Предмет та завдання психіатрії. Історія розвитку. Актуальні питання та перспективи розвитку сучасної психіатріїСторінка4/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор Винник М. І.Методична вказівка до практичного заняття №8 (для студентів)

Тема: Симптоми і синдроми розладів рухово-вольової сфери.

Актуальність теми: знання формування та проявів симптомів та синдромів психічних розладів допомагають вчасному діагностуванню психічної патології, проведення вчасного та адекватного лікування пацієнтів чи спрямування у відповідний медичний заклад для надання такої допомоги.

Навчальні цілі заняття:

знати: значення рухово-вольової сфери в життєдіяльності людини, класифікацію порушень рухово-вольової сфери, їх діагностику при психічних розладах.

вміти: використовувати клінічні методи (розпитування, збирання об'єктивного та суб'єктивного анамнезу, спостереження) для розпізнавання порушення рухово-вольової сфери.

Завдання для самостійної поза аудиторної роботи


А. За матеріалами лекції і рекомендованою літературою опрацюйте основні питання теми.

Б. За допомогою схеми обстеження психічно хворих -навчитися розрізняти порушення рухово-вольової сфери.Перевірте свої знання за допомогою питань для самоконтролю:

 1. Характеристика вольової діяльності. Зв'язок між вольовою діяльністю та поведінкою.

 2. Кількісні та якісні порушення потягів.

 3. Апато-абулічний синдром, діагностичне значення.

 4. Імпульсивні явища, їх відмінність від нав'язливих дій.

 5. Амбівалентність та амбітендентність.

 6. Рухова загальмованість, ступор. Види ступору за походженням.

 7. Особливості кататонічного ступору.

 8. Рухове збудження, особливості різних видів збудження

 9. Кататонічне збудження, диференційна діагностика.

 10. Особливості гебефренічного синдрому.

 11. Пароксизмальні порушення: істеричний, епілептичний та панічний напади.

Самостійна робота на занятті: На основі алгоритму клінічного обстеження хворих виявити і кваліфікувати розлади рухово-волевої сфери у пацієнта, виставити попередній медсестринський діагноз, визначити тактику ведення пацієнта.

Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.
Методична вказівка до практичного заняття №9

Тема: Принципи догляду за психічно хворими

І. Актуальність теми: Досвід використання психотропних речовин і констатація наявності у них здатності усувати чи послаблювати не лише психічні порушення, але й надавати соматотропну дію, визначили їх застосування не лише в психіатрії, але й в багатьох інших галузях медицини (зокрема, і в стоматології). За даними ВОЗ останнім часом майже третина дорослого населення розвинутих країн приймає психофармакологічні препарати (С.Н.Мосолов, 1995). Так само широке розповсюдження в загальній медичній практиці набули різні техніки психотерапії, зокрема сугестивної та поведінкової, а для групи психосоматичних захворювань – методи глибинної психотерапії.

II. Самостійна позааудиторна робота: Згідно рекомендованої літератури опрацювати наступні розділи: методи лікування психічних захворювань; клінічна психофармакологія; фармакокінетика психотропних засобів; антипсихотики; антидепресанти.

IІІ. Запитання для теоретичного опитування (вузлові питання теми)

1.Сучасна концепція сестринського діагнозу в психіатрії.

2.Організація роботи середнього медперсоналу в психіатричному стаціонарі.

3.Етико-моральний кодекс медичної сестри.

4.Режим у відділенні психіатричної лікарні. Види режимів.

5.Розподіл хворих по палатах.

6. Особливості роздавання ліків у психіатричному стаціонарі.

7. Особливості догляду і нагляду при годуванні хворих в психіатричному стаціонарі.

8. Особливості догляду за хворими із зниженою здатністю до самообслуговування.

9. Роль медичної сестри в попередженні і подоланні госпіталізму серед психічнохворих.IV. Обсяг самостійної аудиторної роботи:

 1. Провести обстеження хворого, виставити і обгрунтувати сестринський діагноз.

 2. Визначити обсяг і особливості догляду і нагляду за хворим.

 3. Призначити лікувальний режим, обгрунтувати призначення.

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______


Зав. кафедри, професор Винник М. І.


Методична вказівка до практичного заняття 12

Тема: Принципи невідкладної сестринської допомоги в психіатрії.

І. Актуальність теми: Досвід використання психотропних речовин і констатація наявності у них здатності усувати чи послаблювати не лише психічні порушення, але й надавати соматотропну дію, визначили їх застосування не лише в психіатрії, але й в багатьох інших галузях медицини (зокрема, і в стоматології). За даними ВОЗ останнім часом майже третина дорослого населення розвинутих країн приймає психофармакологічні препарати (С.Н.Мосолов, 1995). Так само широке розповсюдження в загальній медичній практиці набули різні техніки психотерапії, зокрема сугестивної та поведінкової, а для групи психосоматичних захворювань – методи глибинної психотерапії.

II. Самостійна позааудиторна робота: Згідно рекомендованої літератури опрацювати наступні розділи: методи лікування психічних захворювань; клінічна психофармакологія; фармакокінетика психотропних засобів; антипсихотики; антидепресанти.

IІІ. Запитання для теоретичного опитування (вузлові питання теми)

1.Принципи та підходи в лікуванні психічних розладів.

2.Методи активної біологічної (шокової) терапії : інсулінокоматозна, електросудомна)

3.Психофармакотерапія – основний метод лікування в сучасній психіатрії..

4.Поняття купіруючої, базової та підтримуючої терапії.

5.Основні групи психотропних середників.

6. Запобігання і корекція ускладнень психотропних речовин.

7. Основні методи психотерапії і сфера їх застосування в психіатрії.

8. Значення психотерапевтичних методик в реабілітації і реадаптації психічно хворих: арт-терапія, бібліотерапія, «терапія зайнятістю».

IV. Обсяг самостійної аудиторної роботи:


 1. Провести обстеження тематичного хворого, який вимагає відповідного лікування.

 2. Призначити основні групи препаратів для лікування.

 3. Виписати рецепти основних психотропних засобів.

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.
Методичну розробку підготувала ассистент І.Краснопольська
Методична розробка затверджена на засіданні кафедри (протокол №____ від”____”_______________20__ р.)
Завідувач кафедри проф. Винник М.І.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №11

Тема: Підсумкове заняття з загальної психопатології.

Актуальність теми: протягом минулих занять студенти отримали велику кількість нової для них інформації з загальної психопатології. Для використання отриманих знань у вивченні спеціальної психіатрії і наркології, обстеженні хворих, психіатричній синдромологічній та нозологічній діагностиці слід систематизувати і закріпити отриману інформацію.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: прояви психопатологічних симптомів і синдромів, систематизувати знання по загальній психопатології, отримані на попередніх заняттях.

2. Вміти: розпізнати психопатоологічні синдроми, виходячи з даних про наявність певних симптомів розладів психічної діяльності.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Повторити теоретичний матеріал попередніх практичних занять.

Для структуризації і перевірки своїх знань користуйтесь


 • питаннями для самоконтролю:

 1. Розлади відчуття і сприйняття. Види розладів (порушення чутливості, ілюзії, галюцинації), їх кліничні прояви. Галюцинаторні синдроми.

 2. Порушення мислення (розлади за формою змістом: надцінні ідеї, нав'язливості, маячні ідеї, види маячення за фабулою). Маячні синдроми, їх структура і клінічні прояви.

 3. Порушення емоційної сфери. Види розладів (розлади настрою, патологічні емоційні реакції). Афективні синдроми: види, ознаки, клінічні прояви.

 4. Порушення рухово-вольової сфери. Рухове збудження: види, клінічні ознаки. Кататонічний синдром, його ознаки, клінічні прояви.

 5. Синдроми порушення свідомості. Ознаки порушення свідомості. Виключення свідомості: затьмарення свідомості, їх клінічні прояви. Інформативне значення розладів свідомості.

 6. Розлади пам'яті. Кількісні та якісні порушення пам'яті. Корсаковський синдром, його структура і клінічні прояви.

 7. Синдроми інтелектуальних розладів (деменція, її види, олігофренія, її ступені). Визначення клінічні ознаки

 8. Порушення потягів: види, клінічні ознаки.

 9. Невротичні синдроми (астенічний, обсесивно-фобічний, іпохондричний, істеричні розлади). Клінічні прояви.

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

. Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20___р. Протокол №______

Зав. кафедри д.м.н., професор Винник М. І.

Методична вказівка до практичного заняття 12

Тема: Класифікація психічних розладів. Типи перебігу. Загальні принципи лікування

І. Актуальність теми: Досвід використання психотропних речовин і констатація наявності у них здатності усувати чи послаблювати не лише психічні порушення, але й надавати соматотропну дію, визначили їх застосування не лише в психіатрії, але й в багатьох інших галузях медицини (зокрема, і в стоматології). За даними ВОЗ останнім часом майже третина дорослого населення розвинутих країн приймає психофармакологічні препарати (С.Н.Мосолов, 1995). Так само широке розповсюдження в загальній медичній практиці набули різні техніки психотерапії, зокрема сугестивної та поведінкової, а для групи психосоматичних захворювань – методи глибинної психотерапії.

II. Самостійна позааудиторна робота: Згідно рекомендованої літератури опрацювати наступні розділи: методи лікування психічних захворювань; клінічна психофармакологія; фармакокінетика психотропних засобів; антипсихотики; антидепресанти.

IІІ. Запитання для теоретичного опитування (вузлові питання теми)

1.Принципи та підходи в лікуванні психічних розладів.

2.Методи активної біологічної (шокової) терапії : інсулінокоматозна, електросудомна)

3.Психофармакотерапія – основний метод лікування в сучасній психіатрії..

4.Поняття купіруючої, базової та підтримуючої терапії.

5.Основні групи психотропних середників.

6. Запобігання і корекція ускладнень психотропних речовин.

7. Основні методи психотерапії і сфера їх застосування в психіатрії.

8. Значення психотерапевтичних методик в реабілітації і реадаптації психічно хворих: арт-терапія, бібліотерапія, «терапія зайнятістю».

IV. Обсяг самостійної аудиторної роботи:


 1. Провести обстеження тематичного хворого, який вимагає відповідного лікування.

 2. Призначити основні групи препаратів для лікування.

 3. Виписати рецепти основних психотропних засобів.

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.
Методичну розробку підготувала ассистент І.Краснопольська
Методична розробка затверджена на засіданні кафедри (протокол №____ від”____”_______________20__ р.)
Завідувач кафедри проф. Винник М.І.

Методична вказівка до практичного заняття №13

Тема: Основи психофармакотерапії

І. Актуальність теми: Синдромологічна діагностика - це основа клінічної психіатрії. Зважаючи на те, що основу психофармакотерапії складає власне синдромологічне лікування («синдром-мішень») знвння психопатологічної синдромології є надзвичайно важливим для підбору адекватної лікувальної тактики.

II. Самостійна позааудиторна робота:

Згідно рекомендованої літератури опрацювати наступні розділи: синдроми розладів сприйняття, маячні синдроми, афективні синдроми, синдроми затьмареної свідомості, синдроми невротичні, синдроми порушення самосідомості (психосенсорні), кататонічні і гебефренічний синдроми, амнестичний і психоорганічний синдроми, синдроми розумової відсталості і деменції; діагностичні та диференційно-діагностичні критерії;. основні групи психотропних препаратів та їх дія на психопатологічні прояви.IІІ. Запитання для теоретичного опитування (вузлові питання теми)

4. Основні групи психотропних середників: 1. Нейролептики:представники, механізми дії;

 2. Антидепресанти: механізми дії;

 3. Транквілізатори: механізми дії;

 4. Ноотропні: механізми дії;

 5. Психостимулятори: механізми дії;

 6. Норсотиміки: механізми дії;

 7. Антиконвульсанти: механізми дії;

IV. Обсяг самостійної аудиторної роботи:

 1. Провести обстеження тематичного хворого.

 2. Встановити провідний психопатологічний синдром і особливості його проявів у даного пацієнта. Провести диференційну діагностику з подібними синдромами.

 3. Підібрати препарат (групу препаратів) для впливу на провідний синдром.

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І. Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №14.

Тема: Психічні розлади при соматичних та ендокринних захворюваннях

Актуальність теми: У повсякденній практиці медичних сестер соматоневрологічного і акушерсько-гінекологічного профілю найчастіше трапляються соматогенні порушення психіки. Медична сестра повинна правильно визначити порушення психіки і надати відповідну долікарську допомогу пацієнту.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: клінічні прояви соматогенних психічних розладів, особливості їх діагностики та лікування.

2. Вміти: виставити мед сестринський діагноз при соматогенних розладах психіки, визначити мед сестринську тактику, надати невідкладну долікарську допомогу, забезпечити відповідний догляд і нагляд.

Самостійна позааудиторна робота: скласти схему типових психопатологічних синдромів екзогенного характеру (виділити психотичні і непсихотичні, гострі, підгострі, хронічні)

Контрольні питання до теми:


 1. Місце соматогенних психічних розладів в нозологічній класифікації психічних розладів.

 2. Типові симптомокомплекси та психопатологічні синдроми соматогенного походження.

 3. Непсихотичні психічні розлади при соматичних хворобах.

 4. Гострі екзогенні психопатологічні синдроми.

 5. Перехідні (транзиторні) екзогенні синдроми за Віком.

 6. Особливості органічного психопатологічних синдрому.

 7. Особливості психопатології при окремих соматичних захворюваннях.

 8. Особливості психоендокринного синдрому при різних захворюваннях залоз внутрішньої секреції.

 9. Задачі психологічної підтримки пацієнтів з хронічними захворюваннями.

 10. Загальні принципи надання мед сестринської допомоги при соматогенних психічних розладах.


Самостійна аудиторна робота студента (клінічне обстеження психічнохворого) - див. методрозробку №2 .
Література

А. Основна:

  1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедри, професор Винник М. І.

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №15.

Тема: Психічні порушення при інфекційних захворюваннях. Сифіліс. СНІД.

Актуальність теми: При інфекційних захворюваннях часто спостерігаються психічні розлади різного ступеня важкості. Медична сестра повинна правильно визначити порушення психіки і надати відповідну долікарську допомогу пацієнту.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати: клінічні прояви психічних розладів при загальних і мозкових інфекційних захворюваннях, особливості їх діагностики та лікування.

2. Вміти: виставити медсестринський діагноз при розладах психіки інфекційного походження, визначити медсестринську тактику, надати невідкладну долікарську допомогу, забезпечити відповідний догляд і нагляд .

Самостійна позааудиторна робота: скласти схему типових психопатологічних синдромів інфекційного походження. Скласти таблицю діагностичних критеріїв нейросифілісу і прогресивного паралічу.
Контрольні питання до теми:

1. Психічні розлади при загальних і внутрішньомозкових інфекціях.  1. Гострі психози при інфекційних захворюваннях

  2. Особливості психічних розладів при туберкульозі.

  3. Особливості психічних розладів при ревматизмі.

  4. Особливості психічних розладів при СНІДі.

  5. Нейросифіліс. Особливості психічних розладів.

  6. Прогресивний параліч.

  7. Особливості догляду і нагляду за пацієнтами з інфекційними психозами.

  8. Загальні принципи профілактики і лікування психічних розладів інфекційного генезу..

Самостійна аудиторна робота студента (клінічне обстеження психічнохворого) - див. методрозробку №2 .

Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.
Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор Винник М. І.


Методична вказівка для студентів до практичного заняття №16.

Тема: Психічні розлади при черепно-мозкових травмах.

Актуальність теми: При травматичних ушкодженнях головного мозку (струс, забій, стиснення, пошкодження ударною хвилею) завжди спостерігаються певні психопатологічні симптоми, нерідко мають місце тимчасові непсихотичні і психотичні розлади, а в важких випадках – хронічні психози і дефіцитарні стани. Медична сестра повинна правильно визначити порушення психіки і надати відповідну долікарську допомогу пацієнту.
Навчальні цілі заняття:

1. Знати: клінічні прояви психічних розладів при загальних і мозкових інфекційних захворюваннях, особливості їх діагностики та лікування.

2. Вміти: виставити медсестринський діагноз при розладах психіки інфекційного походження, визначити медсестринську тактику, надати невідкладну долікарську допомогу, забезпечити відповідний догляд і нагляд .

Самостійна позааудиторна робота: скласти схему типових психопатологічних синдромів екзогенного характеру (виділити психотичні і непсихотичні, гострі, підгострі, хронічні)

Контрольні питання до теми:

. Види черепно-мозкових травм, класифікація травматичних розладів психічної діяльності.

2. Характеристика непсихотичних розладів психічної діяльності в гострому періоді черепно-мозкової травми.

3. Психотичні розлади в гострому періоді черепно-мозкової травми.

4. Загальна характеристика пізніх травматичних розладів психіки.


 1. Загальні принципи лікування екзогенних та екзогенно-органічних психічних розладів.

Самостійна позааудиторна робота:

Заповнити таблицю “Клінічна характеристика психоорганічного синдрому”СИМПТОМОКОМПЛЕКС

КОРОТКО РОЗШИФРУВАТИ ПОНЯТТЯ

ЗНИЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ
ЗНИЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУ
НЕТРИМАННЯ АФЕКТУ
ПАРОКСИЗМАЛЬНІ РОЗЛАДИ
НЕВРОЛОГІЧНА СИМПТОМАТИКА
Література

А. Основна:

 1. Конспект лекцій.

2. Медсестринство в психіатрії. Підручник. За ред. О.С.Чабана. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2001.

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.

Б. Додаткова:

1. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.
Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор Винник М. І.


Методична вказівка для студентів

до практичного заняття №17.

Тема: Епілепсія: систематика, клініка, лікування.

Актуальність теми: поширеність захворювання епілепсією становить 0,5%. Лікування хворих на епілепсію (особливо психічних порушень) і до сьогодні складає велику проблему, як терапевтичну так і економічну. Тому своєчасне діагностування даного захворювання (особливо в дитячому віці) і правильно призначене лікування дозволяє хворому жити повноцінним життям, запобігати або відстрочувати появу епілептичних психозів, ознак епілептичних змін особистості та епілептичної деменції.

Навчальні цілі заняття:

І.Знати: клінічні прояви фокальних та генералізованих епілептичних нападів, психічні порушення при епілептичній хворобі стратегії медикаментозної терапії епілепсії.

2.Вміти: віддиференційовувати епілептичний припадок від функціонального, надавати кваліфіковану допомогу при невідкладних станах в епілептології, виписувати психотропні та інші препарати, що застосовуються при лікуванні епілепсії.

Самостійна позааудиторна робота:

Заповнити таблицю Різниця між епілептичним та функціональним припадкамиОзнаки

Епілептичний припадок

Істеричний припадок

початок

свідомість

падіння

судомні фазизіниці (реакція на світа

тривалість

час доби

тілесні ушкодження

рухи

стан після припадку

Контрольні питання теми:

1. Визначення епілептичної хвороби (епілепсії). Діагностичні критерії.

2. Описання великих (генералізованих) припадків.

3. Описання малих припадків.

4. Безсудомні форми пароксизмів.

5. Епілептичний статус. Невідкладна допомога при епістатусі.

6. Зміни особистості при епілепсії.

7. Епілепсії, які властиві тільки для дітей.

8. Епілептична деменція.

9. Стратегія лікування хворих на епілепсію.Література

 1. Конспект лекцій.

 2. Психіатрія/ Під ред. О.К.Напрєєнко. – К: 2001.

 3. Н. М.Жариков и соавт. Психиатрия: Учебник -М., "Москва"1989 -496с

 4. М.В. Коркина и соавт. Психиатрия:Учебник.-М., "Москва" 1995 - 608с.

Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.

Затверджено на засіданні кафедри від “____”________20__р. Протокол №______
Зав. кафедрою д.м.н., професор Винник М. І.
Рекомендована література:

Основна: 1. Конспект лекцій.

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Говенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія/наркологія — К: «Здоров'я» - 1993.

4. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія . – К.: “Здоров’я”. – 1993.Додаткова: 1. Руководство по психиатрии под. ред. Г.В. Морозова.–М., “Медицина”.–1988. – т.1.

2. Закон України про психіатричну допомогу.–Асоціація психіатрів України.– 2000 р.Методичну розробку підготувала ас. Краснопольська І.І.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка