Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим І науково-педагогічним працівникам онеу одеса онеу 2016 міністерство освіти І науки україни одеський національний економічний університет ухваленоСкачати 271.93 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір271.93 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ

ПРАЦІВНИКАМ ОНЕУ

ОДЕСА ОНЕУ 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УХВАЛЕНО


Вченою радою університету

Протокол № 8 від 25 травня 2016 р.


Ректор ____________ М. І. Звєряков
ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ

ПРАЦІВНИКАМ ОНЕУ


ОДЕСА ОНЕУ 2016
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченою радою ОНЕУ (далі – вчена рада), основні критерії оцінювання їх науково-педагогічної або наукової діяльності, та розроблено відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженим Наказом МОН України №13 від 14.01.2016.

2. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три чверті від кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради дійсне протягом одного календарного року.

3. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується атестаційною колегією МОН України.
ІІ. Основні критерії оцінювання науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів учених звань

1. Вчене звання професора присвоюють працівникам ОНЕУ, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які провадять навчальну діяльність не менше ніж 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача (його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою. Час проведення навчальної діяльності вираховується у навчальних роках (далі – навчальні роки).;

4) які мають: • щонайменше 5 статей у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, із яких не менше 3-х публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов, опубліковані після захисту докторської дисертації, або публікація монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради ОНЕУ); 5 доповідей тез у науково-практичних конференціях; 5 науково-методичних розробок, у т.ч. одна з них - навчальний посібник, підручник або розділи в них;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено в додатку 1 до цього Положення) або наявність у здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС) (відповідно до Положення про стажування науково-педагогічних працівників ОНЕУ), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують (перелік країн, які входять до ОЕСР та ЄС станом на 01.05.2016 р., наведено у додатку 2 до цього Положення);

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри університету.
2. Вчене звання професора присвоюється працівникам ОНЕУ, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:

1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які провадять навчальну діяльність не менше ніж 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, завідувача (його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою;

4) які мають:

- щонайменше 5 статей у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше 4-х публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов; 5 доповідей тез у науково-практичних конференціях; 5 науково-методичних розробок, у т.ч. одна з них - навчальний посібник, підручник або розділи в них;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують (додаток 2);

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри університету;

7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).


3. Вчене звання доцента присвоюється працівникам ОНЕУ, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які провадять навчальну діяльність не менше ніж 5 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) із погодинною оплатою;

3) які мають: • щонайменше 4 наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, із яких не менше 2-х публікацій в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов; 5 доповідей тез у науково-практичних конференціях; 3 науково-методичні розробки, у т.ч. одна – одноосібна;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);

4) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менше ніж однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС (додаток 2);

5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.
4. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам ОНЕУ, зарахованих на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які мають:

- стаж наукової роботи не менше ніж 5 років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, частиною, сектором, лабораторією), завідувача кафедри, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;

- щонайменше 4 наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, із яких не менше 2-х публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, що фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менше ніж однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах (додаток 2).

5. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.


ІІІ. Розгляд атестаційних матеріалів

1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то в рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, який він викладає.

2. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань здійснюється вченою радою ОНЕУ за висновком кафедри.

3. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох викладачів кафедри.

4. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача за період роботи після захисту кандидатської та/або докторської дисертації та результати проведення відкритої лекції.

За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра:

- готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає секретареві вченої ради вищого навчального закладу;

- рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.

Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри).

Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі після доопрацювання.

5. Для розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань необхідно не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення чергового засідання вченої ради ОНЕУ передати вченому секретареві пакет документів:

- висновок кафедри, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню;

- копію першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.);

- копію свідоцтва про зміну імені, засвідчену в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені) (2 прим.);

- копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (2 прим.);

- список навчально-методичних та наукових праць (додаток 3 до цього Положення)(2 прим.);

- копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (2 прим.);

- копія сертифіката (свідоцтва, диплома) про стажування або роботу у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або документ, який підтверджує участь у проекті, що фінансується зазначеними країнами. Для здобувачів ученого звання доцента – копія сертифіката про участь та/або програма міжнародної конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), у яких вони брали участь (2 прим.);

- довідка з основного місця роботи (копія всіх заповнених сторінок трудової книжки, засвідчена в установленому порядку відділом кадрів) та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом (2 прим.);

- довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, зокрема в закладах післядипломної освіти, наукових установах (додаток 4 до цього Положення) (2 прим.).

За результатами розгляду поданих матеріалів вчений секретар:


 • засвідчує підписом першу сторінку паспорта, копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) та список навчально-методичних та наукових праць;

 • рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали.

Після узгодження атестаційних документів з вченим секретарем здобувач вченого звання подає їх до розгляду ректору ОНЕУ.

6. Вчений секретар після прийняття вченою радою рішення про присвоєння здобувачеві вченого звання протягом 15 днів оформляє атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV «Оформлення атестаційної справи» цього Положення та надсилає її до МОН України.

7. Вчена рада на запити МОН України надає додаткову інформацію та матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.

8. На рішення вченої ради про присвоєння/відмову у присвоєнні вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців із дня прийняття рішення вченою радою може подати апеляцію до вченої ради ОНЕУ або до МОН України.

У разі надходження апеляції до вченої ради формується склад апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та членів комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає вчена рада.

Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

9. На підставі висновку апеляційної комісії вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції.

Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання.
IV. Оформлення атестаційної справи

1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких документів:

1) опис атестаційної справи, із зазначенням сторінок, завірений вченим секретарем ради;

2) згода на обробку інформації, підписана здобувачем вченого звання та завірена відділом кадрів (2 прим.);

3) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання (додаток 5) (2 прим.);

4) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом ученого секретаря вченої ради (2 прим.);

5) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені) (2 прим.);

6) рішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання згідно з додатком 6 (2 прим.);

7) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора), засвідчені підписом ученого секретаря вченої ради та скріплені печаткою вищого навчального закладу або наукової установи (2 прим.);

8) протокол засідання лічильної комісії (додаток 7) (2 прим.);

9) список навчально-методичних та наукових праць (додаток 3) (3 прим.);

10) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (2 прим.);

11) копія сертифіката (свідоцтва, диплома) про стажування або роботу у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або документ, який підтверджує участь у проектах, що фінансуються зазначеними країнами. Для здобувачів ученого звання доцента – копія сертифіката про участь та/або програма міжнародної конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), у яких вони брали участь (2 прим.);

12) довідка з основного місця роботи (копія всіх заповнених сторінок трудової книжки, засвідчена в установленому порядку відділом кадрів) та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом (2 прим.);

13) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, зокрема в закладах післядипломної освіти, наукових установах (додаток 4) (2 прим.).

3. Обкладинки атестаційних справ здобувачів вчених звань оформляються згідно з додатком 8 до цього Положення.4. Якщо особа виконує роботу за закритою тематикою, атестаційна справа здобувача вченого звання комплектується нетаємними документами.

Додаток 1
ПЕРЕЛІК
рекомендованих міжнародних тестів


на знання англійської мови як іноземної


Провайдер

Назва іспиту

IELTS Test Partners

IELTS

British Council

APTIS (British Council)

Cambridge English

Cambridge English: First (FCE), Advanced (CAE),
Proficiency CPE, Business Vantage (BEC Vantage),
Business (Higher), Business Language Testing Service (BULATS)

Pearson

Pearson Test of English (PTE)

Pearson

Pearson EDEXCEL (English as a Second language)

Trinity College London

Integrated Skills in English (ISE)

ETS (Education Testing Service)

(TOEFL)

Pearson/London Chamber of Commerce and Industry (LCCI)

English for Specific Purposes,
London Chamber of Commerce and Industry LCCI


Додаток 3
Перелік країн, які входять до ОЕСР та ЄС


ЄС

ОЕСР

Австрія

Австралія

Бельгія

Австрія

Болгарія

Бельгія

Велика Британія

Велика Британія

Греція

Греція

Данія

Данія

Естонія

Естонія

Ірландія

Ізраїль

Іспанія

Ірландія

Італія

Ісландія

Кіпр

Іспанія

Латвія

Італія

Литва

Канада

Люксембург

Корея

Мальта

Люксембург

Нідерланди

Мексика

Німеччина

Німеччина

Польща

Нідерланди

Португалія

Нова Зеландія

Румунія

Норвегія

Словаччина

Польща

Словенія

Португалія

Угорщина

Словаччина

Фінляндія

Словенія

Франція

США

Хорватія

Туреччина

Чехія

Угорщина

Швеція

Фінляндія
Франція
Чехія
Чилі
Швейцарія
Швеція
Японія


Додаток 3


СПИСОК 
навчально-методичних та наукових праць
_________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)


№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/авторський доробок

Співавтори

1

2

3

4

5

6


Здобувач вченого звання

_______________ 


(підпис)

___________________ 


(прізвище, ініціали)

_____________________ 


(число, місяць, рік)


Засвідчено:

Завідувач кафедри


_____________ 


(підпис)

________________ 


(прізвище, ініціали)

Вчений секретар

М.П.


_____________ 


(підпис)

________________ 


(прізвище, ініціали)

__________ 
Примітки:

1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу. 


2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо. 
3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій. 
Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Наукова публікація у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, або у фаховому виданні (виділяється жирним шрифтом). 
4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора. 
5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб.

Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за такими розділами:

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;

ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти;ІV. Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри.Додаток 4ДОВІДКА 
про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, зокрема в закладах післядипломної освіти, наукових установах
_________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)

№ з/п

Дата

Відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, зокрема в закладах післядипломної освіти, наукових установах

Документ про зарахування на посаду (звільнення з посади), його дата і номер

число

місяць

рік

1

2

3

4

5

6

Засвідчено:Начальник відділу кадрів

_______________ 
(підпис)

___________________ 
(прізвище, ініціали)

М.П.

__________ 
Примітки:

1. У колонці 5: 


зазначається повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи та скорочене найменування органу, до сфери управління якого належить заклад, установа; 
у разі звільнення зазначається його причина з посиланням на статтю (пункт) закону; 
наводяться відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посаді у вищому навчальному закладі, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, в якій особа працює за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. 
2. У колонці 6 вказуються документи, внесені до трудової книжки.

Додаток 5
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

до атестаційної справи здобувача вченого звання
(на бланку вищого навчального закладу або наукової установи)

Міністерство освіти і науки України

проспект Перемоги, 10,

м. Київ, 01135


Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання _____________ __________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

по кафедрі / за спеціальністю __________________________________________ .

(назва кафедри / шифр і назва наукової спеціальності)


Додаток: атестаційна справа.

Ректор


ОНЕУ _______________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Вчений секретар _________________________________

(прізвище, ініціали, телефон)Додаток 6

РІШЕННЯ
вченої ради щодо присвоєння вченого звання

Вчена рада Одеського національного економічного університету, Міністерство освіти та науки України

прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання _____________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

по кафедрі ___________________________________________________

(назва кафедри)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради.

Результати голосування: «за» - ____, «проти» - ____, недійсних бюлетенів - ___.

Протокол засідання № ________ від «____» __________ 20___ року.

Основні дані про здобувача


 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність (кваліфікація) за дипломом.

 3. Кандидат _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ ____ року в спеціалізованій вченій раді _______________________________________________________________,

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано диплом_______________________________________________.

(серія, номер)

Доктор _____________________ наук з _________ року. Дисертацію захищено «_____» _______________ ____ року в спеціалізованій вченій раді ___________________________________________________________,

(повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи,

органу, до сфери управління якого належить заклад, установа)

отримано диплом _______________________________________________.

(серія, номер)

4. Вчене звання доцента кафедри ___________________ або старшого дослідника (старшого наукового співробітника) зі спеціальності ______________________________________ присвоєно у __________ році.

(шифр та назва спеціальності)

Отримано атестат ____________________.

(серія, номер)

5. Призначений на посаду _____________________________кафедри

(професора, доцента, викладача)

_________________________________з «____» ____________ 20___ року. Наказ від «____» ______________ 20 ___ року № ______.


 1. Стаж науково-педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах – _________ років, зокрема в даному навчальному закладі (науковій установі) – _______ років.

 2. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.

(Наприклад:

01.09.2002 – 31.08.2006 – асистент кафедри;

01.09.2006 – до цього часу (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент кафедри).


 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (указати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів (надати список).

 2. Наукова робота здобувача, участь у науково-дослідній роботі.

 3. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, назви робіт, назви спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів (кількість, прізвища та ініціали): ____. 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та в роботі науково-методичних та технічних рад.

 2. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, у ____ році.


Основні навчально-методичні та наукові публікації
Має ______ публікацій, із них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, зокрема наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях __________-.

Після захисту _______________ дисертації опубліковано ______ праць, із них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту публікації в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science ____.Дані апробації професійної діяльності
Відкрита лекція на тему _______ була проведена для студентів ____

________________________________________________________________

(курс, факультет)

«_____» ___________ 20___ року. Лекція була обговорена на засіданні кафедри ___________________________. Дана позитивна оцінка. Протокол № ___ від ___________ року.


Брав участь у ________ (кількість) конференціях (за профілем кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь (надати список).

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка.

Рекомендовано присвоїти вчене звання __________________ на засіданні кафедри «___» __________ _____ року, протокол №_____.
На підставі результатів голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння/відмову у присвоєнні

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

вченого звання _______________________ по кафедрі ________________

___________________________________________ .

(назва кафедри)


Голова вченої ради _______________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар _______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 7

Протокол засідання лічильної комісії
ПРОТОКОЛ № __________
засідання лічильної комісії щодо присвоєння вченого звання ____________
Лічильна комісія обрана вченою радою _____________________

___________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу або наукової установи)

на засіданні «___» _______________ 20___ року у складі:

_______________________________________________________________ .

(прізвища, імена та по батькові членів лічильної комісії)


На засіданні присутні _____ із ________ членів вченої ради.
Здобувач вченого звання

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

по кафедрі / зі спеціальності

_____________________________________________________________ .
Роздано бюлетенів: ______ .

Виявилося бюлетенів в урні: ______ .

Результати голосування:

«за»_____,

«проти»______,

недійсних бюлетенів _____ .


Члени лічильної комісії: ___________ __________________

___________ __________________

___________ ___________________

(підписи) (прізвище, ініціали)


Підписи членів лічильної комісії

ЗАВІРЯЮ: _________________________________________

(підпис (прізвище, ініціали) вченого секретаря та гербова печатка)

Додаток 8
Обкладинка атестаційної справи

здобувача вченого звання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

здобувача вченого звання
_________________________________
________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)


по кафедрі ___________________________________________________________

(назва кафедри)

або зі спеціальності ___________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності, галузь знань)ОДЕСА, рік


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка