Положення про рейтингову систему Модульні контрольні питання Семінарські заняття про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля Історія України для всіх спеціальностейСкачати 260.24 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір260.24 Kb.


Історія України

Положення про рейтингову систему

Модульні контрольні питання

Семінарські заняття

ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ


з кредитного модуля – Історія України

для всіх спеціальностей

факультетів та інститутів НТУУ “КПІ”

Розподіл навчального часу за видами занять і завдання з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Кредити

Акад. год.

Лекції

Семінар

СРС

МКР

Семестр. атестатція

1 або 2

2,5

90

26

10

54

1

Диф.залік

Рейтинг успішності студента складається з балів, що отримуються за роботу на 13-ти лекціях, на 5-х семінарських заняттях, в тому числі за 3 експрес-контрольних, що проводяться на семінарах, балів за самостійну роботу. Семестровим контролем є МКР та диференційований залік.

Система рейтингових балів та критерії оцінювання.

 1. Робота на лекціях: Ваговий бал - 2 бали.

Максимальна кількість балів на всіх лекціях дорівнює

2 бал × 13 = 26 балів (з урахуванням пристуності на лекціях та наявністю коспекта лекцій) 1. Робота на семінарських заняттях:

експрес-контроль. Ваговий бал -3 бали

повна відповідь - 3 балів;

неповна відповідь - 1-2 бали;

незадовільна відповідь - 0 баліввиступи на семінарі. Ваговий бал -5 балів

глибоке розкриття питань семінару,

вільне володіння матеріалом - 5 балів;

неповна багаторазова участь у роботі семінару - 3-4 бали;

участь у роботі семінару - 2 бали;

максимальна кількість балів за всі семінарські заняття

3 балів × 3 +5 балів × 5 = 34 балів


 1. Самостійна робота: Ваговий бал -30 балів

3.1.Реферативна робота (аналітичний огляд).

Ваговий бал - 10 балів;

Глибоке розкриття проблеми, - 8-10 балів;

відображення власної позиції,

вміння виділити за темою аспект

у питанні та зробити висновок

Обґрунтоване розкриття проблеми - 6-7 балів;

Тема розкрита не повно - 4-5 балів

Реферат суто компілятивного рівня - 2-3 бали;

Реферат не зарахований - 0 балів;

3.2. Виконання семестрових індивідуальних завдань

Ваговий бал. - 20 балів;

Самостійне опрацювання матеріалу - 18-20 балів;

курсу шляхом залучення додаткових джерел

(бібліотеці, читальному залі, інтеренеті), коспекти

наукових публікацій

Підготовка наукового реферату -15-17 балів;

Складання хронологічних та порівняльних таблиць -10-14 балів;

Виконання контрольних завдань -10-13 балів;

Коротка відповідь на тестові питання -5-9 балів.

Максимальна кількість балів за всю самостійну роботу: 10 + 20 = 30 балів

4. Модульна контрольна робота. Ваговий бал. -10 балів;

Повна відповідь -9-10 балів;

Неточна відповідь на деякі питання -6-8 балів;

Неповна відповідь -3-5 балів;

Незадовільна відповідь -0-2 бали.

Штрафні та заохочувальні бали за:

Відсутність на семінарському занятті та на лекції

без поважних причин - - 2 бали.

Несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання реферату - - 5 балів.

Участь у студентській науковій конференції з дисципліни, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни (складання, карт, схем, таблиць, відвідування музеїв і використання в роботі над курсом музейного матеріалу, участь у конференції та олімпіаді) надається від 5 до 10 заохочувальних балів.
Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагомих балів контрольних заходів протягом семестру складає:


Rс = 26б.+25б.+30б.+10б. = 100 балів

Для виставлення оцінок до залікової книжки RD переводяться у традиційні та ECTS оцінки відповідно до таблиці:Значення рейтингу з дисципліни

Оцінка ECTS та визначення

Традиційна

диф. зал. оцінкаТрадиційна

зал. оцінка95 R ≤ RD

A – відмінно

Відмінно

Зараховано85 ≤ RD < 95

B – дуже добре

Добре


75 ≤ RD < 85

C – добре

65 ≤ RD < 75

D – задовільно

Задовільно60 ≤ RD < 65

E – задовільно

RD < 60

FX – незадовільно

Незадовільно

Незараховано

RD < 40

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)


НедопущеноНеобхідною умовою допуску до заліку є позитивна оцінка самостійної роботи студента (не менше 15 балів) та загальний рейтинг не менше 60 балів.

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг більше 60 балів, отримають оцінку з дисципліни автоматично, без додаткових випробувань.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 60, тобто оцінку “незадовільно” або “не зараховано”, зобов’язані складати залік у вигляді письмової контрольної рботи.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60) мають можливості: • не складати залік,

 • а отримати залікову оцінку автоматично, без додаткових випробувань”;

 • складати залік з метою підвищення залікової оцінки;

 • у разі отримання оцінки більшої, ніж у семестрі, попередній рейтинг студента з історії України скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами складання заліку;

у разі отримання на заліку оцінки меншої, ніж у семестрі, за студентом зберігається семестрова оцінка.

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
(для стаціонару)


1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні методологічні принципи, джерела та значення його вивчення у вищій школі.

2. Розкрийте суть основних історіософських концепцій щодо походження та часу виникнення українського народу. Яка з них, на вашу думку, найбільш достовірна? Аргументуйте.

3. Дайте характеристику польсько-литовським уніям та визначте їх значення для соціального розвитку України.

4. Які ви знаєте гіпотези щодо походження назв "Русь" та "Україна"? Як в українській історіософії висвітлюються проблеми етнічного походження Київської Русі?

5. Назвіть етнополітичний аспект литовської експансії на українські землі. Чи можна вважати Велике князівство Литовсько-руської держави?

6. Охарактеризуйте польсько-українські та українсько-європейські стосунки на українських землях у складі Речі Посполитої. Чи можна вважати їх загострення причиною національно-визвольної війни українського народу 1648-1654рр.?

7. Дайте характеристику етнополітики козацько-гетьманської держави. Які факти свідчили про посилення “російського фактору”?

8. Проаналізуйте процес обмеження та остаточної ліквідації царським урядом автономії України (друга пол. ХУІІ-ХУІІІ ст.). Виділіть етнополітичний аспект цієї проблеми.

9. В чому проявлялося посилення національного гніту на українських землях у складі Радянської та Австрійської імперій? Розкрийте суть процесу українського національного піднесення кінця ХVІІІ-ХІХст., назвіть його етапи.

10. Проаналізуйте процес обмеження національних прав українців у період остаточної втрати Україною державності в процесі створення СРСР. Чи мала Україна право вибору?

11. Як реалізується етнополітичний фактор в умовах розбудови незалежної Української держави на сучасному етапі? Визначте напрямки діяльності щодо створення умов всебічного задоволення національно культурних та мовних потреб національних меншин.

12. Назвіть причини, етапи еміграції українців. Визначте внесок українців у політику, науку, культуру, господарське життя держав, де вони проживають.

13. Визначте спільні риси і відмінності в суспільно-політичній організації та в державному устрою Галицько-Волинського князівства та Київської Русі. Чому українські історики Галицько-Волинське князівство спадкоємцем Київської Русі?

14. Дайте характеристику української гетьманської держави під проводом Б.Хмельницького, її політичного і соціально-економічного ладу. Які причини та наслідки ліквідації цієї держави у другій половині ХVІІІст.?

15. Визначте місце України в планах імперіалістичних державах напередодні та на початку Першої світової війни. В чому полягає трагедія українського народу в цій війні?

16. Дайте характеристику діяльності Української Центральної Ради у боротьбі за відродження української держави. Визначте етнополітичний аспект цієї діяльності.

17. Визначте історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної української держави в 1917-1920 рр. Проаналізуйте еволюцію українського державотворення.

18. Охарактеризуйте плани і політику сусідніх держав щодо України напередодні та на початку Другої світової війни.

19. Охарактеризуйте процес «радянізації» на Західній Україні після включення її до складу СРСР та УРСР. Як оцінюються ці події в історичній літературі?

20. За результатами вивчення документів та історичної літератури проаналізуйте державотворчі процеси в Україні в радянський період. Визначте особливості певних періодів, закономірності наростання Кризових явищ.

21. Назвіть об’єктивні фактори, які сприяли утворенню незалежної української держави.

22. Коли і за яких обставин було прийнято Акт проголошення незалеженості України? Визначте значення референдуму 1 грудня 1991р., його підсумків.

23. Аналізуючи документи та історичні матеріали визначте особливості сучасного державотворення українського суспільства та його перспективи.

24. Проаналізуйте конституційний процес, реорганізацію вищих органів державного управління та місцевого самсоврядування в процесі будівництва незалежної Української держави.

25. Проаналізуйте проблеми взаємовідносин України і Росії в історичній ретроспективі і сьогодні.

26. В чому ви вбачаєте здобутки та прорахунки української дипломатії у сучасгних геопотітичних перетвореннях?

27. З якою метою розпочався процес політичного реформування Української держави на початку ХХІст.? Які ви знаєте пропозиції щодо внесення змін до діючої Конституції України 1996р.?

28.Проаналізуйте та порівняйте розвиток соціальної структури і соціальних відносин на українських землях в часи Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, литовсько-польської доби. Чи відповідав цей розвиток відповідним процесам в країнах Західної Європи?

29. Висвітліть основні погляди вчених на причини та час виникнення українського козацтва. Доведіть, що Запорізька Січ, за висловом М.Костомарова, була козацькою демократичною республікою.

30. Дайте характеристику польсько-литовським уніям та визначте їх значення для соціального розвитку України.

31. Охарактеризуйте становище української соціальної структури в добу національної революції середини ХVІІст. Та соціальну модернізацію України в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХУІІІ – поч. ХХст.

32. В чому була провідна роль української шляхти як верхівки українського суспільства в політичному житті ХІV-ХVІст.?

33. Охарактеризуйте значення економічних та політичних реформ в Росії у 60-80рр. ХІХст. для соціально-економічного розвитку українського суспільства.

34. Які були передумови створення політичних партій Східної України на початку ХХст.? Зробіть порівняльний аналіз їх програм. Які були відмінності у стратегії та тактиці під час революції 1905-1907рр.? В якій формі планувалося вирішити українське національне питання?

35. Визначте, за що боролись українські селяни і робітники у 1917-1920 рр. Які партії Мали на них переважаючий вплив? Яке було співвідношення соціального і національно-визвольного рухів?

36. Проаналізуйте які соціально-політичні сили привели до влади Українську Центральну Раду, гетьмана П.Скоропадського та Директорію УНР. В чому причини катастрофічного звуження їх соціальної бази та падіння їх влади? В чому причини стрімкого посування більшовицьких загонів під час збройних конфліктів між Радянською Росією та УНР?

37. Охарактеризуйте німецько-окупаційний режим на українських землях у роки Другої світової війни. Які політичні сили та збройні формування боролися за визволення України?

38. Охарактеризуйте політико-ідеологічні і культурні процеси в Україні в перші післявоєнні десятиріччя 1945-1964рр. Визначте суть та наслідки для України хрущовської “відлиги”.

39. Проаналізуйте політичний і духовний розвиток українського суспільства в період зростання кризових явищ радянської системи. Яка роль належить дисидентському рухові у боротьбі за демократизацію і відродження незалежної Української держави?

40. Охарактеризуйте значення для демократизації сучасного українського суспільства створення і функціонування багатопартійної системи. Розкрийте зміст понять: «партія влади», «опозиція», «парламентська більшість».

41. Дайте характеристику соціальної політики української держави в умовах ринкової економіки. Які існують проблеми, труднощі? Які ви бачите шляхи їх вирішення?

42. Охарактеризуйте розвиток освіти часів Київської Русі та Гетьманщини. Які національні риси вона мала? Вкажіть на роль братського руху.

43. Охарактеризуйте становлення і розвиток української науки у ХІХ-ХХст.

44. Охарактеризуйте освітянські реформи XIX ст. В Україні та їх наслідки. Які вищі навчальні заклади у Наддніпрянщині були відкриті та яку роль воно відігравали у поширенні освітньо-культурних та науково-технічних знань?

45. Проаналізуйте становище освіти у період Центральної Ради та Гетьманату.

46. Проаналізуйте розвиток української освіти у радянські часи. Яку роль відігравало запровадження системи загальної середньої освіти у 70-х роках ХХст.

47. Проаналізуйте становище та розвиток української науки у радянські часи. Визначте досягнення та недоліки науково-технічного розвитку СРСР, УРСУ у 60-801рр. ХХ ст.

48. Охарактеризуйте розвиток Київського Політехнічного Інституту. Дайте оцінку науковим досягненням вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.

49. Визначте пріоритетні напрямки освітньої, наукової і промислової політики України після проголошення її незалежності.

50. Розкрийте суть, періодизацію та соціально-економічні наслідки сучасної науково-технічної революції для українського суспільства.Семінарські заняттяСемінар №1

Тема: Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу

Основна мета:  • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури визначити періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні;

  • визначити історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою в рамках держави; а також суть поняття “етнополітики” та її особливості в різних періодах життя українського народу;

  • зробивши аналіз історіософських концепцій щодо формування та розвитку українського етносу, визначити особистий погляд на згадану проблему;

  • з врахуванням визначеної належності себе та оточуючих до певного етносу, підтримувати сприятливий психологічний клімат при здійсненні спільної діяльності.План


 1. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

 2. Етнополітика та її особливості у часи Київської Русі, Галицько-Волинського князівства та Козацько-гетьманської держави.

 3. Етнополітичний фактор в умовах розбудови української незалежної держави.

 4. Міграція та еміграція українців, її хвилі. Українська діаспора та її внесок у відродження держави.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Формування концепції державної етнонаціональної політики сучасної України.

 2. Етноси в Україні: від найдавніших часів до сьогодення.

 3. Етнічні спільноти в кримському регіоні в історичній ретроспективі.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С. 58–80.

 2. Грушевський М. Історія України-Руси: У 12 кн. – К., 1991. – Кн. 1, 2, 3, 4.

 3. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990 – С. 31-38, 105-108, 111-114.

 4. Етнографія України: Навч. посібник / За редакцією С.А.Макарчука – Львів, Світ, 1994. – С.520.

 5. Зубалій О.Д., Лановик Б.Д., Траф’як М.В., Жук Г.М. Історія української діаспори: Навчальний посібник для студентів вузів – К.: НМК ВО, 1998. – 148 с.

 6. Історія України. За ред. проф. Б.П. Ковальского. – К.: Вища школа, 1998. – С.3–87.

 7. Історія України. За ред. В.А. Смолія.– К.:Альтернатива, 1997. – С.405- 418.

 8. Історія української еміграції. Матеріали по спецкурсу. Укл. О.Д.Зубалій, Д.Лановик та інші. – К.: НМК ВО,1992 – С. 96.

 9. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000. – 467 с.

 10. Національні процеси в Україні. Документи і матеріали в 2–х частинах. – К.: Наукова думка, 1997. – 205 с.

 11. Політична історія України. / За ред. В.І.Танцюри – К., 2001. – С. 26–33, 45–48.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996. – 249 с.

 2. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції, перспективи / За заг. ред. Г.В. Щокіна. – К.: МАУП, 2000. – С. 47–59.

 3. Українська народність: Нариси соціально–політичної і етнополітичної історії. – К.: Наукова думка, 1990. – 350 с.

 4. Чирко Б. Національні меншини на Україні (20–30–ті рр. ХХ ст.). – К., 1995. – 410 с.


Семінар 2.
Тема: Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення в Україні

Основна мета:  • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури визначити періоди, закономірності формування та розвитку державності українського народу, її етапів, функціонування органів державної влади та управління та значення державотворчих процесів для розвитку українського суспільства;

  • визначити історичні значення розвитку Київської Русі та Галицько-Волинського князівства в історії україснкього народу, розкрити механізм політичної влади у Давньоруській державі;

  • зробивши аналіз подій, пов’язаних з козацькою добою ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст., визначити етапи становлення Української козацької гетьманської держави, особливості її політичної військової організації та значення в процесі українського державотворення.


План

 1. Витоки державотворчих процесів в Україні. Скіфсько-сколотська держава, античні міста-поліси, Антське царство.

 2. Княжий період державотворення на українських землях. Київська Русь та Галицько-Волинська держава, основні етапи їх розвитку.

 3. Особливості державного життя в Україні за часів Литовського та Польського підпорядкування.

 4. Українська козацько-гетьманська держава: її історія, досвід, наслідки.

Реферативні фіксовані виступи

 1. Норманська концепція походження назви "Русь", утворення Київської Русі та її оцінка в сучасній історіографії.

 2. Назва "Україна" та основні версії щодо її походження.

 3. Запорізька Січ та її значення в історії українського державотворення.


основна лІТЕРАТУРА:


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.,2002. – 365 с.

 2. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998. – с. 18 - 21, 46-60, 87-107, 117-127, 210-278, 327-387.

 3. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.,1968. –105 с.

 4. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997.– 76 с.

 5. Історія України. За ред. проф. Б.П.Ковальського. – К., Вища школа, 1998. – С.270-309

 6. Історія України. / За ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С.184-243, 360-404.

 7. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000.– 135 с.

 8. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) – К., 2000. – С.259-269.

 9. Новітня історія України (1900–2000): Підручник / За ред. А.Г.Слюсаренка. – К., 2002. – С. 174-260.

 10. Політична історія України. / За ред. В.І.Танцюри – К., 2001. – С. 33-44, 49-55, 56- 69.

 11. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990. – 608 С.

 12. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.). – К.,1996. – С. 277-280.


Додаткова література:


 1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 63 с.

 2. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 284 с.

 3. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. – 87 с.

 4. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830. – К., 1996. – 137 с.

 5. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.,1996. – 398 с.

 6. Молик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. –Львів, 1995. – С.10-72.Семінар №3

Тема: Проблеми відродження української держави у XX ст. та на початку ХХІ ст.

Основна мета:  • за результатами аналізу історичної літератури, використовуючи ознаки різних епох та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів визначити основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів державотворення;

  • визначити історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України;

  • враховуючи особливості сучасного державотворення визначити особисту участь в усіх процесах.План


 1. Українська революція 1917-1920 рр.: досягнення та прорахунки в державотворчих змаганнях.

 2. Державотворчі процеси в Україні в радянський період та їх історичне місце.

 3. Національно-творчий характер суверенної України на рубежі ХХ-ХХІ ст.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях та утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

 2. Конституційний процес в Україні - історичні особливості.

 3. Активізація процесу політичного реформування української держави на початку ХХІ ст.

 4. Основи зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко І. Селянство України в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. – К., 1963. – 285 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С. 86 – 135, 566 – 614.

 3. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998. – С. 18 – 21, 46 – 60, 87 –107, 117 –127, 210 –278, 327 – 387.

 4. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997. – 76 с.

 5. Історія держави і права України. / Калиновський В.С., Кузьминец А.В. – К., 2003. – 448 с.

 6. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – 407 с.

 7. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С. 45 –70.

 8. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000. –135 с.

 9. Новітня Історія України: 1900–2000 / За ред. Слюсаренка А.Г. – К., 2002. – 174-260 с.

 10. Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри - К., 2001. - С. 33-44, 49-55, 56-69.

 11. Тараненко М.Г., Шевчук В.П. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990. – 608с.

 12. Яковенко Н.М. Нариси з української історії – К., 1997. – 403 с.

 13. Українська державність у ХХ столітті: Історико–політологічний аналіз / О. Дергачов (кер. авт. кол.). – К.,1996. – С. 277–280.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гунчак Т. Україна, перша половина XX ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993. – 105 с.

 2. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 255 с.

 3. Історія держави і права України. / Калиновський В.С., Кузьминец А.В. – К., 2003. – 448 с.

 4. Кондратюк В.О., Буравченкова С.Б. Українська революція: здобутки та втрати в державотворчих змаганнях. – К.,1998. – 207 с.

 5. Кремень В., Табачник Д. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996. – 406 с.

 6. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть. – К., 2000. – 385 с.

 7. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1993. – 413 с.

 8. Українська державність у XX ст.: Історико-політичний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.) – К., 1996 – С.277 – 280


Семінар №4
Тема: Історія формування та діяльності громадських організацій та політичних партій в українському суспільстві

Основна мета:  • аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначити особливість сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

  • проаналізувати зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного;

  • зробити аналіз історії формування соціальних груп та їх роль у створенні оригінальної форми державності;

  • врахувати процеси соціально-політичної історії України при здійсненні навчальної та соціальної діяльності.План


 1. Український національно-культурний та революційний рух в кінці XVIII - XIX ст.

 2. Створення українських політичних партій на початку ХХ ст. та їх роль в революції 1917–1920 рр.

 3. Створення радянської моделі суспільного розвитку та її вплив на соціально-політичну ситуацію в Українській РСР.

 4. Демократизація громадсько-політичного життя на рубежі ХХ – ХХІ ст. Формування багатопартійної системи в сучасній Україні.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство та його вплив на зростання національної свідомості українців.

 2. Виникнення громад та їх роль у національному відродженні України.

 3. Участь українських депутатів в І та ІІ Державних Думах Російської імперії.

 4. Дисидентський рух як політична форма опору офіційній владі в Україні.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С.566 – 614.

 2. Голобуцький О.Г. та ін. Політичні партії України. – К., 1996. – 135 с.

 3. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – 407с.

 4. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С. 45 –70.

 5. Крисаченко В.С. та ін.. Україна: крок у ХХІ століття (соціально-політичний аналіз). – К., 2002. – 620 с.

 6. Новітня історія України: 1900 –2000 рр./ За ред. Слюсаренка А.Г. – К.: Вища школа, 2002. – 719 С.

 7. Політична історія України: Навч. посібник/ За ред. Танцюри В.І. – К.: Академія, 2001. – С. 151 – 425.

 8. Українська народність:нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К.:Наук. думка,1990. – С. 12–88.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
 1. Історія суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ ст. – 1920 р.). – К., 1993. – 104 с.

 2. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр. – К., 1995. – 346 с.

 3. Колесник В.Ф., Рафальский О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900 –1907 рр. – К., 1998. –189 с.

 4. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997. – 438 с.

 5. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років і сторінки неписаної історії. – К., 1995. –169 с.

 6. Шевченко Л. Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40-50-х роках. – Український історичний журнал. – 1992. – № 7-8.

 7. Шип Н.А. Интелигенция на Украине (ХХ столетие). Историко-социологический очерк. – К., 1991. – 147 с.


Семінар №5
Тема: Особливості та визначальні тенденції розвитку освіти, науки та техніки в певні історичні періоди в житті українського народу
Основна мета:

  • визначити історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, закономірності становлення вищої освіти в Україні;

  • проаналізувати розвиток науки і техніки України, як невід’ємної частини світової науково-технічної революції;

  • визначити приоритетні напрямки досліджень науковців НТУУ “КПІ”, та свою участь у наукових розробках;

  • проаналізувавши запровадження Болонського процесу у вищій освіті в Україні, в НТУУ “КПІ”, зробити власні пропозиції щодо удосконалення організації навчання.

План


 1. Зародження і розвиток освіти на українських землях у період Київської Русі та литовсько-польської доби.

 2. Освітні реформи ХІХ століття. Створення вищої школи в Україні.

 3. Становище освіти в УРСР: від ліквідації не писемності до запровадження загальної середньої освіти.

 4. Суть, періодизація та соціально-економічні наслідки сучасної науково-технічної революції. Освіта наука, промислово-технічна політика України 1991-2006 роках.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Розвиток історичної науки в Україні XVIII-XIX ст.

 2. Становище освіти в період Центральної Ради та Гетьманату.

 3. Наукові досягнення вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.

 4. Орієнтація України на органічне включення її до світового промислово-технічного потенціалу.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці. Зб. Нарисів. – Львів: Меморіал, 1992. – С.544.

 2. Державні науково-технічні програми. – К., 1995. – С. 100–110, 130–143.

 3. Дослідження з історії техніки. Випуск 1. – К., 2002. – С.156.

 4. Дослідження з історії техніки. Випуск 2. – К., 2003. – С.164.

 5. Історія Академії наук України. – К., 1994, - С.356.

 6. Історія національної освіти та педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. / Медвідь Л.А. – К.: Вікар, 2003. – 304 с.

 7. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – С.136–142, 205–230, 327–328, 453–456.

 8. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С.433–438.

 9. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. – К., 2003. – 216. С.

 10. Новітня історія України (1900-2000). За ред. А.І. Слюсаренка. – К., 2000. – С. 598–605.

 11. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події. За ред. В.Г. Кременя. – К., 2001. – С. 8–68, 78–100.

 12. Освіта України. Нормативно-правові документи – К.: Міленіум, 2001. – С. 11–38, 63–86, 128–137, 267–292, 367–371.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. – К., 1995. – С. 7–9, 42–44, 81–82, 112–114.

 2. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. – К., 1997. – С. 170–195.

 3. Литвин В.М., Андрущенко В.О. Науково-освітній потенціал нації: В 3–х Т. – К., 2003.

 4. Освітні технології. За ред. О.М. Пєхота. – К., 2001. – С. 128–162.

 5. Україна в ХХ ст. Зб. док. і мат. – К., 2000. – С. 196, 197, 207, 252–254, 275–276, 286–287.

 6. Україна: утвердження незалежної держави. (1991–2001). За ред. В.М.Литвина. – К., 2001. – С. 421–462.

 7. Яблонський В.А. Вища освіта в Україні на межі тисячоліть: проблеми та інтернаціоналізації. – К., 1998. – С. 38–74.


ІV. 4. Індивідуальні завдання
При написанні рефератів, опанувань окремих питань програми, які пропонуються для самостійного вивчення треба сформувати наступні здатності випускників вищого навчального закладу та систему умінь, що їх відображає.

При здійсненні самостійної роботи визначити: • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури, використовуючи ознаки соціально-історичних епох та критеріїв причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні;

 • історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу;

 • основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення;

 • історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України;

 • аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначити особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

 • історичні аспекти появи чисельних в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави;

 • зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного;

 • об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу.

Додаток А

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Проблеми періодизації історії України в українській історіографії..

 2. Проблеми етногенезу українського народу в історичній літературі.

 3. М. Грушевський – видатний український історик та громадсько-політичний діяч.

 4. Утворення давньоукраїнської князівської держави – Київської Русі, її державний лад та система органів управління та етапи її розвитку.

 5. Суспільна організація Галицько-Волинського князівства, його соціальна структура.

 6. Причини та особливості формування історико-етнографічних регіонів України: Буковини, Волині, Галичини, Закарпаття, Слобожанщини, Півдня, Середнього Подніпров’я.

 7. Литовська та польська експансії на українських землях: етнополітичні виміри.

 8. Українське козацтво як державотворча сила.

 9. Утворення української держави – Війська Запорозького під проводом Б.Хмельницького, її державного-політична та соціально-економічна організація.

 10. Причини та наслідки ліквідація автономного устрою Гетьманщини.

 11. Соціальна модернізація України у складі Російської та Австро-Угорської імперій у другій половині ХІХ ст.

 12. Українське питання у Першій світовій війні.

 13. Національне питання в програмних українських політичних партій та рухів та боротьба за його реалізацію у кінці ХІХ – на початку ХХст.

 14. Пошук оптимальної моделі будівництва незалежної української держави під час революції 1917-1920рр.

 15. Західноукраїнські землі у 1918-1920рр. Боротьба за відродження Української держави.

 16. Плани сусідніх держав щодо України на передодні та на початку Другої Світової війни.

 17. Українське питання в політиці фашистського Рейху. Розгортання руху опору на окупованій Німеччиною та її союзниками території України в 1941-1944 рр.

 18. Запровадження нової моделі освіти на Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 19. Проблеми та шляхи вирішення національно-мовних і культурних потреб усіх етносів України в умовах розбудови незалежної держави..

 20. Політичний і духовний розвиток українського суспільства у період загострення кризових явищ радянської системи (1965-1985рр.). Дисидентство, його течії.

 21. Прийняття християнства та його роль у розвитку освіти Київської Русі.

 22. Українські наукові школи в контексті світової історії.

 23. Становище та перспективи розвитку вищої школи України у рамках Болонського процесу.

 24. Україна в сучасних геополітичних перетвореннях. Етапи розвитку зовнішньополітичних стосунків України з Росією та США.

 25. Основні етапи та напрямки розбудови незалежної Української держави в другій половині 90-х рр. ХХ ст.

 26. Утворення багатопартійної системи та її вплив на громадсько-політичне життя сучасної України.

 27. Історичний вимір конституційного процесу в Україні та його роль у політичному реформуванні держави на рубежі ХХ – ХХІ ст.

 28. Основні тенденції співробітництва України з міжнародними організаціями в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.

 29. Культура, освіта та спорт в умовах функціонування суверенної держави.

 30. Історичні процеси реформування релігійних конфесій в Україні на сучасному етапі, їх взаємовплив та стосунки з державою.

 31. Сучасна соціальна політика України та заходи щодо подолання кризових явищ.

 32. Міграційні процеси на території України у ХІХ-ХХст.

 33. Роль української діаспори у розбудові державності України на сучасному етапі.

 34. Репатріація кримськотатарського населення та проблеми його облаштування на сучасному етапі.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка