Природничого факультетуСторінка12/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

П.А.Кравченко (д. філос.н., проф.), В.М. Вакуліна (к. філос. н., доц.).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2 (для стаціонару),

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння (для заочного).

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, робота в малих групах, аналіз дилеми (проблеми), дебати тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях, консультації);

 • підсумковий – екзамен 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ГЕ 0002 МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

Опис. Змістові модулі:

1. Загальні засади освітнього менеджменту. 2. Організаторська діяльність як функція управління.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: дати знання, сформувати уміння практичного управління конкретними закладами та установами освіти; сформувати поняття про освіту в Україні як цілісну систему; показати особливості управління освітою в умовах соціально-економічних перетворень у країні; визначити разом з магістрантами основні напрями поліпшення управління освітою.

В) Бібліографія 1. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі. – К.: Школяр, 2000. – 234 с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.: Основи, 2001. – 223 с.

 3. Даниленко Лідія. Інноваційний освітній менеджмент : Навчальний посібник / Лідія Даниленко. – К. : Главник, 2006. – 144 с.

 4. Демчук Володимир Степанович Основи освітнього менеджменту : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Володимир Степанович Демчук. – К. : Ленвіт, 2007. – 263 с.

 5. Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / Василь Васильович Крижко. – 2-е вид., доопрацьоване. – К. : Освіта України, 2005. – 256 с.

 6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху / Олександра Іванівна Мармаза. – Х.: Вид. група "Основа", 2006. – 160 с.

 7. Окса М. М. Стратегічний менеджмент в освіті : Навчальний посібник / М. М. Окса ; Мелітопольський держ. пед. ун-т. – Мелітополь : МДПУ, 2007. – 178 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

4 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного).Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 2 семестрі).

Мова:

Українська.


Ідентифікація.

ГЕ 0003. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістовні модулі.

1.Загальні положення. 2. Особлива частина.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів Правознавства, Конституційного права України.

Б) Цілі та завдання: засвоєння магістрантами теоретичних питань правових основ діяльності вищої школи, основних юридичних термінів, нормативно-правових актів, які регулюють освітні відносини у вищої школі, формування практичних навичок для безпосередньої участі в діяльності вищої школи.

В) Бібліографія: 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Загальна декларація прав людини 10 грудня 1948 р.

 3. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р.

 4. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р.

 5. Про наукову і науково-технічну діяльність Закон України від 13 грудня 1991 р. (зі змінами від 2 грудня 2010 р.).

 6. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України 13 серпня 1999 р.

 7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2002 р.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Пивоварська К. Б. (к. і. н.,доц. кафедри правознавства).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного).Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (поточні письмові контрольні роботи, експрес-тести, модульні контрольні роботи, самостійні та індивідуальні завдання);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ГЕ 0004. ІНОЗЕМНА МОВА

Опис. Змістові модулі.

1. The V.G.Korolenko Poltava National Pedagogical University. 2.Education. 3. Special Education. 4. Aspects of Envirоnmental Protection.Рівень.

А). Попередні умови. Базові знання з англійської мови рівня вищої школи.

Б). Цілі та завдання: формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок ділового спілкування, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації (реферату) ділового листа, роботи з комерційною документацією.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова навчальна дисципліна. 1. Викладацький склад: згідно навчального навантаження

6.Тривалість:

162 год., кредити естs – 4,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару);

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння (для заочного).7. Форми та методи навчання: практичні заняття, сучасні інтерактивні методи та технології викладання, комп’ютерне тестування.

8. Оцінювання. Контроль знань:

-поточний (опитування, тестування, контрольні роботи);

-підсумковий – залік у 1-му семестрі, екзамен у 2-му семестрі.


 1. Мова. Англійська, німецька, французька.


Ідентифікація

ГЕ 0005.1. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Опис. Змістові модулі:

1. Специфіка проектування управлінської діяльності в ЗНЗ. 2. Проектування управлінської компетентності менеджера ЗНЗ ХХ1 століття. 3. Проектування гармонійного духовного розвитку особистостіРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою вивчення дисципліни “Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів” є залучення магістрантів до оволодіння компетенціями управлінської діяльності в навчальному закладі; ознайомлення їх із стратегією та тактикою управління організацією та власним професійним вдосконаленням; надання їм знань щодо методології, методики та інструментарію управлінської та проектної діяльності менеджера загальноосвітнього навчального закладу; формування у магістрантів знання понятійного апарату та технологій; вироблення практичних умінь аналізувати, проектувати і здійснювати самоменеджмент та управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Завданнями вивчення дисципліни є: усвідомлення сутності управлінської діяльності менеджера; розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості; розширення професійного та культурного кругозору; поглиблення знань про принципи, способи, методи, типи, стилі управлінської та проектної діяльності менеджера; оволодіння управлінськими та проектними компетенціями; вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи; вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності.

В) Бібліографія


 1. Галіцина Л. В. Керівник: мистецтво стратегії і тактики / Галіцина Л. В. – К.: Шк. світ. ‒ 2010. – 128 с.

 2. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Виховання: теорія і практика [Текст]: навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ТОВ "Фірма"Техсервіс", 2012. – 216с.

 3. Демчук В. С. Основи освітнього менеджменту / Демчук В. С. – К.: Ленвіт. ‒ 2007. – 263 с.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав., 2012. – 352с.

 5. Мороз І. В. Менеджмент і маркетинг освіти: навчально-методичний посібник / Мороз І. В. – К.: Освіта України. 2009. – 192с.

 6. Яцура В. В. Менеджмент: навчальний посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. – 444 с.

 7. Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Л.В. Малаканова (канд. пед. наук, доцент); О.Г.Жданова-Неділько (канд. пед. наук, доцент); Г.Ю. Сорокіна (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5 семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання, мисленнєва гімнастика, діагностика.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова: Українська.
Ідентифікація

ПМ 0005 КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Опис. Змістові модулі.

1. Сучасні технології комп'ютерної обробки інформації. 2. Автоматизація обробки інформації .Рівень:

А) Попередні умови: володіння комп’ютером на рівні користувача.

Б) Цілі та завдання: формування інформаційної культури майбутнього фахівця, під якою розуміють професійну діяльність, що базується на сформованості загальних і конкретних умінь, які пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

В) Бібліографія: 1. Маценко В.Г. Інформатика та обчислювальна техніка: навч. посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2011. – 160 с.

 2. Кунцев, С. В. Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Кунцев, В. В. Яценко ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. − 104 с.

 3. Рогоза М.Є. ХР: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навчальний посіб. для студ. вищих навч. закладів/ М.Є.Рогоза, В.І.Клименко; За заг. ред. М.Є.Рогози; Полт. Нац техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – К.: Рад. шк., 2003. – 294 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

О.О.Ємець (доктор фіз.-мат. наук, професор), Барболіна Т.М. (кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Кривцова О.П. (кандидат пед. наук, доцент), Кононович Т.О.( кандидат фіз.-мат. наук, доцент), Подошвелев Ю.Г. (кандидат фіз.-мат. наук)Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння (для стаціонару).

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного).Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні лабораторні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і контрольні роботи, виконані магістрантами на лабораторних та практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація

ПМ 0002 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Опис. Змістові модулі:

1. Сутність, соціальні функції та методологія науки. 2. Технологія наукового дослідження.Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: знати головні функції науки в історії суспільства; особливості організації та розвитку наукових досліджень в Україні; систему науково-дослідних установ як головних центрів здійснення фундаментальних досліджень; специфіку наукової діяльності і підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах; особливості управління дослідно-експериментальною роботою у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; основи методології, методики та технології наукового пошуку; вміти обґрунтовувати актуальність теми наукового дослідження; формулювати мету, завдання і гіпотезу педагогічного дослідження; планувати наукову роботу і структурувати її відповідно до поставленої мети; формувати методологічну базу педагогічного дослідження; ефективно використовувати психолого-педагогічний дослідницький інструментарій, обробляти, інтерпретувати та представляти результати наукового пошуку.

В) Бібліографія: 1. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових дослі-джень: курс лекцій / О. В. Кустовська. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

 2. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак / Под ред. А. А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2001. – 113 с.

 3. Марцин В. С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 c.

 4. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федор­ченко та ін.; За ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К.: Вища шк., 2003. – 323 с.

 5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – Челябинск, 2002. – 138 с.

 6. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г. С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 240 с.

 7. Цехмістрова Г. С. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / Г. С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий дім “Слово”, 2008. – 280 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

А.В. Ткаченко (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

3 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова: Українська.

Ідентифікація

ПМ 0003.1. МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Опис. Змістові модулі:

1. Теоретичні основи прийняття рішень. 2. Методика прийняття управлінських рішеньРівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: Метою викладання навчальної дисципліни “Методика прийняття рішень є оволодіння методикою прийняття рішень”. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика прийняття рішень” є усвідомлення теоретичних основ прийняття управлінських рішень. Оволодіння методикою прийняття управлінських рішень. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати функції, класифікацію, типологію, умови та фактори якості прийняття рішень, технологію та методику процесу розробки управлінських рішень. Вміти аналізувати ситуацію прийняття управлінських рішень, оволодіти процедурою прийняття управлінських рішень.

В) Бібліографія 1. Бой, Жак Проэктный менеджмент: практические рекомендации от ведущей мировой компании / Жак Бой, Кристиан Дудек, Сабина Кушель; пер. с нем. А.В.Давыдова. – М.: Аст: Астрель, 2007. – 140 с.

 2. Ивасенко Л.Т. Разработка управленческих решений,-М.2010,-168с.

 3. Методологія управлінської діяльності. Педагогічний менеджмент. Навч.-метод. Посіб. / Упор. Гриньова М.В., Стрижак С.В. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2006. – 37 с.

 4. Потапов С.В. Как принимать решения / С.В.Потапов. – Н.: Эксмо, 2007. – 160 с.

 5. Т.В.Гапоненко Учебное пособие/ Т.В.Гапоненко,- Р. н/Д, Феникс,2008.-284с.

 6. Юпаева Е.С. «Управленческие Решения» - М., 1999. – 291с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

варіативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), Н.М.Пивовар (доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

3 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (залік у 1 семестрі).

Мова: Українська.
Ідентифікація

ПП 0001. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістові модулі:

1. Вища освіта в Україні. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ.

2. Викладач і студент як суб’єкти навчально-виховної взаємодії.

Рівень:

А) Попередні умови: володіння основними поняттями та категоріями з курсів основ педагогічної майстерності, педагогіки, психології, філософії і методики педагогічного експерименту.

Б) Цілі та завдання: полягають у формуванні в майбутніх викладачів стійкої усвідомленої системи ставлень до своєї професії і об’єкта професійної діяльності, чіткого розуміння вимог до діяльності сучасного викладача. Основна увага в курсі приділяється характеристиці сучасного стану педагогіки вищої школи України, формуванню уявлень про навчально-методичну та педагогічну діяльність, зокрема викладацьку; педагогічну майстерність викладача, її складові, напрямки і засоби забезпечення якісної підготовки фахівців. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у магістрантів наукові уявлення про сутність і зміст навчально-методичної та педагогічної діяльності у вищій технічній школі, сприяти усвідомленню її головних завдань і шляхів їх вирішення; сприяння формуванню у магістрантів уміння науково обґрунтованого планування дидактичного процесу в педагогічному ВНЗ; формування уявлень про сучасні методи викладання та принципи їх застосування у вищій школі; керування процесом вироблення у магістрантів гуманістичної професійної позиції як особистісної передумови педагогічної діяльності; спонукання майбутніх викладачів до цілеспрямованого професійного самовдосконалення, сприяти формуванню у них мотиваційної і процесуальної складових цієї діяльності.

В) Бібліографія1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник /А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 518 с.

2. Васянович Г.П. Педагогіка вищої школи. Навч.-метод. посіб./ Г.П. Васянович. – Львів, 2000. – 370 с.

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посіб. для студ. магістратури / С.С.Вітвицька. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с.

4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Метод. посіб. для студ. магістратури / С.С. Вітвицька . – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 396 с.

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

6. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. / В.Л. Ортинський. – К.: Центр навч. л-ри, 2009. – 472 с.

7. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

8.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. / З.І. Слєпкань. – К.: Вища шк., 2005. – 239 с.

9. ТуркотТ.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т.І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.

10. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352 с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

нормативна дисципліна.Викладацький склад:

М.В. Гриньова (доктор пед. наук, професор), О.Г.Жданова-Неділько (канд. пед. наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання.

Оцінювання. Контроль знань :


 • Поточний, модульний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань і аналізу самостійної роботи).

 • підсумковий (екзамен у 1 семестрі).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка