Порівняльне кримінально-процесуальне право. Семестр: 6 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин



Скачати 24.71 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір24.71 Kb.
Порівняльне кримінально-процесуальне право.
Семестр: 6 Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - ______ (кредитів ЄКТС - __); аудиторні години - 32 (лекції - 16, семінарські -16)

Лектор: доц.В.Гутник (ел. адреса vitalik_gutnik@ukr.net) ,

Результати навчання:

  • знати:

  • теорію порівняльного кримінально-процесуального права;

  • основи кримінально-процесуального законодавства України, ФРН, Франції, Великої Британії та США;

  • практику застосування кримінально-процесуального права суб’єктами кримінального провадження в Україні ФРН, Франції, Великій Британії та США.

  • вміти:

  • правильно застосовувати норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США;

  • порівнювати форми, інститути й окремі норми кримінального процесуального права України, ФРН, Франції, Великої Британії та США;

  • аналізувати позитивні і негативні риси кримінального процесу інших держав

  • визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію щодо можливості і доцільності використання зарубіжного досвіду у кримінальному процесі України

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання даної дисципліни є вироблення у студентів вміння проводити порівняльний аналіз у сфері кримінального судочинства та формувати власну думку щодо можливості використання зарубіжного правового досвіду для вдосконалення кримінального процесу України.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне кримінально-процесуальне право», студенти будуть ознайомлені з основами кримінального процесу ФРН, Франції, Великої Британії, США; зможуть співставити форми, стадії та інститути кримінального процесу вказаних держав; визначатимуть переваги і недоліки кримінального процесу інших держав; зможуть встановити доцільність й можливість використання досвіду інших держав для вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України.

Рекомендована література: 

1. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид.: навч. посібник. – К., 2010.

2. Михеенко М.М. Шибико В.П. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции. – К., 1988.

3. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х., 2010.

4. Боботов С. Французская уголовная юстиция. – М., 1968. – 178 c.

5. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процессе западных государств. – М., 2002.

6. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. — СПб. : Наука, 2000. – 222 с.

7. Стойко, Н.Г. Уголовный процесс в США : учеб. пособие / Н.Г. Стойко, О.Б. Семухина. — Красноярск : Краснояр. ун-т, 2000. — 315 с.




Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота_____________________________________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

В процесі вивчення дисципліни “Порівняльне кримінально-процесуальне право” використовуються такі методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне опитування;

- підсумкова контрольна робота по кожному змістовому модулю;

- оцінювання виконання ІНДЗ;

- підсумковий усний екзамен.


Форма звітності: екзамен

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська

Розглянуто на засіданні кафедри «25» грудня 2015 р. Протокол № 6


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка