Природничого факультетуСторінка15/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація.

ГЕ 0003. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістовні модулі.

1.Загальні положення. 2. Особлива частина.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів Правознавства, Конституційного права України.

Б) Цілі та завдання: засвоєння магістрантами теоретичних питань правових основ діяльності вищої школи, основних юридичних термінів, нормативно-правових актів, які регулюють освітні відносини у вищої школі, формування практичних навичок для безпосередньої участі в діяльності вищої школи.

В) Бібліографія: 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р.

 3. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р.

 4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р.

 5. Про наукову і науково-технічну діяльність Закон України від 13 грудня 1991 р. (зі змінами від 2 грудня 2010 р.).

 6. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13 серпня 1999 р.

 7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 р.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Пивоварська К. Б. (к. і. н.,доц. кафедри правознавства).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (поточні письмові контрольні роботи, експрес-тести, модульні контрольні роботи, самостійні та індивідуальні завдання);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0004. ІНОЗЕМНА МОВА

Опис. Змістові модулі.

1. The V.G.Korolenko Poltava National Pedagogical University. 2.Education. 3. Special Education. 4. Aspects of Envirоnmental Protection.Рівень.

А). Попередні умови. Базові знання з англійської мови рівня вищої школи.

Б). Цілі та завдання: формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації (реферату) ділового листа, роботи з комерційною документацією.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова навчальна дисципліна. 1. Викладацький склад: згідно навчального навантаження

6.Тривалість:

162 год., кредити естs – 4,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: практичні заняття, сучасні інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне тестування.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);

-підсумковий –екзамен у 2-му семестрі.


 1. Мова. Англійська, німецька, французька.


Ідентифікація

ГЕ 0005.1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опис. Змістові модулі:

1. Специфіка проектування управлінської діяльності в ЗНЗ. 2. Проектування управлінської компетентності менеджера ЗНЗ ХХ1 століття. 3. Проектування гармонійного духовного розвитку особистостіРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою вивчення дисципліни “Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів” є залучення магістрантів до оволодіння компетенціями управлінської діяльності в навчальному закладі; ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління організацією та власним професійним вдосконаленням; надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської та проектної діяльності менеджера загальноосвітнього навчального закладу; формування у магістрантів знання понятійного апарату та технологій; вироблення практичних умінь аналізувати, проектувати і здійснювати самоменеджмент та управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності менеджера; розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи, стилі управлінської та проектної діяльності менеджера; оволодіння управлінськими та проектними компетенціями; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності.

В) Бібліографія


 1. Галіцина Л. В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики / Галіцина Л. В. – К.: Шк. світ. 2010. – 128 с.

 2. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Виховання: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ "Фірма"Техсервіс", 2012. – 216с.

 3. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / Демчук В. С. – К.: Ленвіт. ‒ 2007. – 263 с.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав., 2012. – 352с.

 5. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально-методичний посібник / Мороз І. В. – К.: Освіта України. 2009. – 192с.

 6. Яцура В. В. Менеджмент: навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. – 444 с.

 7. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Жданова-Неділько (канд. пед. наук, доцент); Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5 семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПМ 0001 КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Опис. Змістові модулі.

1. Сучасні технології комп'ютерної обробки інформації. 2. Автоматизація обробки інформації .Рівень:

А) Попередні умови: володіння комп’ютером на рівні користувача.

Б) Цілі та завдання: формування інформаційної культури майбутнього фахівця, під якою розуміють професійну діяльність, що базується на сформованості загальних і конкретних умінь, які пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

В) Бібліографія: 1. Маценко В.Г. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2011. – 160 с.

 2. Кунцев, С. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. − 104 с.

 3. Рогоза М.Є. ХР: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навчальний посіб. для студ. вищих навч. закладів/ М.Є.Рогоза, В.І.Клименко; За заг. ред. М.Є.Рогози; Полт. Нац техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – К.: Рад. шк., 2003. – 294 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

О.О.Ємець (доктор фіз.-мат. наук, професор), Барболіна Т.М. (кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Кривцова О.П. (кандидат пед. наук, доцент), Кононович Т.О.( кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Подошвелев Ю.Г. (кандидат фіз.-мат. наук)Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і контрольні роботи, виконані магістрантами на лабораторних та практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація

ПМ 0002 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Опис. Змістові модулі:

1. Сутність, соціальні функції та методологія науки. 2. Технологія наукового дослідження.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: знати головні функції науки в історії суспільства; особливості організації та розвитку наукових досліджень в Україні; систему науково-дослідних установ як головних центрів здійснення фундаментальних досліджень; специфіку наукової діяльності і підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах; особливості управління дослідно-експериментальною роботою у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; основи методології, методики та технології наукового пошуку; вміти обґрунтовувати актуальність теми наукового дослідження; формулювати мету, завдання і гіпотезу педагогічного дослідження; планувати наукову роботу і структурувати її відповідно до поставленої мети; формувати методологічну базу педагогічного дослідження; ефективно використовувати психолого-педагогічний дослідницький інструментарій, обробляти, інтерпретувати та представляти результати наукового пошуку.

В) Бібліографія 1. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових дослі-джень: курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

 2. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак / Под ред. А. А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2001. – 113 с.

 3. Марцин В. С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.

 4. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федор­ченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К.: Вища шк., 2003. – 323 с.

 5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – Челябинск, 2002. – 138 с.

 6. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г. С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 240 с.

 7. Цехмістрова Г. С. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / Г. С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий дім “Слово”, 2008. – 280 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПМ 0002.1 УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

Опис. Змістові модулі:

1. Теоретико-методологічні основи управління освітнім процесом

2. Управління навчально-виховним процесом

3. Планування та прогнозування в освітньому закладі модуль

4 . Якість управління освітнім процесом

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів із стратегією та тактикою управління освітнім процесом, формування знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської діяльності, надання практичних умінь моделювати і здійснювати управління освітнім процесом. Завдання дисципліни є: дати магістрантам знання з основних напрямків, закономірностей, змісту і форм управлінської діяльності, методів планування, організації і керування освітнім процесом, сучасних теоретичних і експериментальних методів пошуку нових рішень; виявити творчі задатки і розвинути здібності магістрантів, виробити основні практичні навички й уміння управління освітнім процесом.

В) Бібліографія  1. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – №3. – С. 4-6.

  2. Калініна Л. Професіограма українського директора школи // Директор школи. – 2001. – №3. – С. 13-15.

  3. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х., 2004. – 240 с.

  4. Сучасний керівник навчального закладу – менеджер освіти. – Тернопіль: Астон, 2003. – 344 с.

  5. Сучасні шкільні технології. Ч.І / Упоряд. І.Рожнятовська, В.Зоц. – К., 2004. – 112 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Сорокіна Г.Ю. (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0001 ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Опис. Змістові модулі:

1. Процесний підхід до управління проектами в контексті Міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000.

2. Загально - теоретичні основи процесів управління проектами.

3. Алгоритм застосування процесного підходу до управління проектами

4. Автоматизовані системи управління проектами

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: опанувати загально - теоретичні основи процесів управління проектами; засвоїти алгоритм застосування процесного підходу до управління проектами; познайомитися з можливостями застосування автоматизованих систем за процесного підходу управління проектами. Завдання: опанувати загально - теоретичні основи процесного управління проектами; засвоїти алгоритм застосування процесного підходу до управління проектами; познайомитися з можливостями застосування автоматизованих систем за процесного підходу управління проектами.

В) Бібліографія

1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 231с.

2.Елиферов В.Г. Управление изменением http://www.management.com.ua/cm/?type=0

3.Бизнес – план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документація: Учебно – практическое пособие/ Ред. Попов Вадим Михайлович. – 4-е узд. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 423с.

4.Бизнес – план инвестиционного проекта: Практическое пособие/ Ред.. Иванникова И.А. – М.: «Экспертное бюро – М., 1997. – 112с.

5.Зель Аксель. Бізнес – план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов/ А.Зель; пер. с нем. – М.: Ось – 89, 2007. – 240с.

6.Изменения. Инициализация. Планирование. Выполнение ... Например, «планирование рисков на фазе внедрения системы» (слайди).http://www.sovnet.ru/pages/public/qlstandard.files/frame.htm#slide0176.htm

7. Квашнин А.Г. Инициализация и планирование инвестиционных проектов// Управление инвестиционными проектами(слайди). http://www.nsc.ru/tpark/sem_9-10_12_04/kvash/uprav_pr.pdf

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Сас Н.М. (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 1.

4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0002 УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Опис. Змістові модулі:

1. Теоретико-методологічне підґрунтя управління професійною діяльністю.

2. Психологічні основи управлінських функцій менеджера

3. Процедури і технології управління персоналом.

4. Сучасні тенденції в управлінні персоналом

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: формування у магістрантів знання про психологічну сутність, закономірності і суспільні функції процесу управління на сучасному етапі розвитку освіти і економіки України, вироблення практичних умінь аналізу управлінських ситуацій. Завдання: вивчити закономірності організації управлінського процесу й виникаючі під час нього відносини між людьми, методологічні основи, що відповідають специфіці об'єкта досліджень, систему й методи активного впливу на об'єкт управління й способи передбачення й прогнозування досліджуваних процесів. Усвідомлення психологічних явищ і приведення їх у систему, розкриття закономірностей і визначення причинних зв'язків між ними для розробки практичних висновків і рекомендацій. Аналіз умов й особливостей управлінської діяльності з метою підвищення ефективності і якості роботи в системі управління.

В) Бібліографія 1. Нестеренко Г.О. Персонал: управління на засадах самоорганізації: Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – 350с.

 2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

 3. Управління персоналом: Методичні рекомендації до підготовки та проведення семінарських і практичних занять для студентів спеціальності «Соціологія» / Укл. Г. О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 60 с

 4. Убранович А.А. Психология управления: Уч. пособ. – Мн. : Харвест, 2007. – 640с. (Библиотека практической психологи).

 5. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 608с.

 6. Дзвінчук Д.І. Психологія управління : практикум / Дзвінчук Д.І., Малім он В.І. – Івано-Франковськ: Місто Н.В., 2007. – 299с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Сорокіна Г.Ю. (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 1,2.

3 год. на тиждень, 27 тижнів на засвоєння .

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі, екзамен у 2 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0004 ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Опис. Змістові модулі:

 1. Методика створення проекту.

 2. Методика управління проектом.

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: формування у магістрантів уявлень про сутність проектної діяльності, визначення мети й завдань проекту, вибір методів його реалізації, вироблення практичних умінь планування та реалізації проекту відповідно до загальної логіки проектної діяльності.

Завдання: оволодіння методикою управління проектом; освоєння функцій планування та контролю в управлінні проектами; засвоєння основ управління якістю та ризиками в проекті.

В) Бібліографія


 1. Ворона П.В. Технологія управління проектами // П.В. Ворона, О.Г. Штепа. – Полтава: ПП Шевченко, 2009. – 156 с.

 2. Грей К.Ф.Управление проектами: Практическое руководство / Пер. с англ. / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. – М. : Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

 3. Рач В.А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте/ В.А. Рач //Управління проектами і розвиток виробництва.-2000.-№1.-С.7-9.

 4. Управління проектами / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

 5. Управление   проектами:   Учебник   для   студентов   зкономических направлений/под ред.В.Д.Шапиро.СПб. Изд. ДваТри. -2006.-610с.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка