Практикум з психологічних основ кадрового менеджменту Видавництво нуа міністерство освіти І науки УкраїниСторінка1/14
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Міністерство освіти і науки України

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ


І. В. ГоловньоваПрактикум з психологічних основ кадрового менеджменту

Видавництво НУА

Міністерство освіти і науки України

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ


І. В. Головньова

Практикум з психологічних основ кадрового менеджменту
Посібник

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

Харків


Видавництво НУА

2013


УДК 159.9:331.108.2 (075.8)

ББК 88.59я73-1

Г61

Затверджено на засіданні кафедри загальної

та прикладної психології

Народної української академії.

Протокол № 4 від 05.11.12
Рецензенти: д-р психол. наук Т. Б. Хомуленко (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди);

д-р соціол. наук О. А. Даниленко (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна);

канд. психол. наук Г. В. Попова (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Г
Г 61
оловньова, Ірина Володимирівна.

Практикум з психологічних основ кадрового менеджменту : посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030101 – Соціологія / І. В. Головньова ; Нар. укр. акад., [каф. заг. та приклад. психології]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 120 с.


Практикум складається із семи тем практичних занять, які відповідають основним напрямкам роботи менеджерів з персоналу
в організаціях, та містить завдання для самостійної роботи студентів.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Соціологія». Також може бути використаний при навчанні студентів з іншою базовою підготовкою в навчальних закладах, що готують менеджерів з персоналу.УДК 159.9:331.108.2(075.8)

ББК 88.59я73-1

ВСТУП


У сучасному суспільстві сформувалося розуміння ролі персоналу як вирішального чинника стабільності та перспективи роботи організації. Саме професійний та творчий потенціал співробітників визначає успіх роботи компаній в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Як зазначає Т. Ю. Базаров, один з провідних фахівців з менеджменту персоналу на пострадянському просторі, унікальне професійне ядро кадрового потенціалу – основна конкурентна перевага будь-якої компанії, яка прагне зміцнити свої позиції на глобальних ринках. У XXI столітті це твердження, за оцінкою більшості аналітиків, набуває сили непорушного закону. Пристосуватися до непередбачуваних і, нерідко, хаотичних змін ринкового середовища може тільки високопрофесійний, цілеспрямований, мобільний, орієнтований на постійний розвиток персонал.

Разом з необхідністю підвищити якість роботи з персоналом виникла і необхідність у підготовці фахівців, які на високому професійному рівні могли б вирішувати увесь складний комплекс завдань, пов'язаний зі створенням високоефективного згуртованого колективу працівників організації.

Професія «менеджер з персоналу», що з'явилася як відповідь на актуальний запит суспільства, належить нині до категорії найбільш затребуваних і перспективних для вітчизняного ринку праці.

Менеджер з персоналу (чи HR-менеджер від анг. Human Resourses – «людські ресурси») – професія, що прийшла до нас із заходу на початку 1990-х ХХ століття. Коло завдань, що вирішується цими фахівцями, досить широке і складне. Це, передусім, організація роботи з персоналом відповідно до спільних цілей розвитку організації і конкретних напрямів кадрової політики.

Також до завдань менеджерів з персоналу належить визначення потреби в персоналі, вивчення ринку праці з метою визначення можливих джерел забезпечення необхідними кадрами; здійснення підбору кадрів, проведення співбесід з претендентами на посаду; організація адаптації нових співробітників; організація навчання персоналу, підвищення їх кваліфікації і розвиток їх внутрішньоорганізаційної кар'єри. Менеджери з персоналу вирішують і такі складні питання, як розробка системи оцінки ділових і особистісних якостей працівників. Допомагають менеджменту компанії у формуванні команд, що ефективно працюють. Займаються питаннями мотивації персоналу і підвищення рівня лояльності співробітників. Беруть участь у розробці і впровадженні в повсякденне життя організації правил і норм корпоративної культури. Для якісного вирішення усіх цих і багатьох інших складних і відповідальних питань потрібна відповідна професійна підготовка.

До блоку дисциплін, що забезпечують професійну підготовку майбутніх менеджерів з персоналу, входить зазвичай «Кадровий менеджмент» – дисципліна, що дає теоретичні і практичні основи для розвитку й ефективного використання кадрового потенціалу організації.

У зв'язку з тим, що підготовку менеджерів з персоналу здійснюють на базі різних напрямів підготовки (не лише психологічному), виникла необхідність розробити спецкурс для студентів-соціологів «Психологічні основи кадрового менеджменту», оскільки ефективна робота з персоналом вимагає знання і розуміння низки психологічних понять, розуміння механізмів людської поведінки.

Мета цього спецкурсу – сформувати у студентів систему знань та умінь, що забезпечують можливість їх роботи в якості менеджерів з персоналу. Викладання спецкурсу «Психологічні основи кадрового менеджменту» базується на основі курсів «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психодіагностика». Цей курс також має міждисциплінарні зв'язки з курсами «Соціологія організацій», «Соціологія управління», «Соціальна психологія організацій».

Після завершення курсу навчання по цій дисципліні студенти зобов'язані знати:

– основні теоретичні поняття і категорії психології, пов'язані з роботою менеджерів по персоналу;

– сучасні вимоги до організації роботи служб по роботі з персоналом: принципи, структуру, функції;

– основні напрями і форми роботи з персоналом організації: теоретичні основи цієї роботи і конкретні технології, що забезпечують їх реалізацію.

Також студенти повинні вміти:

– організовувати процес залучення персоналу в організацію;

– проводити первинну співбесіду з претендентами на посаду;

– планувати процедуру адаптації нових співробітників в організації;

– виявляти кар'єрні орієнтації співробітників і планувати їх подальше кар’єрне зростання усередині організації;

– розробляти правила корпоративної поведінки, організовувати заходи, сприяючі підтримці корпоративної культури організації;

– оцінювати негативні і позитивні чинники, що впливають на мотивацію персоналу до роботи і на лояльність до компанії;

– використовувати прийоми нематеріального стимулювання і мотивування персоналу;

– сприяти утворенню командної роботи співробітників.

Практикум по цьому курсу забезпечує можливість проведення практичного заняття, спрямованого на формування перелічених вище умінь. Також він містить завдання для самостійної/індивідуальної роботи студентів.

Кожна тема практикуму містить необхідний понятійний апарат; матеріали, необхідні для виконання завдань; завдання; тестові методики для самодіагностики професійно значимих особистісних якостей або особливостей поведінки, що проявляються в роботі, і перелік джерел, що забезпечує можливість студентів більш глибоко познайомитися з цією проблематикою.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка