Посторонко А.І., Марченко І. Л. Інноваційні освітні технології при підготовці інженерів-технологів хімічного напрямкуСкачати 94.93 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір94.93 Kb.


УДК 378.147:66
Посторонко А.І., Марченко І.Л.
Інноваційні освітні технології при підготовці інженерів-технологів хімічного напрямку

На сучасному етапі розвитку вищої освіти значним недоліком традиційного навчання є перевантаження студентів навчальною інформацією, яка сприймається сенсорним способом за допомогою зовнішніх аналізаторів – органів слуху і зору, тобто почуттєвою сигнальною системою. Проте крім сенсорних умінь, навичок, існують моторні, сенсомоторні та інші способи, які також слід використовувати при формуванні та підготовці спеціалістів для хімічної промисловості.

Традиційні педагогічні технології, часто орієнтовані на репродуктивне відтворювання навчального матеріалу, не відповідають сучасним вимогам.

В умовах ринкової економіки, конкуренції на ринку праці мета кожного навчального закладу – підготовка конкурентоздатних спеціалістів відповідного рівня. Вимоги до фахівців з кожним роком зростають.

Проблему підготовки такого фахівця слід вирішувати впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій: модульного навчання, педагогіки співробітництва, ігрового моделювання, ділових ігор тощо. Усвідомлюючи це, викладачі кафедри хімічної технології неорганічних речовин Української інженерно-педагогічної академії у своїй діяльності прагнуть використовувати інноваційні педагогічні технології.

Пріоритетом наукових досліджень є розробка новітніх технологій, визначення їх ролі в розвитку єдиного освітнього простору України. Важливою складовою цього напряму є дослідження і розроблення нових видів навчальних занять у поєднанні з традиційними. Ця складна і багатогранна проблема вже давно є предметом особливої уваги таких науковців України, як В.П. Андрущенко, Н.В. Морзе, A.C. Насімчук, О.С. Падалка та ін.

У статті [1, с. 29] автор доводить необхідність відкриття і виховання поезії «внутрішньої душі» «металевої людини» - інженера у всіх вимірах його особистісного, людського і божественного буття. Різні способи утворення малих груп студентів для організації пізнавальної діяльності та технологія організації роботи в групах розглянуто в [2, с. 109]. У [3, с. 12] виділяються типи навчання та йдеться про необхідність створення нових методів і технологій навчання. Книгу [4, с. 53] присвячено педагогічним технологіям. Загальновідома структура навчальної діяльності в концепціях П.К. Анохіна, що включає процеси, які пов'язані з аферентним синтезом, формуванням дій в апараті передбачення та ін.; Т.І. Ільїної, що охоплює викладача, студента, навчальний матеріал, навчальні посібники і різноманітні технічні засоби навчання; Н.В. Кузьміної, що обіймає педагога, учня, мету, навчальну інформацію і засоби педагогічної комунікації; О.М. Леонтьєва, що містить три мікроструктурних блоки, які пов'язані з мотивами, цілями і метою, операціями; Й. Лінгарта з аферентними і еферентними імпульсами; І.Я. Лернера і В.В. Красовського, які створили свою модель навчально-виховного процесу; О.В. Скрипченка з урахуванням гуманізації освіти. О.В. Скрипченко поставив у центрі навчальної діяльності вчителя і учня, виділивши в структурі діяльності змістові, цільові, мотиваційні, операційні, емоційні, вольові, комунікативні, результативні і контрольно-оцінні складові, а також здібності учителя та учня [5]. Дослідження діяльності у вищій школі провідними вченими України передбачають, насамперед, спрямованість вузівського навчального процесу на максимальний розвиток здібностей особи, врахування її пізнавальних особливостей, створення сприятливих психологічних умов для співпраці викладача та студента.

Метою статті є висвітлення впроваджених в навчальний процес інноваційних освітніх технологій при підставці інженерів-технологів хімічного профілю, які використовують викладачі кафедри.

Найкращою формою організації навчальної діяльності є лекція, яка є домінуючою формою у навчальному-виховному процесі кафедри хімічної технології неорганічних речовин Української інженерно-педагогічної академії. Водночас лекція є і методом навчання, що складається з певної кількості прийомів (виокремлення головного, запис на дошці окремих формул, рівнянь, визначення ключових понять тощо).

Характерною особливістю лекції як методу навчання є те, що в ній систематично, послідовно, логічно, чітко викладається великий за обсягом навчальний матеріал, зміст наукових і виробничих проблем. Добре прочитана лекція не тільки містить цінний науковий матеріал, а й учить науково мислити. Думки, погляди, переконання викладача нерідко стають думками й переконаннями студентів, а манера лектора подавати матеріал, доводити, аргументувати, узагальнювати, підводити підсумки - взірцем для студента використовується в його майбутній професійній діяльності.

Саме лекція є швидким засобом передачі значного обсягу навчальної інформації великій аудиторії. Вона дозволяє стисло й логічно представити навчальний матеріал протягом короткого часу, дає можливість викладачу будувати логіку змісту теми, пояснювати складні терміни, розкривати механізми вирішення проблем, аналізувати та показувати зв'язок між різноманітними категоріями, концепціями. Лекція значно полегшує підготовку студентів до лабораторних і практичних занять, бо в конспекті міститься вже добре опрацьований викладачем, з використанням різних джерел, тематичний матеріал.

На лекції викладач ділиться новими знаннями, використовує наочність, доводить твердження, формулює проблеми хімічної промисловості України, запитання, показує шляхи вирішення виробничих проблем. Дидактичною метою лекційних занять при вивченні фахових дисциплін є вивчення нового матеріалу, який повинен бути достатньо уніфікованим. З цією метою викладачами кафедри підготовлені фондові та базові лекції фахових дисциплін як в друкованому, так і в електронному варіантах, що дозволяє користуватися ними студентами в процесі самостійної підготовки до занять, іспитів та заліків. Самопідготовка з теми наступної лекції є елементом методики випереджаючого навчання, яка використовується викладачами під час вивчення проблемного матеріалу. Така методика вважається дуже ефективною в сучасних вимогах професійної підготовки.

На кафедрі використовуються різні типи лекцій, що активізують навчально-пізнавальну активність студентів, сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Викладачі впроваджують і ігрове проектування – впровадження елементів ділової ігри в конкретній ситуації професійної діяльності. Найчастіше, ситуацію моделює викладач, а студенти формулюють можливі оптимальні варіанти розв’язання поставленої проблеми.

У зв’язку з тим, що практичні заняття фахових дисциплін проводяться обмежено, викладачі кафедри проводять їх у вигляді дискусій, тобто обговорення поставленої проблеми студентами, які подають запитання до основних доповідачів, які спеціально готуються до цих занять. На таких заняттях студент стає розкутим, вчиться слухати, робити власні висновки, вести дискусію, доводити свою точку зору.

Імітаційні методи сприяють, з одного боку, поглибленню та вдосконаленню знань, а з другого - імітації індивідуальної і колективної професійної діяльності. Крім того, вони розвивають творчі зусилля, самостійність у розв'язанні проблем, проблемних та виробничих ситуацій, формують позитивні сторони динамічного стереотипу майбутнього спеціаліста (організаційні, професійні уміння та навички, уміння керувати, спілкуватись). Імітаційні методи також забезпечують високий рівень засвоєння знань, розв'язують ланцюг дидактичних цілей та завдань: вивчення і закріплення матеріалу, визначення ступеня засвоєння знань та їх контроль.

Велике значення має модульно-рейтингова система оцінювання знань.

Модульна система навчання та рейтинговий контроль знань студентів посіли важливе місце серед сучасних технологій навчання на кафедрі.

Під модульною системою під час вивчення фахових дисциплін розуміють технологію навчання, яка охоплює зміст, форми та засоби навчання, форми контролю якості знань і навчальної діяльності студентів, за якою модуль є функціонально завершеною частиною курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально- технологічного забезпечення. Необхідним компонентом зазначеного забезпечення є відповідні форми контролю: поточний рейтинговий контроль, підсумковий рейтингово-екзаменаційний контроль.

Рейтинговий контроль знань і навчальної діяльності студентів орієнтується на перенесення центру уваги з підсумкового контролю на проміжний та поточний, збільшення контрольних точок у семестрі, рівномірне включення студента в навчання протягом усього семестру, зниження впливу випадкових факторів на оцінку знань. Рівень практичного завдання зумовлюється відповідними вимогами до умінь студентів. У більшості випадків завдання вищого рівня можуть подаватись у формі доповнень до завдання нижчого рівня і вимагають переосмислення та модифікації; для його виконання необхідно мати більший обсяг.

Викладачі фахових дисциплін проявляють постійну турботу щодо рівня підготовки майбутніх працівників хімічної промисловості, зосереджуючи увагу на оснащенні теоретичного і практичного курсу дисципліни аудіовізуальними засобами навчання.Велике значення має використання навчальних тестів. Розширення меж використання технологій масового тестування на кафедрі є стійкою тенденці­єю. Для викладачів на кафедрі це питання стало актуаль­ним після того, як в ній з'явились альтернативні навчальні заклади різних форм власності, і, як нас­лідок цього, розвивається дер­жавний механізм, сертифікації, атестації та акредитації ВНЗ у його нинішній формі, що містить елементи технологій тестування студентів. Мета здійснення кон­тролю - виявити якість засвоєн­ня знань, виміряти та виставити цій якості певну оцінку. Традицій­ні методи перевірки й оцінки знань у поєднанні з новими тех­нологіями відкривають перед ви­кладачами широкі можливості. Найоптимальнішим є контроль знань за допомогою тестування. У процесі навчання ми застосо­вуємо "тести навченості" - сукупність завдань, зорієнтованих на вимірювання рівня засвоєння певних аспектів змісту навчання. Тести навченості, які можуть бу­ти тестами-альтернативами, тестами-відповідності, тестами множинного вибору, використо­вуються на циклі терапевтичних дисциплін на всіх етапах дидактичного процесу.

На практичному занятті роз­гляд теми частіше за все почина­ється з 5-10-хвилинного фрон­тального експрес-контролю. З цією метою використовуються блоки тестових питань, а кожне тестове завдання складається з чотирьох-п'яти запитань і має одну або декілька правильних відповідей.

Ситуаційні завдання використовують всі викладачі кафедри. Сту­денти застосовують набуті базо­ві теоретичні знання для розв’язання реальних проблем хімічної промисловості, з якими майбутній інженер стикається у повсяк­денній роботі, а викладачі про­водять контроль конкретних знань, навиків і вмінь, якими ово­лодів чи володіє студент на кінцевому етапі заняття дисципліни. Ці задачі і завдання є різними за складністю і типом, вони формуються блоками за те­мами від менш складних і деталі­зованих до повного описання виробничої ситуації. Тематика си­туаційних задач і завдань випли­ває з програмних положень дис­ципліни, навчальний матеріал, викладений у них, має міжінтеграційний зв'язок з іншими клі­нічними дисциплінами. Умови завдання ставляться лаконічно й чітко.

Вміння працювати з комп'ютером - це вимога сього­дення не тільки до пересічного студента, а й до абсолютно всіх викладачів. Комп'ютерні класи стали невід'ємною части­ною навчання не тільки на занят­тях з інформатики, а й на прак­тичних заняттях базових кабіне­тів всіх спеціальних дисциплін.

Комп'ютер - це насамперед могутній технічний засіб навчан­ня, що прийшов на зміну традиційним і поєднує в собі всі їхні кращі властивості. Упровадження комп'ютерів в навчальний процес і технологія обробки інформації пов'язана з розв’язанням ряду проблем. Реалії сьогоднішнього дня: на ринку програмного забезпечення є велика кількість різноманітних комп’ютерних програм із фахових дисциплін.

Таким чином, сучасні умови вимагають поряд з традиційними формами навчання застосовува­ти і нетрадиційні, інноваційні тех­нології, які взаємодоповнюють одна одну, оскільки вони на на­лежній матеріальній базі вищих навчальних закладів, при високому професіоналізмі викладачів можуть за­безпечити в умовах сьогодення високу якість підготовки спеціалістів та бакалаврів для хімічної промисловості України.


Література

1. Андрущенко В.П. Педагогічна поезія внутрішнього духу інженера: проблема відкриття, виховання і реалізації // Проблеми та перспективи формування гуманітарно-технічної еліти. - Харків: НТУ "ХПІ, 2004. - Вип. 5 (9). - С. 29-40. 2. Морзе Н.В. Технологія організації роботи в групах у дистанційному навчанні // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.-К.: НМЦ ВО, 2002. - Вип. 33. - С. 109-117. 3. Морзе Н.В. Підготовка педагогічних кадрів до використання комп'ютерних телекомунікацій // Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. - Вип. 6. - С. 12-15. 4. Падалка О.С., Насімчук A.C., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології: Навчальний посібник для вузів. - К.: Видавництво "Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана", 1995. - 253 с. 5. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Психолого-педагогічні основи навчання. - К.: Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с. 6. Олексенко В.М. Енциклопедичний словник з дистанційного навчання. - Харків, 2004. - 164с. 7. Олексенко В.М. Інноваційні підходи в організації навчальної діяльності майбутніх інженерів // Теорія і практика управління соціальними системами. - Харків: НТУ «ХПІ», 2005. - № 3. - С. 32-41.
Посторонко А.І., Марченко І.Л. Інноваційні освітні технології при підготовці інженерів-технологів хімічного напрямку.

У статті розкриті інноваційні освітні технології, які використовуються при підготовці інженерів-технологів хімічного напрямку. Показано як вони впливають на якість підготовки фахівців.Ключові слова: інноваційні технології, фахівці хімічного напрямку, якість навчання.
Посторонко А.И., Марченко И.Л. Инновационные образовательные технологии при подготовке инженеров-технологов химического направления.

В статье раскрыты инновационные образовательные технологии, которые используются при подготовке инженеров-технологов химического направления. Показано как они влияют на качество подготовки специалистов.Ключевые слова: инновационные технологии, специалисты химического направления, качество обучения.
Postoronko A.I., Marchenko I.L. Innovative educational technology at preparing of engineers-technologists of chemical profile.

The innovative educational technology which is used for preparation of engineers-technologists of chemical profile is exposed in the article. The influence to quality of preparation of specialists is shown.Key words: innovative technology, specialists of chemical profile, quality of education.


1
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка