Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рікСторінка1/13
Дата конвертації23.11.2016
Розмір2.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра кримінально-правових дисциплін
НАВЧЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

«ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ»
Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

галузь знань 0601 «Право» напрям підготовки 8.060101 «Правознавство»

Автор:

Мазниченко Юрій Олександрович,кандидат юридичних наук

Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 року, протокол № 21Київ 2014

ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики…………………………

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками) ………………………………………………….…

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни ……………….………

4. Нормативна програма навчальної дисципліни ……………………………

5. Тематичний план на поточний навчальний рік ……………………………

6. Робоча програма навчальної дисципліни ………………………..………..

7. Плани-конспекти лекційних занять …………………………………….…..

8-10. Плани семінарських, практичних занять та завдання для самостійної підготовки …………………………….……………………………………………….

11. Індивідуальні навчально-дослідні завдання ……………………………….

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів …………

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю, перелік питань підсумкового контролю та підсумковий тест (кількість завдань – 150) з навчальної дисципліни ………………………………………………………..

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………………………………..………

15. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів………………………………………………………………………

116. Рекомендована література …………………………………………………
1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів».


з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1

2

3

1.

Інформаційна

1.1. Вміти орієнтуватися уфаховій інформації, цікавитись сучасними проблемами криміналістики та судової експертизи, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання.

1.2. Вміння аналізувати та оцінювати вихідну інформацію, яка містить ознаки злочину.

1.3. Вміння ефективно взаємодіяти з іншими службами та правоохоронними органами при розслідуванні злочинів.


2.

Виховна

2.1. Дотримуватися принципів законності та професійної майстерності при виконанні завдань розслідування злочинів.

2.2. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі при виконанні завдань розслідування злочинів.

2.3. Набувати навичок щодо розв’язання та уникнення внутрішніх і зовнішніх конфліктів під час розслідування злочинів.

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів»
з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності


Зміст уміння

1

2

3

1.

Здатність засвоювати та реалізовувати теоретичні і практичні рекомендації щодо розслідування злочинів

1.1. Застосовувати теоретичні знання та уміння для збирання, дослідження, оцінки і використання доказової криміналістичної інформації при розслідуванні злочинів.

1.2. Вміння формулювати версії і визначати напрямки розслідування злочинів, планувати проведення окремих слідчих дій.

1.3. Використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів при фіксації ходу та результатів слідчих дій.

Вміння тактично кваліфіковано проводити окремі слідчі дії.

1.4. Кваліфіковано готувати і призначати різні види судових експертиз.


2.

Здатність обирати правильні рішення при визначенні напрямків розслідування злочинів

2.1. Вміння оцінювати слідчі ситуації та приймати оптимальні тактичні рішення при розслідуванні окремих видів злочинів;

2.2. Приймати рішення, спрямовані на попередження злочинів за матеріалами розслідування конкретноого кримінального провадження.3.

Здатність до ефективної взаємодії при розслідуванні злочинів

3.1. Вміння ефективно взаємодіяти із суб’єктами розслідування, іншими службами та правоохоронними органами при розслідуванні злочинів.

3.2. Використовувати форми взаємодії слідчого з працівниками оперативних служб.

3.3 Використовувати можливості громадянського суспільства та засобів масової інформації для розслідування злочинів.


4.

Здатність до впровадження новітніх технологій під час розслідування злочинів

4.1. Використовувати міжнародний передовий досвід у розслідуванні злочинів.

4.2. Використовувати вимоги міжнародних договорів, угод, згоду на які надано Верховною Радою України щодо здійснення правоохоронної діяльності.5.

Здатність здійснювати пошук нової інформації

5.1. Вміння, використовуючи ключові слова у галузі криміналістики на базі друкованих та електронних джерел, за допомогою відповідних методів проводити пошук нової текстової, графічної, звукової та відеоінформації.


6.

Здатність до оптимізації професійної діяльності

6.1. Вміння самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вільно орієнтуватися в спеціальній літературі, у тому числі зарубжній.

6.2. Удосконалювати володіння державною мовою в офіційно-діловій сфері.

6.3. Покращувати навички грамотного письма, засвоювати норми сучасного українського правопису, вичати особливості офіційно-ділового стилю.

6.4.Покращувати власні знання щодо використання комп’ютерних технологій та оргтехніки.6.5. Вміло застосовувати в практичній діяльності технічні засоби зв’язку.


2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ)
Мета: формування у студентів системи знань і умінь щодо тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів.
Предмет: тактика використання спеціальних знань у розкритті, розслідуванні і запобігання злочинів; застосування криміналістичних методів і засобів та експертних методик для збирання, дослідження та оцінки інформації про злочин і його учасників; використання отриманих доказів у судовому провадженні.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін „Теорія держави і права”, „Конституційне право України”, „Адміністративне право”, „Цивільне право”, „Цивільний процес”, „Кримінальне право”, „Кримінальний процес”, „Кримінологія”, „Криміналістика”, „Адміністративна діяльність”.
Програма навчальної дисципліни «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» складається з наступних змістових модулів:
1. Теоретичні і тактичні засади призначення та проведення трасологічних і дактилоскопічних експертиз при розслідуванні злочинів.
2. Особливості тактики призначення та проведення дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин, пристроїв та слідів їх використання; техніко-криміналістичних досліджень документів.Форма підсумкового контролю – залік.
Структурно-логічна схема навчальної дисципліни

Конституційне право
Судова медицина

Судова медицина

Теорія держави

і права

Кримінальне право

Кримінальний процес
Судова психіатрія

Судова психологія

Судова бухгалтерія

Адміністративне право
Цивільне право

Цивільний процес
Кримінологія

Правова статистика
Фізика
Біологія
Хімія

Інші природничі

та технічні науки

Виправно–трудове право
Соціологія
Етика
Логіка
Філософія

Оперативно-розшукова діяльність
Спеціальна техніка

Інформаційні технології в діяльності ОВС

Наукова організація праці

Адміністративний процес

Митне право

Податкове право

Інші галузі праваОсобливості
тактики викорис

тання спеціальних знань у розслідува-

нні злочинів


3. ПОЯСЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» спрямована на поглиблення та розширення базових теоретичних знань одержаних студентами під час вивчення курсу криміналістики, оволодіння практичними навичками з тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів, тактичними прийомами призначення та проведення експертиз з метою підвищення ефективності слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Окремим завданням курсу є отримання навичок інформаційного забезпечення розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, отримання доказової інформації шляхом використання спеціальних знань слідчим та експертом.

Опанування тактикою використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів дозволить сформувати у студентів цілісну систему знань та умінь для забезпечення свідомої, цілеспрямованої та ефективної орієнтації в інформаційному середовищі, що характеризує сучасну правову систему та діяльність державних органів щодо запобігання, розкриття та розслідування злочинів..

Навчальна дисципліна «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» належить до фахово-орієнтованих навчальних дисциплін, які формують базові спеціальні знання, уміння та навички професійної діяльності правоохоронних органів України, чия діяльність пов’язана з розкриттям, розслідуванням та запобіганням злочинів, в межах їхньої компетенції, а також працівників митниць, нотаріату, адвокатури і ін. Тому тактичний рівень криміналістичної підготовки фахівців зазначених органів і установ повиннен відповідати сучасним вимогам, а аудиторні заняття − здійснюватися у відповідності до сучасних можливостей криміналістики та судової експертизи у забезпеченні розслідування злочинів.

«Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» вивчається студентами ННІПП НАВС на шостому курсі (у 11 семестрі) за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”, за напрямом підготовки “Правознавство”, спеціальністю “Юрист” і є нормативною та має значення для юридичної практики в зазначених державних органах і установах.

Курс дисципліни «Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів» складає один навчальний модуль з п’яти тем, об’єднаних у два змістових модулі, послідовне вивчення яких має:

а) науково-юридичну мету:

- набуття умінь і навичок ефективного застосування татичних прийомів використання спеціальних знань для забезпечення встановлення об’єктивної істини у кримінальних провадженнях;

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує правильну постановку та розв’язання проблемнихзавдань, шляхом творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня;

- формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування експертною тактикою збирання та дослідження речових доказв;

б) загальноосвітню мету:

- підвищення правової та інформаційної культури фахівців-правознавців, оволодіня зарубіжним досвідом використання спеціальних криміналістичних знань.

в) виховну мету:

- формування відданості ідеям гуманізму, демократії, соціальної справедливості і законності, почуття відповідальності перед людиною, громадянським суспільством і державою.

На вивчення дисципліни відводиться 72 години, з яких: лекцій – 10 год.; семінарів – 10 год.; практичних 8 год; індивідуальних – год.; самостійної роботи – 44 год. Для контролю відводиться два змістовних модулі та залік.

Студенти, при вивченні змісту навчальної дисципліни повинні прослухати і законспектувати лекції, скласти конспект по планах семінарських занять та по темам, які винесені на самостійну роботу, виконувати практичні та індивідуальні завдання, які дає викладач. Матеріали НМК студенти можуть отримати в читальному залі інституту з електронних носіїв, що надані до бібліотеки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка