Порівняльне правознавство: сучасний стан І перспективи розвиткуСкачати 231.56 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір231.56 Kb.


Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Американська асоціація юристів. Ініціатива з верховенства права

Українська асоціація порівняльного правознавства
ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО:

сучасний стан і перспективи розвитку

Збірник

матеріалів міжнародного наукового симпозіуму

«Дні порівняльного правознавства»

(м. Київ, 8–11 квітня 2009 року)
Київ

2009


Видано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні

У цій публікації висловлені виключно погляди авторів та учасників конференції. Вони не

обов’язково відображають офіційну позицію Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Видано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Ініціативи з

верховенства права Американської асоціації юристів
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред.

Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губерського, І. С. Гриценка; упор. О. В. Кресін. – К.: Логос,

2009. – 712 с.
У збірнику опубліковано матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Дні порівняльного правознавства», який відбувся у Києві з 8 по 11 квітня 2009 р. Статті присвячено

методології порівняльного правознавства, типології й класифікації правових систем

сучасності, їх трансформації та взаємодії, проблемам викладання порівняльно-правових

дисциплін у вищих навчальних закладах, наднаціональним тенденціям у розвитку права,

порівняльним аспектам вивчення міжнародного та європейського права.

ББК Х99


© Автори статей, 2009 © Видавництво «Логос», 2009

ISBN 978-966-171-184-5

УДК 34.05

ББК Х99


П 59
Редакційна колегія:

Шемшученко Ю. С., Губерський Л. В., Гриценко І. С. (співголови),

Кресін О. В. (вчений секретар), Копійка В. В., Кохановська О. В., Муравйов В. І.,

Кресіна І. О., Денисов В. Н., Оніщенко Н. М., Тихомиров Ю. О., Скакун О. Ф., Луць Л. А.,

Шевчук С. В., Кнаул А., Вік Ш., Павличенко П. Г., Оксамитний В. В., Ромашов Р. А.,

Тихомиров О. Д., Костенко О. М., Шевченко Я. М., Воронова Л. К., Безклубий І. А.,

Щербина В. С., Майданик Р. А., Лотюк О. С., Мірошниченко А. М.,

Баймуратов М. О., Волошин Ю. О.


Рецензенти:

М. І. Козюбра доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент АПрН УкраїниО. В. Скрипнюк — доктор юридичних наук, професор,

академік АПрН України


Рекомендовано до друку

вченими радами Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України

та юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Зміст

Вітання учасникам Днів порівняльного правознавства: Бугров В. А.,

Шемшученко Ю. С., Гриценко І. С., Кресін О. В.,

Павличенко П. Г., Шевчук С. В., Кнаул А. ..................................................... 15

Розділ 1. Методологія порівняльного правознавства

РАБИНОВИЧ П. М. Наука сравнительного правоведения:

к вопросу о пределах ее предмета......................................................................21

МЕРЕЖКО А. А. Методология сравнительного правоведения ........................25

ЕГОРОВ А. В. Правовая компаративистика как общеправовая

методологическая наука (типовая модель сравнения

и сравнительный метод) ....................................................................................31

КРЕСІН О.В. Проблема періодизації розвитку порівняльного

правознавства .....................................................................................................37

ЛІЩУК К. В. До проблеми загальнонаукових методів науки

порівняльного правознавства ............................................................................43

ТІМОЧКО О. Ю. Особливості методологічної ситуації

в сучасному правознавстві .................................................................................45

ТОКАРЕВ В. А. Сравнительное правоведение и общая теория права:

методология диалога и диалог методов.............................................................47

РОМАШОВ Р. А. Метод цикличности как инструмент

сравнительно-антропологического анализа государства .................................51

ТКАЧЕНКО А. В. Переосмысление функционалистской парадигмы

сравнительного правоведения в контексте преодоления геометрической

традиции европейского мышления...................................................................57

ДОРЖИЕВ Ж. Б. О синергетическом подходе в сравнительно-правовых

исследованиях ...................................................................................................61

ЛОБОДА Ю. П. Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві ...........65

ДУДАР С. К. Порівняльно-правовий метод у дослідженні

загальнотеоретичних аспектів європейської правової інтеграції.....................66

МУДРИЄВСЬКА Л. М. Методологія історико-правового дослідження

у працях Ф. В. Тарановського ............................................................................69

Розділ 2. Правові системи сучасності: типологія, класифікація,

трансформація, взаємодія

ЛУК’ЯНОВ Д. В. Проблеми класифікації і типології правових систем

сучасності............................................................................................................72

АНДРЮШКО-ПУПЧИК И. Я. Проблема выбора критериев

классификации правовых систем......................................................................77

БЕХРУЗ Х. Н. Особенности восточных правовых традиций .........................79

ПЕТРОВА Е. А. Основные перспективы трансформации

российской правовой системы в постсоветский период

(с позиции юридической компаративистики)..................................................84

МИШИНА И.Д. Идеалы в правовой сфере на Западе и в России ................87

ОНІЩЕНКО Н.М. Механізм зближення національних правових систем:

теоретичні моделі та практичні реалії ...............................................................91

СКАКУН О. Ф. Верховенство права як принцип взаємодії правових систем

в умовах глобалізації ..........................................................................................97

РАБІНОВІЧ С. П. Методологічні аспекти дослідження сумісності правової

системи України та систем європейського права ...........................................102

СОКОЛЬСКАЯ Л. В. Правовая аккультурация современной

российской правовой системы ........................................................................105

ЕГОРОВА А. Г. Иностранный элемент в механизме правового

регулирования постсоветских правовых систем.............................................108

МОЧУЛЬСЬКА М. Є. Співвідношення джерел права у правових системах:

функціональне порівняння..............................................................................113

БАХНОВСЬКА І. П. Загальні принципи права та їх місце в національних

правових системах ............................................................................................116

БОГАЧОВА Л. Л. Порівняльна характеристика джерел європейського

та українського права .......................................................................................119

СУХАНОВА Д. С. Використання правових презумпцій у різних правових

системах (порівняльно-правовий аналіз)........................................................123

ДУДЧЕНКО В. В. Тора як система концептуальних ідей

іудейського права .............................................................................................125

МАЛИШЕВ Б. В. Судова правотворчість як наукова категорія

порівняльного правознавства ..........................................................................128

ПРИТЧЕНКО Р. С. Трансформация понимания судебной практики.............130

СМОРОДИНСЬКИЙ В. С. Роль судів у формуванні й розвитку права

у романо-германській і англо-американській правових сім’ях .....................133

СМИРНОВА М. Г. Судебная практика как нетипичный

источник права России ....................................................................................136

ТАЛЯНИНА И. А. Эволюция статуса интерпретационного акта

в рамках процессов глобализации и трансформации национальной

правовой системы России................................................................................140

ЦВЄТКОВА Ю. В. Концепції історичної та природно-правової шкіл

у формуванні та перспективах розвитку романо-германської

правової сім’ї ....................................................................................................143

Розділ 3. Проблеми викладання порівняльно-правових дисциплін

ДІКОВСЬКА І. А. Роль та методика викладання порівняльного права

як навчальної дисципліни................................................................................146

ЗАХАРОВА М. В. Развитие юридической компаративистики в Бельгии:

исторический опыт и современные перспективы ..........................................148

КОСТЕНКО А. Н. Кодекс законов природного права – основа

для глобализации юридического образования

(в контексте его «болонизации») ....................................................................151

ЛИХОВА С. Я. Порівняльне кримінальне право як навчальна дисципліна..155

ЗДРОК О. Н. Учебный курс «Гражданский процесс зарубежных стран»

в системе подготовки юристов-международников в Республике Беларусь..160

АРТИКУЦА Н. В. Спецкурс «Українська юридична термінологія

в європейському контексті» та методика його викладання...........................163

САЛОМАТИН А. Ю. Сравнительно-правовые исследования —

в практику высшей школы (о деятельности Центра сравнительного

правоведения Пензенского государственного университета)........................166Розділ 4. Порівняльно-правовий вимір історико-правових досліджень

ЖЕЛДЫБИНА Т. А. Развитие дореволюционного сравнительного

правоведения в трудах П. П. Цитовича...........................................................172

ПОЦЕЛУЕВ Е. Л. «Возрожденное» естественное право Г. Радбруха

в современной российской и немецкоязычной юридической литературе....175

БІЛАС І. Г. Українська політико-правова думка в європейському вимірі

(порівняльні історико-правові аспекти) .........................................................178

СМЫКАЛИН А. С. Особенности взаимоотношений Русской Православной

Церкви и Российского государства: история и современность .....................184

ГУСАРЄВА О. С. Генезис юстиції Англії, Франції та Німеччини:

історико-порівняльний аналіз .........................................................................192

ЖАРОВ С. Н. Компаративный анализ средневековых актов

конституционного характера ...........................................................................195

СКОРОБОГАТОВ А. В. Особенности конструирования правовой

реальности в России на рубеже XVIII–XIX веков ..........................................198

СМИРНОВ С. Н. К вопросу о закреплении социальной структуры

в законодательстве стран Европы периода Нового времени .........................201

ХОМКО Л. В. Міське право в Україні:

порівняльне історико-правове дослідження...................................................204

Розділ 5. Юридична етика і деонтологія: зарубіжний досвід

ШРАМКО Ю. Т. Законодавче регулювання інституту безоплатної

правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) .............207

ПОЛЯЩУК Н. А. Нормативное регулирование профессиональной этики

юристов в Республике Беларусь ......................................................................210

ФАЙЄР О. А. Порівняльно-правовий аналіз умов здійснення страхування

професійної відповідальності юристів ............................................................213

ПАВЛЕНКО В. Ф. Відповідальність адвоката, що надає послуги

господарюючим суб’єктам, за законодавствами України, Росії та країн ЄС

(порівняльна характеристика) .........................................................................216Розділ 6. Порівняльне конституційне право

КРУСС В. И. Сравнительное правоведение и конституционная

компаративистика ............................................................................................220

ЛОТЮК О. С. Конституція як складова європейської політико-правової

ідеології .............................................................................................................227

САВЧИН М. В. Природа конституції, конституціоналізація

глобального права та супранаціональна влада................................................230

ТЕПЛЮК М. О. Чинність закону в контексті світового

конституційного досвіду ..................................................................................236

ВАСИЛЬЧЕНКО О. П. Конституційні принципи

як предмет вивчення науки порівняльного конституційного права..............238

ПОГРЕБНЯК С. П. Принцип рівності в західному та ісламському праві:

порівняльна характеристика ............................................................................241

ДУДКО И. Г. О некоторых тенденциях развития конституционализма

в постсоветских государствах...........................................................................243

ДЕНИСОВ С. А. Неконституционные конституции...........................................246

ПРИХОДЬКО Х. В. Європейський вимір конституційного процесу

в Україні ............................................................................................................249

СПІВАК В. М. Проблеми захисту прав людини в умовах глобалізації:

порівняльний аналіз.........................................................................................253

ШУЛЬЦ О. А. Конституційно-правова регламентація прав дитини

у зарубіжних країнах: порівняльний аспект....................................................255

ЛЬВОВА О. Л. Правове становище жінки в мусульманському праві ..........258

ОСИПЕНКО Н. А. Проблеми нормативно-правового регулювання

особистої безпеки: порівняльний аналіз .........................................................261

КОТЛЯРЕВСЬКА Г. М. Конституційне і законодавче регулювання

звернень громадян у країнах СНД...................................................................263

МІЛОВА Т. М. Конституційне закріплення права людини і громадянина

на свободу наукової творчості: порівняльно-правовий аспект ......................267

КАШИНЦЕВА О. Ю. Етико-правові принципи проведення

медичних втручань: Україна-ЄС......................................................................270

РЕДКОУС В. М. Основные понятия национальной безопасности

и их законодательное закрепление (сравнительно-правовой аспект)...........273

СЕРГІЄНКО Г. Л. Концепція нейтральності держави щодо релігії

і переконань та гарантування свободи світогляду і віросповідання

в державах Європи............................................................................................279

МАКСАКОВА Р. М. Конституційне закріплення установчої влади

в Україні та в Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз ..............282

ЛИСЕНКО О. М. Повноваження Президента у парламентській

та змішаних формах республіканського правління:

порівняльний аналіз.........................................................................................284

СОВГИРЯ О. В. Парламентська більшість та парламентська опозиція

в структурі сучасних парламентів ....................................................................287

ЮЩИК О. І. Проблема суб’єкта змінення Конституції України

в контексті світового досвіду ...........................................................................290

ІЖА М. М. Політико-правові аспекти становлення регіонального

рівня управління в країнах Східної Європи:

порівняльний аналіз.........................................................................................292

ЩЕРБАНЮК О. В. Конституційні принципи судової влади:

поняття, види, зміст та перспективи реалізації

(порівняльно-правовий аспект).......................................................................295

КРЕСТОВСКАЯ Н. Н. Сравнительная ювенальная юстиция:

современное состояние и перспективы развития...........................................298

ОНОПЧУК І. Ю. Романська та германська моделі організації управління

юстицією: порівняльно-правовий аспект .......................................................302

МУЗИЧЕНКО А. В. Суб’єкти, які мають право ініціювати питання

про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

порівняльно-правовий аналіз законодавства України

та Російської Федерації ....................................................................................305

МЯЛОВИЦЬКА Н. А. Порівняльно-правовий аналіз виборчих систем

країн Європи.....................................................................................................308

ТАТАРИН А. Б. Політико-правові аспекти виборчого законодавства:

європейський досвід і українські реалії...........................................................311

ДЕРЕВ’ЯНКО С. М. Європейські виборчі стандарти: стан та перспективи

застосування в законодавстві України про референдуми...............................314

ЧЕРНЯВСЬКИЙ А. Л. Закріплення виборчих прав іноземців

у міжнародному праві та проблеми їх реалізації

на національному рівні ....................................................................................317

БАЙМУРАТОВ М. А. Местное самоуправление как феномен

современного мирового конституционализма:

онтология и идентификация свойств и признаков ........................................319

ВОРОНА П. В. Особливості законодавчого закріплення гарантій розвитку

місцевого самоврядування в Україні та Російській Федерації .......................327

СІНЬКЕВИЧ О. В. Відповідальність органів місцевого самоврядування:

порівняльний аналіз.........................................................................................331

СОФІНСЬКА І. Д. Принцип субсидіарності крізь призму Європейської хартії

місцевого самоврядування ...............................................................................333

АСЛАНОВ С. А. Порівняльний аналіз концепцій етнонаціональної

політики Росії та України.................................................................................335

ФЕДОРОВА А. Л. Моделі соціальної політики Європейського Союзу

та України: порівняльно-правовий аналіз та перспективи розвитку.............339

ВІТМАН К. М. Порівняльний аналіз законодавчої бази

протидії екстремізму в Україні та Росії............................................................342

БОЧАРОВА Н. В. Особливості конституційних гарантій права

інтелектуальної власності в державах Європи

(порівняльно-правовий аналіз) .......................................................................345

КОРИТЬКО Д. Г. Правове регулювання державних нагород:

порівняльно-правові аспекти ..........................................................................348Розділ 7. Порівняльне адміністративне та фінансове право

ЗАДИРАКА Н. Ю. Адміністративне право: проблеми реформування

в Україні та європейський досвід.....................................................................352

СТЕФАНЧУК М. М. Світові моделі адміністративної юстиції...........................354

СІРОШТАН О. А. Роль порівняльного правознавства у розвитку

адміністративного права України ....................................................................357

СТОЙКО О. М. Реформа державного управління в Східній Європі:

інститути та культура........................................................................................360

ЧУПРИС О. И. Опыт правового регулирования государственной службы

в постсоветских государствах и возможности его использования

при совершенствовании законодательства Республики Беларусь.................362

КОСТЮК Н. П. Порівняння практики застосування норм права

органами виконавчої влади в Україні та Росії.................................................365

ВЛЯЛЬКО І. В. Гармонізація законодавства України з правом ЄС

у сфері державних закупівель: порівняльно-правовий аспект .......................369

КОВАЛЬЧУК Н. М. Окремі аспекти проведення антидемпінгових,

антисубсидиційних та спеціальних розслідувань відповідно

до правових норм СОТ і законодавства України ............................................372

КУЛЬТЕНКО А. В. Виды деятельности работников

НЦБ Интерпола в странах с разным правовым статусом

и организацией труда .......................................................................................375

ТИХОМИРОВ Д. О. Особливості діяльності поліції

у Великобританії, Канаді, США......................................................................378

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК О.А. Німецький досвід сучасного місцевого

оподаткування ..................................................................................................381

МАЗУР Т. В. Світові моделі фінансування систем гарантування вкладів:

порівняльний аналіз.........................................................................................384

ЛАДУТЬКО В. К. Обеспечение исполнения налоговой обязанности

в контексте реализации положений Модельного налогового кодекса

государств — участников СНГ.........................................................................387

АХУНДОВ А.Т. Проблемы взаимодействия органов финансового

контроля в Азербайджане и Украине ..............................................................390

ДОРОХІН Д. В. Правове регулювання бюджетних повноважень

місцевих громад у країнах ЄС (порівняльно-правовий аспект) ....................392

САЄНКО М. І. Страхування (гарантування) депозитів

як форма державного контролю в сфері банківських послуг

(вітчизняний і зарубіжний досвід)...................................................................395

СЕЛЕЗЕНЬ П. О. Арбітражна клаузула в договорах про уникнення

подвійного оподаткування доходів і майна.....................................................397

Розділ 8. Порівняльне цивільне право

ДОВГЕРТ А.С. Всесвітньоцивільне право – міф чи реальність? ..................401

BANAKAS E. Harmonization of European Private Law:

Out of Date: Out of Time? ..................................................................................403

PRANTL D. Comparative Analysis of the Sale of Consumer

Goods in Austria and Ukraine.............................................................................409

ЗЕЛІСКО А. В. Проблеми адаптації правового статусу кооперативів

до законодавства ЄС ........................................................................................413

ЛАВРІНЕНКО І. А. Відступлення частки учасником ТОВ:

компаративний аналіз ......................................................................................415

МИХАЙЛОВА Ю. Л. Особливості припинення юридичних осіб

приватного права за законодавством України та Німеччини.........................418

БОГАЧ А. А. Правовий режим морського судна

та майна на його борту (порівняльно-правовий аспект)................................419

БІРЮКОВ В. І. Порівняльний аналіз деяких аспектів обігу

цінних паперів за законодавством України та Республіки Польща...............422

ГУРАК Д. Д. Право цінних паперів Європейського Союзу:

необхідність адаптації вимог щодо емісії цінних паперів

у законодавстві України ...................................................................................425

СТАЗІЛОВА Т. М. Порівняльна характеристика поняття

«вексель» в англійській та женевській системах вексельного права..............428

ГАСПАРЕВИЧ И. Ю. Сравнение коллизионного регулирования

внедоговорных обязательств по законодательству Республики Беларусь

и Украины.........................................................................................................430

КРАВЧУК А. С. Одностороннє припинення договірного

зобов’язання за законодавством України та зарубіжних країн ......................433

ХАЛАБУДЕНКО О. А. Категории «обязательство» и «договор»

в гражданском праве некоторых стран СНГ...................................................436

ЛОГВИНЧУК Р. П. Договір лізингу в порівняльно-правовому аспекті

європейської системи права ............................................................................439

ДРУК В. В. Договір на туристичне обслуговування: порівняльна

характеристика регулювання в міжнародному

та українському законодавстві.........................................................................442

ШИШКИН Д. А. Сравнительно-правовой анализ институтов

исключительных прав на фирменные наименования и коммерческие

обозначения в законодательстве России и Украины......................................445

ЛЕПИЛИНА С. Ю. Соотношение международных

и внутригосударственных норм в развитии коммерческого права

(на примере США) ...........................................................................................448

BALAS V. Conflicting Parallel Obligations under Bilateral Investment Treaties

and EC/EU Law.................................................................................................450

ГНАТІВ О. М. Правовий режим інвестиційних сертифікатів

за законодавством України та Франції: порівняльно-правовий аспект ........456

МОРОЗ С. П. Инвестиционное законодательство стран СНГ

(сравнительный анализ)...................................................................................459

ОЛЕЙНИКОВ О. В. Инвестиционная политика Японии и Украины:

перспективы заключения двустороннего соглашения по инвестициям .......464

МАЙДАНИК Р. А. Порівняльно-правова характеристика фідуціарних

відносин у розвинених країнах континентального права ..............................469

КОХАНОВСЬКА О. В. Концепція інформаційних правовідносин

у сучасній правовій доктрині ...........................................................................472

ГОГОЛЬ Б. М. Інформація як об’єкт правовідносин

у цивільному праві України та Російської Федерації .....................................475

НОСІК Ю. В. Правовий режим комерційної таємниці в Японії ........................477

ГОНЧАРОВА А. В. Порядок спадкування за спадковою трансмісією

у цивільному законодавстві України та Російської Федерації .......................479

КОЗЛОВСЬКА Л. В. Наднаціональні (загальні) тенденції розвитку

спадкового права ..............................................................................................482

МАНЬКО Е. А. Способы защиты правомочия пользования ограниченного

вещного права: сравнительно-правовой аспект .............................................485

ДАВИДОВА Н. О. Поняття «житло»: порівняльно-правовий аспект..............488

НИЖНИЙ А. В. Державна реєстрація договорів з нерухомістю:

світовий досвід та вітчизняні перспективи .....................................................491

РУДКО Б. Б. Проблемні питання права власності на об’єкти нерухомості:

законодавство та судова практика (порівняльний аспект).............................494

ПОЛЬЩИКОВА А. Е. Система государственной регистрации прав

на недвижимость в странах СНГ .....................................................................497

ПОСИКАЛЮК О. О. Концепція загального особистого немайнового права

(«Allgemeine Pers`nlichkeitsrecht») у німецькому цивільному праві ...............500

СЕЛИВАНОВА И. А. Правовые основания использования государственного

имущества по законодательству Украины и России.......................................503

СЕНЮТА В. О. Висновок органу опіки та піклування як письмовий доказ

у справах про позбавлення батьківських прав ................................................506

ОТРАДНОВА О. О. Застосування принципу справедливості у деліктних

правовідносинах у цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз ............508

ПЕТРИК В. О., ПЕТРИК С. П. Деякі проблеми правового регулювання

розміщення на ринку України генетично модифікованих продуктів

харчування в контексті євроінтеграційних вимог...........................................511

ГРИГОРЧУК О. А. Світові тенденції розвитку цивільного права

(деякі аспекти)..................................................................................................514

ВОРОНЦОВА И. В. Постановления Европейского Суда как источники

гражданского процессуального права Российской Федерации .....................516

ГРІНЕНКО О. О. Порівняльний аналіз сутності мирової угоди

за законодавством України та зарубіжних країн.............................................519

РУДА Т. В. Механізми виявлення доказів до судового розгляду

в цивільному судочинстві США: досвід, корисний для України ...................522

РУДЕНКО В. Б. Норми про зловживання правом у цивільному

процесі Англії, США та Австралії....................................................................524

СОЛОВЬЕВА Т. В. Роль международного договора в исполнительном

производстве России и Германии ....................................................................527

ЛУШНИКОВ А. М. Сравнительное трудовое право и право социального

обеспечения: историко-правовой очерк .........................................................531

ЛУШНИКОВА М. В. Тенденции развития сравнительного трудового права

и права социального обеспечения на рубеже XX–XXI вв. .............................537

КОВАЛЬ І.О. Застосування міжнародного досвіду

в сфері соціально-трудових відносин на підприємствах України..................542

МАКОГОН О. В. Вплив трудового законодавства Європейського Союзу

на розвиток трудового права України..............................................................545Розділ 9. Порівняльне кримінальне право

ВИГОВСЬКА А. В. Особливості відповідальності за деякі злочини проти

моральності за кримінальним законодавством зарубіжних країн .................548

ЖУКОВА Т. С. Порівняльне дослідження злочинності у деяких державах

світу (на прикладі України та Італії)................................................................552

КАТКОВА Т. Г. Сравнительный анализ законодательства Украины

и России в сфере борьбы с «черной археологией»..........................................554

КУБАЛЬСЬКИЙ В. Н. Кримінальна відповідальність за терористичні

злочини за законодавством зарубіжних держав: порівняльний аналіз..........557

НЕРСЕСЯН А. С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної

власності в сучасному світі: порівняльно-правові аспекти ............................560

НОВИКОВ С. А. Меры безопасности в уголовном процессе

России и Украины ............................................................................................562

ПЕТРОВА О. В. Сравнительно-правовые исследования

как основа создания системы восстановительного правосудия ....................565

САВЧЕНКО А. В. Склад злочину: порівняльно-правовий аспект...................568

ТОМЧУК І. О. Співвідношення міжнародного та національного

законодавства щодо кримінальної відповідальності за давання хабара.....572

УСАТИЙ Г. О. Медіація між потерпілим та правопорушником:

порівняльно-правовий аналіз ..........................................................................575

ЧЕБОТАРЬОВА Г. В. Кримінальна відповідальність за посягання на

правопорядок у сфері медичної діяльності: досвід порівняльно-правового

аналізу законодавства країн СНД та Балтії.....................................................578

ЧЕМЕРИС І. В. Досвід окремих країн щодо механізмів протидії

«відмиванню» грошей ......................................................................................580

ШАПИРО Л. Г. Правовое регулирование института специальных знаний

в уголовном судопроизводстве России и Украины.........................................584

ЯЦИШИН М. М. Спільне і відмінне у кримінальному

та кримінально-виконавчому законодавстві України і Республіки Польща

(порівняльно-правовий вимір у контексті міжнародного

та європейського права)...................................................................................588

Розділ 10. Порівняльне земельне і екологічне право

ГУБСКАЯ Н. С. Участие общественности в принятии

экологически значимых решений как наднациональная тенденция

охраны окружающей среды..............................................................................591

ДАНИЛЮК С. М. Державне регулювання відносин

у сільському господарстві зарубіжних країн ...................................................594

ДЖУГАН В. О. Вплив законодавства Європейського Союзу на основні

напрями державно-правової політики в галузі використання

та охорони вод в Україні ..................................................................................597

ДОМБРОВСЬКИЙ С. Ф. Порівняльно-правові аспекти регулювання

діяльності фермерських господарств за законодавством України

та США .............................................................................................................599

ЗАПАРА С. І. Уніфікація європейського та українського права

в контексті розвитку земельно-правових відносин ........................................604

ЛЬОВІН А. В. Вплив міжнародного права на законодавства України

й США про міжнародні передачі ядерних матеріалів.....................................607

МАКАРЕНКО А. Ю. Экологические права граждан в странах

Европейского Союза и СНГ ............................................................................609

МІРОШНИЧЕНКО О. П. Правові інструменти реалізації

екологічної політики ЄС..................................................................................611

НАСТЕЧКО К. О. Зарубіжний досвід оформлення прав

на земельні ділянки ..........................................................................................614

ПЕЛІВАНОВА Н. І. Порівняльний аналіз законодавства України

та інших держав у сфері охорони археологічної спадщини............................617Розділ 11. Порівняльні дослідження міжнародного

та європейського права

ХАРИТОНОВ Є. О., ХАРИТОНОВА О. І. «Європейське право», «право

Європи» та міжнародне право: до питання про співвідношення понять ......620

АМПЛЕЕВА Е. Е. Международное право как наднациональная

регулятивно-охранительная система...............................................................625

МУРАВЙОВ В. І. Правові засади створення зон вільної торгівлі

між Європейським Співтовариством і третіми країнами:

порівняльна характеристика ............................................................................629

ШУКЛІНА Н. Г. Визнання людини найвищою соціальною цінністю

в аспекті міжнародного права..........................................................................636

АНТОНОВИЧ М. М. Застосування міжнародних актів з прав людини

в судовій практиці держав: порівняльний аналіз............................................639

БІЛОЦЬКИЙ С. Д. Модельне законодавство у практиці

міжпарламентських організацій ......................................................................642

КОЗЯРСЬКА А. О. Поняття колективної безпеки в теорії

й практиці міжнародного права.......................................................................694

АБУТАЛЫБОВ И. Г. Взаимодействие международного

и национального права в регулировании борьбы

с терроризмом в условиях глобализации.........................................................648

БАБИН Б. В. Международное и национальное в программном

регулировании правоотношений.....................................................................649

СВЯТУН О.В. Співвідношення права ЄС та Європейської конвенції

з прав людини...................................................................................................652

ПАСІЧНИК Я. С. Порівняльно-правова характеристика організації

та діяльності Європейського суду з прав людини

та Суду Європейських співтовариств ..............................................................655

ШПАКОВИЧ О. М. Простір свободи, безпеки і правосуддя:

порівняльний аспект ........................................................................................658

БЕРЕЗОВСЬКА І. А. Вплив реформованих установчих договорів

Євросоюзу на договірні відносини з Україною:

порівняльно-правовий аспект .........................................................................661

СМИРНОВА К. В. Трансформація Європейської політики сусідства

у Східне партнерство – наслідки та перспективи для України .....................664

КОВАЛЕНКО С. О. Порівняльна характеристика деяких джерел

первинного права Європейського Союзу та установчих договорів інших

міжнародних організацій в частині регулювання питань

відповідальності міжнародних організацій .....................................................667

МАКАРУХА З. М. Розвиток спільної імміграційної політики ЄС:

порівняльно-правовий аналіз ..........................................................................670

МІРОШНИЧЕНКО М. О.Взаємне визнання професійних

кваліфікацій та дипломів у Європейському Союзі .........................................673

САВЧУК К. О. Поняття та класифікація джерел міжнародного права

у вченнях вітчизняних юристів-міжнародників ХІХ – початку ХХ ст.... 677

РЖЕВСЬКА В. С. Зв’язок мінародного суду з міжнародною

організацією у проекті Л. О. Камаровського ..................................................680

Матеріали дискусії

Обсуждение доклада Р. А. Ромашова «Метод цикличности как инструмент

сравнительно-антропологического анализа государства»..............................684

Обсуждение доклада Х. Н. Бехруза «Особенности

восточных правовых традиций».......................................................................688

Обсуждение доклада В. И. Крусса «Сравнительное правоведение

и конституционная компаративистика» .........................................................689

Обсуждение открытой лекции В. И. Муравьева «Понятие и содержание

«общего достояния» (acquis communautaire) Европейского Союза

в праве ЕС и Украины» ....................................................................................689

Обсуждение открытой лекции П. М. Рабиновича «Наука сравнительного

правоведения: к вопросу о пределах ее предмета»...............691

Обсуждение открытой лекции Р. А. Ромашова «Типология государства

в контексте сравнительного государствоведения»..........................................693

Обсуждение открытой лекции У. Маттея «Сравнительное право

и критические правовые исследования» .........................................................695

Обсуждение открытой лекции Ю.А. Тихомирова «Право:

новые горизонты регулирования» ...................................................................696

Обсуждение доклада А.С. Смыкалина «Особенности взаимоотношений

Русской Православной Церкви и Российского государства:

история и современность» ...............................................................................699

Загальна інформація про Дні порівняльного правознавства в Києві........ 701

Общая информация о Днях сравнительного правоведения в Киеве ...... 704

General information about Comparative Law Days in Kyiv............................. 707

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка