Природничого факультетуСторінка13/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Мова: Українська.
Ідентифікація.

ПП 0002 . ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістові модулі.

1. Психологія вищої школи і особистісно орієнтована освіта.

2. Психологія вищої школи в умовах кредитно-модульної системи.

Рівень:

А). Попередні умови: курси загальної психології , вікової, педагогічної психології, психодидактики, методики викладання психології на рівні бакалаврату.

Б). Цілі та завдання: забезпечення теоретичної і практичної компетентності магістрів, яка слугуватиме основою для їх подальшої викладацької діяльності. Завданнями є опанування: а) психологією студента, викладача; б) особливостями спільної навчальної та індивідуальної пізнавальної діяльності викладача і студента; в) проблемами адаптації молодого спеціаліста.

В). Бібліографія

1. Зелюк В.В., Моргун В.Ф., Устименко Т.А. Особистість в освіті: парадигма культури. Монография. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011.– 212 с.


 1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Мн.: БГУ, 1981. – 380 с.

 2. Моргун В.Ф. Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання. Курс лекцій. – Полтава: Наукова зміна, 1996. – 78 с.

 3.  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с. 

 4. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: практикум. Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

 5. Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2009.– 415 с.

 6. Траверсе Т.М. Психологія викладацьк. роботи: підручник.–К.: Науковий світ, 2009.–269 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад: В.Ф.Моргун (канд. психол. наук, професор), С.П.Яланська (докт. психол. наук, доцент), І.Г.Тітов (канд. психол. наук, доцент).

Тривалість: 72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1;

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару).

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного).

Форми і методи навчання:

А. Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття, самостійна робота.

Б. Методи навчання: ділова гра, евристична бесіда, метод проектів, мозкова атака, самонавчання методом складання структурно-логічних схем тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні та інд. завдання, відповіді на семінарських зан., тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік у 1 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0003. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Опис. Змістові модулі:

1. Управлінська діяльність як інноваційна особистісно орієнтована мета-діяльність. 2. Менеджер-професіонал: роль, вимоги до професійних і особистісних якостей. 3. Стимулювання розвитку особистості та створення ситуації успіху для її самореалізації.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: залучення магістрантів до оволодіння управлінською діяльністю, ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління навчальними закладами та проектами, надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської діяльності та проектування; сформувати у студентів знання понятійного апарату та технологій, виробити практичні уміння аналізувати, проектувати і здійснювати управлінську діяльність. Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності як проектної; розвиток інтересу до управлінської діяльності і усвідомлення її професійного значення; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи управлінської діяльності, лідерство, менеджмент; оволодіння управлінською діяльністю; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; оволодіння компетенціями управлінської діяльності; набуття навичок організації навчальної діяльності та виступів, участі в дискусіях, семінарах, наукових конференціях.

В) Бібліографія: 1. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Виховання: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ "Фірма"Техсервіс", 2012. – 216с.

 2. Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 263с.

 3. Малаканова Л. Сучасні виховні системи і технології: Професіональна культура вчителя: Навчально-методичний комплекс. – Полт. держ. пед. ун-т. ім. В.Г. Короленка. – П., 2008. – 176с.

 4. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Вид. гр. „Основа”, 2004. – 240с.

 5. Яцура В.В. Менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 444с.

 6. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 2.

4 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

7 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 2 семестрі).

Мова: Українська.
Ідентифікація

ПП 0004. УПРАВЛІНСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Опис. Змістові модулі:

1. Управлінська майстерність керівника ЗНЗ.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про управлінську майстерність керівника закладу освіти, управління та керівництво школою і освітою; участь колективу школи у підготовці, прийнятті та реалізації управлінських рішень; контролінг як умову ефективного управління; набуття практичних навичок з надання демократичної можливості участі колективу школи у підготовці, прийнятті та реалізації управлінських рішень, використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для вироблення управлінської майстерності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Завдання: ознайомити майбутніх менеджерів освіти з загальними основами управлінської майстерності керівника освітнього закладу; дати ґрунтовні та систематизовані знання з усіх розділів управлінської майстерності керівника закладу освіти; сформувати уміння й навички управлінської майстерності керівника школи та ведення шкільної документації; забезпечити оволодіння особливостями управлінської майстерності менеджера освіти.

В) Бібліографія: 1. Волобуєва Т.Б. Самоосвітня діяльність керівника / Т.Б.Волобуєва. – Харків: Основа, 2005.- 96 с.

 2. Закон України «Про освіту». - Верховна Рада УРСР; Закон від 23.05.1991 № 1060-XII.

 3. Курмишева Н.І. Філософія і психологія підприємництва. Навчально-методичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2008. – 178 с.

 4. Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою навчальним закладом / В.Е. Лунячек. – Харків: Основа, 2004.- 240 с.

 5. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління / О.І. Мармаза. – Харків: Основа, 2005.- 176 с.

 6. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: Дорожня карта керівника / О.І. Мармаза. – Харків: Основа, 2007.- 448 с.

 7. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом / Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Н.М.Чепурна. – Харків: Основа, 2004.- 240 с.

 8. Освіта в Україні: Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. Ю. В. Паливода. – Київ, 2009. – С.234-275.

 9. Сластьонін, В. А. Педагогіка: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів [текст] / В. А Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, Є. Н. Шиянов; Під ред. В. А Сластьоніна. – М.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

 10. Управління навчальним закладом: У 2-х частинах / Р.І. Мармиза, О.М.Касянова, В.В.Григора та ін. – Харків: Віста, 2003.- 160 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

В.В.Зелюк (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

4 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0005. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І АКРЕДИТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опис. Змістові модулі:

1. Галузеві стандарти освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: повне оволодіння знаннями про освітньо-кваліфікаційні рівні фахівця, бакалавра, спеціаліста, магістра. Завдання: ознайомити з нормативним супроводом освітньо-кваліфікаційних рівнів, освітньо-професійними програмами спеціаліста, бакалавра, магістра; з умовами та вимогами державної атестації; забезпечувати сприятливі умови для професійного становлення майбутнього управлінця.

В) Бібліографія 1. Закон України "Про вищу освіту".

 2. Закон України "Про нотаріат".

 3. Закон України "Про освіту".

 4. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (1994р.).

 5. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція, 1961 р.).

 6. Конституція України (ст. 24, 26).

 7. Лісабонська Конвенція 1997р. (Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні).

 8. Наказ Міністерства закордонних справ України № від 04.06.2002 р. "Про затвердження інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном".

 9. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004р. за № 83/8882 "Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".

 10. Положення про визнання іноземних документів про освіту (затверджено наказом МОН України від 20.08.03 № 563).

 11. Положення про Державну акредитаційну комісію України та Положення про апарат Державної акредитаційної комісії України.

 12. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997р. № 507 з врахуванням змін і доповнень).

 13. Указ Президента України від 02.04.1994 р. № 94 "Про Консульський статут України" (ст. 54).

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), В.В.Зелюк (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0006. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Опис. Змістові модулі:

1. Загально-теоретичні засади фінансово-економічної діяльності освітніх установ.Рівень:

А) Попередні умови: .

Б) Цілі та завдання: всебічне теоретичне осмислення сутності фундаментальних суспільних перетворень, аналіз форм і етапів реформування економічних відносин; формування економічного способу мислення для адекватної оцінки оточуючого світу. Завдання: полягає у необхідності підготовки економічних агентів (у даному випадку студентів) і суспільства у цілому до нових умов економічної співпраці через теоретичне осмислення реалій сьогодення.

В) Бібліографія 1. Бланкарт Шарль Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт ; [Пер. з нім. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. ред. В. М. Федосова]. — К. : Либідь, 2000. — 654 с.;

 2. Войтов В. Фінансування освітніх послуг з місцевих бюджетів [Текст] / В. Войтов //Стратегія реформування освіти в Україні. - К. : К.І.С., 2003.-С.231-294.

 3. Джонстоун Д. Б. Политика платы за обучение в сравнительной перспективе: теоретическое и политическое обоснование [Электронный ресурс] / Д. Б. Джонстоун, П. Н. Маркуччи // Университетское управление: практика и анализ.

 4. Джонстоун Д. Б. Сокращение финансирования высшего образования: стимулы и ограничения диверсификации доходов [Электронный ресурс] / Д. Б. Джонстоун // Университетское управление: практика и анализ — 2002. — № 2. — Режим доступу: http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/303/..

 5. Законодавство України про освіту. Збірник законів. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, — 2002. — 159 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 6. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та наук. ред. В. М. Федосова]. — К. : Либідь, 2000. — 654 с.;

 7. Коваль Т. Де позичити на навчання? [Електронний ресурс] / Тетяна Коваль // Освітній портал (Статті з питань освіти). — Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/?article_id=126

 8. Паламарчук В. Финансовые аспекти стратегии образовательных реформ [Текст] /В. Паламарчук, И. Каленюк //Народное образование. - 2003.- №10. - С.67-71.

 9. Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форми власності / [Електроний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 року № 844 / Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=844-2000-%EF

 10. Україна Кабінет Міністрів Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 №1019 [Текст] / Україна. Кабінет Міністрів //Офіційний вісник України.- 2007. - №60. - С.22-28.

 11. Федулова Л. І. Економіка знань: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Любов Іванівна Федулова ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. — К., 2009. — 600 с. : табл., рис.

 12. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / Анатолій Андрійович Чухно. — К. : Логос, 2003. — 631 с.

 13. Яковенко Л.І. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань / Лариса Іванівна Яковенко, Олександр Володимирович Пащенко. - Полтава : Скайтек, 2011. - 216 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Л.І.Яковенко (док. екон. наук, професор), О.В.Пащенко (канд. екон. наук, ст. викладач).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0007. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Опис. Змістові модулі:

1. Державна політика в галузі освіти її правова регламентація 2. Нормативно-правові й організаційні основи управлінської діяльності. 3. Нормативно-правові основи інтеграція освіти України у світову освітню систему.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: вивчення освітнього права як фундаментальної складової освіти, законодавчої й нормативної бази функціонування системи освіти України, організаційних основ і структури управління навчальним закладом, механізмів і процедур управління якістю освіти, а також формування в майбутніх фахівцях знань і вмінь для роботи в освітньому правовому просторі. Завдання: розкрити роль і сформулювати завдання освіти в сучасному суспільстві, проаналізувати умови розвитку української системи освіти, її структурні елементи й механізми їхньої взаємодії; розглянути основні законодавчі акти з питань освіти, принципи формування нормативно-правового забезпечення освіти в Україні, структуру й види нормативних правових актів, особливості їхнього використання в освітній практиці; розглянути систему державного контролю якості освіти в Україні, повноту нормативно-правового забезпечення, протиріччя в законодавстві України в галузі освіти й передумови подальшого розвитку; проаналізувати можливість участі державних, державно-суспільних і суспільних структур управління, що функціонують у системі освіти України, у рішенні питань освітньої діяльності відповідно до їх компетенцій, передбаченими законодавством у цій області; проаналізувати законодавчі акти України й документи міжнародного права з питань освіти в частині охорони прав і захисту інтересів дітей.

В) Бібліографія 1. Закон України "Про освіту"

 2. Закон України "Про загальну середню освіту"

 3. Закон України "Про позашкільну освіту"

 4. Закон України "Про дошкільну освіту"

 5. Закон України "Про професійно-технічну освіту"

 6. Закон України "Про відпустки"

 7. Закон України "Про охорону праці"

 8. Кодекс законів про працю України

 9. Національна доктрина розвитку освіти

 10. Державна програма "Вчитель"

 11. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

 12. Сырых В.М. Образовательное право. Учебное пособие. М., 2000.

 13. Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права. М, 2002.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

4 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова: українська.
Ідентифікація

ПП 0008.1. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Опис. Змістовні модулі.

1. Ґенеза Болонського процесу. 2. Система вищої освіти України.Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з принципами та ґенезою Болонського процесом, Европейською кредитно-трансферною накопичувальною системою, кредитно-модульною організацією навчального процесу, системою вищої освіти України та країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

В) Бібліографія: 1. Євтух, М. Болонський процес: стратегічні цілі й тактика реалізації [Текст] / М. Євтух // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.181–184.

 2. Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України [Текст] : Навчально-методичне видання / Михайло Захарович Згуровський ; Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. ЧЗ№1, ЧЗ№4

 3. Поляков, М. Болонський процес: зближення, а не уніфікація [Текст] / М. Поляков // Вища освіта України. – 2004. – №2. – С.47–50.

 4. Болонский процесс. Основополагающие материалы [Текст] : Пер. с англ. / Сост. А.К. Бурцев, В.А. Звонова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. : ил.

 5. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12–24.

 6. Закон України «Про вищу освіту України» [електронний ресурс] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

 7. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] // Вища школа. – 2008. – №4. – С.91–110. – №5.- С.88-110.; №6.- С.92-125;№7.-С.78-125.

 8. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу [Текст] / К. Левківський // Освіта України. – 2008. – №15. – С.3.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка