Практикум для студентів IІІ курсу (Y семестр)2 р н. напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»Скачати 377.24 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір377.24 Kb.
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.ЛОГОПЕДІЯ

Практикум

для студентів IІІ курсу (Y семестр)2 р.н.

напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»

Рівне – 2016ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної (лабораторної) та завдання для самостійної роботи.

3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.
Загальні методичні вказівки до семінарських занять
Семінарські заняття дають можливість розширювати, поглиблювати, уточнювати знання студентів, формувати відповідні уміння та навички.

Робота на семінарському занятті передбачає попередню самостійну роботу студента з опрацювання зазначених у плані питань. Підготовка до семінарських занять включає декілька взаємопов’язаних форм роботи: • опрацювання теми за підручниками, посібниками, науковими першоджерелами, конспектами лекцій;

 • складання плану відповідей на поставлені запитання;

 • проведення певних дослідів, що відповідають темі заняття;

 • підготовка рефератів чи доповідей.

Підготовку потрібно розпочинати з аналізу матеріалу, вміщеного у підручниках з невропаталогії для студентів вищих навчальних закладів, що готуються за спеціальністю „Логопедія”. Бажано при вивченні матеріалу користуватися декількома підручниками, що забезпечить більш глибоке засвоєння матеріалу. Після цього переходити до ознайомлення з іншими джерелами, що визначені до кожної теми.

Складання конспекту необхідно здійснювати у зошитах для самопідготовки. У них записується тема, план семінарського заняття, список опрацьованої літератури. З кожного питання складається поширений план відповіді. Він повинен включати перш за все визначення понять, короткий аналіз проблеми. В конспекті бажано записувати цікаву інформацію з основної та додаткової літератури, яка відсутня у підручнику, а також факти з реального життя. Цей етап роботи також може мати вигляд анотування – перерахування основних питань, на яких зупиняється автор в тій чи іншій роботі, або конспектування – короткого викладу певного розділу, статті, роботи.

Підготовлений реферат чи доповідь може бути декількох видів. Основі з них: критична рецензія та аналітичний огляд. Процес підготовки включає в себе аналіз літератури з обраної проблеми, на основі якого формулюються завдання доповіді чи реферату. Структура реферату визначається його видом. Так критична рецензія може включати обґрунтування актуальності роботи, короткий виклад теоретичної позиції автора, критичний аналіз позиції і доведень гіпотези автора, висновки, які можна зробити на основі аналізу. Аналітичний огляд може включати історію вивчення певної проблеми, або аналіз сучасного стану дослідження проблеми.
ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Логопсихологія : навч. посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак. – К . : Знання , 2010. – 293с.

 2. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: Навчальний посібник / Шеремет М.К, Мартиненко І.В.- К.: КНТ, 2008.- 380с.

 3. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

 4. Логопедия. Методическое наследие. Ринолалия. Дизартрия/ Л.С. Волкова.-М.,2006.-303с.

 5. Логопедия. Методическое наследие. Системние нарушение речи: Алалия. Афазия.- 311с.

 6. Логопедия. Методическое наследие. Нарушения темпа и ритам речи: Заикание, Брадилалия. Тахилалия.-431с.

 7. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал.-К.: Літера ЛТД,

 8. 2003.-104с.

 9. М.С. Рузина. Страна пальчикових игр: Развивающие игри для детей и взрослих.- СПб.:ООО»Издательский Дом» Кристалл».-176с.

 10. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

 11. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

 12. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

 13. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

 14. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОВГОТРИВАЛІ ЗАВДАННЯ

1. Ведення дефектологічного словника.

2. Виготовити наочний посібник для роботи з будь-якою категорією дітей з мовленнєвими порушеннями.

ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГОПЕДІЇ
Тема 1. Логопедія, її предмет, завдання і методи – 2 год.

Форма проведення-семінар
План

1. Предмет та завдання логопедії. Зв’язок логопедії з іншими науками.

2. Теоретичні засади, завдання, принципи і методи логопедії.

3. Зв’язок логопедії з іншими науками.

4. Понятійно-категорійний апарат логопедії.

5. Актуальні проблеми сучасної логопедії.


Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйте реферативне повідомлення на тему: «Історія розвитку

логопедії».

2. Охарактеризуйте сензитивні періоди розвитку дитини.

3. Понятійно-категоріальний аппарат логопедії.

4. Розкрийте особливості роботи вихователя і логопеда в дошкільних

закладах.
Контрольні запитання

1. Що є предметом логопедії?

2. Які форми і види мовлення ви знаєте?

3.Розкрийте аспекти нормального розвитку мовлення дітей.

4. Що розуміють під поняттям «порушення мовлення»?

5. У чому полягають основні завдання логопедії?

6. Які ви знаєте принципи аналізу мовленнєвої патології?

7. Схарактеризуйте основні методи логопедичного впливу?


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

2. Логопедія. Підручник. За ред. М.К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім

«Слово», 2010. – 376 с.

3. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

4. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова.-

М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.-656с.

Тема 2. Етіологія порушень мовлення – 2 год.

Форма проведення-семінар
План

1. Психологічні особливості дітей з порушеннями мовлення.

2. Анатомо-фізіологічні засади мовлення. Центральний і периферичний

органи мовлення.

3. Класифікація мовленнєвих порушень. Історичний аспект.

4. Характеристика етапів розвитку мовлення.

5. Критичні періоди в розвитку вад мовлення.

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте екзогенно-органічні фактори, спадкові-дегенеративні

захворювання нервової системи та їх вплив на центральну нервову

систему, зокрема на розвиток мовленнєвої діяльності.

2. Підготуйте реферативне повідомлення на тему: «М.Є. Хватцев та його внесок в проблему етіології мовленнєвих вад.»
Контрольні запитання

1. Назвіть чинники, які можуть стати причиною мовленнєвих порушень у

дитини.

2. Назвіть органічні та функціональні причини виникнення мовленнєвих вад.3. Охарактеризуйте роль соцільно-психологічних та психоневрологічних

факторів в розвитку вад мовлення.

4. Назвіть необхідні умови формування повноцінного мовлення у дітей

дошкільного віку.


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия.- М.,1998.

2. Логопедія. Підручник. За ред. М.К. Шеремет. – К. : Видавничий Дім

«Слово», 2010. – 376 с.

3. Филичева Т.Б.,Чевелева.Н.А.,Чиркина Г.В. Основи логопедии.- М.,1989.

4. Хрестоматия по логопедии./ Под ред.Л. С. Волковой и В.И. Селиверстова.-

М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997.- 656с.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ДИСЛАЛІЯ
Тема 3: Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності – 2год.

Форма проведення-семінар
План

1. Органи мовлення та їх механізми. Загальна характеристика.

2. Центральні механізми мовлення.

3. Периферичні органи мовлення.

4. Класифікація звуків української мови.

5. Вікові особливості дитячого мовлення та його механізмів в онтогенезі:

А) артикуляційний апарат;

Б) дихальний апарат;

В) слуховий апарат;

Г) зоровий апарат.


Завдання для самостійної роботи

1. Скласти таблицю « Класифікація звуків української мови».

2. Зробити характеристику всіх звуків української мови за схемою:

Для голосних

1. За наявністю перешкоди в ротовій порожнині для видихуваного повітря (голосний).

2. За участю передньої, середньої, задньої спинки язика (переднього, середнього, заднього ряду).

3. За ступенем піднесення однієї з частин язика в ротовій порожнині (верхнє, середнє, нижнє піднесення).

4. За участю в артикуляції губ (лабілізований, нелабілізований).
Приклад:

Звук „а”

1. Голосний.

2. Заднього ряду.

3. Низького піднесення.

4. Нелабілізований.

Для приголосних:

1. За нявністю або відсутністю перешкоди в ротовій порожнині (приголосний).

2. За участю в артикуляції м’якого піднебіння (ротовий / носовий).

3. За способом утворення (фрикативний, вибуховий, змично-прохідний, злитий, дрижачий).

4. За місцем утворення (губно-губний, губно-зубний, передньоязиковий, середньоязиковий, задньоязиковий).

5. За ступенем напруження середньої частини язика (м’який / твердий).

6. За участю голосових зв’язок в артикуляції (дзвінкий / глухий).Приклад

Звук „б”

1. Приголосний.

2. Ротовий.

3. Вибуховий.

4. Губно-губний.

5. Дзвінкий.

6. Твердий.
Література

1. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

2. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М., 1990.

4. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.Тема 4: Характеристика голосних звуків.Вади вимови голосних звуків -2 год.

Форма проведення – практичне заняття
Завдання для самостійної роботи

1. Вивчити і замалювати у зошит (за допомогою логопедичних профілів)положення органів артикуляції під час вимови голосних звуків в нормі і патології.

2. У вигляді таблиці визначити і записати причини, які викликають порушення вимови голосних звуків.

3. Записати у зошит прийоми постановки голосних звуків. Навести приклади.


Контрольні питання

1. Дати визначення поняття "логопедичний профіль"

2. Пояснити термін "логопедична характеристика звука"

3. Які органи артикуляції беруть участь в утворенні голосних звуків?

4. За якими рядами поділяються голосні звуки.

5. Характеристика голосних звуків за ступенем підняття язика.

6. Як поділяються голосні звуки за положенням губ.

7. Роль дихання при вимові голосних звуків.

8. Пояснити і продемонструвати правильну вимову голосних звуків.

9. Перерахувати основні причини порушення вимови голосних фонем.

10. Види порушень голосних звуків.
Література

1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

2. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

4. ФиличеваТ.Б. Основы логопедии. - М.,1989.

5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.Тема 5: Дислалія -2год.

Форма проведення-семінар
План

 1. Класифікація дислалій (функціональна та механічна дислалія).

 2. Причини механічної дислалії.

 3. Рівні порушення вимови.

 4. Прийоми корекції дислалій у дітей дошкільного віку.

 5. Сигматизм і способи його виправлення.

 6. Типові недоліки вимови свистячих і шиплячих звуків.


Завдання для самостійної роботи

 1. Записати і оформити у вигляді таблиці етапи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку. Вміти аналізувати їх.

 2. Обстеження артикуляційного апарату дошкільника.

 3. Обстеження звуковимови дошкільника.

 4. Обстеження фонематичного слуху дошкільника.


Література

1. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: Навчальний посібник / Шеремет М.К, Мартиненко І.В.- К.: КНТ, 2008.- 380с.

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

3. Логопедия. Методическое наследие. Ринолалия. Дизартрия / Л.С. Волкова.-М.,2006.-303с.Тема 6: Ринолалія – 2 год.

Форма проведення-семінар

План

 1. Історія вивчення ринолалії

 2. Медична допомога дітям з ринолалією

 3. Етіологічні чинники виникнення природжениз вад обличчя.

 4. Механізм процесу голосоутворення в нормі і в разі ринолалії.

 5. Класифікація ринолалій. Основні форми.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте реферативне повідомлення на тему: « Профілактика порушень мовлення в разі природжених незрощень губи та піднебіння ».

 2. Охарактеризуйте мовлення дитини з ВНГП.

 3. Логокорекціна робота з подолання ринолалії.

 4. Принципи, методи і система обстеження дітей з ринолалією.Література

1. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: Навчальний посібник / Шеремет М.К, Мартиненко І.В.- К.: КНТ, 2008.- 380с.

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

3. Логопедия. Методическое наследие. Ринолалия. Дизартрия/ Л.С. Волкова.-М.,2006.-303с.

4. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.
Тема 7: Дизартрія – 2 год.

Форма проведення- семінар
План

1. Суть, прояви, причини і класифікація дизартричних порушень.

2. Характеристика пізнавальної діяльності дітей з дизартричними порушеннями: порушення кін естетичного сприймання, затримка розвитку логічного мислення, органічний психосиндром, порушення слухового сприймання, нерівномірність розвитку різних психічних функці.

3. Особливості обстеження дітей з дизартричними порушеннями.

4. Класифікація дизартрії в залежності від різних критеріїв.
Завдання для самостійної роботи

1. Опишіть схему обстеження дітей з дизартрією.

2. Методика проведення логопедичного масажу, пасивної та активної артикуляційної гімнастики.

3.Підберіть дидактичний матеріал для обстеження стану звуковимови у діте з дизартрією.

4. Схарактеризуйте основні напрями і методи логопедичного впливу, спрямованого на корекцію дизартричних порушень..
Література

1. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: Навчальний посібник / Шеремет М.К, Мартиненко І.В.- К.: КНТ, 2008.- 380с.

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

3. Логопедия. Методическое наследие. Ринолалия. Дизартрия/ Л.С. Волкова.-М.,2006.-303с.

4. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.

Тема 8: Етапи логопедичної роботи під час корекції звуковимови- 2год.

Форма проведення- семінар
Завдання для самостійної роботи

1. Записати і оформити у вигляді таблиці етапи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.

2. Скласти порівняльну характеристику традиційного та фонетичного підходу у подоланні вад звуковимови.

3. Скласти конспект логопедичного заняття з вироблення правильної звуковимови(звук і етап роботи за вибором) та підготуватись до його проведення.


Контрольні питання

1. Розкрити зміст підготовчого етапу логопедичної корекції.

2. Проаналізувати етап постановки звуку.

3. Сутність етапу автоматизації.

4. Значення етапу диференціації.

5. Назвати основні засоби логопедичного впливу.

6. Дати характеристику різним видам логопедичних занять.

7. Особливості проведення індивідуальних, фронтальних і групових занять.

8. Від чого залежить ефективність логопедичної роботи?
Література

1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. – М., 1999.

2 .Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. ─М., 2002.

3. Савченко М.А. Методика виправлення вад фонем у дітей. ─ Тернопіль: Навчальна книга ─ Богдан, 2007. ─160с.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. – Полтава, 2001.

5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. ─ К.: Видавничий Дім "Слово", 2010.─ 672 с.Тема 9. Заїкання – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. З історії вивчення проблем заїкання.

2. Клініко-фізіологічна характеристика заїкання.

3. Анатомо-фізіологічні причини заїкання.

4. Психічні та соціальні причини заїкання.

5. Клінічна диференціація заїкання.


Завдання для самостійної роботи

1. Підібрати та описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і

старших дошкільників, які використовуються для формування

мовленнєвого дихання при заїканні.

2. Розробити логопедичне заняття для обстеження мовленнєвого дихання у

дітей, що заїкаються дошкільного віку.

3. Поясніть значення та місце занять із зображувальної діяльності в процесі

подолання заїкання в дітей дошкільного віку на конкретних прикладах.

4. Опишіть декілька сучасних методик подолання заїкання.
Контрольні запитання

1. Симптоматика заїкання у дітей дошкільного віку.

2. Принципи організації логопедичної роботи із заїкуватими дітьми.

3. Комплексний підхід до подолання заїкання.

4. Психотерапевтичний вплив.

5. Лікувально-педагогічні заходи при заїканні.

6. Дидактичні основи логопедичних занять із заїкуватими дітьми

дошкільного віку.

7. Методики логопедичних занять з дітьми дошкільного віку Н.А. Власової,

Н.А. Чевельової.

8. Ефективність подолання заїкання.
Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

3.Логопедия. Методическое наследие. Нарушения темпа и ритам речи: Заикание, Брадилалия. Тахилалия.-431с.

4. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. ─ К.: Видавничий Дім "Слово", 2010.─ 672 с.

5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

6. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

7. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.
Тема 10. Структурно-семантичні порушення мовлення. Алалія. – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Центральні мозкові механізми мовленнєвої діяльності.

2. Поняття про алалію.

3. Класифікація алалії.

4. Немовленнєва симптоматика моторної алалії.

5. Сенсорна алалія. Механізми сенсорної алалії.

6. Мовленнєва симптоматика сенсорної алалії.

7. Немовленнєва симптоматика сенсорної алалії.


Завдання для самостійної роботи:

1. Підготуйте конспект заняття для дітей-алаліків.

2. Спробуйте визначити диференціальні ознаки алалії та відомих вам порушень мовленнєвого розвитку
Контрольні запитання

1. Особливості логопедичної роботи з подолання моторної алалії.

2. Особливості логопедичної роботи з подолання сенсорної алалії.

3. Охарактеризуйте основні завдання, які має розв’язати логопед у процесі

диференційної діагностики алалії, розумової відсталості та глухоти.

4. Охарактеризуйте особливості пізнавальної діяльності дітей з алалією,

поясніть причини цієї специфіки.

5. Доберіть корекційно-розвивальні завдання, дидактичні матеріали, які

можна використати у роботі з дітьми-алаліками
Література

1. Логопедия. Методическое наследие. Системние нарушение речи: Алалия. Афазия.- 311с.

2. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

5. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.

Тема 11: Афазія – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Загальна характеристика афазії.

2. Історичний аспект вивчення афазії.

3. Дитяча афазія.

4. Класифікація афазій.

5. Класифікація афазії за О. Лурія.


Завдання для самостійної роботи

1. Опишіть особливості відновлювального навчання при різних формах афазії:

• акустико-гностичній сенсорній афазії.

• акустико-мнестичній афазії.

• семантичній афазії.

• аферентній моторній афазії.

• еферентній моторній афазії.

• динамічній афазії.Контрольні запитання

1. Методологічні основи відновлювального навчання при афазії.

2. Охарактеризуйте причини виникнення афазії.

3. У чому полягає відмінність афазії у дорослих і дітей?

4. Дайте визначення поняття «афазіологія».

5. У чому полягає вирішальна роль досліджень О. Лурія для афазіології?

6. Назвіть типові порушення імпресивного мовлення при сенсорних формах

афазії.


7. Перерахуйте основні положення диференціальної діагностики афазії від

інших мовленнєвих порушень.

8. Дайте характеристику поняття «тотальна афазія».
Література


 1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. - М., 1999.

 2. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. ─М., 2002.

 3. Логопедия. Методическое наследие. Системние нарушение речи: Алалия. Афазия.- 311с.

 4. Шеремет М.К. Логопедія. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2002. ─ 672с.

 5. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

 6. Яковлева С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології.- Херсон, 2001.


Тема 12: Порушення писемного мовлення – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Історичний аспект та сучасний стан проблеми порушень писемного

мовлення.

2. Поняття про писемне мовлення.

3. Дисграфія.

4. Психофізіологічні механізми процесу письма.

5. Мозкова організація процесу письма.

6. Симптоматика дисграфії.

7. Класифікація дисграфій.

8. Дислексія.

9. Механізми дислексій.

10. Симптоматика дислексії.


Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати реферативне повідомлення на тему: «Профілактика порушень писемного мовлення» .

2. Схарактеризуйте психолінгвістичний аспект вивчення дисграфії та

дислексії.

3. У чому полягає сутність психолого-логопедичного аспекту вивчення

порушень писемного мовлення?


Контрольні запитання

1.Дайте характеристику поняття «мовленнєва готовність».Яке значення вона

має у процесі засвоєння навичок читання та письма?

2. Схарактеризуйте патологічні помилки писемного мовлення.

3. Які форми дисграфії притаманні дітям із порушенням звукової системи

мови?


4. Які особливості когнітивних процесів притаманні дітям із дислексією?

5. Висвітліть методику формування навичок контролю та самоконтролю у

письмі під час корекційних логопедичних занять.
Література

1. Логопедія. Підручник / М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

2. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

5. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV.

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СЕНСОРНИХ І РУХОВИХ РОЗЛАДАХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Тема 13. Навчання і виховання дітей з ФФН – 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення.

2. Вплив порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення

дитини.


3. Фонематичне сприймання.

4. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ФФНМ.


Завдання для самостійної роботи:
1. Як впливає порушення фонематичного слуху на розвиток усного мовлення.

2. Підготуйте дидактичний матеріал для розвитку фонематичного

сприймання.

4. На основі спеціальної літератури зробіть висновок про необхідність

проведення логопедичної роботи з дитиною в дошкільному віці з ФФНМ.
Література

1. Логопедія. Підручник / М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

2. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994.-143с.

5. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.Тема 14. Навчання і виховання дітей із загальним недорозвиненням мовлення – 2год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Поняття про загальне недорозвинення мовлення.

2. Причини та механізми загального недорозвинення мовлення.

3. Психолінгвістичні аспекти загального недорозвинення мовлення.

4. Диференціальна діагностика ЗНМ.

5. Диференціальна діагностика безмовленнєвих дітей.


Завдання для самостійної роботи

 1. Періодизація загального недорозвинення мовлення.

 2. Розкрийте ваше розуміння комплексності у роботі з подолання недорозвинення мовлення.

 3. Методика корекційно-педагогічної роботи при ЗНМ.Література

1. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

2. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

5. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.


Тема 15 Логопедична робота з дітьми із ускладненими дефектами розвитку– 2 год.

Форма проведення – практичне заняття
План

1. Логопедична допомога в умовах дефекту аналізаторних систем.

2. Діти із зниженим рівнем слуху.

3. Організація логопедичної роботи з дітьми, що мають зорову

патологію.

4. Розумово відсталі діти (олігофрени).

5. Ранній дитячий аутизм.
Завдання для самостійної роботи

Розробіть орієнтовні конспекти бесід з батьками про особливості розвитку мовлення дітей: із зниженим рівнем слуху; з дітьми, що мають зорову патологію; із розумово відсталими дітьми, з аутичними дітьми.


Контрольні запитання

1. Загальна характеристика порушень мовлення у РВД.

2. Порушення фонетичної сторони мовлення в РВД та логопедична робота

щодо їх подолання.

3. Особливості мовленнєвої функції у слабочуючих дітей.

4. Особливості формування мовлення у слабочуючих дітей.

5. Особливості мовленнєвої функції дітей з вадами зору.

6. Системні порушення мовлення, як вторинна вада в структурі порушення

зорового аналізатора.

7. Методика обстеження мовлення у дітей з вадами зору.

8. Особливості психомоторного та мовленнєвого розвитку дітей із

синдромом РДА.


Література

1. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

2. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

4. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

5. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.


ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ (КОЛОКВІУМ)

1.Симптоматика заїкання у дітей дошкільного віку.

2. Принципи організації логопедичної роботи із заїкуватими дітьми.

3. Комплексний підхід до подолання заїкання.

4. Психотерапевтичний вплив.

5. Лікувально-педагогічні заходи при заїканні.

6. Дидактичні основи логопедичних занять із заїкуватими дітьми

дошкільного віку.

7. Сучасні методики подолання заїкання в дітей дошкільного віку.

8. Методики логопедичних занять з дітьми дошкільного віку Н.А. Власової,

Н.А. Чевельової.

9. Ефективність подолання заїкання.

10. Підібрати та описати логопедичні ігри для дітей раннього віку і

старших дошкільників, які використовуються для формування

мовленнєвого дихання при заїканні.

11.Розробити логопедичне заняття для обстеження мовленнєвого дихання у

дітей, що заїкаються дошкільного віку.

12.Поясніть значення та місце занять із зображувальної діяльності в процесі

подолання заїкання в дітей дошкільного віку на конкретних прикладах.

13.Науково- теоретичні основи дослідження проблеми заїкання.

14.Фізіологія заїкання.

15.Мовленнєві судоми.

16.Профілактика заїкання.

17.Розвиток мовлення у дошкільників із заїканням як методична проблема.

18.Психолого-педагогічна характеристика дошкільників із ЗНМ.

19.ЗНМ та затримка психічного розвитку.

20.ЗНМ та ранній дитячий аутизм.

21.ЗНМ та розумова відсталість.

22 Комплексне обстеження дітей із ЗНМ.

23.Охарактеризуйте недорозвинення мовлення як відставання не лише у

формуванні окремих сторін мовлення, але і всієї мовленнєвої системи.

24.Розкрийте ваше розуміння комплексності у роботі з подолання

недорозвинення мовлення.

25. Операції процесу письма.

26.Передумови формування навичок письма.

27.Функціональні механізми письма.

28.Графо-моторні навички.

29.Типи патологічних помилок та їх механізми.

30.Фонетичні помилки.

31.Графічні та оптико-просторові помилки.

32Лексико-граматичні помилки.

33.Морфологічні помилки.

34.Синтаксичні помилки.

35.Семантичні помилки.

36.Психофізіологічні механізми процесу читання.

37.Методологічні основи відновлювального навчання при афазії.

38.Охарактеризуйте причини виникнення афазії.

39.У чому полягає відмінність афазії у дорослих і дітей?

40.Дайте визначення поняття «афазіологія».

41.У чому полягає вирішальна роль досліджень О. Лурія для афазіології?

42. Перерахуйте основні положення диференціальної діагностики афазії від

інших мовленнєвих порушень.

43.Дайте характеристику поняття «тотальна афазія».

44.Особливості відновлювального навчання при різних формах афазії.

45.Особливості відновлення мовлення при акустико-гностичній сенсорній

афазії.


46.Особливості відновлення мовлення при акустико-мнестичній афазії.

47.Особливості відновлення мовлення при семантичній афазії.48.Особливості відновлення мовлення при аферентній моторній афазії.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей: практ. Пособие / Е.С. Алмазова; под общ. Ред. Г.В.Чиркиной. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 192 с.

 2. Андрієнко О.О. Соціально-психологічні особливості особистісного становлення дошкільників зі зниженим зором / О. О. Андрієнко, Н. А. Коломійченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №1 (61). – С. 40-43.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999.

 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

 5. Бєлая А.Й. Подолання нерізко вираженого загального недорозвитку мовлення у молодших школярів (Методичні рекомендації для вчителів –логопедів). / А.Й Бєлая – Хмельницький: ТУП, 2001, – 100 с. 

 6. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие для студентов педвузов] / Наталья Юрьевна Борякова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 222 с.

 7. Власова Т.О. О детях с отклонениями в развитии / Т.О. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1995. – 175 с.

 8. Вступ до спеціальності: Логопедія (Текст): навчальний посібник / І.М. Омельченко, В.В. Тарасун, Л.О. Федорович. – Кременчук: Християнська Зоря, 2011. – 416 с.

 9. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с.

 10. Гаврилова Н.С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей. Монографія. / Н.С. Гаврилова.- Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

 11. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. // Е. Деніелс, К.Стаффорд. – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с.

 12. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.

 13. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 2. – С. 252-258.

 14. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С. 142-150.

 15. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С. 36-42.

 16. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки // www. mon gov. ua.

 17. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007 – 127 с.

 18. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Под ред. О.Н.Усановой. – М.: Просвещение, 1983. – 95 с.

 19. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.

 20. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: [науково-методичний посібник] / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання », 2003. – 244 с.

 21. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003.

 22. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. – Київ, 1999.

 23. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: [учебное пособие] / Владимир Александрович Липа. – Донецк: Лебедь, 2002 – 327 с.

 24. Логопедия: [учебник] / Под ред. Волковой Л.С. и Шаховской С.Н. – М.: Владос, 2006. – 485 с.

 25. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.С.Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 704 с.

 26. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

 27. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.

 28. Марченко І. С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП: навч.-метод. посібник / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва. – К.: Слово, 2013. – 96 с.

 29. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О.Л. Кононко, З.П. Плохій, А.М. Гончаренко [та ін.]. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

 30. Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004. – № 569/38.

 31. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючоготипу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165.

 32. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с.

 33. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

 34. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов,
  Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 35. Соботович Е.Ф. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению / Егения Фёдоровна Соботович. – К., 1998.

 36. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001.- 400 с.

 37. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За редакцією академіка В. І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2011. – 436 с.

 38. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] /
  Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред.
  Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 39. Тарасун В.В. Логодидактика: [навч. посібник] / Валентина Владимировна Тарасун. – К.: НПУ, 2004. – 348 с.

 40. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия / Татьяна Александровна Ткаченко. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 248 с.

 41. Филичёва Т.Б. Основы логопедии / Т.Б. Филичёва, Н.А. Чевелёва,
  Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 1989. – 223. с.

 42. Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалія: навчальний посібник / За заг. ред. М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко. – К.: КНТ, 2008. – 380 с.

 43. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): Учебное пособие для студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений: В 1, 2 тт. Т. ІІ / Под ред. Л.С.Волковой и В.И. Селивёрстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 656 с.

 44. Шеремет М.К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): навчальний посібник. / М.К. Шеремет, О.В. Ревуцька – К. 2009. – 244 с.

Додаткова:

 1. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии / В.М. Астапов.– М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 215 с.

 2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход / Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – СПб: Питер, 2008. – 320 с.: ил.

 3. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: [монографія] / Алла Михайлівна Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 376 с.

 4. Вавіна Л.С. Розвиваємо у дитини вміння бачити: Від народження до 6 років: [поради батькам] / Л.С. Вавіна, В.М. Ремаржевська. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 128 с., іл.

 5. Вавіна Л. Концептуальні підходи до реалізації змісту дошкільної освіти дітей із порушеннями зору / Л. Вавіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №3 (67). – С. 4-10.

 6. Вступ до абілітації та реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності: [навчально-методичний посібник] / Л.Б. Люндквіст, В.В. Бурлака, А.Г. Шевцов [та ін.]. – К.: Герб, 2007. – 288 с.

 7. Внук О.Д. Сенсорний розвиток дітей раннього віку / О.Д.Внук // Дошкільний навчальний заклад. – 2011. – № 8. – С. 29-31.

 8. Гвоздёв А.Н. Развитие словарного запаса в первые годы жизни ребёнка / Александр Николаевич Гвоздёв. – Саратов: Куйбышев, 1990. – 103 с.

 9. Гудим І. Концептуальні підходи до організації психолого-педагогічного супроводу дітей раннього віку з глибокими порушеннями зору / І. Гудим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – №2 (66). – С. 22-27.

 10. Гуцал Л.Л., Миронова С.П. Теоретичні аспекти та методика подолання заїкання у молодших школярів: Навчально-методичний посібник. / Л.Л. Гуцал, С.П. Миронова. – Хмельницький: Поділля, 2001р. – 91 с. 

 11. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.

 12. Дефектология: [словарь-справочник] / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Новая школа, 1996. – 80 с.

 13. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 2001. – 240 с.

 14. Дичківська І.М. Інклюзивна освіта: шляхи впровадження / І. М. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2013. – №12. – С. 3-6.

 15. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / авт. кол.; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2011. – 188 с.

 16. Дитина: програм виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскіра, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 17. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков: Кн. для логопеда / под ред. С.Л. Таптаповой. - М.: Просвещение, 1984. – 143 с.

 18. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. для логопедов. / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с.

 19. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. / Л.Н.Ефименкова , Г.Г. Мисаренко. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.

 20. Жукова Н.С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для логопеда / Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.

 21. Журавльова А.Є. Домашня логопедія без проблем: [книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки] / А.Є.Журавльова, В.В. Федієнко. –Харків.: Видавничий дім «Школа», 2006. – 112 с.: іл.

 22. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2001.

 23. Ілляшенко Т.Д. Аномальна дитина в школі / Т.Д. Ілляшенко, Н.М. Стадненко. – Київ, 1995. – 199с.

 24. Ілляшенко Т.Д. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі (Дошкільний і молодший шкільний вік) / Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська, О.В. Романенко, Н.С. Скрипка. – К., 2003. – 155 с.

 25. Ілляшенко Т.Д. Як навчати дітей з порушеннями психофізичного розвитку/ Т.Д. Ілляшенко, А.Г. Обухівська. – К.: «Ніка-Центр», 2003.

 26. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. – Лондон, 2000. – 78 с. ЕВРОП. ОПЫТ.

 27. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році» (лист МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446).

 28. Интегрированное обучение и воспитание в условиях общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Л. Лещинской. – Минск: НИО МО РБ, 1998. – 144 с.

 29. Козлова В.А., Максименко В.С. Навчально-методичний посібник: Фронтальна робота з усунення лексико-граматичного недорозвинення мовлення у дошкільників (лексико-граматична ланка) / В.А. Козлова, В.С. Максименко. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 91 с.

 30. Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартості / О. Л. Кононко. – К., Х., 2010.

 31. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2000. – № 2. – С. 2-10.

 32. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы интегрированного обучения: Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями). – М.: Права человека, 2001. – С. 8-14.

 33. Корендо Р. Предметне розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини / Р. Корендо, С. Бабіч // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 9. – С. 44-50.

 34. Кочерга О. В. Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи / О.В. Кочерга. – К., 2010.

 35. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г. Ю. Кравченко, Г. О. Сіліна. – Х., 2014.

 36. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. / Р.Е. Левина. – М.: Просвещение, 1968. – 367.с.

 37. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / А.Р. Лурия. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с. 

 38. Левченко И.Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: [учебное пособие для студентов] / И.Ю. Левченко. – М.: Академия, 2001. – 187 с.

 39. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы образования в России: результаты исследования как основа для построения программы развития // Дефектология. – 1997. – № 6. – С. 3-14.

 40. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. I. – 272 с.

 41. Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовленнєвих недоліків: [навчальний посібник] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2005. – Ч. II. – 184 с.

 42. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: [дидактичний матеріал] / Антоніна Яківна Малярчук. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 104 с.

 43. Малярчук А.Я., Урбанская Л.П., Белоусова Е.И. Методические рекомендации по организации логопедической работы с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи. Часть І. Свистящие и шипящие звуки. / А.Я. Малярчук, Л.П.Урбанская, Е.И. Белоусова – К. РУМК Министерство народного образования УССР, 1988. – 124 с.

 44. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку: [науково-методичний посібник] / Наталія Володимирівна Манько. – К.: КНТ, 2008. – 256 с.

 45. Мастюкова Е.М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: [учебное пособие] / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Владос, 2004. – 407 с.

 46. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для логопеда. / С.А. Миронова. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.

 47. Мовні ігри та вправи зі словом / Упоряд. В.Л. Сухар. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 176 с.

 48. Монакова С.М. Заикание. Устранение заикания и оздоровление по методу Григория Грабового. / С.М. Монакова – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2005. – 128 с.

 49. Монроз А.В. Структура волевых качеств детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста / А.В. Монроз// Вопросы психологии. – 2012.- № 3.

 50. Національна доктрина розвитку освіти // Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. –С. 279-294.

 51. Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року (Указ Президента України № 344/2013) // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

 52. Никольская О.С. Аутичный ребёнок. Пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

 53. Нижник Л. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – К., 2004.

 54. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: Збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд.: О.П.Долинна, А.П.Бурова, О.В. Низковська, Т.П.Носачова]. – Тернопіль, 2011.

 55. Одинцова Т.С. Заикание у детей. Серия «Медицина для Вас». / Т.С. Одинцова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 288 с.

 56. Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти/ За ред. Г.С.Тарасенко. – К., 2010.

 57. Поваляева М.А. Справочник логопеда. / М.А. Поваляева. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

 58. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навчальний посібник] / Тамара Іллівна Поніманська.- К.: Академвидав, 2004. – С. 375-377.

 59. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: [навчальний посібник] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – С. 190, 194-195.

Інформаційні ресурси

1. http://www.prescool.km.ru/

2. http://logopediya.com/

3. http://logopedi.narod.ru/

4. http://www.krok.org.ua/logo-rus.php

5. http://www.logopediya.ru/

6. http://www.logopediya.com.ua/

7. http://www.logolife.ru/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка