Правове вихованняСкачати 327.58 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір327.58 Kb.
Правове виховання виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.
Мета правового виховання учнівформування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів
Завдання правового виховання


  • надання учням знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;
  • виховання поваги до держави і права;
  • вироблення умінь і навичок правової поведінки;
  • виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
  • подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і звичок поведінки.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВОООСВІТНЬОЇ ТА ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 м. ФАСТОВА

СЕРЕД ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ НА ОСНОВІ ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Правові погляди мають бути засновані на загальних правових знаннях та уявленнях про державу і право, про правові відносини між людьми, про конституційні права та обов'язки особистості. Важливо, щоб ці знання і уявлення правильно відображали певні правові норми

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів

Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудовою Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності.

Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньо сімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. Поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання.

Прилучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов'язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів, їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому.

Для організації системи профілактики правопорушень та з метою реалізації програм право освітньої та право виховної роботи адміністрацією школи видаються відповідні накази (додаток 3-3 – 3-5), питання правового виховання розглядаються на засідання педагогічних рад та МО класних керівників, розроблено план заходів з правового виховання (додаток 3-8) та схема виховної роботи школи з попередження правопорушень серед школярів (додаток 3-2).

У правовиховній роботі школи існують певні недоліки: у її змісті превалюють питання кримінального права; перевага надається вивченню прав особистості, менше уваги звертають на вивчення обов'язків; недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку; відсутнє обґрунтування справедливості правових норм в їх інтерпретації; головний акцент робиться на заборонах, обмеженнях замість розкриття змісту їх моральних засад.

1. Найперше завдання правового виховання — озброєння учнів знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права. Правові знання є тим підґрунтям, на якому формується правова свідомість. Вони допомагають учням співвідносити свої вчинки і поведінку своїх товаришів не лише із загальновідомими моральними нормами, а й з вимогами законів, коригувати свою поведінку, змінювати її у правильному напрямі. Цим, в основному, займаються вчителі правознавства Т.Я. Притуленко та Л.Д. Сидорова на уроках та класні керівники на тематичних виховних годинах (додаток 4), де учні знайомляться з Декларацією прав дитини (додаток 1), Конвенцією ООН про права дитини та іншими нормативно-правовими документами.

Значна частина школярів хоча й не знає конкретних правових норм, але не допускає правопорушень. Регулятором поведінки у цьому разі є дотримання норм моралі та звичаїв. Такі школярі не завдають шкоди іншим, не скоюють крадіжок та інших правопорушень, тому що керуються в конкретній ситуації певними моральними принципами.

2. Формування в учнів правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації.

«Становлення правової свідомості, — пише О.І. Вишневський, — один з основних напрямів формування громадянина. У сім'ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, відстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення».

Правові погляди мають бути засновані на загальних правових знаннях та уявленнях про державу і право, про правові відносини між людьми, про конституційні права та обов'язки особистості. Важливо, щоб ці знання і уявлення правильно відображали певні правові норми, адже інакше правові погляди будуть хибними.

Одним із найважливіших компонентів правової свідомості є переконання — усвідомлення людиною істинності світоглядних та моральних понять та її особиста готовність діяти відповідно до цих правил і понять. Краще це діти розуміють і запам’товують на тематичних виховних заходах, таких як усні журнали, брейн-ринги, бліц-вікторини, свята тощо (додаток 4).

У процесі правового виховання дуже важливо виховувати в учнів вищі правові почуття, які б регулювали їх поведінку (відповідальність, справедливість та ін.), інакше головним регулятором її стануть прості емоції (гнів, страх тощо), які спричиняють ситуативну поведінку.

3. Формування в учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності дотримання вимог законів. Такі якості виховують, розкриваючи соціальну суть і роль держави та права. Виховання у школярів поваги до закону і правопорядку, переконаності в необхідності дотримання правових норм здійснюють через виховання поваги до правоохоронних органів, людей, які охороняють закони. Проте не слід залякувати учнів цими органами, бо вони не зможуть усвідомити, що закони виконують не лише каральну функцію, а й захищають інтереси всього суспільства, кожного його члена.

З цією метою до дітей на зустрічі запрошуються представники правоохоронних органів, кримінальної міліції, служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки. Звичку і вміння дотримуватися вимог права і моралі слід розглядати як продукт свідомого ставлення учнів до визнання свого громадянського обов'язку, до дотримання правових норм. Як правомірна, так і неправомірна поведінка залежать від певних мотивів. Одні учні дотримуються правових норм унаслідок глибокої переконаності; другі — тільки тому, що побоюються можливого покарання; треті гарною поведінкою намагаються досягти своїх егоїстичних цілей; четверті — тому, що їхню поведінку контролюють; п'яті звикли виконувати правила співжиття. Звісно, педагог мусить знати, якими мотивами керується учень, виконуючи норми закону.

Тому для профілактики правопорушень у школі створено раду профілактики правопорушень; ведеться облік учнів з девіантною поведінкою; проводяться обстеження умов проживання, індивідуальні бесіди з батьками. Діти групи ризику по-можливості залучаються до роботи в гуртках, спортивних секціях, позашкільних навчальних закладах, до участі в різноманітного роду доброчинних акціях.

5. Формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними явищами, вміння протистояти негативним впливам. В школі існує дитяче об’єднання Молода січ”, де працює сектор дисципліни і порядку, в якому учні самі слідкують за поведінкою однолітків у школі та їдальні, організовують чергування. Ведуть облік відвідування, розглядають випадки правопорушень, випускають інформаційні бюлетні, газети.

В юридичній літературі розглядають різні рівні активності особистості щодо вимог закону. Так, якщо вона просто дотримується правових норм, виявляється мінімальний рівень її активності, тому що їй слід лише уникати дій, заборонених законом. Якщо ж особистість виконує правові норми, вона виявляє більшу активність.

Використовуючи правові норми, особистість виявляє найвищий ступінь активності. Третій рівень активності передбачає, щоб учні не лише сумлінно виконували свої обов'язки, а й вимагали цього від інших. Така позиція формуватиметься за умови залучення їх до діяльності, спрямованої на забезпечення дисципліни й порядку в школі та за її межами. Будь-яка спроба ізолювати дітей від негативного, замовчувати і приховувати від них недоліки нашого життя не виховує у них непримиренного ставлення до цих явищ, не мобілізує їх на боротьбу з цим злом, не виробляє імунітету проти його впливу.

6. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, що сформувалися під впливом негативних явищ, життя. Специфічним недоліком правової свідомості окремих учнів є хибні уявлення про зміст правових норм. Вони визнають наявність низки заборон, але неправильно уявляють собі їх суть, наслідки невиконання. Багато з них упевнені, що за правопорушення відповідають лише дорослі, а неповнолітні нібито звільняються від такої відповідальності.

Вони не переконані в дієвості положення, що «незнання закону не звільняє від відповідальності тих, хто його порушує», нерідко не вміють зіставляти свої дії та вчинки з вимогами права. Коли їм доводиться давати правову оцінку конкретному правопорушенню, виходять з власних уявлень про протиправне, що, як правило, ґрунтуються не на знаннях конкретних положень закону, а передусім на відомих їм нормах моралі. Такі недоліки правової свідомості — одна з причин вчинення правопорушень неповнолітніми.

Важливу роль у правоосвітній та правовиховній роботі в школі приділяється батьківському всеобучу, де батькам пропонують тематичні батьківські збори, тренінги, анкетування, поради (додаток 5).

Не залишається осторонь і шкільна бібліотека, в якій діти можуть знайти необхідну літературу, інтернет-видання та постійно проводяться тематичні виставки (додаток 6).
Зміст правового виховання визначається особливостями права як нормативно-регулятивного явища, його суспільними функціями і значенням в організації та управлінні суспільством. Законодавство України охоплює різні галузі права. Серед них чільне місце належить державному праву. Його норми регулюють найважливіші суспільні відносини, що закріплюють основи організації суспільства і правового становища особи, державного устрою. Особливим питанням державного права України є її Конституція як Основний Закон держави і суспільства.

Адміністративне право регулює організацію і діяльність апарату державного управління. Школярі повинні мати уявлення про органи державного управління та норми адміністративного права, які охоплюють низку правил: санітарних, протипожежних, дорожнього руху, користування транспортом, поведінки в громадських місцях, військового обліку та багато інших, що регулюють діяльність різних установ, їх працівників, а також поведінку громадян. Якщо людина порушує встановлені правила, її вважають правопорушником і накладають на неї адміністративне стягнення. Служба у справах неповнолітніх має право застосовувати до них різні види стягнень аж до направлення їх до спеціальної школи чи спеціального профтехучилища.

Взаємовідносини між людьми, громадянами й організаціями, між самими організаціями регулюються нормами цивільного права, що покладає певні обов'язки і надає права громадянам і організаціям. Діти, як і всі дорослі, вважаються правоздатними, можуть мати майно, яке їм дісталося у спадок, можуть бути авторами вірша чи оповідання тощо. Щоправда, не кожна правоздатна особа може самостійно здійснювати свої права. Оскільки здатність діяти розумно, правильно розпоряджатися своїм майном, брати на себе певні обов'язки людина набуває у відповідному віці, закон визначає поняття цивільної дієздатності та встановлює її межі (15 років — часткова дієздатність, 15—18 — відносна дієздатність, 18 років — повна дієздатність).

Норми права і моралі регулюють сімейні відносини людей. У процесі правового виховання учнів знайомлять із сімейними правовідносинами, правами й обов'язками батьків стосовно одне одного, щодо виховання дітей та ін.

У процесі правового виховання учні засвоюють і окремі положення трудового права. Адже сьогоднішній школяр завтра стане працівником установи, підприємства, де він стикатиметься з багатьма питаннями, в яких має бути компетентним (умови прийому на роботу, переведення і звільнення з роботи, тривалість робочого дня й часу відпочинку, охорона і оплата праці, моральна та матеріальна відповідальність тощо).

Ознайомлюючись з питаннями кримінального права, учні повинні чітко уявляти, що таке злочин, відповідальність за підготовку і замір злочину, співучасть у злочині, вік кримінальної відповідальності, необхідна оборона, кримінальне покарання, відбування покарання в місцях позбавлення волі, і усвідомити, що жоден злочин не залишається безкарним.

Розкриваючи зміст правового виховання, важливо ознайомити школярів з Конвенцією про права дитини. Згідно з нею, дитиною вважається кожна людська істота до досягнення 18-річного віку.

«...Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати свої власні погляди, право вільно виражати свої погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага відповідно до віку і зрілості дитини (ст. 12.).

...Дитина має право виявляти свою власну думку; це право включає свободу пошуку, тримання і видачі інформації та ідей будь-якого виду, незалежно від кордонів, в усній, письмовій або друкованій формі, у формі творів мистецтва або за допомогою інших засобів за вибором дитини (ст. 13/1.).

...Держави-учасниці визначають право дитини на свободу асоціацій і свободу мирних зборів (ст. 15/1.).

...Жодна дитина не може бути об'єктом довільного чи незаконного втручання в здійснення її права на особисте життя, сімейне життя, недоторканість житла чи таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і репутацію (ст. 16/1.).

...Держави-учасниці приймають усі необхідні законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітні заходи з метою захисту дитини від усіх форм фізичного чи психологічного насильства, образи чи зловживання, відсутності піклування чи недбалого ставлення, грубого ставлення чи експлуатації будь-якою іншою особою (ст. 19/1.)».


Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров'я людини та ін. Важлива роль у правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі. Вибір форми чи методу виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і форми виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони серед школярів, чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення.

Здійснюючи правове виховання на уроках і під час спеціальних виховних заходів, важливо розкривати зміст усіх галузей права, не зосереджуючи увагу учнів на якомусь одному з них (наприклад, кримінальному), оскільки в повсякденному житті вони керуватимуться основними їх положеннями. Розкриваючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв'язок з правилами моралі, на яких вони базуються; ілюструючи випадки порушень норм права, не зловживати негативними прикладами, краще наводити ті, що демонструють, як треба діяти в подібній ситуації.

Розповідаючи про злочини, не варто деталізувати факти, оскільки це може навчити окремих школярів методики скоєння злочину, треба розкривати суть негативних фактів так, щоб вони викликали відразу, а не захоплення ними. Завжди слід пам'ятати, що вирішальним моментом у правовому вихованні школярів є висока правова культура педагогів і відповідний правово-психологічний клімат у школі та в сім'ї учня.

У право виховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних формах природоохоронної роботи.

Залучення школярів до правоохоронної діяльності в школі та за її межами слід оцінювати з погляду проведення профілактичної роботи з учнівською молоддю і з погляду набуття нею правового досвіду, виховання в неї непримиренного ставлення до негативних явищ життя. Виховані в таких умовах школярі активно протидіятимуть цим явищам.План

заходів з правового виховання учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 м. Фастова

на 2011 – 2012 н.р.

з/п


Зміст діяльності

Відповідає

Термін

виконання1.

Здійснювати правоосвітню роботу серед школярів в рамках курсу «Правознавство» та за рахунок варіативної складової робочого навчального плану серед різновікової категорії дітей (курси за вибором): «Права дитини», «Громадянська освіта», «Права споживачів», «Практичне право», «Я і Україна», «Вчимося бути громадянами».

Вчителі

Протягом року

2.

Проводити Дні, Тижні , Декади правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів школи із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції, суду та юрисконсультів

Притуленко Т.Я.

Сидорова Л.Д.Протягом року

3.

Організовувати коментовані перегляди документальних кіно-, відеофільмів щодо деструктивних наслідків злочинів та правопорушень

О.А. Усова

Притулено Т.Я.Протягом року

4.

Активізувати профілактичну роботу з недопущенням правопорушень та негативних проявів серед школярів

О.А. Усова

О.М. Семендяй

Кл.керівники

КласоводиПротягом року

5.

Поповнювати навчально-матеріальну базу кабінета правознавства загальноосвітнього навчального закладу

Адміністрація

Вчителі


Постійно

6.

Залучати до правоосвітньої та правороз’яснювальної роботи з учнівською молоддю відповідні міські служби, установи, громадські організації

Адміністрація


Постійно

7.

Розглядати питання правового виховання школярів на нарадах, педрадах, засіданнях МО класних керівників, вчителів історії та правознавства

О.А. Усова

Сидорова Л.Д.

Притуленко Т.Я.


Протягом навчального року

8.

. Активізувати інформаційно-просвітницьку роботу серед батьківської громади щодо профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі (проводити тематичні батьківські збори, лекторії, круглі столи за участю представників відповідних служб, активно залучати батьків до рейдів-перевірок тощо)

Адміністрація

Класні керівники,

класоводи


Протягом навчального року

9.

Проводити роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо нових законодавчо-правових документів, здійснювати відповідне правове інформування

Адміністрація

Вчителі правознавства

Кл. керівники

КласоводиПостійно

10.

Реалізовувати заходи діючих національних та регіональних програм, спрямованих на профілактику негативних проявів в учнівському середовищі в частині правового виховання

Адміністрація

Щоквартал

11.

Організовувати в шкільній бібліотеці постійно діючі виставки літератури правопросвітницької тематики, поповнювати бібліотечні фонди правовою довідковою літературою, періодичними правничими виданнями

Адміністрація

Валюшко Н.Ю.Постійно

Директор школи М.С. Муляр

Правове виховання

Правове виховання — виховна діяльність сім'ї, школи, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної поведінки дітей.


Потреба широкого правового виховання молоді зумовлена зростанням творчої, організуючої, координуючої ролі права в соціальному, політичному й економічному розвитку суспільства.
Правовове виховання покликане забезпечити формування у молоді високої правової культури, яка передбачає глибокі правові знання і прагнення поглиблювати їх, свідоме ставлення до прав та обов'язків, повагу до законів і правил людського співжиття, готовність дотримуватися і сумлінно виконувати їх. Висока правова культура громадян є однією з базових засад утвердження громадянського суспільства і правової держави, реалізації демократичних свобод. Ще римський політичний діяч Марк Тулій Ціцерон (106—43 pp. до н.е.) стверджував: «Треба бути рабом закону, аби залишитися вільним».
Завдання правового виховання

— надання учням знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності, інформування з актуальних питань права;


— виховання поваги до держави і права;
— вироблення умінь і навичок правової поведінки;
— виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті;
— подолання в правовій свідомості хибних уявлень, негативних навичок і звичок поведінки.
У процесі правового виховання учнів знайомлять з окремими положеннями державного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного права. Важливими також є знання основних положень Конвенції про права дитини.
Правове виховання в школі здійснюють у навчально-виховному процесі (під час уроків правознавства, історії, літератури, географії та ін.), позакласній та позашкільній виховній роботі (бесіди, лекції, диспути на правову тематику, зустрічі з представниками правоохоронних органів, перегляд та обговорення кінофільмів, організація клубів на зразок «Підліток і закон»).
Критеріями ефективності правового виховання є глибина та міцність правових знань, повага до права, визнання його верховенства, переконаність та впевненість у значущості й справедливості норм права, інтерес до їх вивчення, непримиренність до правопорушень, свідоме дотримання законів держави і норм співжиття.
Опис правовиховної роботи в школі
Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни підходів до виховання молодого громадянина. Сьогодні вже не потрібно доводити, що без цілеспрямованого правового виховання учнів цієї проблеми не розв’язати.
Цілком закономірно, що на перше місце в цій роботі виходить проблема формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.
В Землянківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів за останні роки склалась певна система правової роботи з учнями та громадськістю.
Правовий навчально-виховний процес регулюється Конституцією України, Законом України “Про освіту», Типовим Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом школи.
Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:
1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.
2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними суворого дотримання положень Конституції і законів України.
3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.
4. Середня школа виконує важливе соціальне замовлення держави: формує правовий інтелектуальний потенціал України, забезпечує висококваліфікованими фахівцями галузі народного господарства, науки і культури.
5. Школа прагне підготувати учня до реального життя, вміння користуватися правовими знаннями, набутими в школі.
6. Пропаганда основних принципів Загальної декларації прав людини, Декларації і Конвенції прав дитини.
7. Прагнення домогтися формування громадянської позиції кожного учня на основі загальнолюдських цінностей: свободи переконань, думок, володіння та користування власністю.
8. Вміння учнів протистояти злочинам і правопорушенням у суспільстві.
На основі практичного досвіду сформувалася трирівнева структура організації роботи з профілактики правопорушень
1. Перший рівень – соціальна профілактика, спрямована на збереження здоров’я дітей. Попередження негативного впливу факторів соціального і природного середовища. Однією з основних ланок у цьому питанні є правовиховна робота серед учнів середнього і старшого шкільного віку. (додаток №1)
2. Вторинна профілактика – направлена на виявлення негативних змін у поведінці дитини, попередження подальшого їх розвитку. (додаток №2)
3. Третинна профілактика – цілеспрямована робота з учнями, схильними до правопорушень, має цілком індивідуальний характер. (додаток №3)
Важливу роль в організації правової роботи здійснює рада при директорові школи в складі директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, голови батьківського комітету. (дод.№4) Розглядаються різноманітні питання: ведення обліку відвідування учнями школи, взяття на облік неблагополучних сімей, закріплення за учнями схильними до правопорушень, наставників з числа педагогів, проблеми працевлаштування випускників школи, робота штабу і комісії з питань профілактики правопорушень, організація батьківських зборів, проблеми правильного використання учнями вільного часу. Кожне з цих питань потребує клопіткої роботи протягом навчального року, координації всіх служб школи, зв’язку з державними органами і суспільними організаціями. Адміністрація школи контролює роботу штабу з профілактики правопорушень, який очолює заступник директора з навчально – виховної роботи. (дод. №5) Засідання штабу відбувається один раз на місяць. Члени штабу допомагають класним керівникам залучити учнів схильних до правопорушень до гурткової роботи. Організовує проведення лекцій (щомісяця)про вплив алкоголю, наркотиків на фізичне та соціальне здоров’я підлітка а також лекторію (двічі на семестр) «Молодь і закон». Членами штабу проводяться рейди-перевірки по відвідуванню учнями школи, використання вільного часу. Двічі на семестр проводяться тренінгові заняття для батьків «Алкоголь і сім`я», «Шкідливі звички – наслідування негативної поведінки батьків». Штаб підтримує зв'язок з класними керівниками і вчителями - предметниками. Учні середніх і старших класів 100% охоплені гуртковою роботою. В школі діють гуртки: спортивний, хорового співу, «Дизайнер», інформатики.

Форми і методи проведення профілактичної роботи з учнями


В школі на основі річного плану роботи школи розроблено план по правовому вихованню учнів ( дод. № 6). Поновлено списки неблагонадійних сімей. Учнів схильних до правопорушень в школі не виявлено, на обліку в раонній КМСН учні школи також не обліковуються більш як 6 років тому що ведеться значна профілактична робота з усіма учнями школи. Постійно проводяться рейди «Перерва», «Дозвілля», «Урок», «Підліток».
Згідно з річним планом роботи школи, плану роботи по правовому вихованню проведено в жовтні місячник правових знань. Протягом місячника було проведені такі виховні заходи.
1. Правова вікторина для учнів 8 -11 класів – вчитель правознавства Срібний С. М. (дод. №7)
2. Година спілкування з елементами тренінгу та рольового моделювання «Привіт! Я конфлікт!» для учнів 8 – 11 класів – заступник директора з НВР Срібна В. В. (дод. №8)
3. Година спілкування з елементами інтерактивних методик «Толерантність» - класний керівник 10 кл. Мишков Т. О. (дод. №9)
4. Виховна година «Перше й останнє знайомство з Кримінальним кодексом України» - класни керівник 8 класу Срібний С. М. (дод. №10)
5. Виховна година «Захистіть мене від лиха і зла, бо я ще дитинка мала» - класовод 1 класу Ульянова В. А. (дод. № 11)
6. Виховна година «Права та обов’язки дітей» - класовод 3 класу Рясна О. В. (дод. № 12)
7. Виховна година «Не втомлюймось жити» - класний керівник 6 класу Потабрик Г. І. (дод №13)
8. Виховна година «Закон і право» - класний керівник 7 класу Рева А. П. (дод. №14)
9. Диспут «Бачити зло і мовчати – вчиняти злочин» - класни керівник 11 класу Даценко І. П. (дод. № 15)
10. Правовий тренінг «Мир і дружба – не дива, або знай свої права» - класовод 4 класу Редько Л. В. (дод. №16)
11. Виховна година «Конституція України в моєму житі» - класовод 2 клау Роман Л. М. (дод. № 17)
12. Навчально – виховна гра «Казкова правознавча лотерея» для учнів початкових класів – педагог – організатор Суслова С. М. (дод. № 18)
13. Конкурс для учнів 5 – 6 класів «Правове лото» - педагог-організатор Суслова С. М. (дод. №19)
14. Гра-експрес на правову тематику «Знаємо, виконуємо, діємо» для учнів 7 класу – педагог-організатор Суслова С. М. (дод. № 20)

Учні 8 -11 класів беруть активну участь у роботі диспут-клубу «Дебати», роботу якого організовує вчитель історії і правознавства Срібний С. М.


Заступник директора школи з НВР срібна В. В. разом з педагогом - організаторм Сусловою С. М. та міністерством правопорядку учнівської держви «Ольвія» за окремою програмою проводять уроки громадянської освіти серед учнів 3-6 класів (дод. № 21 та №22)
07 лютого в школі проведено засідання педагогічної ради «Стан право виховної роботи в школі», на засідання ШМО класних керівників розглядалось питання «Громадянське виховання».
В школі крім місячника правових знань проводився тиждень правових знань , постійно проводяться бесіди, лекції, виховні години, диспути, дебати, тренінгові заняття.
1. Виховна година «Наш закон – наша сила» - провела класовод 2 класу Роман Л. М.(дод. №24)
2. Виховна година «Право людини на життя, свободу , недоторканість» - провів класний керівник 5 класу Розторгуєв В. М. (дод № 25)
3. Виховна година у 11 класі «Права і обов’язки» - провів класний керівник Даценко І. П. (дод № 26)
4. Виховний захід «Суд над Спиртом Пяничем Алкоголем, або Викрадач розуму та здоровя» - провела заступник директора з НВР Срібна В, В. (дод № 27)
5. Виховна година у 7 класі «Всі люди народжуються вільними» - провела Рева А. П. (дод № 28)
6. Правознавчий конкурс «На терезах Феміди» - класний керівник 10 класу Мишкова Т. О. (дод. № 29)
7. Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» - провів класний керівник 5 класу Розторгуєв В. М. (дод. № 30)
8. Конференція «Діти: Злочин і кара» - провела Потабрик Г. І. (дод. № 31)
В школі обладнано куточок національної символіки, куточок правових знань, щомісяця випускається шкільна газета «Здоров’я» (дод. № 32). В класах також розміщені куточки національної символіки., правила для учнів, інформаційні куточки, Конституція України.
Вчитель біології Срібна В. В. щомісяця проводить заняття лекторію народного університету «Здоров’я», який систематично і 100 % відвідують учні 8 – 11 класів та батьки.
В школі створено банк даних на неповнолітніх, розроблені і реалізуються заходи на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2006 – 2010 роки,заходи на виконання листа управління освіти і науки України від 23 11 2004 року №04 03 2142 « Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв», заходи щодо проведення антинікотинової роботи серед дітей та учнівської молоді»
Дирекція і педагогічний колектив школи приділяють велику увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району, та управлінням юстиції , лікарями, службою в справах сім ї та молоді. Протягом навчального року проведено зустріч з дільничним інспектором Яресько О М. Спеціаліст І категорії Глобинського районного управління юстиції Сакун О. О. здійснила перевірку правової освітньо - виховної роботи в школі в ході якої відмітила , що правовиховна та правоосвітня робота в школі організована на високому рівні, а також надала практичну та методичну допомогу (Довідка про результати перевірки правової освітньо – виховної роботи в Землянківській школі від 28 листопада 2008 року). Під час проведення місячника боротьби зі СНІДом і розповсюдженням наркотичних речовин було проведено зустріч з лікарем Полтавської міської клінічної лікарні № Винниченко І В. , яка провела для учнів та батьків лекції про попередження зараженню СНІДом. Спільно з працівниками Землянківської сільської ради систематично 4 рази на рік пед. колектив проводить обстеження сімей пільгових категорій, та сімей соціального ризику.

В школі вчителем історії та правознавства Срібним С. М проводиться викладання предмету «Основи правознавства» . Сергій Миколайович проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно – правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «По права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.


Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу « Я і Україна. Громадянська освіта» ще в 3 класі . Курс основи здоров’я 5, 6 7 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.
В школі організовано роботу малого кінозалу яки відвідують після уроків всі учні школи . В цьому навчальному році учні школи переглянули такі фільми та слайди з правової тематики «Торгівля людьми», «Україно – це твої символи», «Моя Україна, червона калина», «Безпритульні діти», «Ми різні – ми рівні»

В школі діє учнівська держава «Ольвія» (дод. №32) . Це добровільне об’єднання учнів – мета якого сформувати в дітях почуття господаря класу і школи. Вміння співпрацювати на принципах гласності, партнерства, демократизму. Держава має свої символи, Статут, положення про раду лідерів, розроблені основні завдання роботи міністерств.


Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — основа суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньому житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм , наркоманія, проституція, кримінальні правопорушення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.
Кожен класний керівник повинен протягом І чверті навчального року відвідати учнів вдома, ознайомитися зі станом матеріально-побутових умов, провести бесіду з батьками. Вчитель мусить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.
Під час проведення батьківських зборів було прочитано лекції: «Батьківський авторитет», «Психологія поведінки підлітка», «Права та обов'язки батьків у вихованні дітей».
Проведена зустріч батьків з працівниками правоохоронних органів району. Дирекція школи провела виїзні засідання з метою обстеження житлово-побутових умов учнів. Спільно з батьківським комітетом проведено рейди перевірки сімей Романенко Н О., Рясного В. Г., Бізенкової Т. М., що пе­ребувають на внутрішкільному обліку. Школа практикує надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям у вигляді безкоштовного харчування. У школі оформлено картотеку на кожну сім'ю дитини, яка перебуває на внутрішкільному обліку. Груповими формами правового виховання батьків є батьківський лекторій, загальношкільна батьківська конференція, проведення родинних свят, змагання «Тато, мама і я — дружна сім'я».
Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «правоосвітня робота». В якому планується робота не лише з учнями , а і з батьками. Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику (дод. № 23). Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи піклувальної ради школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи. В квітні проведено засідання ради

У чому полягає зміст екологічного виховання в системі формування моральних цінностей особистості?


Людина є невід'ємною частиною природи. її життєдіяльність повною мірою залежить від благополуччя природного середовища. Проте XX ст. характеризувалося різкими порушеннями рівноваги природного середовища. Це зумовлено передусім некерованим вибухом науково-технічної революції. Дивно, але комахи, земноводні, звірі та інші живі істоти не руйнують природного середовища, "розумно" ставляться до використання багатств природи (повітря, флори й фауни). На жаль, homo sapiens з неймовірним варварством ставиться до дарів природи.
При вході в один із зоопарків США висить дзеркало, а під ним застерігаючий напис: "Подивись у дзеркало! Ти побачиш у ньому найбільш шкідливе створіння на Землі — людину. Вона знищує те, що не створювала сама — річки, ліси, звірів і птахів. У нашому зоопарку живуть ті представники фауни, які поки що збереглись на Землі, хоча багато з них уже занесені до Червоної книги. Подумай про це, людино. І зупинись!"
Щороку із планети виймається понад 100 млрд т сировини, з них лише 1—3 % йде на виготовлення корисних речей, а 97— 99 % — у відходи, які отруюють природу. Вчені-екологи вимальовують сумну картину на початок третього тисячоліття: якщо процеси руйнації природного середовища не зупинити — почнуться перші кроки природної катастрофи. Виявилось, що індустріальна цивілізація — це цивілізація-хижак, яка поїдає себе і планету.
Отже, у сфері морального виховання постає нова проблема — екологічного виховання людини.
Екологія (від гр. eikos — оселя + логія) — розділ біології, який вивчає стосунки тварин, рослин, мікроорганізмів, людини між собою і з навколишнім природним середовищем. В останні десятиріччя почала розвиватись соціальна екологія, яка займається питаннями стосунків людини з природним середовищем у всій його різноманітності.
Екологічне виховання передбачає оволодіння людиною знаннями в царині екології та формування в неї моральної відмові дальності за збереження природного довкілля і розумного співіснування з ним.
Система екологічного виховання не може бути лише відрізком у житті людини, адже це невід'ємна частина її культу* ри. Тому впродовж всього життя має відбуватися процес становлення й удосконалення культури життя людини в природному середовищі, аби дотримуватися рівноваги та науково доцільних вимог симбіозу.
Основні напрями екологічного виховання — це система життєдіяльності сім'ї, виховний вплив дитячих дошкільних виховних закладів, діяльність загальноосвітньої школи та позашкільних виховних закладів, навчання у професійних освітніх закладах, професійна діяльність людини, вплив засобів масової інформації тощо.
У процесі екологічного виховання можна застосовувати різні форми: екскурсії, бесіди, ігри, уроки, практичну природоохоронну діяльність, конференції, диспути, колективні творчі справи та ін.
Для формування екологічної культури педагоги використовують різні засоби: усну народну творчість, природне середовище, кінофільми, науково-популярну літературу, телевізійні програми та ін.

16.12. У чому сутність правового виховання?


У ст. 1 Конституції України визначено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова, держава. Це зобов'язує кожного громадянина країни володіти високою правовою культурою. Римський політичний діяч Марк Тулій Ціцерон (106—43 рр. до н. е.) говорив: "Треба бути рабом закону, аби залишатися вільним". Нагальна потреба широкого правового виховання громадян зумовлена зростанням творчої, організуючої, координуючої ролі права в соціальному, політичному й економічному розвитку суспільства.
Метою правового виховання є формування у громадян високої правової культури, яка передбачає свідоме ставлення до своїх прав і обов'язків, глибоку повагу до законів і правил людського співжиття, готовність дотримуватися й сумлінно виконувати визначені вимоги, які виражають волю й інтереси народу.
Основні завдання правового виховання школярів такі: 1)формування правової свідомості, якає головним чинником, що визначає особливості поведінки особистості. Процес формування свідомості досить тривалий і складний. Вона формується на основі правових знань, поглядів, уявлень, почуттів, переконань;
2) вироблення у вихованців умінь, навичок, звичок поведінки відповідно до правових норм. A.C. Макаренко, говорячи про важливість формування в особистості свідомої дисципліни, писав: "Наше завдання не тільки виховувати в собі правильне, розумне ставлення до питань поведінки, але ще й виховувати правильні звички, тобто такі звички, коли б ми робили правильно зовсім не тому, що сіли і подумали, а тому" що інакше ми не можемо, тому, що ми так звикли. І виховання цих звичок — значно важча справа, ніж виховання свідомості"1;
3) формування у вихованців активної позиції у правовій сфері, що має проявлятись у нетерпимому ставленні до правопорушень, прагненні боротися з цим явищем;
4) подолання у правовій свідомості вихованців помилкових поглядів і переконань, які сформувалися раніше в негативному середовищі. Це вже сфера діяльності, пов'язана з перевихованням.
Зміст правового виховання визначається особливостями права як регулятивного явища, що охоплює господарські, адміністративні, сімейно-шлюбні, природоохоронні й інші суспільні відносини. Провідне місце у змісті правового виховання займає Конституція України, основні положення якої реалізуються в інших законодавчих актах: адміністративному, трудовому, цивільному, кримінальному, шлюбно-сімейному праві.
Людина ознайомлюється з правовими нормами в системі сімейного життя і засвоює їх у процесі навчання в школі, професійних освітніх закладах та в ході соціально-професійної діяльності. У системі правового виховання широко використовують такі форми, як бесіди на правові теми, уроки з правовою тематикою, правові інформації, лекції, диспути, конференції, кінолекторії, вечори запитань і відповідей, зустрічі з працівниками правової сфери діяльності, гурткову роботу, рольові ігри тощо.

План

заходів з правового виховання учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 м. Фастова

на 2011 – 2012 н.р.

з/п


Зміст діяльності

Відповідає

Термін

виконання1.

Здійснювати правоосвітню роботу серед школярів в рамках курсу «Правознавство» та за рахунок варіативної складової робочого навчального плану серед різновікової категорії дітей (курси за вибором): «Права дитини», «Громадянська освіта», «Права споживачів», «Практичне право», «Я і Україна», «Вчимося бути громадянами».

Вчителі

Протягом року

2.

Проводити Дні, Тижні , Декади правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів школи із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції, суду та юрисконсультів

Притуленко Т.Я.

Сидорова Л.Д.Протягом року

3.

Організовувати коментовані перегляди документальних кіно-, відеофільмів щодо деструктивних наслідків злочинів та правопорушень

О.А. Усова

Притулено Т.Я.Протягом року

4.

Активізувати профілактичну роботу з недопущенням правопорушень та негативних проявів серед школярів

О.А. Усова

О.М. Семендяй

Кл.керівники

КласоводиПротягом року

5.

Поповнювати навчально-матеріальну базу кабінета правознавства загальноосвітнього навчального закладу

Адміністрація

Вчителі


Постійно

6.

Залучати до правоосвітньої та правороз’яснювальної роботи з учнівською молоддю відповідні міські служби, установи, громадські організації

Адміністрація


Постійно

7.

Розглядати питання правового виховання школярів на нарадах, педрадах, засіданнях МО класних керівників, вчителів історії та правознавства

О.А. Усова

Сидорова Л.Д.

Притуленко Т.Я.


Протягом навчального року

8.

. Активізувати інформаційно-просвітницьку роботу серед батьківської громади щодо профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі (проводити тематичні батьківські збори, лекторії, круглі столи за участю представників відповідних служб, активно залучати батьків до рейдів-перевірок тощо)

Адміністрація

Класні керівники,

класоводи


Протягом навчального року

9.

Проводити роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо нових законодавчо-правових документів, здійснювати відповідне правове інформування

Адміністрація

Вчителі правознавства

Кл. керівники

КласоводиПостійно

10.

Реалізовувати заходи діючих національних та регіональних програм, спрямованих на профілактику негативних проявів в учнівському середовищі в частині правового виховання

Адміністрація

Щоквартал

11.

Організовувати в шкільній бібліотеці постійно діючі виставки літератури правопросвітницької тематики, поповнювати бібліотечні фонди правовою довідковою літературою, періодичними правничими виданнями

Адміністрація

Валюшко Н.Ю.ПостійноДиректор школи М.С. Муляр


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка