Природничого факультетуСторінка10/16
Дата конвертації31.03.2017
Розмір2.31 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

А.М. Бойко (доктор пед. наук, професор, член-кор. НАПН України)Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2; семестр – 1; 2 год. на тиждень; 18 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні, лекція-бесіда, лекція-візуалізація), семінарські заняття.

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; професійний тренінг; ділові ігри; розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів вишу; обґрунтування науково-практичних моделей і проектів діяльності викладача вищого педагогічного навчального закладу; моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного самотворення; розробка методичного портфоліо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (відповідь на поставлене викладачем проблемне питання з теми модуля; тематичний фіксований виступ на занятті; участь у дискусії; виконання практично-дослідницьких вправ; виконання письмової роботи (тестові завдання, модульні контрольні роботи); конспект першоджерел до однієї із тем змістового модуля; анотація прочитаної наукової праці з теми модуля.

 • підсумковий – екзамен – 1 семестр.

Мова. Українська
Ідентифікація.

ПП 0002. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Опис. Змістові модулі.

1. Психологія вищої школи і особистісно орієнтована освіта.

2. Психологія вищої школи в умовах кредитно-модульної системи.

Рівень:

А). Попередні умови: курси загальної психології , вікової, педагогічної психології, психодидактики, методики викладання психології на рівні бакалаврату.

Б). Цілі та завдання: Метою курсу «Психологія вищої школи» з нормативної частини циклу дисциплін професійно-педагогічної підготовки є забезпечення теоретичної і практичної компетентності магістрів, яка слугуватиме основою для їх подальшої викладацької діяльності. Завданнями є опанування: а) психологією студента, викладача; б) особливостями спільної навчальної та індивідуальної пізнавальної діяльності викладача і студента; в) проблемами адаптації молодого спеціаліста.

В). Бібліографія:

1. Зелюк В.В., Моргун В.Ф., Устименко Т.А. Особистість в освіті: парадигма культури. Монография. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011.– 212 с.


 1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Мн.: БГУ, 1981. – 380 с.

 2. Моргун В.Ф. Інтедифія освіти: Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання. Курс лекцій. – Полтава: Наукова зміна, 1996. – 78 с.

 3.  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с. 

 4. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: практикум. Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008. – 336 с.

 5. Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ, 2009.– 415 с.

 6. Траверсе Т.М. Психологія викладацьк. роботи: підручник.–К.: Науковий світ, 2009.–269 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна:

обов’язкова дисципліна.Викладацький склад: В.Ф.Моргун (канд. психол. наук, професор), С.П.Яланська (докт. психол. наук, доцент), І.Г.Тітов (канд. психол. наук, доцент).

Тривалість: 72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 11;

1 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.Форми і методи навчання:

А. Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття, самостійна робота.

Б. Методи навчання: ділова гра, евристична бесіда, метод проектів, мозкова атака, самонавчання методом складання структурно-логічних схем тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні та інд. завдання, відповіді на семінарських зан., тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік у 11 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація

ПП 0003 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Опис. Змістові модулі.

1. Методика викладання біології у вищій школі.Рівень:

А) Попередні умови: навчальні курси «Методика навчання біології», «Нові освітні технології у викладанні біології», «Теорія і практика екологічної освіти», навчальна практика з фахових методик, педагогічні практики бакалавра та спеціаліста.

Б) Цілі та завдання: Вивчення курсу покликане забезпечити сучасний рівень професійної компетентності фахівця, формувати особистість, яка здатна до постійного самотворен­ня, саморозвитку та самовдосконалення, творчо, на професійному рівні, вирішувати освітні й виховні завдання в умовах формування української державності, національної системи освіти, виведення її на рівень між­народних критеріїв та стандартів, формування у студентів основних методичних вмінь і навичок з навчання біології в навчальних закладах вищого рівня на основі сформованих методологічних, методичних і біологічних знань.

В) Бібліографія: 1. Цуруль О. А. Формування біологічних понять: Психолого-педагогічні засади та методичні особливості. – К.: НПУ ім.. М. П. Драгоманова, 2004. – 247 с.

 2. Бех І. Виховання особистості: У 2 Кн.1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.– К.: Либідь,2003. – 280 с.

 3. Кузнєцова В. І. Методика викладання біології. – Х.:Торсінг, 2001. – 176 с.

 4. Освітні технології / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: АСК., 2001. – 256 с.

 5. Шулдик В. І. Методика викладання біології в модулях. – Умань, 2002. – 360 с.

 6. Хуторской А. В. Современная дидактика. – Питер, 2001. – С. 401-402.

 7. Пономарева И. Н. Общая методика обучения биологии. – М.: Академия, 2003. – 272 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Нормативна дисципліна.Викладацький склад:

Н.О. Смоляр (кандидат біологічних наук, доцент), Н.О. Гуріненко (старший викладач).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

2год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, індивідуальні консультації.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, мікроскопічний, науковий, методи самонавчання, тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, реферати, електронні презентації, підготовка наукової статті, розробка екологічно-освітнього чи природоохоронного проекту);

 • підсумковий – екзамен у 1-му семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0004 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ ЛЮДИНИ

Опис. Змістові модулі.

1. Спадковий апарат у людини.

2. Психогенетика та основи медичної генетики.

Рівень:

А) Попередні умови: курси біології клітини, еволюційного вчення, генетики з основами селекції, фізіології людини в об’ємі вузівської програми.

Б) Цілі та завдання: формування у магістрантів системи знань, умінь та навичок про сучасний стан та проблеми у вивченні спадковості і мінливості та методи запобігання наслідків генетичних дефектів у людини; набуття знань, які дозволять зрозуміти закони еволюційного та індивідуального розвитку людського організму, його функціонування, старіння і смерті.

В) Бібліографія: 1. Айяла Ф. Современная генетика / Ф. Айяла, Дж. Кайгер Дж. – М. : Мир, Т.1. – 1987. – 295 с. – Т.2. – 1988. – 368 с. – Т.3. – 1988. – 335 с.

 2. Бердышев Г. Д. Медицинская генетика / Г. Д. Бердышев, И. Ф. Криворучко. – К. : Вища школа, 1990. – 336 с.

 3. Демидов С. В. Генетика / [Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Топчій Н. М., Черненко К. Д.]. – К. : Фітосоціоцентр, 2007. – С. 53–60.

 4. Запорожан В. Н. Генетическая медицина / В. Н. Запорожан, В. А. Кордюм, Ю. И. Бажора. – Одесса : ОДМУ, 2008. – 432 с.

 5. Лишенко І. Д. Генетика з основами селекції / І. Д. Лишенко.– К. : Вища школа, 1994.– 416 с.

 6. Медична генетика : [Підручник] / за ред. чл.-кор. АМН України, проф. О. Я. Гречаніної, проф. Р. В. Богатирьової, проф. О. П. Волосовця. – К. : Медицина, 2007. – 536 с.

 7. Пішак В. П. Медична біологія / [В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 656 с.

 8. Помогайбо В. М. Генетика людини : [навч. посіб.] / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. – К. : Академія, 2011. – 280 с.

 9. Тоцький В. М. Генетика / В. М. Тоцький. – Одеса : Астропринт, 2008. – 710 с.

 10. Фогель Ф. Генетика человека : в 3 т. / Ф. Фогель, А. Мотульски. – М. : Мир, Т.1. – 1989.– 312 с.; Т.2. – 1990. – 378 с.; Т.3. – 1990. – 366 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

В.В. Буйдін (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

2 год. на тиждень у 1 семестрі, 18 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, порівняльний, науковий, методи самонавчання, практичні, інтерактивні методи тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усні відповіді, домашні самостійні завдання, ІНДЗ, тести, контрольні роботи).

 • підсумковий – екзамен 11 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0005. Історія розвитку біології в україні

Опис. Змістові модулі.

1. Розвиток і систематизація біологічних знань в Україні впродовж XVI-XX століть.

Рівень:

А) Попередні умови: дисципліни природничого циклу, вивчені при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Біологія»

Б) Цілі та завдання: узагальнити і поглибити знання магістрантів зі становлення та основних етапів розвитку різних галузей біологічної науки в Україні; ознайомити магістрантів з основними етапами розвитку провідних галузей біологічної науки (зоології, ботаніки, анатомії і фізіології) в Україні в 16-18 століттях; ознайомити магістрантів з основними етапами розвитку провідних галузей біологічної науки в Україні в 19 столітті; ознайомити магістрантів з основними етапами розвитку провідних галузей біологічної науки в Україні в 20 столітті; сприяти культурному і духовному вихованню магістрантів та формуванню у них почуття національної гідності.

В) Бібліографія: 1. Академія наук України: Персональний склад: 1948-1993. – К.: Манускрипт, 1995. – 314с.

 2. Биологи. Библиографический справочник. – . – К.: Наукова думка, 1984. – 815с.

 3. Береговий П.М., Лагутіна М.Н. Видатні вітчизняні ботаніки. – К.: Радянська школа, 1969. – 222с.

 4. Вітчизняні вчені біологи і хіміки. – К.: радянська школа, 1950. – 237с.

 5. Выдающиеся советские генетики. – М.: Наука, 1980. – 150с.

 6. История Академии наук УССР. – К.: Наукова думка, 1979. – 836с.

 7. Історія Академії наук України: 1918-1993. – К.: Наукова думка, 1994. – 318с.

 8. История биологии с древнейших времён до начала ХХ века. / Под ред.С.Р. Микулинского. – М.: Наука, 1972. – 537с.

 9. История биологии с начала ХХ века до наших дней. / Под ред. Л.Я. Бляхера. – М.: Наука, 1975. – 659с.

 10. Класики советской генетики. 1920-1940 гг. – Л.: Наука, 1968. – 539с.

 11. Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. – М.: Физматгиз, 1963. – 896с.

 12. Мазурмович Б.М. Розвиток біології на Україні. – К.: В-во КДУ, 1972. – 230с.

 13. Мазурмович Б.М., Шульга І.К. Видатні вітчизняні зоологи. – К.: Радянська школа, 1953. – 224с.

 14. Малявко Г.И. и др. Геологи. Географы. Биографический справочник. – 351с.

 15. Діячі науки і культури України. Нариси життя та діяльності / О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, В.Ф. Колесник та ін. — К.: Чернівці: Книги –ХХІ, 2010. — 688 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Закалюжний В.М. (кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент).Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1

2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (тести та контрольні роботи, виконані магістрантами на практичних заняттях, модульна контрольна робота, написання рефератів, розробка презентацій);

 • підсумковий – залік 1 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0006. теоретичні та практичні основи валеології

Опис. Змістові модулі.

1. Біологічні основи здоров’я. 2. Психо-соціальні основи здоров’я.

Рівень:

А) Попередні умови: дисципліни валеологічного спрямування («Валеологія», «Основи здорового способу життя», «Культура здоров’я» тощо), а також дисципліни, які вивчають біологію людини («Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Вікова фізіологія і шкільна гігієна», «Основи медичних знань»).

Б) Цілі та завдання: вивчення сучасних теоретичних уявлень про сутність здоров’я як біологічної та соціальної норми, чинників, які формують та зміцнюють здоров’я,формування валеологічного світогляду та поведінки як головної умови повної реалізації творчого і фізичного потенціалів особистості; формування у магістрантів стійкої світоглядної позиції, в основі якої розуміння себе частиною Природи, уявлення залежності стану здоров’я від природних факторів та встановлення гармонійних взаємин з Природою і Всесвітом, суспільством; свідоме осмислення і сприйняття основних валеологічних принципів та закономірностей життєдіяльності людини; визначення шляхів оптимізації фізичного, психічного, і духовного здоров’я людини; створення сталих мотиваційних настанов на валеологічну поведінку і здоровий спосіб життя як провідної умови самореалізації людини

В) Бібліографія: 1. Бобрицька В.І., Гриньова М.В та ін. Валеологія. Навч. посібник / За ред. В.І. Бобрицької. – Полтава, 1999. – 384 с.

 2. Булич Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 224 с.

 3. Гончаренко М.С. Валеологические основы духовности: Учебное пособие. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2007. – 400 с.

 4. Гончаренко М.С. Основы валеологического питания. – Х.: ООО «Изательство Бурун К Книга», - 2006. – 368 с.

 5. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред.. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005.- 394 с.

 6. Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 c.

 7. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. – 287 с.

 8. Основы валеологии: Учеб. пособ. для вузов и сред. учеб. заведений. В 3-х книгах. Кн. 1. / Под общ. ред. В.П. Петленко. – К.: Олимпийская лит-ра, 1998. – 434 с.; Кн. 2. – 1999. – 351 с.; Кн. 3. – 1999. – 447 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Рибалка О.Я. (кандидат педагогічних наук, доцент).Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5, семестр – 1-2.

2 год. на тиждень, 26 тижнів на засвоєння.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: за джерелом інформації: словесні, наочні, практичні; за логічною організацією передачі і сприймання навчальної інформації:індуктивні, дедуктивні, пошукові, дослідницькі; за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові дослідницькі; за характером керівництва навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студента з джерелами інформації та інформаційними ресурсами; виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань; методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії, робота в мікрогрупах, моделювання життєвих здоров’язбережних ситуацій.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (усне опитування, тестовий контроль, модульні контрольні роботи,захист індивідуальних навчально-дослідницьких завдань);

 • підсумковий – залік у 2 семестрі.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0007 ГЕОБОТАНІКА

Опис. Змістові модулі.

1. Флористична та історична геоботаніка.

2. Екологічна та ценотична геоботаніка.

Рівень:

А) Попередні умови: курс біології рослин (розділ «Рослини») в об’ємі шкільної програми, курс ботаніки «Морфологія і анатомія рослин», «Систематика рослин», курс екологія рослин.  1. Б) Цілі та завдання: Загальна мета курсу полягає в ознайомленні магістрантів з етапами розвитку флори та рослинності земної кулі, особливостями складу та будови фітоценозів, рослинних угруповань, особливостями класифікації рослинності. Завданнями курсу є: розкриття етапів розвитку флори та рослинності в доісторичний та історичний час; ознайомлення з особливостями будови фітоценозів, їх структури; з’ясування особливостей поширення видів, родів, фітоценозів, рослинних угруповань; встановлення особливостей динаміки та класифікації фітоценозів, їх охорони; формування навичок проведення геоботанічних досліджень, збору та обробки геоботанічного матеріалу.

В) Бібліографія:

    1. Абдулоєва О. С. Фітоценологія / Абдулоєва О. С., Соломаха В. А. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с.

    2. Григора І. М. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис) / Григора І. М. Соломаха В. А. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – 452 с.

    3. Григора І. М. Геоботаніка : [Навчальний посібник] / Григора І. М., Якубенко Б. Є., Мельничук М. Д. – К. : Арістей, 2006. – 490 с.

 1. Екофлора України Т. І. / відпов. ред. Я. П. Дідух. – К. : Фітосоціоцентр. – 2000. – 284 с.

 2. Екофлора України Т. ІІІ. / відпов. ред. Я. П. Дідух. – К. : Фітосоціоцентр. – 2002. – 496 с.

 3. Екофлора України Т. V. / відпов. ред. Я. П. Дідух. – К.: Фітосоціоцентр. – 2007. – 324 с.

 1. Зелена книга України. / під заг. ред. член-кор. НАН України Я. П. Дідуха. – К. : Альтерпрес, 2009. – 448 с.

 2. Миркин Б. М. Современная наука о растительности / Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Соломещ А. И. – М. : Логос, 2001. – 263 с.

 3. Соломаха В. А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення / Соломаха В. А. – К. : Фітосоціоцентр, 2008. – 296 с.

 4. Якубенко Б. Є. Геоботаніка : [тлумачний словник] / Якубенко Б. Є., Попович С. Ю., Григорюк І. П., Мельничук М. Д. – Фітосоціоцентр. – 2011. – 420 с.

Обовязкова чи вибіркова дисципліна.

Вибіркова.Викладацький склад:

Гапон С. В. (доктор біологічних наук, професор).Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1, 2.

1 год. на тиждень у 1 семестрі, 18 тижнів, 1 год. на тиждень, у 2 семестрі, 9 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), Семінарсько-практичні роботи

Б) Методи навчання: розповідь, діалог, бесіда, диспут; демонстраційні – демонстрація таблиць, схем, презентацій; практичні – виконання науково-дослідницьких завдань, індивідуальних та самостійних завдань, методи самонавчання.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарсько-практичних заняттях); модульний контроль (контрольна робота, тестування, колоквіум).

 • підсумковий – залік 2 семестр.

Мова. Українська.
Ідентифікація.

ПП 0008 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕВОЛЮЦІЮ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Опис. Змістові модулі.

1. Нові ідеї еволюційної теорії.

2. Проблеми мікроеволюції та основні напрями біологічного прогресу.

Рівень:

А) Попередні умови: курс еволюційне вчення в об’ємі вузівської програми.

Б) Цілі та завдання: формування у магістрів чіткого уявлення на сучасні погляди на еволюцію органічного світу (рушійні сили, причини і закономірності процесу еволюції), історії становлення цих уявлень і сучасний стан проблеми.

В) Бібліографія: 1. Данько Я. Н. Проблема происхождения жизни / Яна Николаевна Данько. – Сумы: Изд-во «Университетская книга», 2012. – 95 с.

 2. Бровдій В. М. Еволюція організмів : [Навч. посібник] / Ільєнко К. П., Пархоменко О. В. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 95 с.

 3. Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии / Николай Николаевич Воронцов. – М. : Изд-во МГУ, 1999. – 639 с.

 4. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. – М. : Aкадемия, 2011. – 426 с.

 5. Эволюционые факторы формирования разнообразия животного мира / Сб. статей. – М.: Тов. научн. изд. КМС, 2005. – 309 с.

 6. Скворцов А. Г. Проблемы эволюции и теоретические вопросы систематики / Анатолий Григорьевич Скворцов – М. : КМК, 2008. – 293 с.

 7. Яблоков А. В. Эволюционное учение / А. Г. Юсуфов – М. : Высшая школа, 2011. – 335 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.Викладацький склад:

Л.М. Гомля (кандидат біологічних наук, доцент).Тривалість:

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 1.

1 год. на тиждень у 1 семестрі, 18 тижнів.

Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:


 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – екзамен 1 семестр.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка