Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь з навчальної дисципліни «Судова система Європейського Союзу» смя нау п рсо іздн 13. 01. 03 01 2013Скачати 295.86 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір295.86 Kb.
Додаток

Національний авіаційний університет

Інститут заочного та дистанційного навчанняСистема менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінювання

набутих студентом знань та вмінь

з навчальної дисципліни

«Судова система Європейського Союзу»

СМЯ НАУ П РСО ІЗДН 13.01.03 – 01 – 2013

Напрям: 6.030401 “Правознавство”

Спеціальність: 8.03040101 «Правознавство»

Курс – 5 Семестр – 9


Лекції - 18 Диференційований залік – 9 семестр

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 12

Усього – 64

Контрольна робота – 9 семестр

Положення обговорене на засіданні кафедри кримінального права і процесу протокол № 16 від «08» квітня 2013 р.УЗГОДЖЕННЯ:Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата

Укладач


КумановськийМ.В.

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і процесуУзгоджено


Лихова С.Я.Завідувач кафедри кримінального права і процесу
Узгоджено
Суслова Н.А.

Заступник начальника НМВ ІЗДНУзгоджено


Чапкіс А.Б.


Начальник навчально-методичного відділу

Узгоджено


Шаповал Н.С.


Заступник директора ІЗДН

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
1. Основні терміни, поняття, означення
1.1. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

1.2. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

1.3. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

1.4. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру по кожному з модулів, а також виконання залікового (модульного) завдання.

1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

1.7. Рейтингова система оцінювання (РСО) – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної та підсумкової модульних рейтингових оцінок, екзаменаційної та залікової рейтингових оцінок, підсумкової семестрової рейтингової оцінки, підсумкової рейтингової оцінки.

1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист контрольних домашніх робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

1.7.2. Підсумкова модульна рейтингова оцінка є сумою поточних та модульних рейтингових оцінок за один семестр.

1.7.3. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (за шкалою ECTS, в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

1.7.4. Залікова рейтингова оцінка визначається (за шкалою ECTS, у балах та за національною шкалою) за результатами виконання залікового (модульного) завдання або за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

1.7.4.1. Залікове (модульне) завдання - один із видів навчальної роботи, що передбачає контроль знань та вмінь, які студент отримав протягом семестру по кожному з модулів. Форму залікового (модульного) завдання – письмову, усну чи комбіновану, зміст завдання та кількість балів за його виконання тощо визначає кафедра за пропозицією провідного викладача навчальної дисципліни.

1.7.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума поточної (підсумкової, якщо в семестрі два і більше модулі) модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (у балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

1.7.5.1. Залікове (модульне) завдання - один із видів навчальної роботи, що передбачає контроль знань та вмінь, які студент отримав протягом семестру по кожному з модулів. Форму залікового (модульного) завдання – письмову, усну чи комбіновану, зміст завдання та кількість балів за його виконання тощо визначає кафедра за пропозицією провідного викладача навчальної дисципліни.

1.7.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньоарифметична оцінка з усіх отриманих студентом підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.
2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється у балах відповідно до табл. 2.1.

Розподіл балів за виконання окремих видів навчальної роботи, який відображено у табл.2.1 та табл. 2.2., зумовлений важливістю для засвоєння навчального матеріалу відвідування лекцій під час настановної сесії, своєчасного виконання тестових завдань до кожного практичного заняття та їх презентації в ході практичних занять. Виконання та захист контрольної (домашньої) роботи з позитивною оцінкою має суттєво вплинути на рівень відповідної підсумкової семестрової рейтингової оцінки студента.

Таблиця 2.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

Вид навчальної

роботи

9 семестр

Мах кількість

балів

Модуль №1

Мах кількість балів

Відповіді на практичних заняттях ( з урахуванням презентації тестових завдань, отриманих під час настановної сесії )

8

(сумарна)Виконання тестових завдань до практичних занять (10 балів*2)

20 (сумарна)

Виконання та захист контрольної (домашньої) роботи

20

Усього за модулем №1

48

Семестровий диференційований залік

52

Усього за 9 семестр

100

2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 2.2, табл.2.3.

Таблиця 2.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Відповіді на практичних заняттях ( з урахуванням презентації тестових завдань, отриманих під час настановної сесії )

Виконання

тестових


завдань до практичних занять

Виконання та захист контрольної роботи

(домашньої)Оцінка за національною шкалою

8

9-10

18-20

Відмінно

6-7

8

15-17

Добре

5

6-7

12-14

Задовільно

менше 5

менше 6

менше 12

Незадовільно

Таблиця 2.3

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист

контрольної роботи (домашньої) у балах оцінкам за національною шкалою

Критерій рейтингової оцінки

Оцінка за

національною шкалоюЛогічність, послідовність, повнота висвітлення теми та вміння працювати з літературою

(бал.)


Виконання індивідуального завдання відповідно до варіанту

(бал.)Захист контрольної

(домашньої)

(бал.)


9

5

6

Відмінно

8

4

5

Добре

6

3

4

Задовільно

менше 6

менше 3

менше 4

Незадовільно

2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку у балах, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл.2.4).

Таблиця 2.4

Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалоюОцінка у балах

(9 семестр)Оцінка за національною шкалою

43-48

Відмінно

36-42

Добре

29-35

Задовільно

менше 29

Незадовільно

2.4. Якщо студент отримав позитивну (за національною шкалою) поточну модульну рейтингову оцінку за виконання всіх видів навчальної роботи, то його підсумкова семестрова рейтингова оцінка у 9 семестрі визначається як сума поточної модульної рейтингової оцінки виконання залікового (модульного) завдання (табл. 2.5).

2.5.1. Студент допускається до виконання залікового ( модульного) завдання в 9 семестрі якщо він набрав не менше 29 балів (табл. 2.4.).

2.5.2. Залікове (модульне) завданя студент виконує в письмовій формі тривалістю до двох академічних годин.

Таблиця 2.5

Відповідність залікових

рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТS

Оцінка у балах


Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

47-52

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)43-46

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками39-42

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)35-38

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)31-34

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)1-30

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)2.6. Забороняється перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення.

2.7. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за виконання окремих видів навчальної роботи, поточної модульної, залікової), він вважається таким, що має академічну заборгованість.

2.8. При складанні академічної заборгованості в 9 семестрі студент повинен виконати усі завдання, які необхідні для отримання позитивної поточної модульної рейтингової оцінки, а також виконати залікове (модульне) завдання.

2.9. При повторному виконанні залікового (модульного) завдання максимальна величина залікової рейтингової оцінки, яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку визначає викладач відповідно до табл. 2.5.

2.10. У випадку відсутності студента під час виконання залікового (модульного) завдання з будь-яких причин проти його прізвища у колонці «Екзаменаційна (залікова) рейтингова оцінка» заліково-екзаменаційної відомості робиться запис «Не з'явився» або «Не допущений», а у колонці «Підсумкова семестрова рейтингова оцінка» – «Не атестований».

2.11. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка (табл.2.6) заноситься до залікової книжки, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

Таблиця 2.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

ВИТЯГ

з Положення про рейтингову систему оцінювання

набутих студентом знань та вмінь

з навчальної дисципліни «Судова система Європейського Союзу»Кафедра кримінального права і процесуГалузь знань: 0304 «Право»

Напрям підготовки : 6.030401 “Правознавство”

Курс – 5 Семестр – 9 Диференційований залік – 9 семестр


Відповідність поточних модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка у балах

(9 семестр)Оцінка за національною шкалою

43-48

Відмінно

36-42

Добре

29-35

Задовільно

менше 29

НезадовільноВідповідність залікових рейтингових оцінок у

балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТSОцінка у балах


Оцінка за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

47-52

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)43-46

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками39-42

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)35-38

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)31-34

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)1-30

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)


Укладач: __________________ Лихова С.Я.

підпис

«___» _____________ 2013 р.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ документа

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа/сторінки (пункту)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка