Практична ензимологія назва вибіркової дисципліниСкачати 36.53 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір36.53 Kb.

ПРАКТИЧНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

назва вибіркової дисципліни


Семестр: __6__ Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - __75__ (кредитів ЄКТС - _2,5 ); аудиторні години - _32_ (лекції - _32_ , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - __)

Лектор: ______Сабадашка М. В.__________ (ел. адреса _______m.sabadashka@meta.ua_____ ),
Результати навчання:


 • знати:

 • особливості будови, функціонування ферментів,

 • методи дослідження ферментів: визначення активності ферментів та кінетичних параметрів ензиматичних реакцій,

 • прикладне застосування ензимів у молекулярній біології та генетиці, медицині, промисловості, сільському господарстві, для моніторингу довкілля тощо.
 • вміти:

 • використовувати знання, отримані під час ознайомлення з лекційним матеріалом, підручниками, монографіями, періодикою, під час вивчення біохімії та інших біологічних дисциплін;

 • застосовувати отримані знання для планування і виконання експериментальної роботи в лабораторних і промислових умовах, в клінічній діагностиці.


Анотація навчальної дисципліни:

Спецкурс читається в другому семестрі ІІІ курсу, коли студенти вже прослухали загальний курс біохімії та спецкурси з фізико-хімічних методів у біохімії і структурної організації і функції білкових молекул, а також отримали знання про будову і функціонування каталізаторів на курсі фізичної та колоїдної хімії. Цей спецкурс поглиблює теоретичні знання студентів та дає практичні навички з обрахунку кінетичних констант ферментативних реакцій. У розділі присвяченому кінетиці ферментативних реакцій розглянуті основні фактори впливу на швидкість ензиматичних реакцій: концентрація ферменту, концентрація субстрату, вплив температури, тиску, рН, активаторів, інгібіторів. Дається уявлення про методи передстаціонарної кінетики. В програмі також розглянуто можливі механізми ферментативних реакцій та роль в них окремих груп амінокислот, спеціалізованих субстратів, простетичних груп.


Рекомендована література: 

 1. Бабенюк Ю.Д., Остапченко Л.І., Скопенко О.В. Біохімія. Терміни і номенклатура ферментів. – К.: Київський університет, 2005. – 356 с.

 2. Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология. – М.: Из-во "Академия", 2005. – 480 с.

 3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: Мир, 2002. – 589 с.

 4. Губський Ю.І. Біологічна хімія: підручник. – К.: Нова книга, 2007. – 656 с.

 5. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека Т. 1. – М: Мир, Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 381 с.

 6. Марченко М.М., Худа Л.В., Великий М.М. Біохімія ензимів: Підручник. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 397 с.

 7. Наградова Н.К. Как работают ферменты. Энциклопедия. Современное нстнствознание. Молекулярные основы биологических процессов / Под ред. В.Н. Сойфер. – М., Магистр-Пресс, 2000. – Т. 8. – С.158–168.

 8. Огурцов А.Н. Кинетика ферментативных реакций. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 45 с.

 9. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. – М.: Наука, 2000. – 830 с.

 10. Плакунов В.К. Основы энзимологии. – М.: Логос, 2001. – 128 с.

 11. Попова Т.Н., Рахманова Т.И., Попов С.С. Медицинская ензимологія: Учебное пособие. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 63 с.

 12. Скляров О., Сольські Я., Великий М., Фартушок Н., Бондарчук Т., Дума Д. Біохімія ензимів. Ензимодіагностика. Ензимопатологія. Ензимотерапія. – Львів: Кварт. – 2008. – 218 с.

 13. Скляров О. Я., Фартушок Н. В. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження. Підручник. – К.: Знання, 2009. – 352 с.

 14. Старикович Л. С., Великий М. М. Структура і функції ферментів. – Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2002. – 232 с.

 15. Bisswanger H. Practical Enzymology.– Wiley-VCH, 2011. – 376 p.

 16. Bisswanger Н. Enzyme Kinetics. Principles and Methods. – WILEY-VCH, 2008. – 301 p.Форми та методи навчання: _____________Лекції, самостійна робота___________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: ______________________Залік_______________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  __________________________українська_________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «__31__» _____серпня_______ 2015 р. Протокол №___1____


Завідувач кафедри ________________________ _______Сибірна Н. О._______

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_____»______________ 2015 р. Протокол №______


Декан ________________________ __________Хамар І. С.____________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка