Природничого факультетуСторінка16/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Ворона П.В. (канд. наук з державного управління, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0005 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Опис. Змістові модулі:

1. Теоретичні основи прийняття рішень. 2. Методика прийняття управлінських рішеньРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою викладання навчальної дисципліни “Методика прийняття рішень є оволодіння методикою прийняття рішень”. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика прийняття рішень” є усвідомлення теоретичних основ прийняття управлінських рішень. Оволодіння методикою прийняття управлінських рішень. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати функції, класифікацію, типологію, умови та фактори якості прийняття рішень, технологію та методику процесу розробки управлінських рішень. Вміти аналізувати ситуацію прийняття управлінських рішень, оволодіти процедурою прийняття управлінських рішень.

В) Бібліографія 1. Бой, Жак Проэктный менеджмент: практические рекомендации от ведущей мировой компании / Жак Бой, Кристиан Дудек, Сабина Кушель; пер. с нем. А.В.Давыдова. – М.: Аст: Астрель, 2007. – 140 с.

 2. Ивасенко Л.Т. Разработка управленческих решений,-М.2010,-168с.

 3. Методологія управлінської діяльності. Педагогічний менеджмент. Навч.-метод. Посіб. / Упор. Гриньова М.В., Стрижак С.В. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2006. – 37 с.

 4. Потапов С.В. Как принимать решения / С.В.Потапов. – Н.: Эксмо, 2007. – 160 с.

 5. Т.В.Гапоненко Учебное пособие/ Т.В.Гапоненко,- Р. н/Д, Феникс,2008.-284с.

 6. Юпаева Е.С. «Управленческие Решения» - М., 1999. – 291с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Н.М.Пивовар (доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0006 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ

Опис. Змістові модулі:

1. Стандарт управління проектами - «Р2М».

2. Моделі здійснення управління програмами і проектами

3. Управління проектами

4. Управління програмою

Рівень:


А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методикою управління проектами та програмами. Основними завданнями вивчення дисципліни є усвідомлення теоретичних основ управління проектами та програмами та оволодіння методикою управління проектами та програмами. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати функції, класифікацію, типологію, умови та фактори якості управління проектами та програмами, технологію та методику процесу управління проектами та програмами. Вміти здійснювати основні функції управління проектами та програмами відповідно до стандарту управління проектами та програмами «Р2М».

В) Бібліографія

1. "Strategic Management," p.5, Garth Saloner et al, translated by Yoko Ishikura, Toyo Keizai, Inc., August 2002

2."Space Management," p.32, Takayuki Itami, NTT Publishing, January 1999 [Citation and Bibliography (Part III)]

3. "Value Integration," written & edited by Hidetoshi Shibata, Toyo Keizai, Inc., 1999

4. "Open Architecture Strategy," Jiro Kokuryo, Diamond, Inc., 1999

5."Theories and Reality of IT Management," written & edited by Takayuki Asada and Masaru Nakagawa, Tokyo Economic Information Publishing, 2000

6."Theories and Reality of Management Information Network," written & edited by Takayuki Asada / written by Shigenobu Ohara et al, Tokyo Economic Information Publishing, 1997

7. "Management of Complex Systems," Hiroshi Tasaka, Toyo Keizai Inc., 1997

[."Strategy Formulation and Organizational Strategy Management," Tadataka Imaguchi, Chuo Keizai-sha, Inc., 2001

9. "Business Management," Toshio Kobayashi and Nobuo Takahashi, Yuhikaku Publishing Co., Ltd., 1999Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Шпильовий В.Д. (канд. тех..наук, доцент).Тривалість:

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 2.

3 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 2 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0007.1. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Опис. Змістовні модулі.

1. Ґенеза Болонського процесу.

2. Система вищої освіти України.

Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з принципами та ґенезою Болонського процесом, Европейською кредитно-трансферною накопичувальною системою, кредитно-модульною організацією навчального процесу, системою вищої освіти України та країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

В) Бібліографія: 1. Євтух, М. Болонський процес: стратегічні цілі й тактика реалізації [Текст] / М. Євтух // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.181–184.

 2. Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України [Текст] : Навчально-методичне видання / Михайло Захарович Згуровський ; Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. ЧЗ№1, ЧЗ№4

 3. Поляков, М. Болонський процес: зближення, а не уніфікація [Текст] / М. Поляков // Вища освіта України. – 2004. – №2. – С.47–50.

 4. Болонский процесс. Основополагающие материалы [Текст] : Пер. с англ. / Сост. А.К. Бурцев, В.А. Звонова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. : ил.

 5. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12–24.

 6. Закон України «Про вищу освіту України» [електронний ресурс] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

 7. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] // Вища школа. – 2008. – №4. – С.91–110. – №5.- С.88-110.; №6.- С.92-125;№7.-С.78-125.

 8. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу [Текст] / К. Левківський // Освіта України. – 2008. – №15. – С.3.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Ю.П. Кращенко (канд. пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

54 год, кредити ECTS — 1,5, семестр — 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0007.2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МАТЕРІАЛЬНОГО І НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Опис. Змістовні модулі.

1.Проекти та програми виробничої сфери.

2.Організаційні проекти та програми

3.Особливості соціальних проектів

4.Матеріальне і нематеріальне стимулювання персоналу

Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: виявлення необхідності проведення організаційних змін і вивчення цієї проблеми, матеріальних та нематеріальних проектів та програм. Завдання: висвітлити поняття матеріальних та нематеріальних проектів та програм.; охарактеризувати опір організаційним змінам і його причини; розглянути етапи і методи матеріальних та нематеріальних проектів та програм.; проаналізувати спільні та відмінні риси, ефективність матеріальних та нематеріальних проектів та програм.

В) Бібліографія:

1.Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.

2.Адаптивное управление фирмой. /Кудин В.С., Лычагин М.В., Ферапонтова В.П. и др. - Новосибирск, 2001. - 152 с.

3. Батурин А., Чуб В. Стратегический менеджмент организации. – М., 2000.

4. Вютрих Ханс А. Конкурентоспособность глобальных предприятий. - 2000.

5. Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результат. М.: Техн. школ. бизнеса, 2001. – 207 с.

6. Іспірян Г.І., Нгуен А.К. Методологічний підхід і методика визначення конкурентної позиції фірми на ринку. – К., 1999.Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Школяр С.П. (канд. техн. наук, ст. викладач).Тривалість:

108 год, кредити ECTS — 3, семестр — 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — екзамен1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0008.УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Опис. Змістовні модулі.

1. Поняття та нормативно-законодавча база інноваційної діяльності

2. Система управління інноваційною діяльністю

3.Подолання перешкод при впровадженні інновацій. Етика просування інновацій

Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання засвоєння студентами — магістрами спеціальності 8.000003 «Специфічні категорії. Управління проектами», кваліфікація 1238 «Керівник проектів і програм» — поняття та нормативної бази інноваційного діяльності; особливостей менеджменту на стадіях життєвого циклу інноваційного проекту; методів подолання перешкод при впровадженні інновацій; поняття ризику, методу управління ризиками інноваційного проекту; моніторинг та оцінювання інноваційної діяльності; управління персоналом проекту; профілактика професійного вигорання персоналу проекту; супервізія персоналу проекту.

В) Бібліографія: 1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В., Управління проектами: Навч. Посібн. – К.: КНЕУ, 2003. – 231с.

 2. Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І., Управління проектами: Навч.посіб. – К.: Центр навч. літ – ри. – 2006. – 279с.

 3. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями. Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 401 с.

 4. Иванченко В. В. Структурно-технологическое и инновационное обновление производства // Экономист. — 1995. — № 11. — С. 79—86.

 5. Ильин Н.И. и др. Управление проектами. – М.: РАО «Газпром». – 1996. – 610с.

 6. Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П. Н. Зав­лина и др. — М.: ЦИСИН, 1998. — 503 с.

 7. Коваленко П. Інноваційні процеси в менеджменті у системі приорітетів національного розвитку / П. Коваленко // Зовнішня торгівля: Право та економіка. – 2007. - № 5. – С. 54 – 59.

 8. Лапко О. Н. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. — К.: ІЕП НАНУ, 1999. — 386 с.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за виборомВикладацький склад:

Сас Н.М.(канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

36 год, кредити ECTS — 1, семестр — 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0008. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ

Опис. Змістовні модулі.

1. Методологія діагностики якості підготовки.

2. Методика і техніка досліджень в педагогічних науках

3. Методи педагогічного дослідженняРівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: сформувати у студентів знання про методологію, понятійний апарат та методику діагностики якості підготовки, виробити практичні уміння моделювати і здійснювати діагностику якості підготовки, обробляти її результати. Завдання: знати основні методологічні засади діагностики якості підготовки; головні методичні і технологічні вимоги до проведення діагностики якості підготовки; вміти аналізувати педагогічні явища з точки зору сучасної наукової методології; орієнтуватися у арсеналі методів діагностики якості підготовки; планувати, здійснювати і інтерпретувати наукові дослідження з метою діагностики якості підготовки.

В) Бібліографія: 1. Борисова О. Діагностика управлінських здібностей / О.Борисова, Г. Логінова, М. Мдивані // Психолог. – 2003. - № 45. – С. 4-8.

 2. Вознюк А.В. Атестація педагогічних працівників та психологічна готовність керівників до її управління // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2005. - № 19-21. – С. 52-54.

 3. Данюшенков В.С., Ракипова М.Ш. Тестирование в США: за и против // Педагогика. – 2004. - № 4. – С. 82-86.

 4. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором.Викладацький склад:

Ворона П.В. (канд. техн. наук, доцент).Тривалість:

36 год, кредити ECTS — 1, семестр — 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 1 семестр.

Мова. Українська.
ПП 0008. ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ

Опис. Змістовні модулі.

1. Педагогічна діагностика як наукова проблема і освітня практика.

2. Тести як універсальний метод педагогічних вимірювань

Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: формування у студентів знань про методологію, понятійний апарат, методику, технологічні особливості та інструментарій діагностичних досліджень в педагогіці, виробити практичні уміння моделювати і здійснювати тестову діагностику, обробляти її результати. Завдання: знати основні методологічні засади сучасного тестового дослідження;головні методичні і технологічні вимоги до організації вимірювання педагогічної реальності;сучасний зміст і принципи педагогічної кваліметрії; вміти аналізувати кількісні і якісні показники педагогічних явищ з точки зору сучасної наукової методології; орієнтуватися у арсеналі методів педагогічної діагностики; планувати, здійснювати і інтерпретувати тестові вимірювання в педагогічних науках.

В) Бібліографія: 1. Аванесов В.С. Определение, предмет и основные функции педагогической диагностики // Педагогическая диагностика. – 2002. - № 1. – С. 41-66.

 2. Бех І., Кононко О. Наукові засади проведення експерименту // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С. 36-40.

 3. Борисова О. Діагностика управлінських здібностей / О.Борисова, Г. Логінова, М. Мдивані // Психолог. – 2003. - № 45. – С. 4-8.

 4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтиноговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 23-46.

 5. Вознюк А.В. Атестація педагогічних працівників та психологічна готовність керівників до її управління // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2005. - № 19-21. – С. 52-54.

 6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2001. – С.18-34.

 7. Гончаренко С. Про критерії оцінювання педагогічних досліджень // Шлях освіти. – 2004. - № 1. – С. 2-6.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Шпильовий В.Д. (канд. техн. наук, доцент).Тривалість:

36 год, кредити ECTS — 1, семестр — 2.

1 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0008. ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Опис. Змістовні модулі.

1. Проектна технологія у навчально-виховному процесі

2. Проектний підхід в управлінні навчальним закладом

Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: підготувати магістра до особливостей проектної організації навчального процесу, забезпечити його компетентність щодо здійснення багатовимірного проектування в освітній сфері. Завдання: вивчити досвід застосування проектних технологій в освіті та опанувати оперативними аспектами проектної діяльності відповідно до актуальної освітньої мети.

В) Бібліографія: 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований / Елена Эдуардовна Коваленко. – Х. : ЧП "Штрих", 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с.471-474.

 2. Новиков А.М. Методология образования : издание второе / А.М. Новиков . — М.: «Эгвес», 2006. — 488 с.

 3. Пуліна А. А. Педагогічне проектування в сучасній школі [Текст] / Анжеліка Анатоліївна Пуліна. – Х. : Основа, 2009. – 160 с.

 4. Педагогічне проектування [Текст] / автор-упоряд. А. Цимбалару. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу". Початкова освіта). – Бібліогр.:с.88-89 (29 назв).

 5. Уваров А. Ю. Кооперация в обучении: групповая работа [Текст] : Учебно-метод. пос. для студ. и преп. пед. вузов / А. Ю. Уваров. – М. : МИРОС, 2001. – 224 с. – Библиогр.: в конце тем.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Колос Ю.З. (канд. пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

36 год, кредити ECTS — 1, семестр — 2.

1 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 2 семестр.

Мова. Українська.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка