Практикум для студентів iy курсу (yіi семестр) напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»Скачати 220.1 Kb.
Дата конвертації16.12.2016
Розмір220.1 Kb.


Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.
ЛОГОПЕДІЯ З МЕТОДИКОЮ


Практикум
для студентів IY курсу (YІI семестр)

напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Рівне 2016ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної (лабораторної) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.


ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии.-1-2 том. – М., 1999.

 2. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

 3. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

 4. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.

 5. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.- Херсон, 2001.

 6. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.Індивідуальні довготривалі завдання

  1. Ведення дефектологічного словника.

  2. Підберіть дидактичні ігри, матеріали для роботи з дітьми із заїканням, алалією, афазією.


Практичні та лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль ІІІ.

Порушення комунікативної функції мовлення. Системні розлади мовлення
Тема 1. Заїкання – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. З історії вивчення проблем заїкання.

2. Клініко-фізіологічна характеристика заїкання.

3. Анатомо-фізіологічні причини заїкання.

4. Психічні та соціальні причини заїкання.

5. Клінічна диференціація заїкання.


Завдання для самостійної роботи

1. Підібрати та описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і

старших дошкільників, які використовуються для формування

мовленнєвого дихання при заїканні.

2. Розробити логопедичне заняття для обстеження мовленнєвого дихання у

дітей, що заїкаються дошкільного віку.

3. Поясніть значення та місце занять із зображувальної діяльності в процесі

подолання заїкання в дітей дошкільного віку на конкретних прикладах.

4. Опишіть декілька сучасних методик подолання заїкання.
Контрольні запитання

1. Симптоматика заїкання у дітей дошкільного віку.

2. Принципи організації логопедичної роботи із заїкуватими дітьми.

3. Комплексний підхід до подолання заїкання.

4. Психотерапевтичний вплив.

5. Лікувально-педагогічні заходи при заїканні.

6. Дидактичні основи логопедичних занять із заїкуватими дітьми

дошкільного віку.

7. Методики логопедичних занять з дітьми дошкільного віку Н.А. Власової,

Н.А. Чевельової.

9. Ефективність подолання заїкання.
Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по

произношению. -М., 2002.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

5. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.

6. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи

дефектології.- Херсон, 2001.

Тема 2. Логопедичне обстеження дитини із заїканням – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Передумови комплексного підходу до усунення заїкання. 1. Принцип медичної класифікації заїкання.

 2. Мовленнєві судоми (тип, місце, частина) та особливості мімічної моторики.

 3. Перебіг заїкання в різні вікові періоди.

 4. Причини заїкання судомного характеру.Завдання для самостійної роботи

  1. Поясніть, яку роль у подоланні заїкання у дитини може відіграти правильно організоване навколишнє середовище і ставлення до дитини з боку людей, що оточують її. Яку конкретну участь у цьому беруть батьки і вихователі?

  2. Участь батьків (та вихователів) у корекційно-педагогічній роботі з дітьми, що заїкаються. Назвіть форми роботи.

  3. Підготуйте реферативне повідомлення на тему: «Феномен фіксованості на ваді».


Контрольні запитання

   1. Науково-теоретичні основи дослідження проблеми заїкання.

   2. Фізіологія заїкання.

   3. Профілактика заїкання.

   4. Розвиток мовлення у дошкільників із заїканням як методична проблема.

   5. Особливості особистості заїкуватих.


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1—2 том. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по

произношению. -М., 2002.


  1. Логопедия. Методическое наследие. Нарушения темпа и ритам речи: Заикание, Брадилалия. Тахилалия.-431с.

  2. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

  3. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.

  4. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи

дефектології.- Херсон, 2001.

Тема 3-4. Структурно-семантичні порушення мовлення.

Алалія. – 4 год.

Форма проведення – практичне заняття

План

1. Центральні мозкові механізми мовленнєвої діяльності.

2. Поняття про алалію.

3. Класифікація алалії.

4. Немовленнєва симптоматика моторної алалії.

5. Сенсорна алалія. Механізми сенсорної алалії.

6. Мовленнєва симптоматика сенсорної алалії.

7. Немовленнєва симптоматика сенсорної алалії.
Завдання для самостійної роботи:

  1. Підготуйте конспект заняття для дітей-алаліків.

2. Спробуйте визначити диференціальні ознаки алалії та відомих вам порушень мовленнєвого розвитку
Контрольні запитання

1. Особливості логопедичної роботи з подолання моторної алалії.

2. Особливості логопедичної роботи з подолання сенсорної алалії.

3. Охарактеризуйте основні завдання, які має розв’язати логопед у процесі

диференційної діагностики алалії, розумової відсталості та глухоти.

4. Охарактеризуйте особливості пізнавальної діяльності дітей з алалією,

поясніть причини цієї специфіки.

5. Доберіть корекційно-розвивальні завдання, дидактичні матеріали, які

можна використати у роботі з дітьми-алаліками
Література

1. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія:

2. Навчальний посібник / Шеремет М.К, Мартиненко І.В.- К.: КНТ, 2008.- 380с.

3. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

4. Логопедия. Методическое наследие. Ринолалия. Дизартрия/ Л.С. Волкова.-М.,2006.-303с.

5. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.


Тема 5. Обстеження дітей з алалією – 2 год.

Форма проведення – лабораторне заняття
План

1. Диференціальна діагностика алалії від інших порушень психофізичного

розвитку.

2. Диференціальні ознаки сенсорної алалії та глухоти.

3. Диференціальна діагностика алалії (моторної чи сенсорної) та порушень

розумового розвитку.

4. Диференціальні ознаки дизартрії та моторної алалії.

Завдання

1. Логопедичне обстеження дітей з алалією.

2. Організація корекційної роботи з подолання алалії.
Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

3. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,1992.

4. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

5. Логопедия. Методическое наследие. Системние нарушение речи: Алалия. Афазия.- 311с.

6. ФиличеваТ.Б. Основы логопедии. - М.,1989.

7. Шеремет М.К. Логопедія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.
Тема 6. Афазія – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Загальна характеристика афазії.

2. Історичний аспект вивчення афазії.

3. Дитяча афазія.

4. Класифікація афазій.

5. Класифікація афазії за О. Лурія.


Завдання для самостійної роботи

 1. Опишіть особливості відновлювального навчання при різних формах афазії:

 • акустико-гностичній сенсорній афазії.

 • акустико-мнестичній афазії.

 • семантичній афазії.

 • аферентній моторній афазії.

 • еферентній моторній афазії.

 • динамічній афазії.Контрольні запитання

1. Методологічні основи відновлювального навчання при афазії.

2. Охарактеризуйте причини виникнення афазії.

3. У чому полягає відмінність афазії у дорослих і дітей?

4. Дайте визначення поняття «афазіологія».

5. У чому полягає вирішальна роль досліджень О. Лурія для афазіології?

6. Назвіть типові порушення імпресивного мовлення при сенсорних формах

афазії.


7. Перерахуйте основні положення диференціальної діагностики афазії від

інших мовленнєвих порушень.

8. Дайте характеристику поняття «тотальна афазія».
Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. М., 2002.

4.Логопедия. Методическое наследие. Системние нарушение речи: Алалия. Афазия.- 311с.

5. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. 672с.

6. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

7. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи

дефектології.- Херсон, 2001.Тема 7. Обстеження хворого на афазію– 2 год.

Форма проведення – лабораторне заняття
План

1. Обстеження мовленнєвих функцій при афазії.

2. Обстеження стану інтелекту хворих на афазію.

3. Основи відновлювального навчання при афазії.

4. Характеристика підходів до відновлення мовлення при афазії.

Завдання

1. Обстеження хворого на афазію.

2. Визначте порушення експресивного мовлення при різних формах афазії.
Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1—2 том. - М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по

произношению. - М., 2002.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

5. Шеремет М.К. Логопедія. – Вінниця., 2002.

6. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи

дефектології.- Херсон, 2001.Питання гарантованого рівня знань (Колоквіум)

1.Симптоматика заїкання у дітей дошкільного віку.

2. Принципи організації логопедичної роботи із заїкуватими дітьми.

3. Комплексний підхід до подолання заїкання.

4. Психотерапевтичний вплив.

5. Лікувально-педагогічні заходи при заїканні.

6. Дидактичні основи логопедичних занять із заїкуватими дітьми

дошкільного віку.

7. Сучасні методики подолання заїкання в дітей дошкільного віку.

8. Методики логопедичних занять з дітьми дошкільного віку Н.А. Власової,

Н.А. Чевельової.

9. Ефективність подолання заїкання.

10. Підібрати та описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і

старших дошкільників, які використовуються для формування

мовленнєвого дихання при заїканні.

11.Розробити логопедичне заняття для обстеження мовленнєвого дихання у

дітей, що заїкаються дошкільного віку.

12.Поясніть значення та місце занять із зображувальної діяльності в процесі

подолання заїкання в дітей дошкільного віку на конкретних прикладах.

13.Науково- теоретичні основи дослідження проблеми заїкання.

14.Фізіологія заїкання.

15.Мовленнєві судоми.

16.Профілактика заїкання.

17.Розвиток мовлення у дошкільників із заїканням як методична проблема.

18.Методологічні основи відновлювального навчання при афазії.

19.Охарактеризуйте причини виникнення афазії.

20.У чому полягає відмінність афазії у дорослих і дітей?

21.Дайте визначення поняття «афазіологія».

22.У чому полягає вирішальна роль досліджень О. Лурія для афазіології?

23. Перерахуйте основні положення диференціальної діагностики афазії від

інших мовленнєвих порушень.

24.Дайте характеристику поняття «тотальна афазія».

25.Особливості відновлювального навчання при різних формах афазії.

26.Особливості відновлення мовлення при акустико-гностичній сенсорній

афазії.

27.Особливості відновлення мовлення при акустико-мнестичній афазії.28.Особливості відновлення мовлення при семантичній афазії.

29.Особливості відновлення мовлення при аферентній моторній афазії.
Рекомендована література

Основна:

 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. Пособие / Е.С. Алмазова; под общ. Ред. Г.В.Чиркиной. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 192 с.

 2. Андрієнко О.О. Соціально-психологічні особливості особистісного становлення дошкільників зі зниженим зором / О. О. Андрієнко, Н. А. Коломійченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №1 (61). – С. 40-43.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999.

 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 5. Бєлая А.Й. Подолання нерізко вираженого загального недорозвитку мовлення у молодших школярів (Методичні рекомендації для вчителів –логопедів). / А.Й Бєлая – Хмельницький: ТУП, 2001, – 100 с. 

 6. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 222 с.

 7. Власова Т.О. О детях с отклонениями в развитии / Т.О. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1995. – 175 с.

 8. Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416 с.

 9. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.

 10. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. / Н.С. Гаврилова.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

 11. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. // Е. Деніелс, К.Стаффорд. – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

 12. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.

 13. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 2. – С. 252-258.

 14. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С. 142-150.

 15. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С. 36-42.

 16. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки // www. mon gov. ua.

 17. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 18. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Под ред. О.Н.Усановой. – М.: Просвещение, 1983. – 95 с.

 19. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 20. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [науково-методичний посібник] / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання », 2003. – 244 с.

 21. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003.

 22. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. – Київ, 1999.

 23. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: [учебное пособие] / Владимир Александрович Липа. – Донецк: Лебедь, 2002 – 327 с.

 24. Логопедия: [учебник] / Под ред. Волковой Л.С. и Шаховской С.Н. – М.: Владос, 2006. – 485 с.

 25. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С.Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 704 с.

 26. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

 27. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.

 28. Марченко І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП: навч.-метод. посібник / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – К.: Слово, 2013. – 96 с.

 29. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко [та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

 30. Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004. – № 569/38.

 31. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючоготипу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165.

 32. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

 33. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

 34. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов,
  Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 35. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению / Егения Фёдоровна Соботович. – К., 1998.

 36. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001.- 400 с.

 37. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією академіка В. І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2011. – 436 с.

 38. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] /
  Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред.
  Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 39. Тарасун В.В. Логодидактика: [навч. посібник] / Валентина Владимировна Тарасун. – К.: НПУ, 2004. – 348 с.

 40. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия / Татьяна Александровна Ткаченко. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 248 с.

 41. Филичёва Т.Б. Основы логопедии / Т.Б. Филичёва, Н.А. Чевелёва,
  Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 1989. – 223. с.

 42. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: навчальний посібник / За заг. ред. М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко. – К.: КНТ, 2008. – 380 с.

 43. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 1, 2 тт. Т. ІІ / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.

 44. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): навчальний посібник. / М.К. Шеремет, О.В. Ревуцька – К. 2009. – 244 с.

Додаткова:

 1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов.– М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 215 с.

 2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – СПб: Питер, 2008. – 320 с.: ил.

 3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: [монографія] / Алла Михайлівна Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 4. Вавіна Л.С. Розвиваємо у дитини вміння бачити: Від народження до 6 років: [поради батькам] / Л.С. Вавіна, В.М. Ремаржевська. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 128 с., іл.

 5. Вавіна Л. Концептуальні підходи до реалізації змісту дошкільної освіти дітей із порушеннями зору / Л. Вавіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №3 (67). – С. 4-10.

 6. Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Л.Б. Люндквіст, В.В. Бурлака, А.Г. Шевцов [та ін.]. – К.: Герб, 2007. – 288 с.

 7. Внук О.Д. Сенсорний розвиток дітей раннього віку / О.Д.Внук // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 8. – С. 29-31.

 8. Гвоздёв А.Н. Развитие словарного запаса в первые годы жизни ребёнка / Александр Николаевич Гвоздёв. – Саратов: Куйбышев, 1990. – 103 с.

 9. Гудим І. Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору / І. Гудим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №2 (66). – С. 22-27.

 10. Гуцал Л.Л., Миронова С.П. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів: Навчально-методичний посібник. / Л.Л. Гуцал, С.П. Миронова. – Хмельницький: Поділля, 2001р. – 91 с. 

 11. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.

 12. Дефектология: [словарь-справочник] / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Новая школа, 1996. – 80 с.

 13. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 2001. – 240 с.

 14. Дичківська І.М. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження / І. М. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2013. – №12. – С. 3-6.

 15. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / авт. кол.; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2011. – 188 с.

 16. Дитина: програм виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскіра, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 17. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков: Кн. для логопеда / под ред. С.Л. Таптаповой. - М.: Просвещение, 1984. – 143 с.

 18. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для логопедов. / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с.

 19. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. / Л.Н.Ефименкова , Г.Г. Мисаренко. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.

 20. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.

 21. Журавльова А.Є. Домашня логопедія без проблем: [книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки] / А.Є.Журавльова, В.В. Федієнко. –Харків.: Видавничий дім «Школа», 2006. – 112 с.: іл.

 22. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2001.

 23. Ілляшенко Т.Д. Аномальна дитина в школі / Т.Д. Ілляшенко, Н.М. Стадненко. – Київ, 1995. – 199с.

 24. Ілляшенко Т.Д. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі (Дошкільний і молодший шкільний вік) / Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В. Романенко, Н.С. Скрипка. – К., 2003. – 155 с.

 25. Ілляшенко Т.Д. Як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку/ Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська. – К.: «Ніка-Центр», 2003.

 26. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с. ЕВРОП. ОПЫТ.

 27. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» (лист МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446).

 28. Интегрированное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Л. Лещинской. – Минск: НИО МО РБ, 1998. – 144 с.

 29. Козлова В.А., Максименко В.С. Навчально-методичний посібник: Фронтальна робота з усунення лексико-граматичного недорозвинення мовлення у дошкільників (лексико-граматична ланка) / В.А. Козлова, В.С. Максименко. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 91 с.

 30. Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартості / О. Л. Кононко. – К., Х., 2010.

 31. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2000. – № 2. – С. 2-10.

 32. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека, 2001. – С. 8-14.

 33. Корендо Р. Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини / Р. Корендо, С. Бабіч // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 9. – С. 44-50.

 34. Кочерга О. В. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / О.В. Кочерга. – К., 2010.

 35. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г. Ю. Кравченко, Г. О. Сіліна. – Х., 2014.

 36. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. / Р.Е. Левина. – М.: Просвещение, 1968. – 367.с.

 37. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / А.Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с. 

 38. Левченко И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: [учебное пособие для студентов] / И.Ю. Левченко. – М.: Академия, 2001. – 187 с.

 39. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития // Дефектология. – 1997. – № 6. – С. 3-14.

 40. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. I. – 272 с.

 41. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. II. – 184 с.

 42. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: [дидактичний матеріал] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с.

 43. Малярчук А.Я., Урбанская Л.П., Белоусова Е.И. Методические рекомендации по организации логопедической работы с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи. Часть І. Свистящие и шипящие звуки. / А.Я. Малярчук, Л.П.Урбанская, Е.И. Белоусова – К. РУМК Министерство народного образования УССР, 1988. – 124 с.

 44. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: [науково-методичний посібник] / Наталія Володимирівна Манько. – К.: КНТ, 2008. – 256 с.

 45. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие] / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Владос, 2004. – 407 с.

 46. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для логопеда. / С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.

 47. Мовні ігри та вправи зі словом / Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 176 с.

 48. Монакова С.М. Заикание. Устранение заикания и оздоровление по методу Григория Грабового. / С.М. Монакова – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2005. – 128 с.

 49. Монроз А.В. Структура волевых качеств детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста / А.В. Монроз// Вопросы психологии. – 2012.- № 3.

 50. Національна доктрина розвитку освіти // Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. –С. 279-294.

 51. Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року (Указ Президента України № 344/2013) // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

 52. Никольская О.С. Аутичный ребёнок. Пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

 53. Нижник Л. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – К., 2004.

 54. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: Збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд.: О.П.Долинна, А.П.Бурова, О.В. Низковська, Т.П.Носачова]. – Тернопіль, 2011.

 55. Одинцова Т.С. Заикание у детей. Серия «Медицина для Вас». / Т.С. Одинцова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 288 с.

 56. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти/ За ред. Г.С.Тарасенко. – К., 2010.

 57. Поваляева М.А. Справочник логопеда. / М.А. Поваляева. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

 58. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навчальний посібник] / Тамара Іллівна Поніманська.- К.: Академвидав, 2004. – С. 375-377.

 59. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: [навчальний посібник] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – С. 190, 194-195.Інформаційні ресурси

1. http://www.prescool.km.ru/

2. http://logopediya.com/

3. http://logopedi.narod.ru/

4. http://www.krok.org.ua/logo-rus.php

5. http://www.logopediya.ru/

6. http://www.logopediya.com.ua/

7. http://www.logolife.ru/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка