Практичний блок тематика практичних занятьСкачати 124.95 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір124.95 Kb.
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

тема: основи культури і техніки мовлення як навчальна дисципліна

МЕТА: Сформувати уявлення студентів про предмет, завдання курсу, розширити уявлення майбутніх учителів про роль і місце культури мовлення у суспільстві.
УМІННЯ І НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.

Студенти повинні виявити знання про історичний розвиток та традиції ораторського мистецтва вміти розрізняти суть понять “мова” і “мовлення”, розуміти причини виникнення мовленнєвих помилок носіїв. Кожен студент повинен знати зміст закону про мови в Україні.


ПЛАН І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМИ:

 1. предмет і завдання курсу ОКТМ, його зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Поняття про літературну мову. Мова і мовлення, функції, форми існування.

 3. Будова літературного мовлення (усна і писемна форми)

 4. Проблема формування мовної особистості у концепції народної освіти.

Практична частина


 1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997. – С. 58. – Впр. 3 (письмовий переклад тексту).

 2. Із словника іншомовних слів виписати значення слів автохтон, концепція, ареопаг і ввести їх до складу словосполучень.

ПИТАННЯ З ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ І ОСМИСЛЕННЯ


Народні традиції українського красномовства. Праці Г.Сковороди про значення виразності слова у вихованні молоді.

Опрацювати запитання і завдання 14-19 так за посібником Н.Д.Бабич (с.55-56).

Виписати українські прислів’я та приказки про силу й красу слова з посібника Г.М.Сагач.

література


Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 1– 12.

Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 4 – 6.

Коваль А.П. культура ділового мовлення. К.: Вища шк., 1982. – С. 15 – 20.

Культура української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 8 – 40.

Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – С. 5 – 8.

Радчук В. Мова в Україні і українська мова. // Урок української. – 2000. – № 9. – С. 12 – 14.

Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник. – К.: Райдуга, 1993. – С. 45 – 46, 110 – 112.

Практичне заняття № 2

Лексичне і фразеологічне багатство мовлення

МЕТА: Сформувати у студентів знання про таку комунікативну ознаку мовлення як лексичне і фразеологічне багатство, збагачувати активний словник студентів шляхом звернення до фольклорних джерел та зразків української класики.

УМІННЯ І НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ:

Студенти повинні удосконалити навички роботи з словниками, навички створення зв’язного тексту.

ПИТАННЯ З ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ.

Підготувати повідомлення „Лексичні особливості мовлення студентів в умовах говірок Житомирщини” [2: 25-27].ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

 1. Лексичне і фразеологічне багатство мовлення.

 2. Діалектна лексика – джерело поповнення словникового складу літературної мови. Лексичні особливості мовлення носіїв в умовах говірок Житомирщини.

ЗАВДАННЯ ПО ВИВЧЕННЮ ПІДРУЧНИКІВ, ПЕРШОДЖЕРЕЛ:

 1. Вивчити теоретичний матеріал відповідно до плану.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990.

 3. Климова К. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник до курсу “Основи культури і техніки мовлення” для студентів педагогічних освітніх закладів зі спеціальності 7.010102 “Початкове навчання”. – Житомир, 2001.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ТА САМОКОНТРОЛЮ.

 1. Виконання вправ, робота з текстами [3].

 2. Твір-опис природи.

повідомлення: 1. Лексичні норми сучасної літературної мови // Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – С. 26 – 29.

 2. Діалектизми в загальнонародній і літературній мові // Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Либідь, 1992. – С. 109 – 112.Практична частина


 1. користуючись російсько-українським словником фразеологізмів, перекласти на українську мову такі стійкі словосполучення: ворон считать, держать ушки на макушке, добрый молодец, искупить грех, ласкать слух, надеяться на авось, пригвоздить к позорному столбу, тянуть канитель.

 2. Із словника іншомовних слів виписати значення слів гобелен, імітація, манускрипт і ввести їх до складу словосполучень.

література


 1. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 116 – 121.

 2. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 24 – 29.

 3. Климова К.Я. психологічний аспект проблеми формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення // Педагогіка і психологія. 1998. – № 3. – С. 179 – 184.

 4. Климова К.Я. Готуймо майбутніх учителів початкових класів в умовах діалектного оточення // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 52 – 53.

 5. Романюк П.Ф. Система роботи у початкових класах над помилками, зумовленими діалектним впливом // Шляхи поліпшення мовної підготовки учнів початкових класів сільської школи: Методичні рекомендації. На допомогу вчителеві початкових класів. – Житомир, 1989. – С. 37 – 41;

 6. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997. – С. 21 – 22.

 7. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.Грищенко, Л.Мацько, М.Плющ та ін.; за ред. А.Грищенка. – К.: Вища шк., 1993. – С. 129.

Практичне заняття № 3

тема: Стилістична граматика

МЕТА: Сформувати у студентів знання про структуру виразності мовлення і фактори, що впливають на її формування, елементи техніки мовлення, удосконалення вміння керувати диханням під час виступу, розвивати природні особливості голосу.

УМІННЯ І НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ.

Студенти повинні оволодіти зазначеними знаннями, виробляти вміння керувати диханням під час виступу, розвивати голос і дихання, виконуючи спеціальні вправи.

ПИТАННЯ З ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ.

Уважно вивчивши схему, розкажіть про виразність мовлення і поясніть, як вона пов’язана з іншими комунікативними ознаками.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Техніка мовлення як необхідна передумова словесної дії.

 2. Структура виразності мовлення і фактори, що впливають на її формування.

 3. Мовленнєві авторитети у процесі формування культури мовлення носіїв у суспільстві.

 4. Умови правильного дихання оратора.

 5. Голос – основне знаряддя роботи вчителя. Природні і набуті властивості голосу.

Повідомлення: 1. з історії власних імен // Культура української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 144 – 147.

Практична частина 1. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 102. – Впр. 6.

 2. Із словника іншомовних слів виписати значення слів утилітарний, фривольний, яшма й увести їх до складу словосполучень

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ І САМОКОНТРОЛЮ:

Виконання вправ на розвиток голосу і дихання [3], конспектування теми “Знаки партитури тексту”[1:200]. Робота з текстами.

література


 1. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 93.

 2. Дончик В. Мова не винна // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 68 – 78.

 3. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 30 – 33.

 4. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. – К.: Райдуга, 1994. – С. 45 – 47.

 5. Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник. – К.: Райдуга, 1993. – С. 324, 335, 355.

 6. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Україна, 1996. – С. 34 – 44.

Практичне заняття № 4

тема: Виразне читання вголос. Особливості виконання прозових творів

МЕТА: Ознайомлення студентів з рекомендаціями щодо техніки читання прозових творів різних жанрів, повторити тему „Функціональні стилі мовлення”, удосконалення вмінь виразного читання прозових творів різних жанрів.

УМІННЯ І НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ.

Студенти повинні усвідомити спільне і відмінне у читанні вчителя і виконавя-митця, виробити вміння виразного читання казки, оповідання, нарису, науково-популярної статті.

ПИТАННЯ З ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ.


 1. Прочитайте текст[2:4-5]. Що спільного у творчій роботі вчителя і читця-професіонала? Чим відрізняється виразне читання вчителя від виконавської діяльності актора?

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ: 1. Засоби емоційно-образної виразності (бачення читця, його ставлення до прочитаного, розуміння підтексту твору, майстерність спілкування зі слухачами)

 2. Особливості виразного читання оповідань, нарисів, науково-популярних статей.

 3. Особливості виразного казок.

ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ, ПЕРШОДЖЕРЕЛ: 1. Ознайомтесь з рекомендаціями А.Й.Капської [2:157, 161] щодо техніки читання прозових творів різних жанрів. Як пов’язаний матеріал даної теми з попереднім теоретичним матеріалом про виразність мовлення?

 2. Прочитайте текст [3:115] і перекажіть його за складеним планом. Доберіть заголовок, у якому сформульовано основну думку.

 3. Повторіть тему “Функціональні стилі мовлення”. Визначте особливості ділового, наукового і публіцистичного стилів мовлення. Ознайомтесь зі статтею Г.А.Олійника[5: 204-205] і охарактеризуйте нариси і науково-популярні статті як прозові жанри.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ І САМОКОНТРОЛЮ:

Виразне читання пропонованих викладачем прозових творів.


Практична частина


 1. Підготуватися до виразного читання оповідання (за власним вибором).

 2. Підготуватися до виразного читання казки (за власним вибором).

 3. Підготуватися до виразного читання нарису (за власним вибором).

 4. Із словника іншомовних слів виписати значення слів фемінізація, утопія, філігрань й увести їх до складу словосполучень

література


 1. Білоус П.В. Основи літературознавства: Курс лекцій. – Житомир, 1998. – С. 43 – 46.

 2. Капська А. Виразне читання. – К.: Вища шк., 1986. – С. 57 – 118.

 3. Капська А. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1990. – С. 113 – 134.

 4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 67 – 76.

 5. Олійник Г. Виразне читання: Основи теорії: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1995. – С. 161 – 188.

Практичне заняття № 5

тема: Особливості виконання поетичних творів
МЕТА:Ознайомлення студентів з рекомендаціями щодо читання поетичних творів різних жанрів, поглибити знання про поетичні засоби, удосконалення вмінь виразного читання громадянської, філософської, пейзажної, інтимної лірики, байок.

УМІННЯ І НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ.

Студенти повинні уміти визначати жанр поетичного твору, виразно читати, виконуючи літературознавчий аналіз твору, визначати особливості техніки його виразного читання.

ПИТАННЯ З ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ.

Прочитайте уривок з посібника А.Й.Капської 3: 94. Поясніть, яку мету ставить учитель при підготовці до читання ліричного твору перед слухачами-учнями початкових класів?

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

 1. Особливості виразного читання громадянської лірики.

 2. Особливості виразного читання філософської лірики.

 3. Особливості виразного читання інтимної лірики

 4. Особливості виразного читання байок.

ЗАВДАННЯ ПО ВИВЧЕННЮ ПІДРУЧНИКІВ, ПЕРШОДЖЕРЕЛ:

1. Прочитайте і запам’ятайте вислови, щоразу звертайтесь до них під час підготовки до виразного читання перед слухачами.

Читання лірики — це постійне злиття думок, по­чуттів, настрою автора і виконавця. Але цей процес не відбувається за один якийсь момент натхнення. Він, як своєрідне горнило, переплавляє і зливає в одне і авторський задум, і задум виконавця, і їхні думки і почуття. А.Капська

Спитайте природу, інтуїцію, як і чим вони передають іншим свої бачення. Не будемо заважати роботі підсвідомості, а краще навчимося включати в творчість свою душевну і органічну природу і зробимо чуйним і чутливим наш звуковий, мовний та інші апарати втілення, якими можна передавати свої внутрішні почування, думки, бачення.

К.Станіславський

2. Ознайомтесь із правилами виконання поетичних творів, різних за тематикою[5:199-202],[3:159-160].

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ І САМОКОНТРОЛЮ:

Виразне читання пропонованих викладачем поезій [4].

Практична частина


вивчити напам’ять і підготувати для виразного читання ліричний вірш (за власним вибором).

вивчити напам’ять і підготувати для виразного читання байку (за власним вибором).Із словника іншомовних слів виписати значення слів цитадель, аташе, флористика й увести їх до складу словосполучень.

література


1. Білоус П.В. Основи літературознавства: Курс лекцій. – Житомир, 1998. – С. 46.

2. Капська А. Виразне читання. – К.: Вища шк., 1986. – С. 57 – 118.

3. Капська А. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1990. – С. 134 – 143.

4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 77 – 88.

5. Олійник Г. Виразне читання: Основи теорії: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1995. – С. 193 – 200.

Практичне заняття № 6

Тема: Виражальні засоби художнього мовлення

МЕТА: Сформувати у студентів знання про засоби емоційно-образної виразності, тропи як засоби виразності і образності,, удосконалення вміння визначити тропи в художньому тексті, створювати власні засоби виразності.


УМІННЯ І НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ.

Студенти повинні оволодіти зазначеними вище знаннями про засоби художньої виразності, визначити тропи в художньому тексті, створювати засоби виразності у власному висловлюванні.

ПИТАННЯ З ТЕМИ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ.

Звернувшись до схеми “Виразність мовлення” (заняття 7-8), пригадайте фактори, які впливають на формування виразності і визначте зв’язок виражальних засобів художнього мовлення з іншими засобами виразності.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Виражальні засоби художнього мовлення.

 2. Використання тропів як засобів виразності й образності.

 3. Особливі синтаксичні структури

Повідомлення: 1. Слово поета і дитяча фантазія: збірка Ліни Костенко “Бузиновий цар” // Культура української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 253 – 256.

 2. Чумацький шлях у поетичній метафорі // Культура української мови / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – С. 278 – 281.

ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ, ПЕРШОДЖЕРЕЛ:    1. Вивчити теоретичний матеріал відповідно до плану.

2. Прочитайте розділ “Засоби емоційно-образної виразності” з посібника А.Й.Капської 2: 39-56. Дайте письмові відповіді на питання:

 • Важливість бачення при роботі вчителя над читанням художнього твору. Етапи кінострічки бачень(нагромадження бачень та відбір нафантазованого, передача побаченого учням).

 • Ставлення читця до художнього твору у розкритті авторської ідеї перед слухачами.

 • Розуміння читцем авторського підтексту і пошук оригінальних варіантів інтонацій.

 • Види спілкування читця з аудиторією: моноспілкування (міркування вголос), спілкування з уявним слухачем, пряме спілкування.

 • Механічні, вказівні, описові та психологічні жести як допоміжний засіб виразності художнього читання.

 • Виконавська етика вчителя-читця.

3. Ознайомтеся з матеріалами лекції П.В.Білоуса з питань літературознавства 1. Підготуйте усні повідомлення за кожною частиною. Визначте місце літературознавчого аналізу у процесі підготовки читця до виконання художнього тексту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ І САМОКОНТРОЛЮ:Виконання вправ [4].Робота з текстами.

Практична частина


 1. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 64 – 65 (із казки “Метелик” Л.Українки виписати епітети та порівняння).

 2. Із словника іншомовних слів виписати значення слів урбанізація, узурпація, сателіт й увести їх до складу словосполучень.

література


 1. Білоус П.В. Основи літературознавства: Курс лекцій. – Житомир, 1998. – С. 30 – 36, 43 – 56.

 2. Капська А. Виразне читання. – К.: Вища шк., 1986. – С. 19 – 39.

 3. Капська А. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1990. – С. 35 – 36.

 4. Климова К.Я. Віч-на-віч з мовою: Методичний посібник. – Житомир, 2001. – С. 57 – 66.

 5. Олійник Г. Виразне читання: Основи теорії: Навч. посібник. – К.: вища шк., 1995. – С. 161 – 177.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка