Пояснювальна записка 4 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4Сторінка1/6
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ

стор.


ВСТУП 4

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 8

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 11

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 11

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг 13

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 14

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 15

3.1. Основні рекомендовані джерела 15

3.2. Додаткові рекомендовані джерела 16

3.3. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 16

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 16

4.1 Основні терміни, поняття, означення 16

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 18


5. ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 24


ВСТУП


Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


Дисципліна «Системне програмування» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі інформаційних управляючих систем та технологій.

На базі знань, здобутих під час вивчення дисципліни, фахівцем вирішуватимуться такі основні задачі як:

  розробка системних і прикладних програм;

  робота з комп’ютерними пристроями на низькому рівні;

  вирішення основних задач написання та налагодження системного програмного забезпечення.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни


Основною метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій проектування та реалізації системних програм з використанням переривань і звертань до пам’яті, алгоритмів обробки інформації різних типів даних, вивчення принципів реалізації системних програм з використанням сучасних технологій програмування.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни


Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомлення з принципами побудови системних програм;

- засвоєння основ побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

- вивчення основ програмування на низькому рівні;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів, покладених в основу операційних систем;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів обробки інформації різних типів даних.


1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні методи роботи з пам’яттю за допомогою мов С++, С#;

- основи мови Асемблер;

- систему адресації пам’яті сучасних процесорів;

- принципи організації відеопам’яті в текстовому режимі;

- принципи побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

- принципи мікропрограмування;

- принципи побудови всіх класів системних програм;

- алгоритми обробки інформації різних типів даних (голосової або аудіо, графічної та символьної інформації);

Вміти:

- створювати програми підвищеної складності на мовах С++, С#;

- створювати прості програми на мові Асемблер;

- створювати програми на сучасних мовах програмування для моніторингу роботи технічного і програмного забезпечення;

- використовувати асемблерні підпрограми;

- використовувати сучасні програмні середовища;

- реалізовувати основні алгоритми, що покладені в основу операційних середовищ і систем на мовах програмування С, С++, С#;

- проектувати та реалізовувати програмні комплекси для контролю за технічними та програмними засобами обчислювальних систем.


1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів


Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти класичних навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Мова С++ в системному програмуванні ” студент повинен:Знати:

 • етапи створення, зміст та структуру програм і програмних кодів;

 • основні елементи мов програмування, які використовуються при системному програмуванні;

 • поняття адресації і адресної арифметики.

Вміти:

 • самостійно описувати формати даних представлення в комп‘ютері;

 • самостійно розробляти системні програми, які зможуть обмінюватися даними з операційними системами;

 • налагодити систему Windows XP для визначення прав доступу системних програм.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Принципи і методи розробки системних утиліт” студент повинен:

Знати:

 • принципи роботи з потоками і файлами;

 • принципи роботи з процесами операційних систем;

 • методи керування пам’яттю, стратегії керування пам’яттю, особливості керування зовнішньою пам’яттю.

Вміти:

 • писати програми на сучасних мовах програмування по роботі з потоками та файлами;

 • писати програми на сучасних мовах програмування, які використовують пам’ять різних рівнів;

 • писати програми моніторингу та контролю процесів операційних систем;

 • розробляти структури, які використовують системні данні.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 “Програмування на мові Асемблер” студент повинен:

Знати:

 • програмну модель мікропроцесора;

 • структуру програми на мові Асемблер;

 • способи обчислення арифметичних операцій для цілих чисел, чисел з фіксованою точкою та чисел з плаваючою точкою на мові Асемблер.

 • особливості описання у мові Асемблер складних типів даних (масиви, структури, об’єднання і записи);

 • принципи роботи з макродирективами мови Асемблер.

Вміти:

 • самостійно писати елементарні програми на мові асемблер;

 • використовувати стандартні переривання при написанні програм на мові Асемблер.

 • використовувати у програмах складні типи даних мови Асемблер (масиви, структури, об’єднання і записи);

 • використовувати у програмах макродирективи мови Асемблер.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 “Сучасні технології у системному програмуванні” студент повинен:

Знати:

 • принципи організації та збереження інформації в сучасних файлових системах;

 • принципи написання та модифікації драйверів пристроїв;

 • принципи оптимізації роботи мережі у сучасних операційних системах;

 • принципи протидії шкідливому програмному забезпеченню;

 • методи контролю роботи технічного забезпечення обчислювальних систем.

Вміти:

 • реалізовувати програми для роботи з різними файловими системами;

 • проектувати та реалізовувати драйверні комплекси для підключення і модифікації роботи пристроїв;

 • реалізовувати програми для керування мережевим трафіком на рівні процесів операційних систем;

 • проектувати та реалізовувати програмні модулі протидії шкідливому програмному забезпеченню різних рівнів;

 • проектувати та реалізовувати програмні комплекси для контролю за технічними та програмними засобами обчислювальних систем.

1.5.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5 “Курсова робота” студент повинен:

Знати:

 • специфікації вивчених алгоритмів, які використовуються при побудові системних програм;

 • особливості архітектури універсальних процесорів;

 • основи програмування на мовах С, C# та асемблер;

 • алгоритми керування розподілом внутрішньої та зовнішньої пам‘яті.

Вміти:

 • самостійно переводити вимоги специфікації на алгоритмічну мову (її графічну або текстову форму), в імітаційну модель, яка реалізована у вигляді програми;

 • при реалізації програми вміло використовувати особливості архітектури процесора;

 • розробляти програмну модель на мовах програмування С++, С# та асемблер;

 • створювати та налагоджувати програмні проекти у сучасних програмних середовищах.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка