Предмет І завдання дисципліни, історія становлення та методи дослідження. Поняття про хірургічні операціїСторінка1/10
Дата конвертації06.04.2017
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для викладача до практичного заняття №1
Тема: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В ХІРУРГІЇ ТА ХІРУРГІЧНІЙСТОМАТОЛОГІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО ХІРУРГІЧНУ ОПЕРАЦІЮ ТА ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ. ПІДГОТОВКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛИКА І В’ЯЗАННЯ ВУЗЛІВ. МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ ЗА ВИШНЕВСЬКИМ.
Актуальність теми: В системі професійної підготовки лікаря-стоматолога оперативна хірургія з топографічною анатомією є основою для переходу від теоретичної підготовки до практичного застосування здобутих знань, без яких лікар-клініцист не в змозі проводити топічну діагностику, правильно здійснювати лікарські маніпуляції, попередити лікарські помилки чи виконати навіть невелику операцію. Її вивчення служить основою для розуміння анатомо-фізіологічних закономірностей, що розвиваються при патології і створюють можливості їх корекції за допомогою хірургічних втручань.

Кожен лікар не залежно від спеціальності повинен вміти виконати найпростіші оперативні втручання за невідкладними показаннями однак для їх якісного виконання, потрібні не лише знання хірургічних інструментів, перев’язочного і шовного матеріалу, але й вміння досконало володіти ними за призначенням.


Навчальні цілі заняття.

Знати: предмет та завдання оперативної хірургії і топографічної анато­мії, методи дослідження, історію становлення та перспективи розвитку, ви­значення поняття “операція” та вимоги до її виконання, види операцій, етапи; види хірургічного інструментарію, порядок розкладання на інструментальному столику та правила користування ними під час операції; техніку обкладання операційного поля, методи проведення місцевої анестезії; види хірургічних швів і вузлів, способи їх зав’язування.

Вміти: визначити види операції, етапи виконання та умови проведення, застосовувати окремі методи дослідження у топ.анатомії; розкласти хірургічні інструменти на столику, правильно користуватися інструментами загального призначення, в’язати хірургічні вузли, оволодіти технікою проведення місцевої анестезії за методом Вишневського.

Виховні цілі: викликати у студентів інтерес до вивчення оперативної хірургії і топографічної анатомії, показавши можливості подальшого застосування отриманих знань в практиці. Розвивати почуття професійної відповідальності за якість виконання оперативного втручання. Виховувати патріотизм та гордість за вітчизняну науку на прикладі пріоритетних досягнень вітчизняних топографоанатомів та хірургів. Формувати бережне відношення до тканин та деонтологічні принципи у ході виконання навчальних операцій на людських препаратах.
Міждисциплінарна інтеграція:

п/п


Дисципліна

Знати

Вміти

Забезпечуючі дисциплін

1.

Анатомія людини

Структуру людського тіла за системами

Препарувати людське тіло за окремими системами

2.

Нормальна фізіологія

Функцію людського тіла в умовах норми

Визначити функціональну здатність за структурою

3.

Догляд за хворими

Основи асептики та антисептики. Види місцевої анестезії. Обладнання перев’язочної та операційної і правила роботи в них

Стерилізувати перев’язочний, шовний матеріал, обробляти руки, операційне поле. Мати навики роботи в перев’язочній та операційній в умовах стерильності

4.

Історія медицини

Історію становлення медицини

Визначити місце дисципліни у ході розвитку медичних знань

5.

Філософія

Діалектичні закони

Застосовувати діалектичні закони при вивченні оперативної хірургії і топографічної анатомії

Забезпечувані дисципліни

1.

Загальна хірургія

Топографічну анатомію головних судинно-нервових пучків.
Топографічну анатомію шарів ділянок людини.

Виконувати доступи до артерій для зупинки кровотечі.
Пошарово роз’єднувати тканини з метою доступу до патологічного вогнища.

2.

Хірургія

Топографічну анатомію шарів ділянок людини.

Хірургічні інструменти та правила користування ними, зав’язування хірургічних вузлів.Розпізнати анатомічні структури, при пошаровому доступі до органів чи патологічних процесів. Володіти хірургічними інструментами та технікою.
Травматологія і ортопедія

Топографічну анатомію кінцівок.

Орієнтуватися на препараті у топографічній анатомії, м’язові-кісткових утворень голови та шиї з наступною діагностикою пошкоджень і вроджених деформацій цих ділянок.

3.

Нейрохірургія

Топографічну анатомію нервової системи.

Діагностувати порушення іннервації при пошкодженнях різних ділянок та техніку виконання операцій.

4.

Терапія та дисципліни терапевтичного спрямування

Топографічну анатомію ділянок людського тіла.

Поставити топічний діагноз.


Зміст теми (конспект заняття):

На першому практичному заняття з топографічної анатомії і оперативної хірургії студенти знайомляться із специфікою предмета, вимогами, ставленням до вивчення предмета, організацією педагогічного процесу. Розглядають питання викладені у вступній лекції:

Предмет і завдання оперативної хірургії і топографічної анатомії.

а) взаємозв’язок з іншими дисциплінами та місце в системі підготовки лікаря.

б) методи вивчення оперативної хірургії і топографічної анатомії.

в) сучасні методи візуалізації топографічної анатомії тіла людини: УЗД, комп’ютерна рентгентомографія, ядерно-магнітно резонансна томографія. г) анатомо-фізіологічний напрямок оперативної хірургії і топографічної анатомії.

Етапи розвитку оперативної хірургії і топографічної анатомії.

а) Роль М.І.Пирогова у становленні дисципліни.

б) Поняття “норми”, “варіанти норми” та форми мінливості органів і систем. Внесок школи В.М.Шевкуненко в розробку цієї проблеми.

в) Внесок вітчизняних вчених у становлення і розвиток дисципліни.

г) Окремі національні школи.

Для вивчення даної теми студенти повинні ґрунтуватись на раніше одержаній по догляду за хірургічними хворими на кафедрі загальної хірургії інформації з питань асептики і антисептики, початкових знань з організації роботи хірургічної бригади, знання операційної білизни, перев'язочного і шовного матеріалу.

Новою для студентів є інформація про класифікацію хірургічних операцій, вимоги та етапи проведення, умови для їх виконання. Серед останніх важливим є знання хірургічних інструментів і вимоги до них, правили утримання і використання під час операції.

На цьому ж занятті студент повинен оволодіти навиками практичної роботи: накриття інструментального столика стерильною білизною, розкладання на ньому хірургічних інструментів, подавання і приймання інструментів, використання інструментів у відповідній позиції при виконанні роз'єднання тканин і імітації зупинки кровотечі, в’язання простих, морських і хірургічних вузлів, оволодіти технікою проведення місцевої анестезії за методом Вишневського.

При проведенні даного заняття, крім професійного виконання потрібно прищепити студентам почуття відповідальності за якість виконуваної операції, коли від цього залежить здоров’я, а часом і життя пацієнта. Звертають увагу студентів на те, що правильне використання інструментів включає можливість зайвих рухів оператора, а це економить дорогий для здоров’я хворого час операції. Від досконалості хірургічної техніки у значній мірі також залежить і кінцевий результат операції, коли внаслідок втручання не лише відновиться цілість організму, але і буде забезпечено належні функціональні наслідки. Будуть опрацьовані наступні питання:

Поняття про хірургічну операцію та умови її виконання.

а) вимоги до виконання, етапи, види.

б) види хірургічних інструментів та правила користування ними.

в) порядок розташування інструментів на інструментальному столику.

г) порядок розташування бригади біля операційного стола.

д) види лігатур, вузлів та способи їх зав’язування.

е) обкладання операційного поля білизною.

Принципи місцевого знеболення.

Науково-технічний прогрес в оперативній хірургії.

а) застосування досягнень у хімії і фізиці (ультразвуку, лазеру, клею, металу з пам’яттю, стентів, магнітів);

б) використання біологічних досягнень (генетики, клонування, вирощування органів);

в) впровадження сучасних технічних засобів (нано-, мікрохірургічне, малоінвазивне, рентгенендоваскулярне, ендоскопічне обладнання, оптичні відеоапарати, хірурги роботи);

г) зшивальна апаратура.п/п


Основні етапи заняття, їх зміст та функція

Цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час в хв.

І.

Підготовчий етап:

Організаційні заходи

Обґрунтування теми і мети заняття

Контроль вихідного рівня знань


І


Фронтальне теоретичне експрес опитування, тестовий контроль

тести І чи ІІ рівня

1

2


10

ІІ.

Основний етап:

Вивчення хірургічних інструментів, правила користування ними, розташування на операційному столику, опрацювання обкладання операційного поля, в’язання хірургічних вузлів, оволодіння технікою місцевої анестезії за методом Вишневського

ІІ

Самостійне опрацювання, виконання, усне опитування з демонстрацією знань і вмінь

Таблиці, трупний матеріал, хірургічні інструменти, операційний столик, операційна білизна, тренажери для в’язання вузлів, лігатури


60


ІІІ.

Заключний етап:

Контроль і корекція професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

Домашні завдання, інструкція до виконанняІІІ

Індивідуальний контроль навиків. Тестовий контроль

Тести ІІІ рівня, ситуаційні завдання


12

2


3Перелік питань до опитування:

 1. Поняття про хірургічну операцію. Вимоги до виконання, етапи, види.

 2. Класифікація хірургічних інструментів.

 3. Підготовка інструментального столика та порядок розташування інструментів на ньому.

 4. Правила користування інструментами (робоча позиція утримання інструментів, їх подача і прийом).

 5. Порядок розташування бригади біля операційного стола.

 6. Техніка обробки шкіри за Філончиковим та обкладання операційного поля білизною.

 7. Загальні закономірності пошарової будови людського тіла.

 8. Принципи місцевого знеболення: метод повзучого інфільтрату за Вишневським, футлярна новокаїнова блокада і провідникова анестезія. Техніка місцевої інфільтраційної анестезії за Вишневським.

 9. Види вузлів та способи їх зав’язування.


Завдання для контролю вихідного рівня.

1. Кому належить розробка вчення про мінливості будови органів і систем, та форми тілобудови людини: 1. Боброву А.А.

 2. Пирогову М.І.

 3. Шевкуненку В.М.

 4. Бурденку М.Н.

 5. Кульчицькому К.І.

2. Кому належить праця “Топанатомія ілюстрована малюнками розпилів, проведених через заморожене тіло в трьох проекціях”

 1. Боброву А.А.

 2. Пирогову М.І.

 3. Шевкуненку В.М.

 4. Бурденку М.Н.

 5. Кульчицькому К.І.

3. Можливість виконання розрізу для оголення найближчим шляхом патологічного вогнища або ураженого органу без пошкодження життєво важливих тканин і систем, називають:

 1. фізіологічною дозволеністю

 2. анатомічною доступністю

 3. оперативною можливістю

 4. технічною можливістю

 5. фізіологічною доступністю

4. Виконання операцій через намічений доступ, називають:

 1. фізіологічною дозволеністю;

 2. анатомічною доступністю;

 3. оперативною можливістю;

 4. технічною можливістю

 5. фізіологічною доступністю

5. QuestName:Пацієнту виконують операцію видалення кореня зуба. В чому полягає суть оперативного прийому цієї операції?

 1. обсяг оперативних дій на патологічному вогнищі;

 2. спосіб завершення операції;

 3. здійснення зупинки кровотечі;

 4. здійснення доступу до патологічного вогнища

 5. пошарове ушивання тканин

6. Пацієнту показана операція зупинки кровотечі з пошкодженої лицевої артерії. До яких операцій за терміном виконання вона належить?

 1. ургентна;

 2. невідкладна;

 3. планова;

 4. позапланова

 5. первинна

7. QuestName:Де згідно з правилами повинен розташовуватись перший асистент відносно хірурга?

 1. справа від нього;

 2. навпроти від нього;

 3. зліва від нього;

 4. позаду від нього

 5. де зручно асистенту

8. Оберіть можливий спосіб фіксації до шкіри операційної білизни.

 1. цапками;

 2. кровоспинними затискачами;

 3. липким пластиром;

 4. корнцангами

 5. медичним клеєм

9. Хірург виконує ушивання невеликої рани на шиї. Яким з названих інструментів з’єднують шкіру?

 1. скобівник Мішеля;

 2. пінцет;

 3. цапка;

 4. затискач;

 5. гачок Фарабефа.

10. Хірург під час операції використовує певні інструменти. Який з названих інструментів належить до допоміжних?

 1. скобівник Мішеля;

 2. пінцет;

 3. цапка;

 4. корнцанг;

 5. затискач.

11. Операційна сестра готує голкотримач для ушивання рани. Вкажіть співвідношення між кінцями лігатури, що зафіксована в голкотримачі:

 1. 1 до 1;

 2. 1 до 2;

 3. 1 до 3;

 4. 1 до 4;

 5. 1 до 5.

12. Пацієнту виконують операцію дренування підщелепної флегмони. В чому полягає суть оперативного доступу цієї операції?

 1. обсяг оперативних дій на патологічному вогнищі;

 2. висічення країв та стінок рани;

 3. здійснення зупинки кровотечі;

 4. пошарове роз’єднання тканин;

 5. пошарове ушивання тканин.

13. У пацієнта алергія до йоду. Визначте чим краще провести обробку шкіри операційного поля.

 1. спиртовим 1% розчином брильянтового зеленого;

 2. спиртовим 5% розчином йоду з наступною обробкою шкіри;

 3. розчином Люголя;

 4. спиртом;

 5. не обробляти.

14. Пацієнту з неоперабельною пухлиною гортані виконують операцію трахеостомії. До яких операцій за ефективністю вона належить?

 1. радикальних;

 2. паліативних;

 3. діагностичних;

 4. пробних;

 5. пластичних.

15. При роз’єднанні тканин хірург використав жолобчастий зонд. До якої групи інструментів належить даний інструмент?

 1. кровоспинних;

 2. фіксаційних;

 3. допоміжних;

 4. для роз’єднання тканин;

 5. для з’єднання тканин.


Завдання для контролю кінцевого рівня засвоєння знань.

1. Для виконання операції верхньої трахеостомії. хірург “правша” розташувався зліва біля пацієнта, І асистент – по праву руку від хірурга, ІІ асистент – навпроти, а операційна сестра – по ліву руку від хірурга. Чи правильно розташована бригада біля пацієнта? При не згоді запропонуйте свій варіант.Відповідь: Ні. Хірургу зручніше справа, І асистент – навпроти, ІІ асистент – по ліву руку, а операційна сестра – по праву руку.

2. Для фіксації білизни при обкладанні операційного поля хірург підшив кутики білизни до шкіри після попереднього знеболення шкіри. Чи правильно поступив хірург? В разі не згоди з хірургом запропонуйте власний варіант фіксації білизни.Відповідь: Так, допускається при відсутності цапок.

3. Хірург для виконання розрізу поблизу судин і нервів захопив скальпель у позицію “смичка”. Чи правильно діяв хірург? В разі негативної відповіді запропонуйте свій варіант.Відповідь: Ні, можна пошкодити судини і нерви. Захоплюють у позицію «пишучого пера».

4. Хірург після накладання вузлового шва на тканину зав’язав його морським вузлом. Чи правильно поступив хірург. У випадку не згоди з хірургом запропонуйте свій варіант.Відповідь: Так. Найпоширеніший вузол у хірургії, можливий ще хірургічний.

5Операційна сестра на прохання хірурга подати тупфер захопила марлеву кульку корнцангом і подала хірургу. Чи вірно вчинила сестра? При негативній відповіді запропонуйте свій варіант.Відповідь: Так. Корнцанг можна замінити затискачем.

6. У пацієнта неоперабельна пухлина. Чи може бути виконана радикальна операція даному хворому?Відповідь: Ні, лише паліативна.

7. У пацієнта кіста нижньої щелепи. Яка операція за терміном може бути виконана пацієнту?Відповідь: Планова.

9. У пацієнта стан асфіксії в наслідок перекриття просвіту гортані стороннім предметом. Яку операцію за строком виконання буде виконано пацієнту і за яким показанням?Відповідь: Екстрену, за невідкладними показаннями.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка