Природничого факультетуСторінка11/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0009.1. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Опис. Змістовні модулі.

1. Ґенеза Болонського процесу. 2. Система вищої освіти України.Рівень:

А) Попередні умови: курс педагогіки та основ педагогічної майстерності в об'ємі програми вищого навчального закладу.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з принципами та ґенезою Болонського процесом, Европейською кредитно-трансферною накопичувальною системою, кредитно-модульною організацією навчального процесу, системою вищої освіти України та країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

В) Бібліографія: 1. Євтух, М. Болонський процес: стратегічні цілі й тактика реалізації [Текст] / М. Євтух // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.181–184.

 2. Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України [Текст] : Навчально-методичне видання / Михайло Захарович Згуровський ; Нац. техніч. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. ЧЗ№1, ЧЗ№4

 3. Поляков, М. Болонський процес: зближення, а не уніфікація [Текст] / М. Поляков // Вища освіта України. – 2004. – №2. – С.47–50.

 4. Болонский процесс. Основополагающие материалы [Текст] : Пер. с англ. / Сост. А.К. Бурцев, В.А. Звонова. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. : ил.

 5. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – № 5-6. – С. 12–24.

 6. Закон України «Про вищу освіту України» [електронний ресурс] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

 7. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] // Вища школа. – 2008. – №4. – С.91–110. – №5.- С.88-110.; №6.- С.92-125;№7.-С.78-125.

 8. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу [Текст] / К. Левківський // Освіта України. – 2008. – №15. – С.3.

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Ю.П. Кращенко (канд. пед. наук, ст. викладач).Тривалість:

54 год, кредити ECTS — 1,5, семестр — 1.

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння (для стаціонару)

2 год. на тиждень, 3 тижні на засвоєння (для заочного)Форми і методи навчання:

а) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні та семінарські заняття, колоквіуми, екскурсії до вищих навчальних закладів м. Полтави

Оцінювання.

Контроль знань: • поточний;

 • підсумковий — залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0010 САДОВО-ПАРКОВЕ МИСТЕЦТВО І ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

Опис. Змістові модулі.

1. Садово-паркове мистецтво та ландшафтний дизайн.Рівень:

А) Попередні умови: сформованість базових знань та вмінь з ботаніки.

Б) Цілі та завдання:. Основною метою вивчення дисципліни є: оволодіння теоретико-практичними засадами садово-паркового мистецтва та ландшафтного дизайну, композиційними елементами із деревних рослин, сучасними принципами озеленення населених пунктів. Основним завданням курсу є: з’ясувати предмет, методологію садово-паркового мистецтва та ландшафтного дизайну, його значення; визначити особливості пейзажного та регулярного стилів; з’ясовувати стан охорони парків у природно-заповідній мережі Полтавської області; визначити досягнення та перспективи озеленення територій навчальних закладів та населених пунктів

В) Бібліографія: 1. Калініченко О. А. Декоративна дендрологія: Навчальний посібник / О. А. Калініченко. – К. : Вища школа, 2003. – 199 с.

 2. Крижанівська Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : [Підручник] / Н. Я. Крижанівська. – К. : Ліра-К, 2009. – 218 с.

 3. Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини // Матеріали науково-практичного семінару (м. Лубни, Полтавська обл., 18-19 жовтня, 2007 р.) – Полтава : Верстка, 2008. – 60 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

С.П. Яланська (кандидат педагогічних наук, доцент).Тривалість:

90год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, інформативні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: словесні (розповідь, бесіда, дискусія); наочні (демонстрація, ілюстрація); практичні (розв’язання вправ дослідницького та творчого характеру).

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усна відповідь, текст для творчого аналізу, завдання «Креативний репортер», ведення зошита);

 • модульний (контрольна робота);

 • підсумковий (залік 1 семестр, підготовка творчих презентацій).

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП.0010. СПЕЦКУРС. ТЕОРЕТИЧНА БІОЛОГІЯ.

Опис. Змістові модулі.

1.Походження життя, метаболізм, молекулярна біологія, імунологія, нейрохімія, психогенетика, морфологія, еволюція, антропологія. Досягнення прикладних галузей біології (медичні, аграрні, біотехнологічні, екологічні науки). контроль ефектів фізичної реабілітації.Рівень:

А) Попередні умови: навчальні курси всієї групи біологічних дисциплін вузу.

Б) Цілі та завдання: узагальнення знань студентів в галузі біології. Виробити вміння та навички розуміння життя.

В) Бібліографія:

1. О.И.Цебржинский. Теоретическая биология и философия. –Полтава: Полимет, 2008. -49 с.Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна за вибором магістрантів.Викладацький склад:

О.І.Цебржинський (доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ здоров’я людини).Тривалість:

54 годин, кредити ECTS – 1,5, семестр – 10 (магістратура) .

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда, виконання лабораторних робіт тощо.

Оцінювання. Контроль знань:

- поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконання практичних робіт), реферати.

- підсумковий – залік у 1-му семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0010 БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Біорізноманіття як складова навколишнього природного середовища.Рівень:

А) Попередні умови: нормативні курсу біології, екології, географії та хімії шкільного курсу, навчальні курси загальнобіологічного, екологічного спрямування.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів із глобальними екологічними проблемами біосфери, показниками біорізноманітності світу, регіону, методиками оцінки стану біорізноманітності, природоохоронними концепціями щодо збереження й охорони біорізноманітності, екологічними ризиками і шляхами забезпечення стійкого розвитку.
В) Бібліографія:


 1. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: «Ліга-Прес», 2003. – 33 с.

 2. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие: Учеб. пособие для студентов высш. учеб завед.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 432 с.

 3. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для післядипломної освіти. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 383 с.

 4. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 152 с.

 5. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология. – К., 2002. – 105 с.

 6. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Мінарченко В.М. Методологія дослідження видової та ценотичної різноманітності екомережі України // Укр. бот. журн. – 2003. – 60, №4. – С. 374-380.

 7. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Емельянов И.Г. Экологический аспект концепции биоразнообразия // Экология и ноосферология. – 1997. – 3, №1-2. – С. 131-140.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Н.О. Смоляр (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити естs – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації, наукові семінари, екскурсії.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, опрацювання відео-, фото-, картографічних матеріалів, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації, підготовка наукової статті, розробка екологічно-освітнього чи природоохоронного проекту);

 • підсумковий – залік у 2-му семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0010 ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

Опис. Змістові модулі.

1. Наукові основи сучасної селекції. Мета селекції.

2. Методи селекції. Оцінка результатів селекції.

Рівень:

А) Попередні умови: курс систематики рослин та тварин, клітинної біології, еволюційного вчення та генетики в об’ємі вузівської програми.

Б) Цілі та завдання: Формування у студентів системи знань, умінь та навичок про напрямки селекції, методи створення вихідного матеріалу порід і сортів та технологію селекційного процесу

В) Бібліографія: 1. Айяла Ф. Современная генетика / Ф. Айяла, Дж. Кайгер Дж. – М. : Мир, Т.1. – 1987. – 295 с. – Т.2. – 1988. – 368 с. – Т.3. – 1988. – 335 с.

 2. Воробйова Л. І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : [Навч. посібник] / Л. І. Воробйова, О.В. Тагліна. – X. : Ранок, 2007. – 224 с.

 3. Демидов С. В. Генетика / [Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Топчій Н. М., Черненко К. Д. та ін.]. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – С. 53–60.

 4. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть: у 4 т. / Редкол.: В. В. Моргун (голов. ред.) та ін. – К. : Логос, 2001. – Т.1. – 644 с.

 5. Лишенко І. Д. Генетика з основами селекції / І. Д. Лишенко. – К. : Вища школа, 1994. – 416 с.

 6. Молоцький М. Я. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин : [Підручник] / Молоцький М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І., Власенко В. А. – К. : Вища освіта, 2006. – 463 с.

 7. Тоцький В. М. Генетика / В. М. Тоцький. – Одеса : Астропринт, 2008. – 710 с.

 8. Шмальц Х. Селекция растений / Шмальц Х. – М. : Колос, 1973. – 295 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад:

В.В. Буйдін (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

90год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, методи самонавчання, практичні, інтерактивні методи тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усні відповіді, домашні самостійні завдання, тести, контрольні роботи).

 • підсумковий – залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0010 ФІТОІНДИКАЦІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Теоретичні і практичні основи фітоіндикації.Рівень:

А) Попередні умови: навчальні курси «Екологія рослин», «Фізіологія рослин», «Проблеми сучасної біології», навчальна практика з екології.

Б) Цілі та завдання: розкрити теоретичні та практичні засади методу фітоіндикації та його переваги при проведенні оцінки та моніторингу стану навколишнього середовища, навчити студентів застосувати набуті знання і вміння для організації науково-дослідної роботи.

В) Бібліографія: 1. Булохов Фитоиндикация и ее практическое применение. – Брянск: Изд-во БГУ, 2004. – 245 с.

 2. Булохов А.Д. Экологичская оценка среды методом фитоиндикации. – Брянск: Изд-во БГУ, 1996. – 104 с.

 3. Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К.: Наукова думка, 1994. – 280 с.

 4. Мудрак О.В. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, 2006. – С. 88-92.

 5. Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – С. 344-404.

 6. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / под ред. Т.Я. Ашихминой. – Москва, 2000. – 387 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Варіативна дисципліна.Викладацький склад:

Н.О. Смоляр (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

54 год., кредити естs – 1,5, семестр – 2.

2 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації, наукові семінари, екскурсії.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, опрацювання відео-, фото-, картографічних матеріалів, методи самонавчання, маршрутно-екскурсійний, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації, підготовка наукової статті, розробка екологічно-освітнього чи природоохоронного проекту);

 • підсумковий – залік у 2-му семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0010. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Опис. Змістові модулі.

1.Еволюція і життєдіяльність людини як біологічної істоти. 2.Забруднення навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

Рівень:

А) Попередні умови: навчальні курси «Основи екології», «Валеологія», «Проблеми сучасної біології».Б) Цілі та завдання: формування у студентів знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції; вироблення практичних навичок і вмінь щодо збереження здоров’я населення, формування екологічного мислення та еколого-валеологічної свідомості й культури.

В) Бібліографія: 1. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.

 2. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 287 с.

 3. Боков В. А., Лущик А. В. Основи экологической безопасности. – Симферополь: Сонат, 1998. – 223 с.

 4. Воловин В. Г. С природой один на один. – М.: Военное издательство, 1989. – 242 с.

 5. Димань Т.М. Екологія людини. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2009 – 375 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова навчальна дисципліна.Викладацький склад: М.М. Дяченко-Богун (доцент, кандидат педагогічних наук).

Тривалість:

54 годин, кредити ECTS – 1,5, семестр – 8.

3 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні роботи.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда, виконання практичних завдань, опрацювання відео-, фото-, картографічних матеріалів, підготовка наукової статті тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконання практичних робіт);

 • підсумковий – залік у 8-му семестрі.

Мова. Українська
Ідентифікація

ПП 008 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Опис. Змістові модулі.

1.Методика навчання біології у профільній школі.Рівень:

А) Попередні умови: навчальні курси загальнобіологічного, екологічного спрямування, курси «Методика викладання біології», навчальна практика з фахових методик, педагогічні практики бакалавра та спеціаліста.

Б) Цілі та завдання: формування біологічно освіченої, соціально і культурно розвинутої, професіонально компетентної, конкурентноздатної особистості вчителя біології, здатної трудитися в соціально-економічних умовах, що постійно змінюються, забезпечення професійно-методичної підготовки майбутніх фахівців, здатних кваліфіковано здійснювати предметне навчання біології і виховання учнів в умовах старшої профільної школи.

В) Бібліографія:Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова дисципліна.Викладацький склад: Гуріненко Н.О. (старший викладач).

Тривалість:

54 год., кредити естs – 1,5 семестр – 2.

2 год. на тиждень, 13 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації, підготовка наукової статті);

 • підсумковий – залік у 1-му семестрі.

Мова. Українська.

Ідентифікація.

ПП 0010 БРІОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Флора мохоподібних України.

2. Мохова рослинність, її класифікація.

Рівень:

А) Попередні умови: курс біології рослин (розділ «Рослини») в об’ємі шкільної програми, курс ботаніки «Морфологія і анатомія рослин», «Систематика рослин», курс екології рослин, курс геоботаніки.

Б) Цілі та завдання: Загальна мета курсу полягає в ознайомленні магістрантів з особливостями будови різних груп мохоподібних, бріоугруповань, їх класифікацією. Завданнями курсу є ознайомлення магістрантів з етапами розвитку бріології в Україні, особливостями будови різних груп мохоподібних, бріоугруповань та методами їх класифікації за еколого-фітоценотичною та еколого-флористичною класифікацією; прищеплення практичних навичок визначення видів кріофітів.

В) Бібліографія:  1. Анищенко Л. Н. Бриофлора и бриорастительность Брянской области: биоэкологические, созологические и фитоиндикационные аспекты / Лидия Николаевна Анищенко. – Брянск : РИО Брянского государственного университета, 2007. – 200 с.

  2. Баишева Э. З. Эколого-фитоценотическая структура бриокомпонента лесной растительности республики Башкортостан : дисс. … д-ра биол. наук : 03.02.01 / Баишева Эльвира Закирьяновна. – Уфа, 2010. – 385 с.

  3. Бачурина Г. Ф. Флора мохів Української РСР / Г. Ф. Бачурина, В. М. Мельничук. – Вип. 3. – К. : Наук. думка, 2004. – 176 с.

  4. Бойко М. Ф. Синантропна бріофлора України /  М. Ф. Бойко // Чорноморський ботанічний журнал. – 2005. – Т. 1, № 2. – С. 24–32.

  5. Бойко М. Ф. Характеристика мохоподібних як індикаторів стану навколишнього середовища / М. Ф. Бойко // Чорноморський ботанічний журнал. – 2010. – Т. 6. – № 1. – С. 35–41.

  6. Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України / М. Ф. Бойко. – Херсон : Айлант, 2008. – 232 с.

  7. Гапон С. В. Мохоподібні Лісостепу України (флора та рослинність). : дис. … д-ра біол. наук. : 03.00.05. «Ботаніка» / Гапон Світлана Василівна. – Київ, 2011. – 487 с.

Обовязкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова.Викладацький склад:

Гапон С.В. (доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри)Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1.

2 год. на тиждень, 18 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні роботи

Б) Методи навчання: розповідь, діалог, бесіда; демонстраційні – демонстрація таблиць, схем, презентацій; практичні – виконання науково-дослідницьких завдань, індивідуальних та самостійних завдань, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, поточний тестовий контроль, виконаний магістрантами на лабораторних заняттях); модульний контроль (контрольна робота, тестування, практичне визначення зразків мохоподібних).

 • підсумковий – залік 2 семестр.

 • Мова. Українська.


Напряму підготовки 1801 Специфічні категорії*

Спеціалізація: 8.18010020 Управління навчальним закладом
Ідентифікація.

ГЕ 0001. Філософія та методологія науки

Опис. Змістові модулі.

1. Основи філософії науки.Рівень:

А) Попередні умови: курс «Філософія» в об’ємі програми ВНЗ.

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів з актуальними питаннями філософії науки та головним етапами її становлення. Аналізуються засадничі світоглядні й методологічні проблеми сучасного стану науки. Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу, типів наукової й технічної раціональності, системам цінностей, на які орієнтуються вчені.

В) Бібліографія: 1. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: учебное пособие для вузов / П.П. Гайденко. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. – 319 с.

 2. Кохановский В.П. Основы философии науки / В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевнч, Т.П. Матяш, Т.Б. Фатхи. – М. : Феникс, 2007. – 608 с.

 3. Куликов С. Б. Перспективы развития прогрессивистского образа науки / С.Б. Куликов. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 140 с.

 4. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 c.

 5. Челышев П.В. Очерки по истории и философии науки / П.В. Челышев. – М.: Московский государственный горный университет, 2009. – 218 с.

 6. Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 736 с.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка