Пояснювальна записка 3 Програма навчальної дисципліни «Системний аналіз» 4Скачати 294.97 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір294.97 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник голови приймальної

комісії Луцького НТУ


_______________ О.Г.Бондарський

“_____” __________ 2015 р.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробування

для вступу на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

за спеціальністю

8.18010013 «Управління проектами»

Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № __ від ___________ 2015 р.)

ЛУЦЬК 2015

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

3

Програма навчальної дисципліни «Системний аналіз»

4

Програма навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»

6

Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі»

10

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології»

11

Програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»

13

Програма навчальної дисципліни «Економіка підприємств»

16

Програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

23

Порядок проведення та критерії оцінювання вступного фахового випробування

25


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма фахових випробувань за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою комп’ютерних технологій на основі освітньо-професійної програми підготовки «бакалавра».

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – «Системний аналіз», «Теорія прийняття рішень», «Комп’ютерні мережі», «Інформаційні системи та технології», «Економічна теорія», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств».

.Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР магістр за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами».

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами».

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Системний аналіз»

Тема 1. Принципи системного підходу.

Поняття елементу, компоненти та підсистеми. Типи зв’язків. Мета та структура системи.

Тема 2. Поняття, що характеризують склад та функціонування систем.

Принцип остаточної (глобальної) мети, принцип єдності, принцип зв'язності, принцип модульності, принцип ієрархії.

Тема 3. Сучасні уявлення про склад загальної теорії систем.

Поняття системного підходу, системного аналізу, системотехніки, дослідження операцій, кібернетики.

Тема 4. Основні напрямки системних досліджень.

Основні тенденції в ЗТС: наука про системи, системна технологія, системна філософія.Тема 5. Передумови та необхідність виникнення системного підходу.

Логічний позитивізм, аналітична дедукція, індуктивний та дедуктивний спосіб мислення з залученням інтуїтивних підходів.Тема 6. Предмет системного аналізу.

Особливості методології системного аналізу. Головна задача системного аналізу.

Тема 7. Аналіз і синтез у системних дослідженнях.

Єдність аналізу і синтезу в методологічних дослідженнях. Операції агрегування і декомпозиції. Моделі систем як основи декомпозиції.

Тема 8. Агрегування, емерджентність, внутрішня цілісність систем.

Означення агрегування. Властивість емерджентності. Системотвірний фактор. Алгоритм здійснення агрегування.

Тема 9. Види агрегування.

Основні агрегати, типові для системного аналізу: конфігуратор, агрегати-оператори й агрегати-структури.

Тема 10. Класифікація систем.

Класифікація систем за кваліфікаційними ознаками: природою елементів, походженням, типом оператора, типом змінних, характером управління, ступнем організованості.

Тема 11. Закономірності систем. Життєвий цикл інформаційних систем.

Цілісність, інтегративність, ієрархічність систем. Властивості ІС. Класифікація ІС. Моделі життєвого циклу інформаційних систем. Етапи життєвого циклу ІС.

Список рекомендованої літератури

1. Антонов А. В. Системный анализ / А. В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с.

2. Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин – М.: Финансы и статистика, 2002. – 468 с.

3. Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.

4. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / М. Каменова, А. Громов, М. Ферапонтов и др. – М. : Весть-Мета Технология, 2001. – 328 с.

5. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учебное пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб. : "Издательский дом "Бизнес-пресса", 2000. – 326.

6. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / Ю. П/ Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.

7. Ушакова І. О. Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації : навчальний посібник. Ч. 1 / І. О. Ушакова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 212 с.

8. Ушакова І. О. Основи системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації : навчальний посібник. Ч.2 / І. О. Ушакова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 324 с.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія прийняття рішень»

Тема 1. Моделі прийняття рішень

Моделі прийняття рішень. Пастки прийняття рішення та їх вплив на рішення. Методи аналізу та структурування інформації в прийнятті рішень. Теорія хаосу – від теоретичних розробок до практичного застосування. Системи підтримки прийняття рішень – сучасний стан. Інтелектуальні системи – чи покращують вони рішення.Тема 2. Методи проведення опитування та узгодження думок експертів.

Методи проведення опитування та узгодження думок експертів. Системний аналіз – комплексне бачення проблеми. Бізнес-процеси організації: аналіз, формулювання висновків про ефективність. Статистичні методи – основа прийняття рішень. Як обрати час для найкращого рішення? Прогнозування як засіб зменшення невизначеності в прийнятті рішень.Тема 3. Прийняття рішень з проблем зовнішньоекономічної діяльності

Прийняття рішень з проблем зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначеності та ризику. Визначення та схема опрацювання проблемної ситуації у ринковій економіці (описати та проілюструвати на конкретному прикладі задачі прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності). Зміст та основні етапи процесу прийняття рішень (перерахувати та проілюструвати на конкретному прикладі задачі з сфери міжнародної економіки). Характерні ознаки рішення; помилки, яких бажано уникати при прийнятті рішень (проілюструвати прикладами).Тема 4. Економічно–математичне моделювання

Економічно–математичне моделювання у процесах розв’язування задач прийняття рішень у міжнародній економіці (проілюструвати прикладами). Принципові обмеження класичної оптимізаційної задачі та можливі шляхи подолання цих обмежень (проілюструвати на конкретному прикладі задачі прийняття рішень у міжнародній економіці). Основні складові та формальний зміст задачі прийняття рішень. Класифікація задач прийняття рішень (перерахувати – в межах окремих класифікаційних ознак, навести конкретні приклади). Теорема про існування найбільш переважного елемента; значення теореми по відношенню до проблем прийняття рішень.Тема 5. Порівняльна характеристика класичних критеріїв прийняття рішень

Порівняльна характеристика класичних критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності та/або ризику (на конкретних числових прикладах). Приклади багатокритеріальних задач прийняття рішень. Проблемна ситуація, принципова схема її опрацювання. Класифікація задач прийняття рішень. Змістовні приклади оптимізаційних задач прийняття рішень. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень (СППР). Історичний огляд розвитку систем підтримки прийняття рішень. Цілі систем підтримки прийняття рішень та фактори, що сприяють їх досягненню. Посилення конкурентної переваги завдяки СППР. Ознаки корисності інформації для користувачів систем підтримки прийняття рішень.Тема 6. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування

Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування. Покоління розвитку інформаційних технологій. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем. Віртуальний офіс і віртуальна організація. Рішення в організаційному управлінні.Тема 7. Процеси створення рішень.

Процеси створення рішень. Управлінські аспекти, функції і ролі в організаційній діяльності. Управління організаційними змінами і підтримка рішень. Моделі підтримки рішень. Системний підхід в організаційному управлінні. Структура і загальна характеристика систем підтримки прийняття рішень.Тема 8. Еволюція СППР

Еволюція концепції і структури СППР. Способи взаємодії ОПР з СППР. Еволюція СППР. Характеристики сучасних СППР. Підсистеми програмного забезпечення СППР. Сфери та приклади застосування СППР. Галузі застосування СППР. Приклади застосування СППР. Класифікація систем підтримки прийняття рішень. Створення, впровадження та оцінювання СППР.Тема 9. Функції і завдання прийняття рішень

Ситуації, пов’язані з прийняттям рішень. Функції і завдання прийняття рішень. Узагальнена матриця методів/ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень. Аналіз рішень через набір показників. Прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику. Загальна постановка задачі прийняття рішень в умовах невизначеності.Тема 10. Види невизначеності.

Види невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності (Вальда, Бернуллі-Лапласа, Хоменюка, Гурвіца, Ходжеса-Лемані, Менчеса, Шнейваса, мінімаксного ризику Севіджа). Принцип максимуму Гіббса-Джейнса. Перспективні прикладні системи підтримки прийняття. Ситуації підтримки групових рішень.Список рекомендованої літератури

 1. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях. В кн. : Вопросы анализа и процедуры принятия решений / Р. Беллман, Л. Заде. – М.: Мир 1976. – С. 172–215.

 2. Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1980. – 364с.

 3. Єгорова О.О. Система підтримки прийняття рішень щодо вибору професії / О.О. Єгорова, С.Г. Дурицька, В.Г. Тоценко // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2003. – Т. 5, № 4. – С. 97 – 105.

 4. Катренко А.В. Теорія прийняття рішень / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.

 5. Катренко А.В. Дослідження операцій / А.В. Катренко. – Львів: Магнолія Плюс, 2007.

 6. Кокорева Л.В. Диалоговые системы и представление знаний / Л.В. Кокорева. – К.:Наукова думка, 1992.

 7. Коутс Р. Интерфейс "человек-компьютер" / Р. Коутс, И. Влейминк. - М.: Мир, 1990.

 8. Моделювання систем прийняття рішень: Конспект лекцій для студентів базового напрямку «Комп’ютерні науки» / Укл.: Кравець Р.Б., Литвин В.В., Кравець Ю.М. – Львів, 2006. – 162с.

 9. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. – М.: Логос, 2000.

 10. Ларичев О.П. Наука и искусство принятия решений / О.П. Ларичев. – М.: Наука, 1979, 200с.

 11. Марченко В.Б. Ортогональные функции дискретного аргумента и их приложения в геофизике / В.Б. Марченко.- К.: Наукова думка, 1992.- 209 с.

 12. Мулен Э. Кооперативные принятия решений. Аксиомы и модели / Э. Мулен. -М.: Мир, 1991.

 13. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер /Пер. с нем./ – М.: Мир, 1990.

 14. Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой ис-ходной информации / С. А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 208 с.

 15. Редько В.Н. Прикладные программные системы: архитектура, построение, развитие / В.Н. Редько, И.В. Сергиенко, А.С. Стукало. – К.: Наукова думка, 1992

 16. Сигнор Р. Использование ODBC для доступа к базам данных: Пер. с англ. / Р. Сигнор, Михаэль О. Стегман. – М.: БИНОМ; Научная книга., 1995

 17. Сосински Б. Разработка приложений в среде Visual FoxPro 5.: Пер.с англ. / Б. Сосински. – К.: Диалектика, 1997.

 18. Тotsenko V.G. One Approach to the Decision-Making Support in R&D Planning. Part 1. The Long-Term Plan Model // J. of Automation and Information Sciences. – 2001. – vol. 33, N 2. – Р. 1 – 7.

 19. Тоценко В.Г. Система підтримки кадрових рішень / В.Г. Тоценко, А.О. Деєв, А.М. Кудін // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2000. – Т. 2, № 4. – С. 105 – 111.

 20. Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд. - М.: Аудит ЮНИТИ, 1997


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерні мережі”Тема 1. Основи мереж передачі даних

Класифікація комп’ютерних мереж. Топології локальних мереж. Загальні принципи побудови мереж. Архітектура та стандартизація мереж.Тема 2. Технології фізичного рівня

Фізичні середовища передачі. Характеристика металевих ліній передачі даних. Параметри гармонічного сигналу. Кодування та мультиплексування даних. Основні стандарти СКС. Мережеве обладнання.Тема 3. Модель OSI та базові технології ЛОМ

Багаторівнева модель OSI. Алгоритм методу CSMA/CD. Основи технології Ethernet. Комутовані локальні мережі.Тема 4. Модель TCP/IP та мережева адресація

Класи IP-адрес. Види та характеристика повідомлень. Мережева адресація. Сегментація мережі. Базові протоколи TCP/IP.Тема 5. Технології глобальних мереж

Віртуальні канали глобальних мереж. Призначення і загальна характеристика Frame Relay. Стек протоколів і структура мережі ISDNСписок рекомендованої літератури

 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є Буров – Львів: Бак, 2003.

 2. Болілий В.О. Комп'ютерні мережі / В.О. Болілий, В.В. Котяк. Навчальний посібник. - Кіровоград: ЦОП Авангард, 2008.- 146с.

 3. Глинський Я. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн : [навч. посібник] / Я. Глинський, В. Ряжська. – Львів : Деол, СПД Глинський, 2003.

 4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : [підручник]. – К.: Каравела, 2008. – 640 с.

 5. Кулаков Ю. Комп’ютерні мережі : [підручник] / Ю. Кулаков, Г. Луцький ; ред. Ковтанюка. – К.: Юніор, 2005. – 397 с.

 6. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : [учебник для вузов] / В. Олифер, Н.Олифер. – СПб.: Питер, 2005. – 864 с.

 7. Павликевич М. Телекомунікаційні мережі. Мережі IP: Лекції для студентів / М. Павликевич. – Львів, 2009. – 216 с.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інформаційні системи та технології»

Тема 1. Будова та принцип роботи комп’ютера.

Носії інформації, та їх характеристики. Периферійні пристрої та їх характеристики.Тема 2. Операційна система MS-DOS.

Будова ОС. Команди операційної системи MS-DOS. Робота з дисками та файлами в середовищі ОС MS-DOS.Тема 3. Архівування даних.

Програми-архіватори.Тема 4. Комп’ютерні віруси.

Антивірусні програми.Тема 5. Microsoft Word.

Призначення. Створення документа. Форматування тексту. Вставка об’єктів. Дії з об’єктами. Малювання геометричних фігур. Марковані та нумеровані списки в Microsoft Word. Написання математичних формул за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Побудова таблиць і діаграм в Microsoft Word.Тема 6. Microsoft Excel.

Робота з аркушем. Введення та редагування даних. Робота з формулами та функціями в Microsoft Excel. Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel. Абсолютні та відносні адреси в Microsoft Excel.Тема 7. Microsoft Access.

Призначення. Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць. Робота з формами в Microsoft Access. Робота з даними за допомогою запитів і фільтрів в Microsoft Access.Тема 8. Створення мультимедійної презентації в середовищі Microsoft PowerPoint.

Графічні редактори. Призначення програми Adobe Photoshop.Тема 9. Основні відомості про операційну систему Windows.

Файлова система. Операційна система Windows: вікна ОС Windows та Робочий стіл. ОС Windows: довідкова служба та панель керування.


Список рекомендованої літератури

1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2 –ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.2. Апатова Н.В. Інформатика для економістів. Підручник / Н.В.Апатова, О.М.Гончарова, Ю.Ю.Дюлічева. – К. Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.

3. Клименко О.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб­ник / О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов; за заг. ред. О. Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

4. Рудненко В.Д. Практичний курс інформатики / В.Д.Рудненко, О.М.Макарчук, М.О.Патланжоглу; за ред. Мадзігона В.М. - К.:Фенікс, 2007. - 304 с.

5. Ярмуш О.В. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / О.В.Ярмуш, М.М.Редько. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Тема 1. Вступ до економічної теорії.

Предмет і функції економічної теорії. Методи пізнання соціально-економічних процесів. Процес зародження та розвитку економічної теорії. Функції економічної теорії. Структура економічної науки: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, мегаекономіка, мезоекономіка.Тема 2. Власність та її роль в економічному розвитку.

Власність як економічна категорія. Типи, форми та види власності. Відносини власності в Україні. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини в економічній системі.Тема 3. Економічна система: сутність та характеристика її основних типів.

Економічна система: поняття, основні її типи. Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки. Формування економічної системи України.Тема 4. Процес виробництва, його фактори та ефективність.

Процес суспільного виробництва, його фази. Фактори виробництва, їх взаємодія. Економічна ефективність суспільного виробництва, її показники.Тема 5. Економічні потреби та економічні інтереси, їх класифікація та взаємозв'язок.

Економічні потреби: сутність та класифікація. Закон зростання потреб. Виробництво як визначальний фактор формування потреб та їх розвитку. Потреби і споживання. Економічні інтереси: сутність, основні види.Тема 6. Основи економіки природокористування.

Проблема обмеженості економічних ресурсів. Крива виробничих можливостей, її графічний аналіз. Закони обмеження природних ресурсів, зниження енергетичної ефективності природокористування, падіння природно-ресурсного потенціалу.Тема 7. Попит та пропозиція як характеристики ринку.

Попит: поняття, крива, закон, фактори. Еластичність попиту, її ступені та коефіцієнти. Пропозиція: поняття, крива, закон, фактори. Еластичність пропозиції, її фактори та коефіцієнти. Ринкова рівновага, проблеми її сталості.Тема 8. Теорія фірми та ринкова пропозиція.

Виробнича функція, її ізокванта та ізокоста. Витрати виробництва: сутність, класифікація та графічний аналіз. Прибуток, норма прибутку та фактори, що впливають на їх величини. Сутність, види і функції цін.Тема 9. Теорія ринкових структур.

Кількісні методи оцінки ринкових структур. Загальна характеристика основних типів ринкових структур. Конкуренція: зміст, види і форми. Монополія, особливості функціонування. Ринок факторів виробництва і розподіл доходів. Домогосподарства як постачальники ресурсів виробництва.Тема 10. Макроекономічний рівень господарювання. Національне рахівництво.

Макроекономічний кругообіг, його форми. Система національних рахунків. Методика розрахунку основних макроекономічних показників.Тема 11. Макроекономічна нестабільність: безробіття, інфляція.

Циклічний характер розвитку економіки. Економічний цикл та його фази. Зайнятість, її форми. Безробіття: види, показники та соціально-економічні наслідки. Інфляція: сутність, причини, види, вимір та соціально-економічні наслідки.Тема 12. Макроекономічний аналіз: сукупний попит та сукупна пропозиція.

Сукупний попит: поняття та регулювання. Сукупна пропозиція та динаміка.Список рекомендованої літератури

1. Аналітична економія : Макроекономіка і мікроекономіка : [підручник] : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк. – К. : Знання, 2009. –526 с.

2. Воробьев Е. М. Экономическая теория – политическая экономия в схемах и графиках : [учеб. пособие]. – Х. : ХГИ «НУА», 1999. – 240 с.

3. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Частина 1. / З. Ватаманюк, С. Панчишин. – Львів : Новий світ–2000, 2005. – 352 с.

4. Гронтковська Г. Е. Економічна теорія : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік, О. І. Ряба – Рівне: НУВГП, 2010.– 369 с.

5. Економічна теорія : [підручник] / За ред. В.М. Тарасевича. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. 6. Економічна теорія : Політекономія : [підручник] / За ред. В. Д. Базилевича. – 5-те вид. – К. : Знання – Прес, 2006. – 719 с.

7. Економічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : [навчальний посібник] / Білецька Л. В., Білецький Л. В., Савич В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

8. Башнянин Г. І. Мікроекономічна теорія : [навч. посібник] / За ред. Башнянина Г.І. і Щедрої О.В. – Львів : Новий світ, 2007. – 640 с.

9. Безугла В.О. Мікроекономіка : [навч. посібник] / В. О. Безугла – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 3. Бєляєв О. О. Політична економія : [навч. посібник] / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2001. – 328 с.

10. Макроекономіка / За ред. В. Базилевича. — К.: Знання, 2007. – 719 с.

11. Мікроекономіка : [підручник] / За ред. В.Д.Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 677с.

12.Політична економія: [навч. посібник] / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2001. – 508 с.

13.Рудий М.М., Жабка В.В. Мікроекономіка : [навч. посібник] – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

14.Савченко А. Г. Макроекономіка : [підручник] / А. Г. Савченко. – К. : КНЕУ, 2005. – 441 с.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

Поняття і цілі функціонування підприємства. Підприємство, його види та об’єднання підприємств. Створення підприємства та правові основи його діяльності. Виробничий процес та формування структури підприємства.Тема 2. Основи підприємницької діяльності.

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів, порядок їх укладання. Міжнародний бізнес: поняття, суб’єкти, типи та види.Тема 3. Управління підприємствами.

Особливості управління як системи. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Сутність параметрів організаційної структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами та організаціями. Міністерства і комітети, державні корпорації і концерни як вищі органи прямого управління підпорядкованими підприємствами і організаціями.Тема 4. Персонал.

Роль людського фактора у підвищенні ефективності роботи підприємства. Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Структура персоналу підприємства. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів та форм власності.Тема 5. Капітал і виробничі фонди.

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. класифікація основних фондів. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Фізична суть техніко-економічного старіння знарядь праці та форми запобігання цьому (ремонт, модернізація, заміна). Елементний склад оборотних фондів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і обчислення необхідного обсягу оборотних фондів.Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи.

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування. Вартісна оцінка та строки спрацювання (зношення) нематеріальних активів.Тема 7. Оборотні кошти підприємства.

Сутнісна характеристика обігових коштів як сукупності поточних фінансових коштів. Нормовані і ненормовані обігові кошти. Джерела формування обігових коштів. Методи розрахунку нормативів обігових коштів. Обчислення нормативів обігових коштів в окремих елементах. Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів, коефіцієнти оборотності й завантаження, тривалість одного обороту, рентабельність, методика їх розрахунку.Тема 8. Інвестиційні ресурси.

Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі та профільні інвестиції. Розрахунки обсягу потрібних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Роль фінансових інвестицій у чинній системі господарювання. Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Основні показники оцінки ефективності виробничих інвестицій (капітальні вкладення). Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання у повному або короткому варіантах бізнес-плану.Тема 9. Інноваційні процеси.

Поняття, змістова характеристика та окремі види інноваційних процесів (новинок, нововведень). Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу. Еволюційні й революційні форми НТП. Науково-технічні революції. Організаційний прогрес як узагальнюючий фактор використання організаційних, соціальних та юридичних введень. Методика визначення ефективності технічних нововведень.Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва.

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві. Змістова характеристика й форми технічного розвитку підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура й основні показники. Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності створюваного і діючого підприємства. Показники і шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей.Тема 11. Організація виробництва.

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за призначенням, перебігом у часі та ступенем механізації (автоматизації). Окремі типи виробництва (одиничне, серійне, масове), сутнісна характеристика кожного з них. Поняття методів організації виробництва. Використовувані методи організації виробництва: його ознаки й сфери застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробництва. Концентрація й розукрупнення виробництва.Тема 12. Виробнича і соціальна інфраструктура.

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича й соціальна інфраструктура. Відокремлення сфери капітального будівництва із специфічного елемента виробничо-соціальної структури. Поняття й функції системи технологічного обслуговування підприємства. Визначення капітального будівництва як здійснення розширеного відтворення об’єктів основного виробництва та інфраструктури, а також простого відтворення будівель і споруд.Тема 13. Регулювання, прогнозування і планування діяльності підприємства.

Прогнозування як наукове обґрунтування можливого стану суб’єктів господарювання у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення цього стану. Принципові основи планування. Планування як домінантна функція управління. Бізнес-планування: сутність і призначення. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану. Необхідність, методи й принципи державного економічного регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання.Тема 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг.)

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація й вимірювання обсягу. Номенклатура й асортимент продукції (послуг). Валова, товарна, чиста й реалізована продукція. Поняття, функції та принципи маркетингової діяльності. Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Схема формування виробничої програми підприємства, її ресурсне обґрунтування. Характеристика матеріально-технічного за без-печення підприємства. Форми й системи МТЗ. Обчислення потреби підприємства в матеріалах. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття й визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств.Тема 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація. Сучасна державна політика оплати праці, формування внутрішньофірмової політики оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках власності приватизованих підприємств.Тема 16. Витрати та ціни на продукцію.

Валові витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Загальний рівень валових витрат на виробництво валової, товарної й реалізованої продукції. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Визначення впливу окремих техніко-економічних чинників на зменшення валових витрат. Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін, сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни. Державне регулювання ціноутворення.Тема 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства. Суть, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Економічна суть і загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства. Система показників та класифікація чинників зростання ефективності виробництва.Тема 18. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. Класифікація видів економічної безпеки. Способи визначення оцінки економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й шляхи реалізації стратегії досягнення незалежної економічної безпеки конкретного суб’єкта господарювання.Тема 19. Реструктуризація й санація підприємств.

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Її ознаки, необхідність практичного використання й змістова характеристика. Реструктуризація підприємства як найрадикальніший метод системи виживання й виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Сутнісна характеристика й можливі реструктуризації підприємства. Розробка й здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Суть механізму санації (фінансово-економічного оздоровлення) та її цілей. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру.Тема 20. Банкрутство й ліквідація підприємств.

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства (організації). Причини й симптоми банкрутства фірми. класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процес ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання. Комплекс організаційно-економічних заходів і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства (організації)-банкрута.Список рекомендованої літератури

1. Бандурка А.Н., Червяков Н.М., Посилкіна О.Ф. Финансово-экономический анализ. Учебник.– Харьков: Университет внутренних дел, 1999.–394 с.

2. Бланк И.А. Управление прибылью.– К.: «Ника – центр», «Эльга», 1998р.

3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник.–Львів, СПОЛОМ, 1999.

4. Бондаренко М.И., Грищенко А.А., Александров В.В. и др. Экономическая теория: Учеб. пособие: в 5 ч. – Харьков, 1992.

5. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник /за ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.–328 с.

6. Економіка і менеджмент /за ред. В.Є Кузьміна.– Львів: Львівська політехніка, 1996.

7. Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисц. /Швиданенко Г.О., Покропивний С.Г.,Клименко С.М. та інші.– К.: КНЕУ, 2000.–248 с.

8. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000.– 528 с.

9. Жиляев И.Б., Щур А.В. Первые шаги в бизнес. – К., 1994

10. Катаев А.В., Устинова І.Г. Розвиток малих форм бізнесу як шлях розв’язування соціально-економічних проблем регіону. – Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, “Проблеми економіки і управління”, 1994.

11. Консалтингова фірма “Селгор-консалт” м. Маріуполь “Реструктуризация предприятия”, бизнес- інформ, 1997.– № 9-10, с. 39–41.

12. Липсиц И.В. Бизнес-план – основы успеха. Практическое пособие. – М.: Машиностроение, 1992.

13. Основи підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / За ред. В.А.Міщенка. – К., 1995.

14. Пастернак – Тарнушенко. Результати дослідження шляхів забезпечення економічної безпеки України // Економіка України, 1999.–№2–ст.21–22.

15. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. Л.: Северозапад, 1999. – 303 с

16. Петрович І.М., Будіщева І.О.,Устінова І.Г, Доморадська Г.С., Коношенкова Г.Б., Любомудрова М.П. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів: Оксарт, 1996.

17. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.пос. – К.: КНЕУ, 1998.–

18. Третяк О. про проблему банкрутства підприємств // Економіка України, 2000.–№2

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Тема 1. Основи фінансів підприємств.

Суть фінансів підприємств. Принципи організації фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власностіТема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

Економічний зміст, принципи організації та класифікація розрахунків. Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них. Форми грошових розрахунківТема 3. Грошові надходження підприємств.

Суть грошових надходжень підприємств. .Методи визначення грошових надходжень підприємств. .Планування грошових надходжень. Валовий дохід підприємства, Грошові надходження у процесі здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей.Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Прибуток підприємства як основний результат його діяльності. Методи розрахунку прибутку. Умови прибуткової роботи підприємств. Планування прибутку і рентабельності. Розподіл чистого прибутку підприємства.Тема 5. Оподаткування підприємств.

Система оподаткування підприємств її функції та призначення. Непрямі податки. Прямі податки. Місцеві податки і збориТема 6. Обігові кошти підприємств.

Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Джерела формування обігових коштів. Показники стану та ефективності використання обігових коштівТема 7. Кредитування підприємств.

Необхідність, суть, види і функції кредиту. Організація кредитування підприємств. Оцінка кредитоспроможності підприємств. Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємствТема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів.

Склад і структура основних фондів підприємств. Показники стану та ефективності використання основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Фінансування відтворення основних фондів.Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємств

Суть та значення оцінки фінансового стану підприємств. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану. Показники оцінки фінансового стану та їх розрахунки. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.Тема 10. Фінансове планування на підприємстві

Зміст і завдання фінансового планування. Методи фінансового планування. Склад і структура фінансового плану. Оперативне фінансове плануванняТема 11. Фінансова санація підприємств

Фінансова криза на підприємстві, її суть та причини виникнення. Фінансова санація та її економічний зміст. Планування фінансової санації. Реалізація програм фінансової санаціїСписок рекомендованої літератури

 1. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства. Спеціальний випуск. – К.: А.Л.Д.: ВІРА-Р, 1998.

 2. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999.

 3. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основа, 1993.

 4. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 1999.

 5. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993.

 6. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій. – К.: Либідь, 1993.

 7. Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

 8. Фінанси підприємств: Навч. посіб.: Курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002.

 9. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук, ред. A.M.Поддєрьогіна. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.Декан факультету

___________

Р.М. Кузнєцов

Завідувач кафедри


___________


О.О. Герасимчук
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка