Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка5/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка до практичного заняття №18

Тема: Шизофренія: теорії етіології та патогенезу, клінічні форми та варіанти перебігу, принципи лікування

Актуальність теми: актуальність проблеми шизофренії зумовлена розповсюдженістю захворювання (0,3 - 1,0% від усього населення), складністю етіології та патогенезу, недостатньою ефективністю лікування та високою інвалідизацією і десоціалізацією. Значні труднощі в клінічній практиці являє собою діагностика шизофренії та вібір стратегії і тактики лікування шизофренії, від правиль­ності яких значною мірою залежить прогредієнтність захворювання і інвалідизація пацієнтів.

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: сучасні погляди на етіологію, патогенез та клінічні прояви різних форм шизофренії, особливості перебігу; особливості психічних розладів шизофренічного спектру за МКХ-10, принципи лікування, реабілітації та реадаптації шизофренічних пацієнтів.

2.Вміти: діагностувати різні форми шизофренії; проводити диференціальну діагностику шизофренії з шизофрено­подібними, шизотиповими, іншими (нешизофренічного генезу) гострими та хронічними маячними розладами, виписувати психотропні середники для лікування шизофренії.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1 .За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні пи­тання теми.

2. Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


 1. Історія вивчення шизофренії

 2. Сучасні погляди на етіологію та патогенез шизофренії

 3. Психопатологічні симптоми і синдроми, характерні для шизофренії

 4. Основні клінічні форми та типи перебігу шизофренії.

 5. Поняття шизофреноподібних (шизофреноформних) психозів. Клінічні прояви та диференційна діагностика з різними формами шизофренії

 6. Шизотиповий розлад, клінічні прояви та диференціальна діагностика з шизофренією.

 7. Гострі та хронічні маячні розлади, клінічні прояви, критерії діагностики.

 8. Лікування шизофренії: загальні положення, основні групи препаратів.

 9. Трудова, військова та судово-психіатрична експертиза при захворюваннях шизофренічного спектру.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (обстеження проводити за загально­прийнятою схемою, див. метод, вказівку №2) з різними формами шизофренії описати психічний стан, призначити обстеження та лікування.Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка до практичного заняття №19

Тема: Шизофренія: теорії етіології та патогенезу, клінічні форми та варіанти перебігу, принципи лікування

Актуальність теми: актуальність проблеми шизофренії зумовлена розповсюдженістю захворювання (0,3 - 1,0% від усього населення), складністю етіології та патогенезу, недостатньою ефективністю лікування та високою інвалідизацією і десоціалізацією. Значні труднощі в клінічній практиці являє собою діагностика шизофренії та вібір стратегії і тактики лікування шизофренії, від правиль­ності яких значною мірою залежить прогредієнтність захворювання і інвалідизація пацієнтів.

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: сучасні погляди на етіологію, патогенез та клінічні прояви різних форм шизофренії, особливості перебігу; особливості психічних розладів шизофренічного спектру за МКХ-10, принципи лікування, реабілітації та реадаптації шизофренічних пацієнтів.

2.Вміти: діагностувати різні форми шизофренії; проводити диференціальну діагностику шизофренії з шизофрено­подібними, шизотиповими, іншими (нешизофренічного генезу) гострими та хронічними маячними розладами, виписувати психотропні середники для лікування шизофренії.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1 .За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні пи­тання теми.

2. Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


 1. Історія вивчення шизофренії

 2. Сучасні погляди на етіологію та патогенез шизофренії

 3. Психопатологічні симптоми і синдроми, характерні для шизофренії

 4. Основні клінічні форми та типи перебігу шизофренії.

 5. Поняття шизофреноподібних (шизофреноформних) психозів. Клінічні прояви та диференційна діагностика з різними формами шизофренії

 6. Шизотиповий розлад, клінічні прояви та диференціальна діагностика з шизофренією.

 7. Гострі та хронічні маячні розлади, клінічні прояви, критерії діагностики.

 8. Лікування шизофренії: загальні положення, основні групи препаратів.

 9. Трудова, військова та судово-психіатрична експертиза при захворюваннях шизофренічного спектру.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (обстеження проводити за загально­прийнятою схемою, див. метод, вказівку №2) з різними формами шизофренії описати психічний стан, призначити обстеження та лікування.Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №20
Тема: Проблема афективних розладів. Клінічні прояви. Масковані депресії. Принципи лікування

Актуальність теми: Значний інтерес до афективної патології не випадковий: за даними Національного інституту психічного здоров'я СІЛА депресії як причина втрати працездатності населення до 2020 року вийдуть на друге місце після патології серцево-судинної системи. Сьогодні продовжується дискусія відносно етіопатогенетичних механізмів афективної патології, існують значні труднощі її лікування та профілактики. На сьогоднішній день високо актуальною є проблема непсихотичних, субклінічних, стертих або маскованих депресій, які суттєво погіршують якість життя пацієнтів і можуть проявлятись переважно соматичними, вегетативними, зокрема алогічними, формами, що призводить до тривалого і безрезультатного лікування у лікарів різних спеціальностей.

Навчальні цілі заняття:

 1. Знати: систематику афективної патології (за МКХ-10), клінічні прояви основних форм афективної патології, особливості її лікування та профілактики.

 2. Вміти: проводити опитування хворих з афективною патологією і діагностувати її, проводити диференціальну діагностику різних форм афективної патології, виписувати психотропні середники для лікування афективної патології.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. За матеріалами лекції і рекомендованою ліиературою опрацюйте основні питання теми.

2. Розробіть схему лікування різних фаз маніакально-депресивного психозу. Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


 1. Сучасні етіопатогенетичні теорії афективних розладів.

 2. Сучасна систематика афективної патології (за МКХ-10).

 3. Маніакальний епізод (РЗО), клінічні прояви і форми.

 4. Депресивний епізод (Р32), клінічні прояви і форми.

 5. Біполярний афективний розлад (Р31), клінічні прояви і форми.

 6. Маніакально-депресивний (біполярний) психоз: сучасні погляди на етіопатогенез.

 7. Основні психопатологічні симптоми і синдроми при МДП

 8. Клініка МДП. Маніакальна фаза, депресивна фаза, інтермісія.

 9. Дистимічний (гіпотимічний) розлад.

 10. Приховані (масковані) депресії. Клінічні форми. Значення для соматичної медицини.

 11. Особливості афективних розладів в дитячому, підлітковому і похилому віці.

 12. Принципи лікування афективних розладів.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (за загальноприйнятою схемою, див. метод, вказівку №2) описати психічний стан хворих з різними формами афективної патології, призначити обстеження та лікування.Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.


Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №21
Тема: Проблема афективних розладів. Клінічні прояви. Масковані депресії. Принципи лікування

Актуальність теми: Значний інтерес до афективної патології не випадковий: за даними Національного інституту психічного здоров'я СІЛА депресії як причина втрати працездатності населення до 2020 року вийдуть на друге місце після патології серцево-судинної системи. Сьогодні продовжується дискусія відносно етіопатогенетичних механізмів афективної патології, існують значні труднощі її лікування та профілактики. На сьогоднішній день високо актуальною є проблема непсихотичних, субклінічних, стертих або маскованих депресій, які суттєво погіршують якість життя пацієнтів і можуть проявлятись переважно соматичними, вегетативними, зокрема алогічними, формами, що призводить до тривалого і безрезультатного лікування у лікарів різних спеціальностей.

Навчальні цілі заняття:

 1. Знати: систематику афективної патології (за МКХ-10), клінічні прояви основних форм афективної патології, особливості її лікування та профілактики.

 2. Вміти: проводити опитування хворих з афективною патологією і діагностувати її, проводити диференціальну діагностику різних форм афективної патології, виписувати психотропні середники для лікування афективної патології.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. За матеріалами лекції і рекомендованою ліиературою опрацюйте основні питання теми.

2. Розробіть схему лікування різних фаз маніакально-депресивного психозу. Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


 1. Сучасні етіопатогенетичні теорії афективних розладів.

 2. Сучасна систематика афективної патології (за МКХ-10).

 3. Маніакальний епізод (РЗО), клінічні прояви і форми.

 4. Депресивний епізод (Р32), клінічні прояви і форми.

 5. Біполярний афективний розлад (Р31), клінічні прояви і форми.

 6. Маніакально-депресивний (біполярний) психоз: сучасні погляди на етіопатогенез.

 7. Основні психопатологічні симптоми і синдроми при МДП

 8. Клініка МДП. Маніакальна фаза, депресивна фаза, інтермісія.

 9. Дистимічний (гіпотимічний) розлад.

 10. Приховані (масковані) депресії. Клінічні форми. Значення для соматичної медицини.

 11. Особливості афективних розладів в дитячому, підлітковому і похилому віці.

 12. Принципи лікування афективних розладів.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (за загальноприйнятою схемою, див. метод, вказівку №2) описати психічний стан хворих з різними формами афективної патології, призначити обстеження та лікування.Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.


Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №22

Тема: Поняття психогенних розладів. Післятравматичний стресовий розлад. Неврози. Реактивні психози.

Актуальність теми: у зв’язку із зростанням темпу життя і інформаційних пото­ків, інтенсифікацією виробничих процесів спостерігається збільшення питомої ваги психогенних розладів, зокрема неврозів та реактивних психозів. Значна поширеність стресових впливів надмірної інтенсивності (масивних психотравм) спричинює актуальність вивчення після травматичного стресового розладу, його ознак, профілактики формування ПТСР після важких психотравмуючих впливів.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: систематику психогенних психічних розладів та їх клінічні прояви, етіологічні фактори та патогенетичні механізми, принципи профілактики і лікування психогенних психічних розладів.

 1. Вміти: проводити опитування хворих з психогенними психічними розладами, ставити попередній діагноз, надавати невідкладну допомогу при гострих психогенних реакціях, визначати тактику ведення хворих з психогенними психічними розладами, використовувати методи профілактики психогенних психічних розладів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. За матеріалами лекції і рекомендованою літератури опрацюйте основні пи­тання теми.

2. Складіть схему лікування основних форм психогенних психічних розладів.

Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


    1. Визначення поняття психогенній. Класичне вчення про психогенії.

 1. Класифікація психогеній.

 2. Поняття та причини після травматичного стресового розладу

 3. Клінічні особливості ПТСР.

 4. Етіологія, патогенез та загальні клінічні особливості неврозів.

 5. Неврастенія: клінічні прояви, форми (стадії), лікування.

 6. Поняття конверсії та дисоціації. Істеричні (дисоціативні, конверсійні, соматоформ-ні) розлади. Диф. діагностика з соматичними та неврологічними захворювання­ми.

 7. Фобічний та обсесивно-компульсивний розлади.

 8. Загальна характеристика реактивних психозів. Гострі реактивні психози.

 9. Затяжні реактивні психози, загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.

 10. Принципи лікування психогенних психічних розладів.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (за загальноприйнятою схемою, див. ме­тод, вказівку №2) описати психічний стан хворих з різними формами психогенних психічних розладів, приз­начити обстеження та лікування.Рекомендована література

Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №23

Тема: Поняття психогенних розладів. Післятравматичний стресовий розлад. Неврози. Реактивні психози.

Актуальність теми: у зв’язку із зростанням темпу життя і інформаційних пото­ків, інтенсифікацією виробничих процесів спостерігається збільшення питомої ваги психогенних розладів, зокрема неврозів та реактивних психозів. Значна поширеність стресових впливів надмірної інтенсивності (масивних психотравм) спричинює актуальність вивчення після травматичного стресового розладу, його ознак, профілактики формування ПТСР після важких психотравмуючих впливів.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: систематику психогенних психічних розладів та їх клінічні прояви, етіологічні фактори та патогенетичні механізми, принципи профілактики і лікування психогенних психічних розладів.

 1. Вміти: проводити опитування хворих з психогенними психічними розладами, ставити попередній діагноз, надавати невідкладну допомогу при гострих психогенних реакціях, визначати тактику ведення хворих з психогенними психічними розладами, використовувати методи профілактики психогенних психічних розладів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. За матеріалами лекції і рекомендованою літератури опрацюйте основні пи­тання теми.

2. Складіть схему лікування основних форм психогенних психічних розладів.

Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:


    1. Визначення поняття психогенній. Класичне вчення про психогенії.

 1. Класифікація психогеній.

 2. Поняття та причини після травматичного стресового розладу

 3. Клінічні особливості ПТСР.

 4. Етіологія, патогенез та загальні клінічні особливості неврозів.

 5. Неврастенія: клінічні прояви, форми (стадії), лікування.

 6. Поняття конверсії та дисоціації. Істеричні (дисоціативні, конверсійні, соматоформ-ні) розлади. Диф. діагностика з соматичними та неврологічними захворювання­ми.

 7. Фобічний та обсесивно-компульсивний розлади.

 8. Загальна характеристика реактивних психозів. Гострі реактивні психози.

 9. Затяжні реактивні психози, загальні клінічні ознаки, критерії Ясперса.

 10. Принципи лікування психогенних психічних розладів.

Самостійна робота на занятті

На основі клінічного обстеження хворих (за загальноприйнятою схемою, див. ме­тод, вказівку №2) описати психічний стан хворих з різними формами психогенних психічних розладів, приз­начити обстеження та лікування.Рекомендована література

Література:

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКАДЛЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВТема №26: Психічні розлади похилого віку

Актуальність теми: враховуючи збільшення питомої ваги населення старших вікових категорій в загальній популяції населення, недостатню вивченість етіопатогенезу даної групи патології, проблема передстаречих і старечих психічних розладів за­лишається актуальною в сучасній психіатрії. Правильна і своєчасна діагностика сприяє більш ефективному лікуванню даного виду патології, попереджує глибоку соціальну дезадаптацію хворих.

Навчальні цілі заняття:

1.Знати: клінічні прояви психічних розладів з початком у пресенільному та старечому віці, особливості особливості їх діагностики, лікування та профілактики.

2.Вміти: провести психіатричне обстеження пацієнта похилого віку, діагностувати пресенільні та сенільні психози, проводити диференціальний діагноз з психозами іншої етіології у віці інволюції, виписувати психотропні середни­ки для їх лікування.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи1. За матеріалами рекомендованої літератури опрацюйте основні пи­тання теми.

2. Розробіть схему диференційної діагностики функціональних інволюційних психозів (інволюційна меланхолія, пресенільний параноїд).

3. Розробіть схему диференційної діагностики основних атрофічних психічних розладів з початком в пресенільному віці (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка).

4. Розробіть схему диференційної діагностики сенільної (старечої) та судинної деменції.

5. Розробіть схему ведення геронтологічного психіатричного пацієнта .

6. Перевірте свої знання за допомогою вирішення ситуаційних задач.

Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:

1. Загальна характеристика та класифікація психічної патології похилого і старечого віку.

2. Симптоматичні психічні розлади, властиві похилому вікові. Психічні порушення при церебральному атеросклерозі та гіпертонічній хворобі.

3. Психічні розлади в похилому віці, пов’язані з ендокринною патологією. Клімактеричні психічні розлади.

4. Особливості проявів поліетіологічних психічних розладів в похилому та старечому віці:

А. Шизофренія з пізнім дебютом та віковий патоморфоз шизофренічних розладів.

Б. Віковий патоморфоз циркулярного психозу.

5. Поняття пресенільних психозів. Клінічні варіанти, перебіг, диф. діагностика.

6. Хвороба Альцгеймера.

7. Хвороба Піка.

8. Стареча (сенільна) деменція. Клінічні особливості, диф. діагностика.

9. Загальні принципи лікування розладів психіки і поведінки в інволюційному і старечому віці.

Рекомендована література

Основна: 1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Гавенко В.А., Самардакова Г.О. та ін. Психіатрія і наркологія. – К.: Здоров’я, 1993.

3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Додаткова: 1 Психиатрия под ред. М.В.Коркиной, Н.Д.Лакосиной,А.Е.Личко. - М.: "Медицина". -1995. - С.422-444.2. Руководство по психиатрии под рук. А.С. Тиганова. - М., "Медицина". - т. 1 ., С. 667-685.

3.Кудьярова Г, М. Депрессии инволюционного возраста. - Алма-Ата: Казахстан, 1989. - 167 с.

Методичну вказівку підготувала асист. І.Краснопольська
Методична розробка затверджена на засіданні кафедри протокол № _____ від «____»____________ 2009р.
Зав. кафедрою психіатрії,

наркології та медичної психології проф. Винник М. І.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка