Пояснювальна записка Вивчення мови на глибинному рівні, осмислення багатьох процесів, що в нійСторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4Пояснювальна записка

Вивчення мови на глибинному рівні, осмислення багатьох процесів, що в ній відбуваються, неможливе без розуміння будови слова та природи його творення. Саме тому в курсі „Сучасна українська літературна мова” важливе місце займає морфеміка і словотвір.

Морфеміка – розділ мовознавства, в якому розглядаються мінімальні значущі частини слова, типи морфем, формальні й семантичні відношення їх одна з одною і зі словом як цілісним утворенням.

Словотвір – розділ мовознавства, що вивчає систему словотвірної будови мови, способи творення слів.

Морфеміка і словотвір тісно пов’язані з фонетикою, морфонологією, орфографією, лексикологією, які вже засвоєні студентами в першому, другому і третьому семестрах, та граматикою, залишкові знання з якої другокурсники мають ще зі школи.

Морфеміка і словотвір читаються в четвертому семестрі й завершуються заліком.

Обсяг курсу для студентів-філологів денної форми навчання – 20 лекційних, 14 практичних, 8 лабораторних годин.

Тематику лекційних та практичних занять поділено на два розділи:морфеміка (Морфеміка як розділ мовознавства. Морфема – мінімальна значуща частина слова. Морф, аломорфи, варіанти морфеми. Коренева морфема. Афікси. Афіксоїди. Основа слова. Класифікації морфем (за функціями, формою, походженням). Історичні зміни в морфемній будові слова. Принципи морфемного аналізу слова);

словотвір (Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації. Основоцентричний і формантоцентричний словотвір. Твірна (похідна і непохідна) основа та словотворчий засіб (формант). Комплексні одиниці словотвору. Способи словотворення. Принципи словотвірного аналізу слова).
Вимоги до знань та умінь.
Знати:

 • теорію української морфеміки та дериватології;

 • основні праці з питань морфеміки й словотвору;

 • морфемний склад української мови;

 • особливості сполучуваності морфем;

 • омонімічні, синонімічні, антонімічні, відношення між морфемами;

 • комплексні одиниці словотвору;

 • способи словотворення;

 • принципи морфемного й словотвірного аналізів слова.

Уміти:


 • розрізняти синхронічний та діахронічний аспекти дослідження морфеміки і словотвору;

 • виділяти в слові морфи і співвідносити їх з морфемами;

 • характеризувати виділені морфи за всіма класифікаційними ознаками;

 • аналізувати історичні зміни в морфемній структурі слова;

 • визначати твірну основу, формант (-и), способи словотворення;

 • виявляти й характеризувати комплексні одиниці словотвору;

 • здійснювати повний морфемний та словотвірний аналізи слова.

Форма контролю – залікова робота, яка складається із практичних завдань з морфеміки та словотвору, повного морфемного і словотвірного аналізів слова.ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З МОРФЕМІКИ І СЛОВОТВОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


 1. Слово як об’єкт морфемного та словотвірного аналізів.

 2. Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови. Предмет і завдання морфеміки.

 3. Морфема – мінімальна значуща частина слова.

 4. Морф, аломорфи і морфема.

 5. Варіанти морфеми.

 6. Кореневі й афіксальні морфеми, функціональні відмінності між ними. Загальна характеристика.

 7. Коренева морфема. Загальна характеристика.

 8. Характеристика афіксальних морфем:

а) префікс,

б) суфікс (нульовий суфікс),

в) закінчення,

г) постфікс,

ґ) інтерфікс,

д) конфікс,

е) уніфікс,

9. Афіксоїд (суфіксоїд та префіксоїд).

10. Основа слова. Характеристика основи слова.

11. Основні зміни в морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. 1. Завдання та принципи повного морфемного аналізу слова.

13. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації.

14. Основоцентричний і формантоцентричний словотвір.

15. Твірна (похідна і непохідна) основа та словотворчий засіб (формант). Загальна характеристика.

16. Словотвірне значення.

17. Словотвірна модель.

18. Словотвірний тип.

19. Комплексні одиниці словотвору, їх характеристика:

а) словотвірна пара,

б) словотвірний ланцюжок,

в) словотвірна парадигма,

г) словотвірне гніздо.

20. Способи словотворення в сучасній українській мові. Загальна характеристика.

21. Неморфологічні способи словотворення:

а) лексико-семантичний спосіб словотворення,

б) лексико-синтаксичний спосіб словотворення,

в) морфолого-синтаксичний спосіб словотворення; його основні різновиди: субстантивація, ад’єктивація, прономіналізація, адвербіалізація. 1. Різновиди морфологічного способу словотворення:

а) суфіксальний

б) безсуфіксальний,

в) префіксальний,

г) префіксально-суфіксальний (конфіксальний),

ґ) постфіксальний,

д) інтерфіксальний,

е) основоскладання,

є) словоскладання,

ж) абревіація.

23. Завдання і принципи словотвірного аналізу слова.

24. Розвиток лексики української мови на сучасному етапі і засоби словотворення.
Плани лекційних занять
ЛЕКЦІЯ № 1

Вступ. Морфеміка як розділ мовознавчої науки

План:


 1. Слово як об’єкт морфемного та словотвірного аналізів.

 2. Поняття про морфеміку сучасної української літературної мови. Предмет і завдання морфеміки.

 3. Морфема – мінімальна значуща частина слова.

Література: основна (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 7, 12, 16).
ЛЕКЦІЯ № 2

Кореневі та афіксальні морфеми. Загальна характеристика

План:


 1. Морф, аломорфи і морфема.

 2. Варіанти морфеми.

 3. Кореневі й афіксальні морфеми, функціональні відмінності між ними.

 4. Коренева морфема. Загальна характеристика.

Література: основна (2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (9, 16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 6, 7, 12, 16).
ЛЕКЦІЯ № 3

Афіксальні морфеми. Загальна характеристика

План:


 1. Характеристика афіксальних морфем:

а) префікс,

б) суфікс (нульовий суфікс),

в) закінчення,

г) постфікс,

ґ) інтерфікс,

д) конфікс,

е) уніфікс.

Література: основна (2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (9, 16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 6, 7, 12, 16).


ЛЕКЦІЯ № 4

Афіксоїди. Основа слова. Загальна характеристика

План:

1. Афіксоїд (суфіксоїд та префіксоїд).

2. Основа слова. Характеристика основи слова.

Література: основна (2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (9, 16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 6, 7, 12, 16).


ЛЕКЦІЯ № 5

Історичні зміни в морфемному складі слова

План:

1.Основні зміни в морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. 1. Завдання та принципи повного морфемного аналізу слова.

Література: основна (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (16, 20, 28, 31, 33),

довідкова (18).
ЛЕКЦІЯ № 6

Вступ. Словотвір як розділ мовознавчої науки

План:

1. Словотвір як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації.

2. Основоцентричний і формантоцентричний словотвір.

3. Твірна (похідна і непохідна) основа та словотворчий засіб (формант).

4. Словотвірне значення.

5. Словотвірна модель.

6. Словотвірний тип.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17),

додаткова (4, 13, 16, 17, 19, 26, 33, 34),

довідкова (1, 3, 9, 14, 15).


ЛЕКЦІЯ № 7

Будова системи синхронічного словотворення

План:

1. Комплексні одиниці словотвору, їх характеристика:

а) словотвірна пара,

б) словотвірний ланцюжок,

в) словотвірна парадигма,

г) словотвірне гніздо.

2. Способи словотворення в сучасній українській мові. Загальна характеристика.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34), довідкова (1, 3, 6, 8, 16).
ЛЕКЦІЯ № 8

Неморфологічні способи творення слів

План:

1. Лексико-семантичний спосіб словотворення,

2. Лексико-синтаксичний спосіб словотворення,

3. Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення; його основні різновиди: субстантивація, ад’єктивація, прономіналізація, адвербіалізація.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 33, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).
ЛЕКЦІЯ № 9

Морфологічні способи творення слів

План:

1. Різновиди морфологічного способу словотворення:

а) суфіксальний

б) безсуфіксальний,

в) префіксальний,

г) префіксально-суфіксальний (конфіксальний),

ґ) постфіксальний,

д) інтерфіксальний,

е) основоскладання,

є) словоскладання,

ж) абревіація.

2. Завдання і принципи словотвірного аналізу слова.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 33, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).
ЛЕКЦІЯ № 10

Особливості словотвору різних частин мови

План:

1. Способи словотворення іменників, прикметників, дієслів та дієслівних форм.

2. Способи творення прислівників, займенників, числівників.

3. Способи творення часток, прийменників, сполучників.

4. Способи словотворення вигуків.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 33, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).Плани практичних занять

Практичне заняття № 1

План:


 1. Предмет і завдання морфеміки.

 2. Одиниці морфеміки (морфема, морф, аломорфи, варіанти морфеми).

 3. Коренева морфема.

Література: основна (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 7, 12, 16).

Вправи


 1. З поданого тексту випишіть іменники. Виділіть і охарактеризуйте їх кореневі морфеми:

Не тане сніг

І напливає, мов зоря з туману,

Твоє обличчя, тихе й мовчазне.

Повзе крізь мене, мов нема мене,

І проплива, всміхаючись оманно.
І вже немає ... Лиш тече ріка.

Туман-ріка наповнює алеї.

І на плечі лежить твоя рука.

Вже й не рука. А так ... Тепло від неї.
Подаленіло ... Стихло ... Як у сні.

І стало знову холодно-задушно.

Тече ріка ... На наших голих душах

Не тане сніг ... (Т. Яковенко).

 1. Підберіть спільнокореневі слова до таких мовних одиниць: рука, нога, мовити, ганяти, гірник, Прага, брязк, пісок, вояк, козак, птах. Виділіть у них морфи чи аломорфи. Виявіть і поясніть на цих прикладах різні морфонологічні явища.

 2. У поданому тексті виділіть слова, які мають дублетні морфеми:

...

Святая сило всіх святих,

Пренепорочная, благая!

Молюся, плачу і ридаю:

Воззри, пречистая, на їх,

Отих окрадених, сліпих

Невольників ... (Т. Шевченко).

 1. У наведених словах визначте кореневі морфеми, їх морфи та аломорфи: гонити, ганяти, гнати, жену; замкнути, замок, відмичка; земля, земелька, земляк, підземний, земляний; жати, жну, обжинки.

 2. До поданих слів доберіть однокореневі слова чи граматичні форми, які б містили варіанти морфем: чорна, зелене, високі, запишім, ходім, знаємо, малесенький, мріяти, веселити, рятуватися, призвичаюватися.

 3. Зробіть морфемний поділ слів: придніпровський, великий-превеликий, завдовжки, тихо, по-нашому, книгарня, сіяч, забарвлення, вірність, затишшя.


Контрольні запитання:

Чому не збігається структура членування слова на склади і морфеми?

У чому полягає відмінність між термінами варіант морфеми (дублет) та морф (аломорф)?

Які функції виконує коренева морфема у слові? Як вона впливає на його лексичне значення?

Яких учених, що працювали й працюють у галузі морфеміки і словотвору, ви можете назвати? Перелічіть основні наукові праці цих лінгвістів.

Практичне заняття № 2

План:


 1. Класифікація афіксів за місцем розташування у слові.

 2. Класифікація афіксів за функціями.

 3. Класифікація морфем за формою.

 4. Класифікація морфем за походженням.

Література: основна (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (16, 20, 31, 33),

довідкова (3, 4, 7, 12, 16).Вправи

 1. З наведених префіксів (над-, гіпер-, зне-, про-, анти-, під-, ре-, ім.-, попо, екс-, пост-, в-, роз-, попід-, пере-, прі-, об-, де-, гіпо-, гіпер-, а-, поза-, екстра-, інтер-, до-, за-, пра-, екс-, недо-, спів-) випишіть:

а) ті, що запозичені з інших мов;

б) ті, що є вторинними (складеними). 1. Напишіть слова, утворені за допомогою:

1) префікса іншомовного походження на позначення заперечення, відсутності або недостатності означуваного явища, дії, процесу, властивості тощо;

2) префікса іншомовного походження, що означає „нижче чого-небудь; зниження проти норми”;

3) префікса іншомовного походження, що означає „відокремлення, видалення, усунення, відміну, скасування; рух униз, падіння, зниження”;

4) префікса іншомовного походження, який має значення „поміж”;

5) префікса іншомовного походження, який має значення „колишній”.


 1. Напишіть по три слова з нульовим суфіксом:

 • віддієслівні іменники,

 • відприкметникові іменники,

 • композитні іменники та прикметники.

 1. Зробіть спрощений морфемний аналіз слів: зробив, спросоння, пюре, вражаюче, бою, кого-небудь, сутінь, навчальний, започаткувати, вись, переліт, вічно, веселяться, розправа, співаючи, протока, овочекартоплесховище.

 2. Виділіть уніфікси в словах: архіваріус, ва-банк, важіль, велет, вовкулак, глухомань, дітвак, дурман, любов, маскарад, медикамент, мудрагель, м’якуш, нудьга, пагорб, пергідроль, розаріум, світоч, святоша. Поясніть, чому виділені морфеми та афіксоїди – унікальні.

 3. З поданого тексту випишіть змінювані слова. Виділіть і охарактеризуйте їх флексії:

Коли крізь розпач випнуться надії

І загудуть на вітрі степовім,

Я тоді ім’ям твоїм радію

І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая

У передгроззі дикім і німім,

Я твоїм ім’ям благословляю,

Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю

І в твоєму імені живу (В. Симоненко).
Контрольні запитання:

Назвіть основні функції кожного з афіксів сучасної української літературної мови?

Які афікси можуть виконувати і словотворчі (дериваційні), і словозмінні (реляційні) функції?

Які групи безафіксних слів ви знаєте?Практичне заняття № 3

План:


 1. Полісемія, омонімія, синонімія, антонімія морфем.

 2. Морфемна основа слова. Загальна характеристика.

 3. Афіксоїди.

 4. Морфонологічні явища і морфемна будова слова.

 5. Історичні зміни в морфемній будові слова.

 6. Морфемний аналіз слова.

Література: основна (2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16),

додаткова (9, 16, 20, 28, 31, 33),

довідкова (3, 4, 7, 12, 16, 18).
Вправи


 1. У поданих словах (доповідач, пекарня, палій, грузин, заглибокий, дослідний, плакса, крикни, підривник, англієць) виділіть афікси, які можуть вступати в синонімічні чи омонімічні зв’язки з іншими морфемами.

 2. У поданих словах (зайти, ручище, експорт, гіпертонія, пролог, голівонька, закрутити) виділіть афікси, які можуть вступати в антонімічними відношення з іншими морфемами.

 3. Проаналізуйте історичні зміни в морфемній будові кожного слова: кора, фляжка, каламбурчик, зонтик, заочник, вилиця, висок, сестрами, весло, буровик, лекція, відьма.

 4. Опишіть морфонологічні зміни кореневої морфеми чи афіксів у словах: жадоба, матір, сваха, наймичка, палець, повстання, мовити?

 5. Підберіть по 3 – 5 аломорфів до суфіксів -ець-, -інь-, -ок-, локалізуйте їх у відповідних словах.

 6. Зробіть спрощений морфемний аналіз слів: воркітливий, злукавлю, восьмикутний, зловживати, напрацюватися, напрацювалися, влітку, холонути, заява, недбальство, по-нашому.

 7. Зробіть повний морфемний аналіз слів: союзництво, сорокаліття, обірвати.


Контрольні запитання:
Що таке суплетивна основа слова?

Що спільного й відмінного між афіксами та афіксоїдами?

Чому в окремих словах відбулися зміни в морфемній будові? Назвіть причини цих змін.

Що таке морфонологія і морфотактика? Як морфонологія пов’язана з морфемікою й орфографією?Практичне заняття № 4

План:


 1. Лексико-семантичний спосіб творення слів.

 2. Лексико-синтаксичний спосіб творення слів.

 3. Морфолого-синтаксичний спосіб творення слів.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).

Вправи

1.Дайте визначення термінам субстантивація, адвербіалізація, ад’єктивація, прономіналізація, нумералізація, інтер’єктивація, кон’юнкціоналізація, партикуляція, препозиціоналізація. Наведіть по два приклади кожного з видів морфолого-синтаксичного способу творення слів, введіть їх у речення. 1. Морж (людина, яка займається зимовим плаванням), фанатик (надзвичайно релігійна людина, що нетерпимо ставиться до інших вірувань, іновірців), картина (кінофільм), супутник (людина, яка супроводжує когось у дорозі), ТСН (телевізійна служба новин), Захід (назва країн Західної Європи), коса (знаряддя праці), нарцис (самозакохана людина), вітраж (малюнок на склі), стінка (вид меблів). Випишіть слова, утворені лексико-семантичним способом. Складіть з ними по два речення.

 2. З наведеного тексту випишіть слова, утворені морфолого-синтаксичним способом (вкажіть його вид):

Розмах рятувальних робіт з кожною годиною наростав. Населення краю мовби розділилося цієї ночі на дві категорії людей: на потерпілих і на тих, що рятували. Не було ні голів, ні секретарів, ні винуватих, ні безвинних; ні близьких, ні чужих; ні добрих, ні злих; не було ні артистів, ні стажистів – були люди, що рятували людей. Дужчі – слабших, одні, що подають руку, а другі, що спасенно хапаються за неї (О. Гончар).

 1. З наведеного ряду мовних одиниць випишіть слова, утворені лексико-синтаксичним способом: сьогодні, військовий, дванадцять, доріжка, сонцезахисний, чимдуж, спідлоба, вітатися, захід, Суми, юннат, нашвидкуруч, пригода, віддано, пройдисвіт, окраєць, коронувати, сподівання, ліжко-диван, дослід.

 2. З наведеного ряду мовних одиниць випишіть у три колонки слова, утворені лексико-синтаксичним, лексико-семантичним, морфолого-синтаксичним способами: добраніч, Кобзар, братова (дружина брата), пройдисвіт, весною (зацвіли) перекотиполе, Долина, шістсот, вишневий (светр), мимоволі, донизу, назустріч (іти), миттю (з’явився).


Практичне заняття № 5-6

План:


 1. Різновиди морфологічного способу творення слів:

а) суфіксальний

б) безсуфіксальний,

в) префіксальний,

г) префіксально-суфіксальний (конфіксальний),

ґ) постфіксальний,

д) інтерфіксальний,

е) основоскладання,

є) словоскладання,

ж) абревіація.


 1. Словотвірний аналіз.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).
Вправи


 1. Здійсніть спрощений словотвірний аналіз слів: розтанцювалися, сидячи, втридорога, горою (присл.), ноша, світання, сидьма, заповідь, нашвидкуруч, фарбувати, переспів, чорнозем, УТН, землетрус, Долина, поглибити.

 2. З поданого ряду слів випишіть інноваційні утворення, визначте способи їх творення: кнопкодав, продукувати, консенснути, розумний, пропіарити, набивати, отатарений, саморобний, вислужень, птахарня, улікарнити, приносини, пригероєний, грибовище, наметянин, проріз, постмайданний, чужовір’я, верховнорадець, скошений, лідерчук, реферувати, емзеесник, вовчиця, екстримний.

 3. Доведіть, що слова несерйозність, сіренько, гірськолижник, грішник, розвеселитися мають множинну мотивацію.

 4. Здійсніть повний словотвірний аналіз слів тягнучи, липовий (чай), лежма, торік, малинова (сукня), найкращий, прогулянка, наліво, матінко (вигук), близько, землемір, світловодолікарня.

Контрольні запитання:

Що таке словотвірна структура слова?

Які ви знаєте основні напрями похідності?

Що таке полімотивація?

Які синоніми можна підібрати до термінів мотивоване, мотивувальне слово?

Які комплексні одиниці словотвору ви знаєте?
Практичне заняття № 7-8

План:


 1. Словотвір іменників.

 2. Словотвір прикметників.

 3. Словотвір займенників.

 4. Словотвір дієслів та дієслівних форм.

Література: основна (1, 6, 13, 14, 17, 18),

додаткова (1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34),

довідкова (1, 3, 6, 8, 16).

Вправи


 1. Розподіліть наведені слова (писання, сірість, зеленити, лісок, прихід, побілити, тракторист, юнь, доброта, молодь, доріжка, затінок, по-новому, заспівати, заборона, вірність, хліб-сіль, читач, смачно, туманний, перехід, кохання) у три колонки (віддієслівні, відприкметникові, відіменникові утворення).

 2. Із поданих слів (край, тисячоокий, зорепад, безвусий, ноша, молода, юність, синь, косарка, ширококрилий, примара, молодь, переліт, безкрилий, пішохід, працелюбство, бистрінь, напад, зелень, місток, безголовий, заява, виступ, вибух, роздум, безбородий, радість, безногий, безвідповідальний, причепа, розправа, безногий, сінокіс, водоверть, дім, білолиций, старість, вузькоплечий, мікросвіт, вертоліт) випишіть в окремі колонки:

 • іменники, утворені безафіксним способом,

 • іменники, утворені за схемою „основоскладання + інтерфіксація + нульова суфіксація”,

 • прикметники, які мають нульовий суфікс.

Зробіть словотвірний аналіз слів, які залишаться поза межами цих колонок.

 1. Утворіть антонімічні пари дієслів за допомогою префіксів: ви- / з-, від-(віді-) / до-(ді-), від- / на-, воз- / роз-, з- / роз-, недо- / пере-, об-(обі-) / роз-(розі).

 2. Визначте спосіб словотворення займенників будь-хто, котрийсь, ніскільки, абиякий, казна-хто, ніхто, щось.

 3. Здійсніть повний словотвірний аналіз слів: сімдесят, лимонний (шарф), схвильовано, Кабмін, по-нашому, вибори, добраніч, якого-небудь, підсвічник, переказування, проїзд, роблячи, овочекартоплесховище, відбігти, всюдихід, писар, молодь, щоранку, вправо.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка