Положення про порядок складання іспитів, заліків І ліквідації академічної заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту Дніпропетровського регіонального інституту державного управлінняСкачати 90.05 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір90.05 Kb.
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної

заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

Загальні положення

1. Положення про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Положення, Інститут, Академія) розроблене на основі „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах“, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, „Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів“, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року №245, та Методичних вказівок щодо організації та проведення виробничої практики студентів спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій“ і Методичних рекомендацій з організації стажування слухачів зі спеціальності 8.000003 „Управління проектами“.

2. Дане положення регулює питання складання іспитів, заліків та ліквідації академічної заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту Інституту, які навчаються за спеціальностями „Менеджмент організацій“ та „Управління проектами“ за денною, заочною формами навчання.

3. Семестровий контроль здійснюється в формах екзамену, заліку або диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

4. Екзамен має за мету оцінити роботу студента за курс (семестр), отримані теоретичні та практичні знання, розвиток творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, уміння синтезувати отримані знання та застосовувати їх до рішення практичних задач. Таку саму мету мають заліки, передбачені навчальним планом, з теоретичних дисциплін, що не мають іспитів. Заліки з цих дисциплін проводяться по закінченню читання лекцій до початку екзаменаційної сесії.

5. Семестровий залік (семестровий диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, яка застосовується для перевірки виконання студентами та слухачами контрольних, лабораторних, практичних, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт (проектів), засвоєння матеріалу практичних та семінарських занять, проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик.

6. Студенти та слухачі за період навчання повинні скласти всі екзамени та заліки в суворій відповідності до навчальних планів, графіків навчального процесу, а також затверджених навчальних програм, що є спільними для денної та заочної форм навчання.

7. Студенти та слухачі денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії за умови здачі всіх заліків, виконання та здачі всіх видів робіт, передбачених навчальним планом. За наявності поважних причин, в окремих випадках, студенти та слухачі денної форми навчання, які не здали заліки з 2-х дисциплін, можуть бути допущені до екзаменаційної сесії з дозволу декана факультету.

8. Студенти та слухачі, яким, в порядку виключення, дозволений індивідуальний графік відвідування занять в межах загального терміну навчання, можуть складати заліки та іспити в міжсесійний період в строки, встановлені деканом факультету. Екзамени складаються студентами та слухачами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом та графіком навчального процесу. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів, студентів та слухачів не пізніше як за місяць до початку сесії.

9. Студентам та слухачам, які успішно навчаються, за рішенням декана факультету може бути дозволена дострокова здача екзаменів у межах навчального року, за умові виконання ними встановлених практичних робіт і здачі з цих курсів заліків без звільнення від поточних занять за іншими дисциплінами.

10. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків студентами та слухачами оцінюються за чотирибальною шкалою („відмінно“, „добре“, „задовільно“, „незадовільно“), а заліків – за двобальною шкалою („зараховано“, „не зараховано“) й відображаються в екзаменаційній відомості, заліковій книжці, навчальній картці студента (слухача).

11. Заліки з диференційованими оцінками ставляться по курсовим роботам (проектам), всіх видах практик та ряду інших дисциплін у відповідності до навчального плану.

12. Студенти та слухачі, які повністю виконали всі вимоги навчального плану даного курсу, успішно склали всі заліки та екзамени, за поданням декана переводяться на наступний курс наказом проректора - директора Інституту.

13. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки під час поточної екзаменаційної сесії, як правило, не дозволяється. У виняткових ситуаціях подібне складання може бути дозволене першим заступником проректора - директора за поданням декана факультету.

14. Після закінчення останньої за весь період навчання екзаменаційної сесії, з метою отримання диплому з відзнакою, за дозволом першого заступника директора допускається повторне складання не більше трьох екзаменів, за які попередньо була отримана оцінка „добре“.

Проведення екзаменів та заліків

15. Розклад екзаменів для всіх форм навчання складається відповідно до затвердженого навчального плану, з урахуванням пропозицій викладачів, студентських груп (через Раду слухачів та студентів - згідно з пунктом 2.3. „Положення про Раду слухачів та студентів Дніпропетровського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України“), затверджується проректором - директором і доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Розклад складається таким чином, щоб на підготовку до екзамену з кожної дисципліни було відведено, як правило, не менше 3 днів.

16. Екзамени приймаються викладачами, яким дозволено відповідно до чинних положень читання лекцій, а також провідними науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Якщо окремі розділи курсу читаються декількома викладачами, екзамен проводиться з їх участю, але виставляється одна оцінка.

17. Заліки приймаються викладачами, які читали лекції з даного курсу або керували практичними заняттями.

18. Присутність на екзаменах і заліках сторонніх осіб без дозволу проректора – директора Інституту, його першого заступника або декана факультету не дозволяється.

19. У разі прибуття на екзамен чи залік, студенти (слухачі) зобов’язані мати при собі залікову книжку.

20. Екзамени проводяться по білетам в усній або письмовій формі. Форма проведення екзамену встановлюється Радою факультету у відповідності до затвердженого навчального плану.

Екзаменатору надається право ставити студентам питання окрім білету, а також, поряд із теоретичними питаннями, давати практичні завдання за програмою курсу.

21. В ході екзаменів та заліків можуть бути використані технічні засоби.

22. Під час іспиту студенти (слухачі) можуть користуватись навчальними програмами, а також, з дозволу екзаменатора, довідковою літературою та іншими посібниками.

23. Позитивні оцінки відображаються в екзаменаційній відомості та заліковій книжці студента (слухача), а незадовільні оцінки – лише у відомості.

24. Неприбуття студентів (слухачів) на екзамен відмічається в екзаменаційній відомості словами „не з’явився“. Студенти (слухачі), які не прибули на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

25. Заліки з практичних, лабораторних, контрольних робіт приймаються в міру виконання. За окремими дисциплінами заліки можуть проводитись у вигляді контрольних робіт під час практичних занять.

26. Навчальна практика студентів зараховується викладачем на підставі звітів, які складають студенти відповідно до затверджених програм та навчальних планів.

27. Залік з виробничої практики студентів (стажування слухачів) виставляється після захисту студентами (слухачами) звітів перед спеціальною комісією кафедри з участю керівника практики. Перевірка виконання студентами програми виробничої практики має проводитися в формі співбесіди згідно з тематикою практики та індивідуальним завданням. Диференційована оцінка з виробничої практики (стажування) виставляється практиканту з урахуванням повноти та доцільності зібраних ним матеріалів, ступеню їх вивчення та якості поданого звіту.

28. Заліки з курсових робіт (проектів) виставляються на підставі їх захисту студентами (слухачами) перед спеціальною комісією кафедри за участю керівника роботи (проекту).

Порядок ліквідації академічної заборгованості

29. Студенти, які отримали в ході екзаменаційної сесії незадовільні оцінки, а також не склали заліки і не захистили курсові роботи (проекти) за поточний семестр, вважаються такими, що мають академічну заборгованість.

30. Для ліквідації академічної заборгованості декан факультету власним розпорядженням встановлює строки, але не пізніше початку занять наступного за екзаменаційною сесією семестру.

31. Перездача екзамену, з якої отримано незадовільну оцінку, в період екзаменаційної сесії, як правило, не допускається. В окремих випадках, за наявності поважних причин, рішенням декана може бути дозволена перездача одного екзамену тому самому екзаменатору в період екзаменаційної сесії.

32. Декан факультету може дозволити перездачу академічної заборгованості в межах сесії, але не раніше останнього екзамену за розкладом на відповідному курсі. У цьому разі допускається перездача не більше, як однієї академічної заборгованості.

33. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

34. Питання про призначення іншого викладача для повторного складання екзамену, за заявою студента (слухача), вирішує перший заступник проректора - директора Інститут після з’ясування всіх обставин справи.

35. Студенти (слухачі), які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з Інституту.

36. Студентам (слухачам), які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.

37. Студентам (слухачам), які не змогли скласти заліки та екзамени в загальновстановлені строки через хворобу чи з інших поважних причин (сімейні обставини, тривалі службові відрядження, стихійні лиха тощо), що документально підтверджені відповідною установою, декан факультету встановлює індивідуальні строки їх здачі.

38. Студенти (слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки (мають більше двох незадовільних оцінок), відраховуються з Інституту наказом проректора - директора за поданням декана факультету. Відрахування студентів (слухачів) регулюється „Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти“, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року №245.

Особливості проведення екзаменаційних сесій

для студентів (слухачів) заочної форми навчання

39. Для студентів (слухачів) заочної форми навчання екзаменаційні сесії можуть проводитись в різні періоди року. Строки і кількість (не більше трьох) екзаменаційних сесій в навчальному році на кожний курс встановлюється графіком проведення сесій, затвердженим проректором - директором Інституту та схваленим Вченою радою.

40. Студенти та слухачі заочної форми навчання, незалежно від результатів здачі екзаменаційних сесій, не вважаються такими, що мають академічну заборгованість впродовж навчального року. Рішення про їх відрахування або переведення на наступний курс приймаються лише після закінчення останньої в поточному навчальному році екзаменаційної сесії та встановлених термінів повторного складання екзаменів.

41. Студенти (слухачі) допускаються до участі в екзаменаційній сесії, якщо вони не мають заборгованостей за попередній курс (семестр) і до початку сесії виконали всі контрольні, курсові роботи (проекти) з дисциплін, що виносяться на сесію.Особливості державної атестації

42. Організація та проведення державної атестації студентів здійснюється відповідно до „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах“, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161.

43. Студент (слухач), який складаючи державний екзамен або захищаючи дипломну роботу (проект), отримав незадовільну оцінку, відраховується з Інституту і йому видається академічна довідка.

44. У випадках, коли захист дипломної роботи (проекту) визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюваннями, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.45. Студент (слухач), який не склав державного екзамену або не захистив дипломної роботи (проекту), допускається до повторного складання державних екзаменів або захисту дипломної роботи (проекту) протягом трьох років після закінчення Інституту. Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, що не склали цих екзаменів, визначаються навчальним планом, який діяв у рік закінчення студентом теоретичного курсу.

46. Студентам (слухачам), які не складали державного екзамену або не захищали дипломну роботу (проект) із документально підтверджених поважних причин, проректором - директором Інституту може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державного екзамену чи захисту дипломного проекту відповідно, але не більше ніж на один рік.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка