Природа единственная книга, на всех своих страницах заключающая глубокоеСкачати 99.33 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір99.33 Kb.


Природа - единственная книга, на всех своих страницах заключающая глубокое содержание.

Иоганн Вольфганг Гете
Всесвітній день охорони навколишнього середовища — заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно 5 червня. Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища. «Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами». Всесвітній день охорони навколишнього середовища став одним із основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес, відповідальність усіх за дбайливе відношення до лесів, атмосфери та водних ресурсів.
Нормативно-правова база
Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменський. - 2-е вид., виправл. і доповн. - Х. : Мачулін, 2006. - 408 с.
Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 25 верес 2012 р. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 686 с.
Екологічне законодавство України : в 4 кн./ за заг. ред. В. І Андрейцев. – К. : Слово, 2007. – 870 с.
Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 27 берез. 2013 р. : відповідають офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 272 с.


Программа ООН по окружающей среде или ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme) — созданная в рамках системы ООН программа, способствующая координации охраны природы на общесистемном уровне. Программа учреждена на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 2997 от 15 декабря 1972 года (A/RES/2997(XXVII)). Основной целью ЮНЕП является организация и проведение мер, направленных на защиту и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений. Девиз Программы — «Окружающая среда в интересах развития». http://ru.wikipedia.org/wiki/ЮНЕП

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtmlМіжнародне екологічне право

Право Европейского Союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 319 с.


Право Європейського Союзу. Особлива частина : (з урахуванням положень Лісабон. Договору) : навч. посіб. / Одес. нац. юрид. акад. ; за ред.: М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – К. : Істина, 2010. – 528 с.
Экологическое право : учеб. пособие / под ред.: Т. И. Макаров, В. Е. Лизгаро. – Минск : Изд. центр БГУ, 2008. – 495 с.
Выстробец  Е. А. Экологическое право. Мотивации в международном сотрудничестве / Е. А. Выстробец. – М. : Наука, 2006. – 383 с.
Герасименко Я. А. Глобальная зкологическая проблема и концепция правового регулирования охраны окружающей среды / Герасименко Я. А. // Правова система України: проблеми і тенденції розвитку : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 черв. 2010 р. – Х., 2010. – С. 148-150.
Гетьман А. П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблеми законності. – Х., 2012. – Вип. 118. – С. 211–230
Головкін О. Зарубіжний досвід організації державного екологічного контролю / О. Головкін // Вісник прокуратури. – 2010. – № 5. – С. 112-120.
Дюпон К. Відносини між Євросоюзом та Україною: необхідність конкретизації структури відносин у цілому та в екологічній сфері / К. Дюпон // Право України. – 2011. – № 2. – С. 105-113. – Англ. мовою див.: Lav of Ukrain, 2011, № 3/4.
Задорожній, О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин. - К. : Вид. дім "Промені", 2010. - 510 с.
Кичигин Н. В. Экологическое право : краткий курс лекций / Н. В. Кичигин, М. В. Пономарев, Н. И. Хлуденева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 217 с.
Костицький В. Міжнародно-правовий етичний імператив як основа теоретико-методологічного забезпечення розвитку екологічного права / В. Костицький // Право України. – 2011. – № 2. – С. 20-33. – Рос. мовою див.: Право Украины, 2011, № 3/4 ; англ.: Lav of Ukraine, 2011, № 3/4.
Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації / Я. Лазаренко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 138-143
Лозінська С. В.Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України про охорону навколишнього природного середовища / С. В. Лозінська, Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки : часопис / Хмельн. ун-т упр. та права. - Хмельницький, 2012. – № 1. – С. 599-612.
Лозо В. І. Головні аспекти розвитку правового регулювання охорони біосфери в Європейському Союзі / В. І. Лозо // Право і Безпека. – 2011. – № 5. – С. 20-25.
Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС): монография / В. И. Лозо. - Х. : Право, 2008. - 368 с.
Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародний центр космічного права ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародний центр космічного права. - К. : Обрії, 2010. - 213 с.
Никишин В. В. Судебный прецедент как источник экологического права Европейского союза и России: сравнительно-правовой анализ / В. В. Никишин ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 256 с.
Правове регулювання відносин у сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / Держ. департ. з питань адапт. законодавства ; за заг. ред.: В. Г. Дідик – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с. – Електрон. версія: режим доступу : http://77.121.11.22/ecolib/5/1/28.pdf.

Сосновский В. В. Профилактическая ориентация уголовно-экологического законодательства ЕС с учетом глобализации процессов борьбы с преступностью / В. В. Сосновский // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : материалы V российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 г.). – М., 2010. – С. 181-185


Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права / Ю. Шемшученко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 4-10. – Англ.. мовою див.: Lav of Ukraine, 2011, № 3/4.
Malysheva N. Problems of Legal and Organizational Provision for the Development of the System of Ecological Legislation of Ukraine / N. Malysheva // Law of Ukraine. – 2012. – № 7/8. – P. 212-224.


Екологічне право України


Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 432 с.
Екологічне право України: підручник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за ред. І. I. Каракаша. - О. : Фенікс, 2012. - 788 с.
Екологічне право України : підручник / за ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Х. : Право, 2009. – 328 с. – Електрон. версія.
Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. – 2-ге вид. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с.
Процевський В. О. Водне право України : навч. посіб. / В. О. Процевський, О. М. Шуміло. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 176 с.
Актуальні питання кодифікації екологічного законодавства України : зб. тез наук. доп. учасн. "круглого столу" (9 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", Нац. акад. прав. наук України, Всеукр. еколог. ліга. – Х., 2012. – 203 с.
Андрейцев В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави / В. Андрейцев // Право України. – 2011. – № 2. – С. 66-84. – Англ.. мовою див.: Lav of Ukraine, 2011, № 3/4.
Балюк Г. И. Проблемы законодательной регламентации и реализации в Украине экологической составляющей концепции устойчивого развития / Г. И. Балюк // Право Украины. – 2011. – № 3/4. – С. 91-100
Гетьман А. П. Витоки науки екологічного права України / А. П. Гетьман // Щорічник українського права. – Х., 2010. – № 2. – С. 160-167.
Гетьман А. П. Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля/ А. Гетьман // Право України. – 2011. – № 2. – С. 11-19. – Рос. мовою див.: Право Украины, 2011, № 3/4; англ.: Lav of Ukraine, 2011, № 3/4.
Гвоздик П. О. Джерела екологічного права та ядерна безпека / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 44-49
Гвоздик П. О. Фактори, що впливають на формування джерел екологічного права України та їх реалізацію / П. О. Гвоздик // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 345-352.
Григор'єва Т. В. Правові засади використання, охорони та відтворення водних живих ресурсів : монографія / Т. В. Григор'єва. – Х. : Право, 2011. – 176 с.
Заржицький, О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) / О. С. Заржицький. – Д. : НГУ, 2012. – 200 с.
Лісова Т. В. Деякі питання співвідношення земельного та екологічного права / Т. В. Лісова // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права : матеріали до круглого столу 9 груд. 2011 р. – Х., 2011. – С. 159-163.
Макаренко Н. А. Проблеми формування законодавства про нафту і газ та його місце в системі екологічного законодавства України / Н. А. Макаренко // Адвокат. – 2012. – № 3. – С. 40-43.
Малышева Н. Р. Проблемы правового и организационного обеспечения развития системы экологического законодательства Украины / Н. Р. Малышева // Право Украины. – 2012. – № 7/8. – С. 268-290.
Малышева Н. Развитие экологического права Украины: 20 лет спустя / Н. Малышева // Ежегодник украинского права. – Х., 2012. – № 4. – С. 426-434.
Малышко Н. И. Конституционные основы экологического права и их место в экологической правовой системе / Н. И. Малышко // Право Украины. – 2011. – N 3/4. – С. 48-55.
Механізми та правові норми участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля : довідник для екол. громадськості / за заг. ред. С. В. Размєтаєва. – Х. : Контраст, 2011. – 168 с.
Мусієнко М. М. Екологія : тлумач. слов. / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення / за ред.: А. П. Гетьман, В. Ю. Юркевич. – Х. : Право, 2012. – 448 с. – Електрон. версія.
Розовский Б. Г. Экологическое право: необходимость возврата к истокам / Б. Г. Розовский // Право Украины. – 2011. – № 3/4. – С. 37-47.
Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права : матеріали до "круглого столу" 9 груд. 2011 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук України. – Х., 2011. – 250 с.
Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання природокористування / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.
Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права / Ю. Шемшученко // Право України. – 2011. – N 2. – С. 4-10. – Англ. мовою див.: Lav of Ukraine, 2011, № 3/4.
Шемшученко Ю. С. Из истории развития украинского экологического законодательства / Ю. С. Шемшученко // Право Украины. – 2012. – № 7/8. – С. 243-249.
Шульга М. В. Окремі аспекти співвідношення земельного та екологічного права/ М. В. Шульга // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного права : матеріали до круглого столу 9 груд. 2011 р. – Х., 2011. – С. 18-22.


Інтернет-посилання

eulaw.edu.ru – кафедра “Права Європейського Союзу” Московської державної юридичної академії.

www.europa.eu.int – Європейський Союз.

europa.eu.int/eur-lex/en – інтернет-сторінка по праву Європейського Союзу.

europa.eu.int/comm/index_en.htm – сторінка Комісії ЄС.

eur-op.eu.int – Європейське агентство офіційних публікацій.

www.europarl.eu.int/sg/tree.en – Парламент Європейського Союзу.

ue.eu.int/en/summ.htm – Рада Європейського Союзу.

curia.eu.int/en – Суд Європейських Співтовариств.

www.aes.org.ru – Асоціація Європейських досліджень.

www.law.warwick.uk – Правова база “CELEX”.

www.menr.gov.ua/ – Министерство Екології та природних ресурсів України
http://dnop.com.ua/ - Всеукраїнський портал з питань охорони праці


Науково-практичні та інформаційні видання

Научно-практическое издание «Экологическое право». Раскрываются актуальные проблемы истории, теории и практики экологического права, экологическое законодательство, судебно-арбитражная практика, проблемы законотворческой деятельности и применения экологического права, экологической науки и образования, международно-правовой охраны окружающей среды.Науково-популярний журнал “Екологічний вісник”. Пропонує наукові статті та інтерв’ю з відомими науковцями, правознавцями, громадськими та політичними діячами з конкретних екологічних проблем. Журнал сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.Журнал «Екологія. Право. Людина»
http://epl.org.ua/zhurnal-ekologija-pravo-ljudina/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка