Пояснювальна записка 4 структура програми навчальної дисципліни 8 I. Опис предмета навчальної дисципліни 9 8 ІІСкачати 471.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.12.2016
Розмір471.36 Kb.
  1   2


ЗМІСТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

4
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

I.

Опис предмета навчальної дисципліни 9

8

ІІ.

Тематичний план навчальної дисципліни

9

III.

Програма

10

IV.

Навчально-методична карта дисципліни

14

V.

Плани семінарських занять

15

VI.

Тематика модульних контрольних робіт

21

VIІ.

Завдання для самостійної роботи

23

VІIІ.

Карта самостійної роботи студента

25

IХ.

Система поточного та підсумкового контролю

26

Х.

Методи навчання

28

ХІ.

Методичне забезпечення курсу

29

ХII.

Об’ємні вимоги до курсу

29

ХIII.

Рекомендована література

32


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у відповідності до навчального плану денної форми навчання.

Робочу навчальну програму з дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен засвоїти студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Дисципліна «Адаптивне фізичне виховання» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі фізичного виховання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Складність викладання дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» складається в тому, що дисципліна є багатопрофільною. Вона вивчає нозологічні групи інвалідів з порушенням зору, слуху, інтелекту, ураження спинного мозку, наслідками дитячого церебрального паралічу, ампутації кінцівок, ураження опорно-рухового апарату.

Змістовим компонентом цієї навчальної дисципліни є оволодіння закономірностями, основними принципами, особливостями методики, засобами і методами корекції порушень та особливостями форм організації занять фізичними вправами з людьми, які мають порушення зору, слуху, інтелекту, ураження спинного мозку, наслідки дитячого церебрального паралічу.

Знання цієї дисципліни забезпечують фахову підготовку до здійснення дієвого впливу на відновлення та підтримання здоров'я дітей і дорослих з обмеженими фізичними і психічними можливостями.Мета дисципліни – дати студентам теоретичні знання і сформувати у них практичні навички для майбутньої професійної діяльності.

Викладання дисципліни «Адаптивне фізичне виховання» формує наступні компетенції: • Здатність застосувати знання про найбільш поширенні інвалідності, основні ознаки захворювань, пошкоджень і травм.

 • Здатність визначати програму адаптивної фізичної культури у осіб з особливими потребами.

 • Здатність використовувати методи адаптивної фізичної культури на практиці.

 • Здатність складати програму адаптивної фізичної культури при різних видах інвалідності, визначити основні завдання рухового режиму на основі індивідуально-диференційного підходу, врахування стану здоров'я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості.

 • Здатність регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, чергування вправ для різних груп м'язів, різної інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи спеціальне обладнання.

 • Здатність вивчати та аналізувати результати сучасних наукових досліджень та передового досвіду у сфері адаптивної фізичної культури.

 • Здатність використовувати засоби і форми адаптивної фізичної культури при різних видах інвалідності для вирішення корекційних завдань.

Завдання курсу:

 • створити у студентів уявлення про адаптивне фізичне виховання дітей та дорослих та процесу інтеграції дітей-інвалідів в соціум засобами фізичної культури;

 • розкрити зміст основних наукових теорій, концепцій, положень, які використовуються в адаптивному фізичному вихованні;

 • створити у студентів уявлення про особливості рухової активності за умов нозологій: порушень зору, слуху, інтелекту, ураження спинного мозку, наслідки дитячого церебрального паралічу то що;

 • ознайомити студентів з методами тестування рухових можливостей при психофізичних порушеннях;

 • навчити студентів вибору адекватних засобів та методів фізичного виховання в роботі з дітьми із психофізичними порушеннями та порушеннями зору, слуху, інтелекту, ураження спинного мозку, наслідками дитячого церебрального паралічу тощо;

 • представити студентам індустрію оздоровчої фізичної культури та рекреації для інвалідів: Міжнародні організації, асоціації та методи їх роботи.

При вивченні курсу студенти повинні оволодіти знаннями з організації, структури, змістом, сучасними технологіями та провідною виховною практикою, фізкультурно-оздоровчою роботою дітей-інвалідів різних нозологічних груп, сформувати необхідні знання, уміння, зацікавленість до педагогічної професії як гуманістичній місії, психологічною готовністю до роботи з дітьми інвалідами шкільного віку. Лекційний курс відображає основні положення методології організації фізичної культури дітей-інвалідів для залучення їх до активного суспільного життя, встановлення здоров'я тощо. Семінарсько-практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, викладеного під час лекцій.

Студент повинен знати як організувати фізичні вправи для дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями, заохотити їх до занять спортом, а також вирішувати питання, що виникають у інвалідів в процесі їх фізичного виховання.У процесі вивчення курсу студенти повинні набути наступних знань:

 • мету і завдання адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку;

 • набути знань з підбирання адекватних засобів, форм, принципів методів і методичних прийомів навчання, виховання, фізичного и психічного розвитку дітей;

 • вікові, анатомо-фізіологічні, психологічні особливості дітей-інвалідів шкільного віку;

 • використання рухливих ігор з дітьми з різними вадами здоров’я;

 • вербальні і невербальні методи навчання;

 • способи активізації пізнавальної діяльності і комунікативної діяльності вихователя;

 • структуру системи фізичного виховання дітей із особливими потребами;

 • знати зміст та особливості завдань, засоби і методи адаптивного фізичного виховання з вадами слуху;

 • знати зміст та особливості завдань, засоби і методи адаптивного фізичного виховання з вадами зору;

 • знати зміст та особливості завдань, засоби і методи адаптивного фізичного виховання при порушеннях у дітей опорно-рухового апарату, ДЦП;

 • знати зміст та особливості завдань, засоби і методи адаптивного фізичного виховання у відхиленні розумового розвитку.

На основі цих знань студент повинен вміти:

 • складати конспекти різних форм роботи з фізичного виховання, визначити основні завдання до них на основі індивідуально-диференційного підходу, врахування стану здоров'я (хвороби), рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості;

 • регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, чергування вправ для різних груп м'язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання;

 • вивчати та аналізувати сучасну фахову літературу та передовий педагогічний досвід;

 • вміти реалізувати функції, принципи міждисциплінарних зв'язків;

 • вміти використовувати засоби і методи вирішення корекційних завдань.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Адаптивне фізичне вихованняКурс

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість

кредитів:4.0 кредитів
Змістові модулі:

4 модулі


Загальний обсяг дисципліни (годин): 144 годин
Тижневих годин:
VII семестр: 2 години

VIII семестр: 3 години
Галузь знань:

0102 «Фізичне виховання,

спорт і здоров'я людини»


Напрям підготовки:

6.010201 – «Фізичне

виховання»
Освітній рівень: «Бакалаврський»


Нормативна
Рік підготовки: 4

Семестр: VII, VIII


VII семестр:

Контактні години: 28,

з них: лекцій – 6 годин,

практичних занять – 22


Самостійна робота:

40 годин


Модульний контроль:

4 годин
VIII семестр:

контактні години: 28,

з них: лекцій – 6 годин,

практичних занять: 22
Самостійна робота:

40 годин


Модульний контроль:

4 години
Вид контролю: залік


II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теми


Кількість годин

Разом

Лекції

Практичні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Модульний контроль

СЕМЕСТР VII

Змістовий модуль І ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.

Вступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання», основні поняття і терміни адаптивної фізичної культури

18

2

6
10

1

2.

Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент адаптивного фізичного виховання

192


6

10


1

3.

Лікувально-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні

35

2

10
20

2

Разом за VII семестр

72

6

22
40

4

СЕМЕСТР VIII

Змістовий модуль II АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ 3 ВАДАМИ СЛУХУ, ЗОРУ ТА ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

4.

Методика АФВ у дітей з вадами слуху, зору та розумовими відхиленнями

22

2

8
10

2

Разом

22

2

8
10

2

Змістовий модуль IІІ АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ ПРИ ДЦП, ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КІНЦІВОК ТА ВРАЖЕНЬ СПИННОГО МОЗКУ

5.

Методика АФВ дітей при дитячому церебральному паралічі в шкільному віці. Рухова реабілітація дітей з ДЦП

25

2

6
15

1

6.

Методика АФВ при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок

25

2

8
15

1

Разом

50

4

14
30

2

Разом за 8 семестр

72

6

22
40

4

Разом за навчальним планом

144

12

44
80

8


III. ПРОГРАМА СЕМЕСТР VII

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Лекція І. Вступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання», основні поняття і терміни адаптивного фізичного виховання (2 год). Основні вихідні поняття адаптивного фізичного виховання. Історія, мета і завдання адаптивного фізичного виховання.

Основні поняття теми: адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 1. Вступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання» (2 год.). Основні вихідні поняття адаптивного фізичного виховання. Мета і завдання АФВ. Принципи АФВ. Засоби АФВ. Методи і форми АФВ.

Основні поняття теми: адаптивне фізичне виховання, інвалідність.
Практичне заняття 2. Сучасні проблеми адаптивного фізичного виховання (4 год.). Сучасні проблеми розвитку спорту інвалідів та адаптивного фізичного виховання. Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Ігри спеціальних олімпіад.

Основні поняття теми: інвалідність, адаптивне фізичне виховання.
Лекція 2. Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент адаптивного фізичного виховання (2 год.). Зміст корекційно-реабілітаційної програми, її мета, завдання, засоби.

Основні поняття теми: корекція, реабілітація, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 3. Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент адаптивного фізичного виховання (2 год.). Зміст корекційно-реабілітаційної програми, її мета, завдання, засоби.

Основні поняття теми: корекція, реабілітація, адаптивне фізичне виховання.

Практичне заняття 4. Організації, що займаються корекційними та реабілітаційними програмами (4 год.). Історичні витоки створення організацій, їх робота та організація діяльності.

Основні поняття теми: корекція, реабілітація, адаптивне фізичне виховання.
Лекція 3. Лікувально-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні (2 год.). Значущість лікувально-педагогічного контролю. Мета, завдання та види контролю.

Основні поняття теми: контроль, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 5. Лікувально-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні (2 год.). Значущість лікувально-педагогічного контролю. Мета, завдання та види контролю.

Основні поняття теми: контроль, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 6 Види контролю в адаптивному фізичному вихованні (4 год.). Оперативний, поточний, етапний контроль. Їх зміст та завдання.

Основні поняття теми: контроль, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 7. Тимчасові протипоказання і  обмеження в навантаженні при  заняттях фізичними  вправами (4 год.). Тимчасове повне звільнення, тимчасове звільнення,  терміни відновлення занять. 

Основні поняття теми: протипоказання, контроль, адаптивне фізичне виховання.

СЕМЕСТР VIII

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ 3 ВАДАМИ СЛУХУ, ЗОРУ ТА ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Лекція 4. Методика адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху, зору, розумовими відхиленнями та психічними розладами (2 год.). Особливості психічного розвитку дітей з розумовою відсталістю, вадами слуху та зору.

Основні поняття теми: розумові порушення, вади слуху, зору, розлади психічного розвитку, розлади поведінки, когнітивний розвиток.
Практичне заняття 8. Методика адаптивного фізичного виховання дітей з розумовими відхиленнями та психічними розладами (4 год.). Особливості психічного розвитку дітей з розумовою відсталістю.

Основні поняття теми: розумова відсталість, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 9. Методика адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху (2 год.). Вади слуху. Методика роботи з дітьми.

Основні поняття теми: вади слуху, адаптивне фізичне виховання.
Практичне заняття 10. Методика адаптивного фізичного виховання дітей з вадами зору (2 год.). Вади зору. Методика роботи дітьми.

Основні поняття теми: вади зору, адаптивне фізичне виховання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ ПРИ ДЦП, ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КІНЦІВОК ТА ВРАЖЕНЬ СПИННОГО МОЗКУ
Лекція 5. Методика адаптивного фізичного виховання дітей при дитячому церебральному паралічі в шкільному віці (2 год.). Поняття про ДЦП. Класифікація. Рухова реабілітація дітей. Оцінка ефективності занять АФВ при ДЦП.

Основні поняття теми: дитячий церебральний параліч, рухова реабілітація.

Практичне заняття 11. Методика адаптивного фізичного виховання дітей при дитячому церебральному паралічі в шкільному віці (4 год.). Поняття про ДЦП. Класифікація. Рухова реабілітація. Оцінка ефективності занять АФВ при ДЦП.

Основні поняття теми: дитячий церебральний параліч, рухова реабілітація.

Практичне заняття 12. Програмування занять та рухова реабілітація дітей з ДЦП (2 год.). Реабілітація дітей при ДЦП. Формування програми занять, її зміст.

Основні поняття теми: дитячий церебральний параліч, реабілітація.

Лекція 6. Методика адаптивного фізичного виховання при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок (2 год.). Особливості методики АФВ при використанні фізичних вправ з аномаліями розвитку і після ампутації кінцівок.

Основні поняття теми: аномалії розвитку, ампутації кінцівок, АФВ.

Практичне заняття 13. Методика адаптивного фізичного виховання при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок (4 год.). Особливості методики АФВ при використанні фізичних вправ з аномаліями розвитку і після ампутації кінцівок.

Основні поняття теми: аномалії розвитку, ампутації кінцівок.

Практичне заняття 14. Програмування занять та рухова реабілітація дітей при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок (4 год.). Реабілітація дітей. Формування програми занять дітей, її зміст.

Основні поняття теми: вроджені аномалії, ампутації кінцівок, реабілітація.

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛШИ

«Адаптивне фізичне виховання» IV курс, VII - VIII семестр

Разом: 144 год., лекції -12 год., практичні заняття - 44 год., самостійна робота - 80 год., модульний контроль – 8 год.Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль II

Змістовий модуль IIІ

Назва

модуля


ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ 3 ВАДАМИ СЛУХУ, ЗОРУ ТА ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ ПРИ ДЦП, ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КІНЦІВОК ТА ВРАЖЕНЬ СПИННОГО МОЗКУ

Лекції

1

2

3

4

5

6

Теми лекційВступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання», основні поняття і терміни адаптивної фізичної культури

Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент адаптивного фізичного виховання

Лікувально-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні

Методика АФВ у дітей з вадами слуху, зору та розумовими відхиленнями

Методика АФВ дітей при дитячому церебральному паралічі в шкільному віці. Рухова реабілітація дітей з ДЦП

Методика АФВ при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок

Відвідування лекції, бали

1

1

1

1

1

1

Семінари

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Теми практичних занятьВступ в навча-льну дисци-пліну «Адап-тивне фізичне вихо-вання»

Сучасні проблеми адаптивного фізичного виховання

Корекційно-реабіліта-ційна програма

як значущий компонент адаптивного фізичного виховання

Організації, що займаються корекцій-ними та реабіліта-ційними програмами

Лікува-льно-педаго-гічний контроль в адаптив-ному фізич-ному вихо-ванні

Види контролю в адаптив-

ному фізич-ному вихо-ванніТимчасові проти-показання і  обме-ження в наван-таженні при  заняттях фізич-ними  вправами

Методика адаптив-ного фізич-ного вихо-вання дітей з розумо-вими відхи-леннями та психіч-ними розладами

Методика адаптив-ного фізич-ного вихо-вання дітей з вадами слуху

Методика адаптив-ного фізичного виховання дітей з вадами зору

Методика адаптив-ного фізич-ного вихо-вання дітей при дитячому церебраль-ному паралічі в шкільному віці

Програму-вання занять та рухова реабіліта-ція дітей з ДЦП

Методика адаптивного фізичного вихо-вання при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок

Програму-вання занять та рухова реабілітація дітей при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок

Відвідування практичних занять, бали

1

1+1

1

1+1

1

1+1

1+1

1+1

1

1

1+1

1

1+1

1+1

Робота на практичних заняттях, бали

10

10+10

10

10+10

10

10+10

10+10

10+10

10

10

10+10

10

10+10

10+10

Самостійна робота, бали

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Модульний контроль

25х2

25х2

Підсумковий контроль

Залік

418 балів : 100 = 4,2

V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семестр VII. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Практичне заняття 1

Вступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання» (2 год.)

План:

 1. Основні вихідні поняття адаптивного фізичного виховання.

 2. Мета і завдання АФВ.

 3. Принципи, засоби, методи і форми АФВ.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: уч. – М. : Современный спорт, 2013. – 388 с.

Практичне заняття 2

Вступ в навчальну дисципліну «Адаптивне фізичне виховання» (2 год.)

План:


 1. Основні вихідні поняття адаптивного фізичного виховання.

 2. Мета і завдання АФВ.

 3. Принципи, засоби, методи і форми АФВ.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адап. физ. к-ре: уч. – М. : Современный спорт, 2013. – 388 с.

Практичне заняття 3

Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент адаптивного фізичного виховання (2 год.)

План:


 1. Зміст корекційно-реабілітаційної програми.

 2. Мета корекційно-реабілітаційної програми.

 3. Завдання та засоби корекційно-реабілітаційної програми.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич –К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М. : Современный спорт, 2013. – 388 с.

Практичне заняття 4

Організації, що займаються корекційно-реабілітаційними програмами (4 год.)

План:


 1. Історичні витоки створення корекційно-реабілітаційних центрів.

 2. Робота та діяльність корекційно-реабілітаційних центрів.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М. : Современный спорт, 2013. – 388 с.

Практичне заняття 5

Лікувально-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні (2 год.)

План:


 1. Значущість лікувально-педагогічного контролю.

 2. Мета та завдання лікувально-педагогічного контролю.

 3. Види лікувально-педагогічного контролю контролю.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.Практичне заняття 6

Види контролю в адаптивному фізичному вихованні (4 год.)

План:

 1. Оперативний контроль.

 2. Поточний контроль.

 3. Етапний контроль.

 4. Їх зміст та завдання.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре: учебник. – М. : Современный спорт, 2013. – 388 с.

Практичне заняття 7

Тимчасові протипоказання і обмеження в навантаженні при заняттях фізичними  вправами (4 год.)

План:


 1. Тимчасове повне звільнення.

 2. Тимчасове звільнення.  

 3. Терміни відновлення занять. 

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: уч. – М.: Современный спорт, 2013.–388 с.
СЕМЕСТР VIII Змістовий модуль II

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ 3 ВАДАМИ СЛУХУ, ЗОРУ ТА ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Практичне заняття 8

Методика адаптивного фізичного виховання дітей з розумовими відхиленнями та психічними розладами (4 год.)

План:

1. Поняття відхилення в розумовому розвитку.

2. Причини відхилення розумового розвитку.

3. Стратегії залучення в учбовий процес.

4. Природа емоційних розладів та розладів поведінки.

5. Загальні наслідки та застереження для фізичного виховання та спорту.

6. Безпека на заняттях.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник.–М. : Современный спорт, 2013.–388 с.

Практичне заняття 9

Методика адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху (2 год.)

План:


 1. Типи та причини втрати слуху.

 2. Особливості глухих та слабкочуючих дітей.

 3. Методи і методичні прийоми, які використовуються для комплексного розвитку фізичних якостей дітей-інвалідів з вадами слуху.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2.Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре: учебник.–М. : Современный спорт, 2013.–388 с.

Практичне заняття 10

Методика адаптивного фізичного виховання дітей з вадами зору (2 год.)

План:


 1. Розуміння понять «дитина з порушеннями зору».

 2. Причини втрати зору.

 3. Особливості сліпих та слабкозорих школярів з потребами.

 4. Фізичні вправи з учнями, які мають порушення зору.

 5. Протипоказання до фізичних вправ при різних вадах сліпоти.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник.–М. : Современный спорт, 2013.–388 с.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІІ

АДАПТИВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСІБ ПРИ ДЦП, ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ КІНЦІВОК ТА ВРАЖЕНЬ СПИННОГО МОЗКУ

Практичне заняття 11

Методика адаптивного фізичного виховання дітей при дитячому церебральному паралічі в шкільному віці (4 год.)

План:


 1. Поняття та форми ДЦП у дітей.

 2. Поширеність та класифікація. Травматичні ураження головного мозку.

 3. Загальні зауваження у відношенні до навчання з дітьми, хворими на ДЦП.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М.: Современный спорт, 2013.–388 с.

Практичне заняття 12

Програмування занять та рухова реабілітація дітей з ДЦП (2 год.)

План:


 1. Програми рухової активності.

 2. Найбільш спастичні та найбільш розслаблені м’язи.

 3. Фізичні вправи, які стимулюють психіку, мову, рівновагу при ДЦП.

 4. Завдання на заняттях з АФВ при ДЦП.

 5. Діагностичні тести для оцінки ефективності корекції рухових порушень при ДЦП.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М.: Современный спорт, 2013.–388 с.

Практичне заняття 13

Методика адаптивного фізичного виховання при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок (4 год.)

План:


 1. Особливості методики АФВ при використанні фізичних вправ з аномаліями розвитку і після ампутації кінцівок.

 2. Поняття ампутації та поширеність.

 3. Класифікація. Загальні питання, що пов’язані з навчанням.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М.: Современный спорт, 2013.–388 с.

Практичне заняття 14

Програмування занять та рухова реабілітація дітей при вроджених аномаліях розвитку і після ампутації кінцівок (4 год.)

План:

1. Фізичні вправи, які використовують для формування у дітей раннього віку рухових компенсацій.

2. Зміст етапів навчання ходьбі на протезах в старшому дошкільному віці.

3. Корекційно-компенсаторні вправи для дітей після ампутації нижніх та верхніх кінцівок.

4. Рухливі ігри, в яких можуть брати участь діти з дефектами верхніх і ніжних кінцівок.

Рекомендована література:

1. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / ред. Т.Ю. Круцевич.–К.: Олімпійська літ., 2012.–Т.2.–368 с.2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адапт. физ. к-ре: учебник. – М.: Современный спорт, 2013.–388 с.
VI. ТЕМАТИКА МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Основи адаптивного фізичного виховання.

 2. Адаптивне фізичне виховання школярів з вадами слуху, зору та мовлення.

 3. Адаптивне фізичне виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку.

 4. Адаптивне фізичне виховання осіб при ДЦП, після ампутації кінцівок та вражень спинного мозку.

Питання до модульної контрольної роботи №1

 1. Історія процесу інтеграції людей з особливими потребами до суспільства.

 2. Дати визначення загальних і специфічних завдань адаптивного фізичного виховання.

 3. Охарактеризувати спеціальні принципи.

 4. Розкрити зміст спеціальних принципів, які використовуються в АФВ.

 5. Перелічіть основні завдання і методи АФВ.

 6. Які основні проблеми вирішуються у процесі АФВ.

 7. Розкрити роль мікросоціума для виховання, розвитку і освіти дітей- інвалідів шкільного віку.

 8. Перелічити основні форми занять з АФВ.

 9. Вимоги до вихователя з адаптивного фізичного виховання.

 10. Чому корекційно-розвиваюче спрямування є основою в АФВ?

 11. Методика і організація рухливих ігор з дітьми які мають порушення зору.

 12. Завдання та методика АФВ дітей шкільного віку з порушеннями зору.

 13. Корекційна спрямованість АФВ.

 14. Методика корекції рухових порушень глухих дітей.

 15. Методика початкового навчання плаванню дітей з ослабленим слухом.

 16. Завдання та методика АФВ дітей шкільного віку з вадами мовлення.

Питання до модульної контрольної №2

 1. Причини народження недоумкуватої дитини. Характерні риси такого стану здоров'я: порушення руху, затримка фізичного розвитку. Хвороба Дауна як типова форма олігофренії.

 2. Інтелектуальні порушення і педагогічні принципи організації виховання.

 3. Рухливі ігри як засіб адаптивної фізкультури.

 4. Спорт і змагальна активність інвалідів з порушеннями інтелекту.

 5. Особливості методики АФВ з дітьми, які мають відхилення в інтелектуальному розвитку.

 6. Корекційно-розвиваючи рухливі ігри для дітей з розумовими відхиленнями.

 7. Причини виникнення і види дитячих церебральних паралічів.

 8. Уроджені (безумовні) рефлекси та умовно-рефлекторні реакції дитини, їх роль у формуванні патології руху і використання у фізичній реабілітації.

 9. Форми ДЦП. Фізичні вправи і тренажерні пристрої для збільшення активних рухів у дітей з ДЦП.

 10. В'ялі (периферичні) паралічі, можливості адаптивної фізкультури.

 11. Епілепсія. Причини інвалідності хворих.

 12. Особливості організації фізичних вправ.

 13. Дії персоналу в разі виникнення приступу судом у хворого (елементарна домедична допомога).

 14. Рухова реабілітація дітей з ДЦП.

 15. Особливості методики АФВ при використанні фізичних вправ в шкільному віці з аномаліями розвитку і після ампутації кінцівок.

 16. Методичні особливості проведення рухливих ігор і спортивних ігор з дітьми шкільного віку з вадами кінцівок.

VII. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І

ОСНОВИ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка