Пояснювальна записка Навчальний матеріал дисципліни «Безпека життєдіяльності» розділено на 5 темСкачати 411.01 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір411.01 Kb.
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра фізичного виховання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Для напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство» та

6.030102 «Психологія»

КИЇВ 2013
Пояснювальна записка

Навчальний матеріал дисципліни «Безпека життєдіяльності» розділено на 5 тем.

Основними видами навчальної роботи є: лекції, семінари, практичні та індивідуальні заняття, самостійна робота.

На лекційних заняттях особлива увага приділяється вивченню сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вмінню визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків.

На семінарських та практичних заняттях поглиблюються, закріплюються та систематизуються теоретичні знання.

На самостійних заняттях студенти виконують завдання викладача з метою закріплення одержаних навичок, а також формування вміння самостійно планувати, організовувати свою навчальну діяльність.

Для забезпечення наочності навчання для всіх видів занять використовується нормативна документація, плакати, презентації, відеофільми.

Важливим елементом для успішного навчання студентів з дисципліни є самостійне опрацювання. Воно сприяє виробленню у студентів вольових якостей, самостійності у роботі над навчальним матеріалом і забезпечує закріплення знань, отриманих на заняттях, підготовку до сприймання нового навчального матеріалу на наступних заняттях.

Критерієм оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни є здатність випускника ефективно вирішувати завдання за призначенням.

Критерії успішності навчання:

За відповідями на питання підсумкового тесту (залік) визначається за рахунок рейтингової оцінки змістовного модуля.

При вивченні дисципліни кафедра використовує такі засоби діагностики успішності студентів: • 5-7 хвилинні письмові летючки по основним (найбільш важливим) питанням пройденої теми;

 • перевірку виконання індивідуальних завдань на кожному семінарському занятті в навчальній групі в цілому і вибірково (у дошки) у деяких студентів;

Все це дозволяє оцінити роботу кожного студента за окремими темами дисципліни і проставити атестацію у контрольні терміни.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за тематикою пройденого матеріалу. Звертається увага на уміння студентів чітко формулювати висновки і пропозиції, витримувати логічну послідовність та на грамотність мови. За обліком результатів цих робіт і відомостей про роботу студента за звітний період виставляється залікова оцінка у відомості.Вивчення навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” завершується здачею заліку.

Плани лекційних занять
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи.

Навчальна мета: довести до студентів загальні основи безпеки життєдіяльності, загальні поняття про фізіологічні системи та психіку людини.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи охорони праці, Цивільний захист.

План лекції:

1. Загальні основи безпеки життєдіяльності;

2. Оцінка небезпеки. Класифікація видів ризику;

3. Людина в системі „людина – життєве середовище”.
Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студен-тів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення від надзвичайних ситуацій

Навчальна мета: довести до студентів правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях, регламентацію режимів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи охорони праці, Цивільний захист, Охорона праці в галузі.

План лекції:

1. Правова основа організації безпеки життєдіяльності;

2. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та при-родного характеру за їх рівнями;

3. Управління безпекою життєдіяльності;
Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студен-тів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Тема 3. Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Навчальна мета: довести до студентів види природних загроз, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи охорони праці, Цивільний захист, Охорона праці в галузі.
План лекції:

1. Тектонічні стихійні лиха.

2. Топологічні стихійні лиха

3. Метеорологічні стихійні лиха.

4. Природні пожежі (лісові, степові, торф’яні).

5. Біологічні небезпеки.
Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студен-тів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

Навчальна мета: довести до студентів види техногенних небезпек та їхні можливі наслідки, типологію аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу, виховувати у студентів почуття відповідальності за організацію безпечних умов життя і діяльності.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін. Домагатися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», слугувати подальшому засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи охорони праці, Цивільний захист, Охорона праці в галузі.
План лекції:

1. Потенційно-небезпечні об’єкти України.

2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище України.

3. Екологічна безпека України.
Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

4. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

5. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.

6. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: навч. посіб./7-е вид. перероб. і допов. – К.: Знання, 2011 – 334 с.

7. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Ви-давництво НУ "Львівська політехніка", 2009.- 264 с.

8. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.

9. Плахтій Д.Б., Савчук А.М., Підгорний В.К. Безпека життєдіяльності та цивільний захист в запитаннях і відповідях: навч. посіб./Камянець-Поділ. нац. ун-т ім.. Огієнка – 2-ге видання: Медобори – 2010. -247 с.
Плани семінарських занять

Тема 1. “Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек”.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції.

Виховна мета: Виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити аргументовані узагальнення і висновки.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Загальні основи безпеки життєдіяльності.

1.1. Сутність понять «життя» і «життєдіяльність»;

1.2. «Безпека» і «небезпека» як ключові категорії в безпеці життєдіяльності;

По другому питанню: Оцінка небезпеки. Класифікація видів ризику;

2.1. Оцінка небезпеки;

2.2. Класифікація видів ризику;

2.3. Методологічні основи забезпечення безпеки життєдіяльності

По третьому питанню: Людина в системі „людина – життєве середовище”.

3.1. Основні причини зростання ризику небезпек

3.2. Загальне поняття про фізіологічні системи та психіку людини.

3.3 Фізіологічні особливості організму людини.

3.3.1. Структура і властивості сенсорної системи людини.

3.3.2. Характеристика основних аналізаторів, що забезпечують безпеку життєдіяльності.

3.3.3. Значення нервової системи в життєдіяльності людини.
Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції.

Виховна мета: Виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити аргументовані узагальнення і висновки.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Правова основа організації безпеки життєдіяльності;  1. Конституція України та Кодекс цивільного захисту України;

  2. Законодавство України про охорону здоров'я;

  3. Закон України Про правовий режим надзвичайного стану.

По другому питанню: Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

  1. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

По третьому питанню: Управління безпекою життєдіяльності;

  1. Поняття про управління БЖД;

  2. Управління безпекою життєдіяльності в Україні;

  3. Захист населення в надзвичайних ситуаціях за кордоном;

  4. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

  5. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності.


Тема 3. Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції.

Виховна мета: Виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити аргументовані узагальнення і висновки.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Тектонічні стихійні лиха.

1.1. Що ми розуміємо під поняттям стихійні лиха;

1.2. Що ми відносимо до тектонічних стихійних лих;

1.3. В чому проявляються небезпеки виверження вулканів, землетрусів;

По другому питанню: Топологічні стихійні лиха

2.1. Що ми відносимо до топологічних стихійних лих;

2.2. Охарактеризуйте основні геологічні небезпечні явища;

2.3. Охарактеризуйте основні гідрологічні небезпечні явища;

По третьому питанню: Метеорологічні стихійні лиха.

3.1. В чому проявляється небезпека метеорологічних опадів;

3.2. Що ми відносимо до небезпечних кліматичних умов;

3.3. Як проявляється небезпечна дія вітру;

По четвертому питанню: Природні пожежі (лісові, степові, торф’яні).

4.1. Охарактеризуйте особливості природних пожеж
Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції.

Виховна мета: Виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити аргументовані узагальнення і висновки.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Потенційно-небезпечні об’єкти України.

По другому питанню: Антропогенний вплив на навколишнє середовище України.

2.1. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

2.2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середо-вище.

2.3. Аварії на транспорті.

2.4. Пожежі та вибухи.

По третьому питанню: Екологічна безпека України.

3.1. Причини виникнення екологічної кризи.

3.2. Біологічна дія на людину найбільш поширених ксенобіотиків.

3.3. Радіаційна обстановка в Україні.
Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеритики.

Навчальна мета: Розкрити види та характеристики соціально-політичних небезпек, шляхи їх подолання.

Виховна мета: Виховувати у студентів уміння творчо дискутувати, аналізувати різні погляди, робити аргументовані узагальнення і висновки.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.
Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Соціально-політичні небезпеки.

1.1. Війни

1.2. Тероризм.

1.3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

1.4. Безпека життєдіяльності людини в умовах натовпу.

По другому питанню: Соціальні небезпеки життєдіяльності людини.

2.1. Алкоголізм.

2.2. Тютюнопаління.

2.3. Наркоманія.

2.4. Природньо-соціальні небезпеки.

По третьому питанню: Психологічні особливості людини

3.1. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

3.2. Психічні процеси.

3.3. Психічні стани.

3.4. Психічні властивості.

По четвертому питанню: Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я людини.

4.1. Основні визначення здоров’я.

4.2. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища.

4.3. Вплив негативних чинників на здоров’я людини.Плани практичних занять

Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції, оволодіти практичними навичками допомоги постраждалим від пожеж та ураження електричним струмом.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички дій у кризових ситуа-ціях.

Обсяг навчального часу: 6 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби: обладнання спеціалізованої навчальної аудиторії «кабінет охорони праці та БЖД» .

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньо-му середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для сту-дентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних си-туаціях. – Київ, 2007.
Плани занять:

План проведення практичного заняття «Пожежна безпека» (2 год.):

1. Нормативна база з питань пожежної безпеки

2. Профілактика пожежної безпеки.

3. Надання допомоги потерпілим на пожежі.
План проведення практичного заняття «Радіаційна безпека» (2 год.):

1. Фізична сутнісь радіації та її вплив на людину.

2. Норми радіаційної безпеки.

3. Режими радіаційного захисту населення.


План проведення практичного заняття «Електробезпека» (2 год.):

1. Фізична сутність електричного струму.

2. Дія електричного струму на людину.

3. Заходи електробезпеки.


Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.

Навчальна мета: Закріпити знання, отриманні на лекції.

Виховна мета: Виховувати у студентів високі моральні якості, почуття взаємодопомоги у кризових ситуаціях.

Розвивальна мета: Прищепити студентам навички пошуку, користування і викладу навчального матеріалу з вивченої теми.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда, мультимедійний ком-плекс.

Наочні засоби: мультимедійні реферативні доповіді.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Екологія, Основи охорони праці.

Література:

1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2009.

2. Желібо Є.П., Зацарний В.В., Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. - Навч. посібник. - К: Каравела, 2005.

3. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград: 1998.

4. Серіков Я.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2005.

5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. Підручник – Київ, 2006.

6. Панкратов В.О. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. – Київ, 2007.

Методичні поради з викладання теми: в ході проведення занять розглядаються мультимедійні презентації, підготовлені студентами відповідно до тематики, узгодженої з викладачем, що веде заняття.

За рішенням викладача організовується перегляд документального фільму «Місто-вбивця».


Порядок опрацювання навчальних питань:

По першому питанню: Соціально-політичні небезпеки.

1.1. Війни

1.2. Тероризм.

1.3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

1.4. Безпека життєдіяльності людини в умовах натовпу.

По другому питанню: Соціальні небезпеки життєдіяльності людини.

2.1. Алкоголізм.

2.2. Тютюнопаління.

2.3. Наркоманія.

2.4. Природньо-соціальні небезпеки.

По третьому питанню: Психологічні особливості людини

3.1. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

3.2. Психічні процеси.

3.3. Психічні стани.

3.4. Психічні властивості.

По четвертому питанню: Медико-біологічні та соціальні проблеми здо-ров’я людини.

4.1. Основні визначення здоров’я.

4.2. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища.

4.3. Вплив негативних чинників на здоров’я людини.


Завдання для самостійної роботи
1. Порівняти основні складові, якими визначається актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності;

2. Ознайомитися з функціями, які виконує навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності».

3. Проаналізувати в чому полягає головна мета дисципліни «Безпека життєдіяльності» та що є об’єктом її вивчення.

4. Перерахувати завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності».

5. Проаналізувати в чому полягає сутність поняття „життя” та що ми розуміємо під поняттям „життєдіяльність”.

6. Проаналізувати що ми розуміємо під поняттями „безпека” та „небезпека” та що відносимо до джерел небезпеки.

7. Визначити умови існування реальної небезпеки.

8. Визначити що таке потенційна небезпека.

9. Проаналізувати що таке небезпечна ситуація та екстремальна ситуація і чим вони відрізняються від катастрофічної.

10. Ознайомитися яким чином класифікуються небезпеки.

11. Перерахуйте як поділяються всі небезпечні і шкідливі чинники за характером і природою дії.

12. Проаналізуйте як проводиться оцінка небезпеки.

13. Порівняйте як класифікуються види ризику.

14. Ознайомтеся що таке організм людини;

15. Ознайомтеся що таке психіка людини;

16. Перерахуйте які резерви має організм людини та коротко охарактеризуйте їх;

17. Законспектуйте що таке аналізатори;

18. Визначити що ми розуміємо під нижньою абсолютною межею чутливості та верхнею абсолютною межею чутливості;

19. Охарактеризуйте особливості зорового аналізатору людини;

20. Охарактеризуйте особливості слухового аналізатору людини;

21. Охарактеризуйте особливості шкірного аналізатору людини;

22. Визначити що таке нервова система та які функції вона виконує;

23. Визначити що таке збудження та які його ознаки;

24. Визначити що таке гальмування;

25. Визначити що ми розуміємо під поняттям стихійні лиха;

26. Проаналізувати що ми відносимо до тектонічних стихійних лих;

27. Проаналізувати в чому проявляються небезпеки виверження вулканів, землетрусів;

28. Визначити що ми відносимо до топологічних стихійних лих;

29. Охарактеризуйте основні геологічні небезпечні явища;

30. Охарактеризуйте основні гідрологічні небезпечні явища;

31. Проаналізувати в чому проявляється небезпека метеорологічних стихійних лих;

32. Визначити що ми відносимо до небезпечних кліматичних умов;

33. Охарактеризуйте як проявляється небезпечна дія вітру;

34. Охарактеризуйте особливості природних пожеж;

35. Перерахуйте основні заходи боротьби з лісовими низовими пожежами;

36. Проаналізувати основні шляхи і способи передачі інфекцій;

37. Визначити що ми називаємо епідемією, епізоотією та епіфітотією.

38. Перерахуйте які об’єкти вважаються потенційно небезпечними та як вони поділяються в залежності від виду небезпечних чинників;

39. Перерахуйте які небезпечні радіаційні об’єкти розташовані на території України;

40. Визначити що ми відносимо до хімічно небезпечних об’єктів;

41. Визначити які об’єкти відносяться до пожежо- та вибухонебезпечних;

42. Проаналізувати чим небезпечні об’єкти комунального господарства;

43. Охарактеризуйте основні гідротехнічні споруди України і вкажіть при-чини можливого руйнування гребель;

44. Проаналізувати чим пояснюється особлива небезпека аварій в межах залізничних станцій;

45. Дайте визначення поняття «аварія» та чим вона відрізняється від катас-трофи;

46. Перерахуйте найголовніші джерела хімічних аварій та катастроф;

47. Проаналізувати в чому проявляються небезпечні наслідки дії на людину і навколишнє середовище аварій з викидом радіоактивних речовин;

48. Проаналізувати які особливості аварій на транспорті;

49. Обґрунтуйте причини виникнення екологічної кризи;

50. Визначити які хімічні речовини ми називаємо ксенобіотиками;

51. Проаналізувати в чому полягає біологічна дія на людину свинцю, оксиду вуглецю, окису азоту, діоксину, кадмію;

52. Визначити з яких складових формується радіаційна обстановка в Україні, охарактеризуйте ці складові;

53. Перерахуйте основні джерела радіонуклідного забруднення довкілля України;

54. Визначити що таке конфлікт.

55. Визначити що є джерелом конфлікту.

56. Визначити що ми розуміємо під поняттям тероризм.

57. Визначити що ми розуміємо під поняттям насильство.

58. Перерахувати які форми прояву насильства ви знаєте.

59. Визначити що ми розуміємо під поняттям натовп.

60. Перерахувати загальні властивості характерні для натовпу.

61. Перерахувати що ми відносимо до природно-соціальних небезпек.

62. Визначити що таке психічні процеси.

63. Визначити що таке відчуття.

64. Визначити що таке сприйняття та на які види їх поділяють за ознаками.

65. Визначити що таке пам'ять та які види набутої пам’яті ви знаєте.

66. Визначити що таке мислення.

67. Визначити що таке увага та чим вона характеризується.

68. Визначити що таке воля та в чому полягає основна особливість вольової реакції.

69. Визначити що таке психічні стани.

70. Визначити що таке почуття та які форми переживання почуттів ви знаєте.

71. Визначити що таке психічні властивості.

72. Переахуйте як можна класифікувати психологічні властивості за ознаками.

73. Визначити що таке темперамент та які типи темпераменту ви знаєте.

74. Визначити що таке характер людини.

75. Визначити що таке здібності людини.

76. Визначити що таке здоров’я та які його складові виділяють.

77. Дайте визначення поняття адаптація та як вона поділяється в будь-якому виді людської діяльності.

78. Як характеризується такий показник як - індекс людського розвитку (ІЛР).


Індивідуальні навчально-дослідні завдання
1. Правове регулювання БЖД;

2. Вплив діяльності людства на БЖД;

3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності;

4. Фізіологічна надійність людини;

5. Фактори впливу на БЖД людини;

6. Психологічний аспект в проблемі БЖД людини;

7. Людський фактор в проблемі БЖД людини;

8. Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності;

9. Пожежна безпека;

10. Радіаційна безпека;

11. Електробезпека;

12. Небезпеки сучасного урбанізованого середовища;

13. Соціальні небезпеки сучасного суспільства;

14. Техногенні небезпеки;


Вимоги до оформлення роботи

Наукова робота обов’язково повинна мати вступ, зміст, висновки та список використаних джерел.

На титульному аркуші зазначається: наукова робота на тему: “ ... ” (вказується тема роботи), прізвище, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу.

Текст друкується шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14; з одного боку аркуша паперу формату А 4 (210 х 297 мм); ліве поле – 30 мм, праве поле – 10 мм, верхнє і нижнє поля – 20 мм.

В анотації наукової роботи зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Наукова робота повинна бути виконана та пройти захист до початку підсумкового контролю з дисципліни (як правило, на визначеному викладачем занятті).

Критерії оцінювання роботи визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни (розділ «Критерії оцінювання різноманітних видів навчальної роботи студентів»).

До текстового варіанту наукової роботи розробляється мультимедійна презентація, яка має містити виклад основних положень роботи та відео, аудіо матеріали (за наявності).Методичні вказівки (рекомендації) для студентів
Методичні вказівки по організації самостійної роботи
Загальні організаційно - методичні вказівки.

Викладачу:

Видати студентам у визначений програмою навчання термін завдання щодо вивчення матеріалів даного заняття, при необхідності провести консультацію.

У визначений термін перевірити наявність конспектів у студентів, згідно об’єму вказаного завдання, та на наступному занятті оцінити рівень їх знань шляхом проведення письмового опитування.

Оцінки за письмове опитування довести, після перевірки в цей же день та виставити в журнал.

Студентам:

Вивчити завдання та методичні рекомендації.

Ознайомитись з навчальними питаннями та рекомендованим розрахунком часу для їх засвоєння.

Підібрати необхідну літературу згідно навчальних питань.

Чітко визначити, що являється основним, а що другорядним при вивчені матеріалу, як швидше та простіше його засвоїти, які, та в якому вигляді необхідно відобразити в зошиті записи, викреслити необхідні таблиці і т.д. - це надасть можливість значно зекономити час на занятті.

Для одержання заліку по даній темі, при підготовці необхідно вивчити і законспектувати, використовуючи рекомендовану літературу матеріал теми.

На наступних заняттях бути готовим відповісти на питання викладача та вирішення письмових завдань по питанням теми.


Перелік питань підсумкового контролю

 1. Якими основними складовими визначається актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності;

 2. Які функції виконує навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності».

 3. В чому полягає головна мета дисципліни «Безпека життєдіяльності» та що є об’єктом її вивчення.

 4. Які завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності».

 5. В чому полягає сутність поняття „життя” та що ми розуміємо під поняттям „життєдіяльність”.

 6. Що ми розуміємо під поняттями „безпека” та „небезпека” та що відносимо до джерел небезпеки.

 7. Які умови існування реальної небезпеки.

 8. Що таке потенційна небезпека.

 9. Що таке небезпечна ситуація та екстремальна ситуація і чим вони відрізняється від катастрофічної.

 10. Яким чином класифікуються небезпеки.

 11. Як поділяються всі небезпечні і шкідливі чинники за характером і природою дії.

 12. Як проводиться оцінка небезпеки.

 13. Як класифікуються види ризику.

 14. Що таке організм людини;

 15. Що таке психіка людини;

 16. Які резерви має організм людини та коротко охарактеризуйте їх;

 17. Що таке аналізатори;

 18. Що ми розуміємо під нижньою абсолютною межею чутливості та верхнею абсолютною межею чутливості;

 19. Охарактеризуйте особливості зорового аналізатору людини;

 20. Охарактеризуйте особливості слухового аналізатору людини;

 21. Охарактеризуйте особливості шкірного аналізатору людини;

 22. Що таке нервова система та які функції вона виконує;

 23. Що таке збудження та які його ознаки;

 24. Що таке гальмування;

 25. Що ми розуміємо під поняттям стихійні лиха;

 26. Що ми відносимо до тектонічних стихійних лих;

 27. В чому проявляються небезпеки виверження вулканів, землетрусів;

 28. Що ми відносимо до топологічних стихійних лих;

 29. Охарактеризуйте основні геологічні небезпечні явища;

 30. Охарактеризуйте основні гідрологічні небезпечні явища;

 31. В чому проявляється небезпека метеорологічних стихійних лих;

 32. Що ми відносимо до небезпечних кліматичних умов;

 33. Як проявляється небезпечна дія вітру;

 34. Охарактеризуйте особливості природних пожеж;

 35. Перерахуйте основні заходи боротьби з лісовими низовими пожежами;

 36. Які основні шляхи і способи передачі інфекцій;

 37. Що ми називаємо епідемією, епізоотією та епіфітотією.

 38. Які об’єкти вважаються потенційно небезпечними та як вони поділяються в залежності від виду небезпечних чинників;

 39. Які небезпечні радіаційні об’єкти розташовані на території України;

 40. Що ми відносимо до хімічно небезпечних об’єктів;

 41. Які об’єкти відносяться до пожежо- та вибухонебезпечних;

 42. Чим небезпечні об’єкти комунального господарства;

 43. Охарактеризуйте основні гідротехнічні споруди України і вкажіть причини можливого руйнування гребель;

 44. Чим пояснюється особлива небезпека аварій в межах залізничних станцій;

 45. Дайте визначення поняття «аварія» та чим вона відрізняється від катастрофи;

 46. Перерахуйте найголовніші джерела хімічних аварій та катастроф;

 47. В чому проявляються небезпечні наслідки дії на людину і навколишнє середовище аварій з викидом радіоактивних речовин;

 48. Які особливості аварій на транспорті;

 49. Обґрунтуйте причини виникнення екологічної кризи;

 50. Які хімічні речовини ми називаємо ксенобіотиками;

 51. В чому полягає біологічна дія на людину свинцю, оксиду вуглецю, окису азоту, діоксину, кадмію;

 52. З яких складових формується радіаційна обстановка в Україні, охарактеризуйте ці складові;

 53. Перерахуйте основні джерела радіонуклідного забруднення довкілля України;

 54. Що таке конфлікт.

 55. Що є джерелом конфлікту.

 56. Що ми розуміємо під поняттям тероризм.

 57. Що ми розуміємо під поняттям насильство.

 58. Які форми прояву насильства ви знаєте.

 59. Що ми розуміємо під поняттям натовп.

 60. Перерахуйте загальні властивості характерні для натовпу.

 61. Що ми відносимо до природно-соціальних небезпек.

 62. Що таке психічні процеси

 63. Що таке відчуття

 64. Що таке сприйняття та на які види їх поділяють за ознаками

 65. Що таке пам'ять та які види набутої пам’яті ви знаєте

 66. Що таке мислення

 67. Що таке увага та чим вона характеризується

 68. Що таке воля та в чому полягає основна особливість вольової реакції

 69. Що таке психічні стани

 70. Що таке почуття та які форми переживання почуттів ви знаєте

 71. Що таке психічні властивості

 72. Як можна класифікувати психологічні властивості за ознаками

 73. Що таке темперамент та які типи темпераменту ви знаєте

 74. Що таке характер людини

 75. Що таке здібності людини

 76. Що таке здоров’я та які його складові виділяють

 77. Дайте визначення поняття адаптація та як вона поділяється в будь-якому виді людської діяльності

 78. Як характеризується такий показник як - індекс людського розвитку (ІЛР).


Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи.

1. Якими основними складовими визначається актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності;

2. Які функції виконує навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності».

3. В чому полягає головна мета дисципліни «Безпека життєдіяльності» та що є об’єктом її вивчення.

4. Які завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності».

5. В чому полягає сутність поняття „життя” та що ми розуміємо під понят-тям „життєдіяльність”.

6. Що ми розуміємо під поняттями „безпека” та „небезпека” та що відноси-мо до джерел небезпеки.

7. Які умови існування реальної небезпеки.

8. Що таке потенційна небезпека.

9. Що таке небезпечна ситуація та екстремальна ситуація і чим вони відріз-няється від катастрофічної.

10. Яким чином класифікуються небезпеки.

11. Як поділяються всі небезпечні і шкідливі чинники за характером і приро-дою дії.

12. Як проводиться оцінка небезпеки.

13. Як класифікуються види ризику.

14. Що таке організм людини;

15. Що таке психіка людини;

16. Які резерви має організм людини та коротко охарактеризуйте їх;

17. Що таке аналізатори;

18. Що ми розуміємо під нижньою абсолютною межею чутливості та верхнею абсолютною межею чутливості;

19. Охарактеризуйте особливості зорового аналізатору людини;

20. Охарактеризуйте особливості слухового аналізатору людини;

21. Охарактеризуйте особливості шкірного аналізатору людини;

22. Що таке нервова система та які функції вона виконує;

23. Що таке збудження та які його ознаки;

24. Що таке гальмування;
Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення від надзвичайних ситуацій.


       1. Що являється правовою основою БЖД в Україні;

       2. Які положення Конституції України визначають питання безпеки життєдіяльності населення;

       3. Основні положення Кодексу цивільного захисту України;

       4. Законодавство України про охорону здоров'я;

       5. Основні положення Закону України Про правовий режим надзвичайного стану;

       6. Критерії для визначення рівня надзвичайної ситуації;

       7. Основні положення Закону України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

       8. Основні поняття про управління БЖД;

       9. Управління безпекою життєдіяльності в Україні;

       10. Захист населення в надзвичайних ситуаціях за кордоном;

       11. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

       12. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності


Тема 3. Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

1. Що ми розуміємо під поняттям стихійні лиха;

2. Що ми відносимо до тектонічних стихійних лих;

3. В чому проявляються небезпеки виверження вулканів, землетрусів;

4. Що ми відносимо до топологічних стихійних лих;

5. Охарактеризуйте основні геологічні небезпечні явища;

6. Охарактеризуйте основні гідрологічні небезпечні явища;

7. В чому проявляється небезпека метеорологічних стихійних лих;

8. Що ми відносимо до небезпечних кліматичних умов;

9. Як проявляється небезпечна дія вітру;

10. Охарактеризуйте особливості природних пожеж;

11. Перерахуйте основні заходи боротьби з лісовими низовими пожежами;

12. Які основні шляхи і способи передачі інфекцій;

13. Що ми називаємо епідемією, епізоотією та епіфітотією.


Тема 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

1. Які об’єкти вважаються потенційно небезпечними та як вони поділяються в залежності від виду небезпечних чинників;

2. Які небезпечні радіаційні об’єкти розташовані на території України;

3. Що ми відносимо до хімічно небезпечних об’єктів;

4. Які об’єкти відносяться до пожежо- та вибухонебезпечних;

5. Чим небезпечні об’єкти комунального господарства;

6. Охарактеризуйте основні гідротехнічні споруди України і вкажіть причини можливого руйнування гребель;

7. Чим пояснюється особлива небезпека аварій в межах залізничних станцій;

8. Дайте визначення поняття «аварія» та чим вона відрізняється від катастрофи;

9. Перерахуйте найголовніші джерела хімічних аварій та катастроф;

10. В чому проявляються небезпечні наслідки дії на людину і навколишнє середовище аварій з викидом радіоактивних речовин;

11. Які особливості аварій на транспорті;

12. Обґрунтуйте причини виникнення екологічної кризи;

13. Які хімічні речовини ми називаємо ксенобіотиками;

14. В чому полягає біологічна дія на людину свинцю, оксиду вуглецю, окису азоту, діоксину, кадмію;

15. З яких складових формується радіаційна обстановка в Україні, охарактеризуйте ці складові;

16. Перерахуйте основні джерела радіонуклідного забруднення довкілля України;
16. Рекомендована література

Базова

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2. Кодекс цивільного захисту України // прийнятий Верховною радою України 2 жовтня 2012 року.

3. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

4. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

6. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

8. Закон України “Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

9. Закон України “Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

10. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.13.07.2000.-№1908- III.

11. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

12. Закон України “Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.

13. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.00. №08-III.

14. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

15. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

16. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

17. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

18. Постанова КМ України “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

19. Постанова КМ України “Про основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.

20. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” К.03.08.1998.-№1198.

21. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001.

22. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

23. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

24. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. Стандарт.1999р.

25. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

26. Наказ МВС України «Про організацію навчання особового складу МВС України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру» від 03.07.2007 № 639

Основна література

27. Безпека життєдіяльності / Запорожець І.О. та ін. [Підручник] (2013) [pdf]

28. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / С. О. Ковжога, О. Д. Малько, А. М. Полєжаєв; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 224 с.

28. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. // Серія: Альма-матер - К.: 2012. – 224с.

29. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

30. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: Новий Світ., 2011. – 344 с.

31. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: навч. посіб./7-е вид. перероб. і допов. – К.: Знання, 2011 – 334 с.

32. Наслідки аварії на японській АЕС "Фокусіма": міфи та реальність [Текст] / Є. В. Карманний, С. О. Ковжога, С. А. Тузіков // Безпека життєдіяльності людини в регіонах України : матеріали III-ї студент. наук. конф., 19-20 квіт. 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", МАКБЕЗ. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 10-11

33. Матеріали III-ї студентської наукової конференції "Безпека життєдіяльності людини в регіонах України" [Електронний ресурс] / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 233 с.

34. Чепкашин О.В. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: навч. посіб. /головне управління МНС України в Луган. обл. Луганськ-2010.-134 с.


Internet-джерела

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 7. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 8. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

 9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 10. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 11. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 12. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

 13. http://www.dnop.kiev.ua Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 14. http://www.social.org.ua Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 15. 68. http://www.iacis.ru Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 16. http://base.safework.ru/iloenc Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 17. http://base.safework.ru/safework Библиотека безопасного труда МОТ.

 18. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка