривалість:

54 годин, кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (поточні письмові контрольні роботи, експрес-тести, модульні контрольні роботи, самостійні та індивідуальні завдання);

 • підсумковий – залік 12 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0004. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ

Опис. Змістові модулі. 1. Дослідження і особистість; 2. Дослідження: шлях до знань; 3. Дослідження: від плану до завершення; 4. Академічне спілкування.

Рівень:

А) Попередні умови: практичні курси англійської мови в обсязі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: вдосконалення навичок, отриманих студентами під час вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова» у вищому навчальному закладі. Курс покликаний сприяти: формуванню у студентів іншомовної комунікативної компетенції, стратегій, необхідних для навчання й ефективної науково-дослідної діяльності, для активної комунікації в ситуаціях академічного спілкування; розвиткові творчих, інтелектуальних здібностей, ініціативності, мовленнєвої вправності студентів, їхніх умінь самостійно поповнювати свої знання; вихованню кращих фахових та особистісних якостей майбутнього науковця.

В) Бібліографія: 1. Ільченко О.М. Англійська мова для науковців. – К. : Знанняпрес, 2010. – 720 с.

 2. Качалова К. Н. Практическая грамматика английского языка К. Н. Качалова, Е. А. Израилевич. – М. : Юнвестлист, 2000. – 717 с.

 3. Биконя О. П. Ділова англійська мова : навч. посіб. / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 312 с.

 4. Оловникова Н. Г. Английский для научных целей [English for Scientific Purposes] : учеб.-метод. пособие / Н. Г. Оловникова, А. В. Вдовичев, А. В. Евдокимов. – Минск : БГПУ, 2010. – 212 с.

 5. Brieger N. Early Business Contacts / N. Brieger, J. Comfort. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 146 p.

 6. Brieger N. The Language of Business English / N. Brieger. – London : Prentice-Hall International, 1998. – 340 p.

 7. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice / M. Duckworth. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 230 p.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова.Викладацький склад:

Н.Г. Вишня (кандидат філол. наук, доцент), Л.Л. Король (кандидат пед. наук, доцент); С.І. Алексеєнко (кандидат філол. наук, доцент), Л.В. Шапавалова (кандидат пед. наук, доцент).Тривалість:

162год., кредити ECTS – 4,5; семестри 11-12.

2/4 год. на тиждень, 36 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: практичні заняття.

Б) Методи навчання: комунікативно-діяльнісний (рольові ігри); свідомо-комунікативний: вирішення проблемних ситуацій, моделювання КСМ (комунікативно-ситуативне мовлення); ситуативне моделювання; усномовленнєве спілкування; ситуативно-тематичний метод; метод усного випередження; практика спілкування.
Оцінювання: Контроль знань:


 • поточний (усне опитування, перевірка виконання письмових завдань, перевірка домашнього читання);

 • модульний (модульна контрольна робота з урахуванням вивченого лексичного, граматичного матеріалу);

 • підсумковий (екзамен).

Мова. Англійська, німецька, французька.
Ідентифікація

ГЕ 0005.1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опис. Змістові модулі:

1. Специфіка проектування управлінської діяльності в ЗНЗ. 2. Проектування управлінської компетентності менеджера ЗНЗ ХХ1 століття. 3. Проектування гармонійного духовного розвитку особистостіРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою вивчення дисципліни “Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів” є залучення магістрантів до оволодіння компетенціями управлінської діяльності в навчальному закладі; ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління організацією та власним професійним вдосконаленням; надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської та проектної діяльності менеджера загальноосвітнього навчального закладу; формування у магістрантів знання понятійного апарату та технологій; вироблення практичних умінь аналізувати, проектувати і здійснювати самоменеджмент та управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності менеджера; розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи, стилі управлінської та проектної діяльності менеджера; оволодіння управлінськими та проектними компетенціями; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності.

В) Бібліографія


 1. Галіцина Л. В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики / Галіцина Л. В. – К.: Шк. світ. ‒ 2010. – 128 с.

 2. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Виховання: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ "Фірма"Техсервіс", 2012. – 216с.

 3. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / Демчук В. С. – К.: Ленвіт. ‒ 2007. – 263 с.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав., 2012. – 352с.

 5. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально-методичний посібник / Мороз І. В. – К.: Освіта України. 2009. – 192с.

 6. Яцура В. В. Менеджмент: навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. – 444 с.

 7. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Жданова-Неділько (канд. пед. наук, доцент); Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5 семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація.

ПМ 0001. КОМПЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Опис. Змістові модулі.

1. Сучасні технології комп'ютерної обробки інформації. 2. Автоматизація обробки інформації .Рівень:

А) Попередні умови: володіння комп’ютером на рівні користувача.

Б) Цілі та завдання: формування інформаційної культури майбутнього фахівця, під якою розуміють професійну діяльність, що базується на сформованості загальних і конкретних умінь, які пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

В) Бібліографія: 1. Маценко В.Г. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2011. – 160 с.

 2. Кунцев, С. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. − 104 с.

 3. Рогоза М.Є. ХР: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навчальний посіб. для студ. вищих навч. закладів/ М.Є.Рогоза, В.І.Клименко; За заг. ред. М.Є.Рогози; Полт. Нац техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – К.: Рад. шк., 2003. – 294 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

О.О.Ємець (доктор фіз.-мат. наук, професор), Барболіна Т.М. (кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Кривцова О.П. (кандидат пед. наук, доцент), Кононович Т.О.( кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Подошвелев Ю.Г. (кандидат фіз.-мат. наук)Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і контрольні роботи, виконані магістрантами на лабораторних та практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПМ 0002. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Опис. Змістові модулі.

І модуль. Методологія та понятійний апарат науково-педагогічного дослідження. Методологічна культура молодого науковця. Логіка науково-педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження

ІІ модуль. Методичні результати з оформлення результатів науково-педагогічного дослідження. Загальні вимоги до оформлення результатів науково-педагогічного дослідження. Оформлення списку використаних джерел.

 1. Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів «ОНД».

Б) Цілі та завдання: набуття магістрантами необхідного обсягу знань у галузі науково-педагогічних досліджень, підготовка їх до самостійного виконання кваліфікаційної роботи, ознайомлення з формами викладу матеріалу наукових досліджень, методикою здійснення їх критичного аналізу. Зміст навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» базується на знаннях, що отримані магістрантами на попередніх курсах із загальної педагогіки, загальної психології. Підготовка магістрантів до науково-дослідницької діяльності потребує розв’язання таких завдань: розглянути загальні поняття методології; розкрити основи науково-дослідницької діяльності у вищій школі; виховувати в магістрантів культуру науково-дослідницької праці.

В) Бібліографія:


 1. Баскаков А. Я., Методология научного исследования : учеб. пособие / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с.

 2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : уч. пос. / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2003.

 3. Клименюк О. Методологія та методи наукового дослідження : навч. пос. / О. Клименюк. – К.: Міленіум, 2005. – 186 с.

 4. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

 5. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / под ред. А. А. Лудченко / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : Знання, 2000. – 116 с.

 6. Методы системного педагогического исследования : уч. пос. – М. : Народное образование, 2002. – 208 с.

 7. Методичні рекомендації і вимоги до написання наукових робіт (рефератів, курсових і дипломних) [для студ. напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна педагогіка” / за наук. ред В. П. Шпак; укл. Л. В. Литовченко]. – Полтава : ПДПУ, 2008. – 72 с.

 8. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях) : навч. посіб. / [укл. С. О. Борисюк, А. І. Конончук, Н. І. Яковець, Ю. М. Щербина]. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 288 с.

Обов’язковий.

Викладацький склад:

Волик Л.В., доктор пед. наук, доц.Тривалість:

54 год., кредити ЕСТS – 1,5. Семестр - 11.

2 год. на тиждень. 5 тижнів засвоєння.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, тестування)

модульний контроль: письмовий контроль з тематики змістових модулів

підсумковий – залік.Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0001. педагогіка вищої школи

Опис. Змістові модулі.

1. Поняття, зміст і завдання педагогіки вищої школи. 2. Основні напрями дидактики вищої школи. 3. Теорія виховання у вищій школі.Рівень:

А) Попередні умови: – курс загальної, вікової та педагогічної психології; базові знання з історії, філософії, загальної педагогіки (інтегрований курс теорії та історії).

Б) Цілі та завдання: оволодіння магістрантами знаннями в галузі теорії і практики педагогіки вищої школи, набуття компетенцій педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі щодо виконання професійних обов'язків викладача, проведення науково-пошукової роботи, керівництво проектною діяльністю студентів.

В) Бібліографія: 1. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник / І.Д.Бех; – К.: Либідь, 2008.

 2. Бойко А.М. „ … Служба Богові і Батьківщині” / А.М.Бойко; – К., 2001.

 3. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне / А.М.Бойко; – Полтава: Техсервіс, 2006.

 4. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання: монографія / А.М.Бойко; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка, 2011.

 5. Дічек Н. В. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій / Н. В. Дічек; – Київ, 2005.

 6. Педагогіка вищої школи: підручник / [В.П.Андрущенко, І.Д. Бех, Н.М.Дем'яненко та ін.]; за ред. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. – К.,2009.

 7. Уваров А. Распространение новых педагогических пратик / А.Уваров // Народное образование. – 2008. – № 9. – С. 117-126.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

А.М. Бойко (доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України)Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2; семестр – 1; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні, лекція-бесіда, лекція-візуалізація), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів вишу; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності викладача вищого педагогічного навчального закладу; моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (відповідь на поставлене викладачем проблемне питання з теми модуля; тематичний фіксований виступ на занятті; участь у дискусії; виконання практично-дослідницьких вправ; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); конспект першоджерел до однієї із тем змістового модуля; анотація прочитаної наукової праці з теми модуля.

 • підсумковий – екзамен – 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0002 . ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістові модулі.

1. Психологія вищої школи і особистісно орієнтована освіта.

2. Психологія вищої школи в умовах кредитно-модульної системи.

Рівень:

А). Попередні умови: курси загальної психології , вікової, педагогічної психології, психодидактики, методики викладання психології на рівні бакалаврату.

Б). Цілі та завдання: Метою курсу «Психологія вищої школи» з нормативної частини циклу дисциплін професійно-педагогічної підготовки є забезпечення теоретичної і практичної компетентності магістрів, яка слугуватиме основою для їх подальшої викладацької діяльності. Завданнями є опанування: а) психологією студента, викладача; б) особливостями спільної навчальної та індивідуальної пізнавальної діяльності викладача і студента; в) проблемами адаптації молодого спеціаліста.

В). Бібліографія:

1. Зелюк В.В., Моргун В.Ф., Устименко Т.А. Особистість в освіті: парадигма культури. Монография. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011.– 212 с.


 1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Мн.: БГУ, 1981. – 380 с.

 2. Моргун В.Ф. Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання. Курс лекцій. – Полтава: Наукова зміна, 1996. – 78 с.

 3.  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с. 

 4. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: практикум. Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

 5. Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2009.– 415 с.

 6. Траверсе Т.М. Психологія викладацьк. роботи: підручник.–К.: Науковий світ, 2009.–269 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка