Природничого факультетуСторінка14/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Ю.П. Кращенко (канд. пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

54 год, кредити ECTS — 1,5, семестр — 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0008.2. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ

Опис. Змістові модулі:

1. Рефлексивне управління взаємодією у навчанні та вихованні.

2. Організація взаємодії у навчанні.

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: залучення магістрантів до оволодіння управлінською діяльністю з організації навчально-виховного процесу; ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління навчанням та власним професійним становленням; надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської діяльності вчителя; формування у магістрантів знання понятійного апарату та технологій; вироблення практичних умінь аналізувати, проектувати і здійснювати управління навчально-виховним процесом. Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності вчителя; розвиток інтересу до управлінської діяльності і усвідомлення її професійного значення; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи управлінської діяльності вчителя у навчально-виховному процесі; оволодіння управлінськими функціями; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; оволодіння компетенціями управлінської діяльності.

В) Бібліографія 1. Амонашвілі Ш.О. Школа життя / Пер. з рос. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2002. – 172с.

 2. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Л. Ковальчук – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 513с.

 3. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та інші; за ред. І.А.Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. –К.: Вища школа, 2008. – 376с.

 4. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посіб. / В.А. Семиченко. – К.: Вища шк., 2004. – 335с.

 5. Чотири тактики педагогічної підтримки дитини / Упоряд.: А. Русаков, Н. Касіцина. – К.: Вид. дім «Шк. Світ».: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 112с.

 6. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания: учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 366с.

 7. Як зробити школу успішною: практичні кроки / Упоряд. В. Зоц. - К: Шк світ, 2007. – 128с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0008.3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВНУТРІШКІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Опис. Змістові модулі:

1. Проектування роботи школи.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про управління та керівництво школою і освітою; проектування роботи школи в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з планування та здійснення внутрішньошкільного контролю, використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для забезпечення проектування систем внутрішньошкільного управління. Завдання: ознайомити майбутніх менеджерів освіти з загальними основами управління школою; дати ґрунтовні та систематизовані знання з усіх розділів проектування внутрішньошкільного управління; сформувати уміння й навички проектування роботи школи та ведення шкільної документації; забезпечити оволодіння особливостями проектування систем внутрішньошкільного управління.

В) Бібліографія 1. Волобуєва Т.Б. Самосвітня діяльність керівника / Т.Б.Волобуєва. – Харків: Основа, 2005.- 96 с.

 2. Зелюк В.В. Проектування систем внутрішньошкільного управління: навчально-методичний посібник. – Полтава: Техносервіс. – 2012. – 180 с.

 3. Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою навчальним закладом / В.Е. Лунячек. – Харків: Основа, 2004.- 240 с.

 4. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління / О.І.Мармаза. – Харків: Основа, 2005.- 176 с.

 5. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: Дорожня карта керівника / О.І.Мармаза. – Харків: Основа, 2007.- 448 с.

 6. Матвієнко П.І. Комплексна оцінка ефективності навчально-виховного процесу / П.І.Матвієнко. – Полтава:ПОІППО. – 2001. – 130 с.

 7. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом / Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Н.М.Чепурна. – Харків: Основа, 2004.- 240 с.

 8. Освіта в Україні: Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. Ю. В.Паливода. – Київ, 2009. – С.234-275.

 9. Пархоменко І. Атестація діяльності директорів шкіл / І.А.Пархоменко. – Київ: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

 10. Управління навчальним закладом: У 2-х частинах / Р.І. Мармиза, О.М.Касянова, В.В.Григора та ін. – Харків: Віста, 2003.- 160 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

В.В.Зелюк (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1 або 2.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 або 2 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0009. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Опис. Змістові модулі:

1. Основи документального забезпечення. 2. Використання ПЕОМ у документальному забезпеченні менеджменту.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документального забезпечення управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів. Завдання: ознайомити майбутніх менеджерів освіти з нормативно-правовою базою сучасного діловодства у галузі освіти; дати ґрунтовні та систематизовані знання з усіх розділів діловодства; сформувати уміння й навички складання, оформлення документів; забезпечити оволодіння особливостями документообігу.

В) Бібліографія 1. Гончарова Н.І. Документальне забезпечення менеджменту: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 260с.

 2. Скібицька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник/ Уклад. Л.І.Скібицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224с.

 3. Волкотруб Г. Й. Вивчення ділових паперів у школі: правила складання і вправи / Галина Йосипівна Волкотруб . – К.: Шк. світ, 2009. – 120с.

 4. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч.посіб. – К.:Знання, 2006. – 143с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Дисципліна за вибором магістранта.Викладацький склад:

Г.Ю.Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0009. ОСНОВИ КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Опис. Змістові модулі:

1. Конфлікт в управлінні навчальними закладами: сутність, види, профілактика. 2. Управління педагогічними конфліктами.Рівень:

А) Попередні умови: базова вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Знання основ педагогіки, психології, педагогічної майстерності.

Б) Цілі та завдання: формування потреби професійного саморозвитку в управлінні конфліктом, готовності до нейтралізації деструктивної сторони конфліктної ситуації і вибору шляхів зміцнення професійних контактів. Основні завдання вивчення дисципліни: допомогти майбутньому керівнику школи, усвідомити фактори, які провокують конфлікти в школі; навчитися розпізнавати сигнали конфлікту, аналізувати його детермінанти; ознайомитися зі стратегіями виходу з конфліктної ситуації, перевагами та обмеженнями кожної; з’ясувати технології конструктивного розв’язання конфліктів, умови ефективної поведінки у конфлікті; стимулювати прагнення майбутніх керівників розв’язувати суперечності не стільки на інтуїтивному рівні, скільки на свідомих переконаннях, які базуються на тлі психолого-педагогічних закономірностей професійної взаємодії; залучення до досліджень конфліктогенів у сучасній школі та шляхів їх усунення

В) Бібліографія 1. Гришина Н.В. Психология конфликта.– СПб: Питер,2000.- С.161-178, 285-312

 2. Безпальча Р. Технологія попередження конфлікту.. – К.: Главник, 2007. – 128 с.

 3. Карамушка Л.М., Дзюба Т.М. Психологія управління конфліктами в організації (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : Монографія. – К.: Науковий світ, 2009. – 268 с.

 4. Коломінський Л.Н. Психологія менеджменту в освіті (соц.- псих. аспект). - К.: МАУП, 2000. – С. 128-142.

 5. Лукашонок О.Н., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя. – М.: Рос. Пед. агенство, 1998.- 79 с

 6. Тарасевич Н.М. Основи конфліктології :Діяльність менеджера з попередження та розв′язання конфліктів у закладах освіти: Навч. посібник. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2006. – 112 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Дисципліна за вибором магістранта.Викладацький склад:

Н.М.Кривонос ( канд. пед. наук, проф.);Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: (лекції аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправи, ділові ігри, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (за результатами аналізу домашньої самостійної роботи та виконання індивідуальних творчих завдань, тестів, підготовки рефератів );

 • модульний (тести, тематичне опитування за змістом модуля);

 • підсумковий ( залік у 1 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація

ПП 0009. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА МЕНЕДЖЕРА

Опис. Змістові модулі.

1. Професійна етика як філософська теорія.

А) Попередні умови: : володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ етики та естетики, педагогіки, психології, філософії.

Б) Цілі та завдання: на основі знань проблематики та предметної сфери етики та естетики, специфіки філософського пізнання дійсності, методології сучасних етичних і естетичних досліджень формувати у магістрантів моральну та професійну етику, вміння застосовувати етичне та естетичне знання в управлінській діяльності.

В) Бібліографія:


 1. Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М.: Русь-Олимп:АСТ: Астрель, 2005. – 829 с.

 2. Бычков В. В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 302 с.

 3. Гусейнов А.А. Этика: учеб. для вузов / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 4. Етика: навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224с.

 5. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.; За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

 6. Естетика: словник найбільш уживаних термінів / Г.Гуріна (уклад.) . – Х.: ХДАК, 2003.

 7. Етика і естетика: словник ключових термінів/ Хамітов Н., Крилова С., Мінєв С. – К.: КНТ, 2008. – 328 с.

 8. Левчук Л. Т. Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; за заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-е вид., доповн. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 520 с.

 9. Сморж Л. О. Естетика : навч. пос. для студентів вузів / Л.О. Сморж. – Х. : Кондор, 2009. – 334 с.

 10. Тофтул М.Г. Етика: навчальний посібник / М.Г. Тофтул. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. – 416 с.


Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором магістранта.Викладацький склад:

В.В.Зелюк (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

1 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, робота в малих групах, ділові ігри, методи самонавчання тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях; домашні самостійні завдання);

 • підсумковий – залік – 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0009. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ. МИСТЕЦТВО ТА ОСВІТА

Опис. Змістові модулі:

1. Специфічні риси ігрової діяльності як фактор розвитку особистісних та професійних якостей. 2. Ігровий методичний арсенал менеджера освіти.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: підготувати магістрантів-менеджерів до впровадження ігрових технологій в управлінську діяльність на різних рівнях у навчальному закладі. Завдання: ознайомити магістрантів з різновидами ігрових технологій, що застосовуються на різних етапах діяльності менеджера освіти; сформувати основи знань та умінь, необхідних для впровадження ігрового моделювання як органічної складової управлінської діяльності; ознайомити магістрантів з методикою організації та проведення тренінгових занять.

В) Бібліографія 1. Антонюк М.А. Особистісно орієнтоване управління педагогічним колективом// Управління школою: Науково–методичний журнал.–2006.– №5.– С. 2–19.

 2. Баб'як Т., Корнієнко і. Тренінг спілкування "Дозволь собі бути щасливим"// Завуч.– 2002.–317–18.– С. 19–23.

 3. Вачков И. В. Психологические игры и упражнения для ведущего тренингов// Школьные технологии–2002.– №1.– С. 210–217.

 4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури.–К.: Центр навчальної літератури, 2003.– 316 с.

 5. Гапоненко Л.І. Соціально–психологічний тренінг як метод підготовки студентів до педагогічного спілкування // Рідна школа.–2002.–№9– С. 30–32.

 6. Гришина Н.В. Психология конфликта – СПб: Питер, 2002 – 464 с.

 7. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Наук.–мет. Посібник/За ред. Л.І. Даниленко.– К.:Міленіум, 2004. – 272 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Дисципліна за вибором магістранта.Викладацький склад:

Ю.З.Колос (канд. пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова: українська.

Напряму підготовки 1801 Специфічні категорії*

Спеціалізація: 8.18010013 Управління проектами
Ідентифікація.

ГЕ 0001. Філософія та методологія науки

Опис. Змістові модулі.

1. Основи філософії науки.Рівень:

А) Попередні умови: курс «Філософія» в об’ємі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головним етапами її становлення. Аналізуються засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової й технічної раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені.

В) Бібліографія: 1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: учебное пособие для вузов / П.П. Гайденко. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. – 319 с.

 2. Кохановский В.П. Основы философии науки / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевнч, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. – М. : Феникс, 2007. – 608 с.

 3. Куликов С. Б. Перспективы развития прогрессивистского образа науки / С.Б. Куликов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 140 с.

 4. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 c.

 5. Челышев П.В. Очерки по истории и философии науки / П.В. Челышев. – М.: Московский государственный горный университет, 2009. – 218 с.

 6. Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), В.М. Вакуліна (к. філос. н., доц.).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, консультації);

 • підсумковий – екзамен 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ГЕ 0002 МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Опис. Змістові модулі:

1. Загальні засади освітнього менеджменту. 2. Організаторська діяльність як функція управління.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: дати знання, сформувати уміння практичного управління конкретними закладами та установами освіти; сформувати поняття про освіту в Україні як цілісну систему; показати особливості управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні; визначити разом з магістрантами основні напрями поліпшення управління освітою.

В) Бібліографія 1. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – К.: Школяр, 2000. – 234 с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Основи, 2001. – 223 с.

 3. Даниленко Лідія. Інноваційний освітній менеджмент : Навчальний посібник / Лідія Даниленко. – К. : Главник, 2006. – 144 с.

 4. Демчук Володимир Степанович Основи освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Степанович Демчук. – К. : Ленвіт, 2007. – 263 с.

 5. Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / Василь Васильович Крижко. – 2-е вид., доопрацьоване. – К. : Освіта України, 2005. – 256 с.

 6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / Олександра Іванівна Мармаза. – Х.: Вид. група "Основа", 2006. – 160 с.

 7. Окса М. М. Стратегічний менеджмент в освіті : Навчальний посібник / М. М. Окса ; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь : МДПУ, 2007. – 178 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Сас Н.М. (канд. пед. наук, доцент).


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка