Положення про організацію освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» зміст загальні положення 2 Ступенева система освіти 4 Форми навчання: очна та заочнСкачати 434.92 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації05.05.2017
Розмір434.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вченої ради Університету «Україна»

від 27 лютого 2015 року протокол № 1
Положення про організацію освітнього процесу у
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

ЗМІСТ


1. Загальні положення 2

2. Ступенева система освіти 4

3. Форми навчання: очна та заочна. 7

4. Планування освітнього процесу 8

5. Форми і порядок організації освітнього процесу 10

6. Організаційні форми освітнього процесу 11

7. Навчальний час здобувача вищої освіти 17

8. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 18

9. Робочий час викладача 19

10. Права та обов’язки викладачів 20

11. Права та обов’язки куратора 21

12. Академічні правила студентів 22

1. Загальні положення

1.1. Нормативно-правова база організації освітнього процесу


Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблено з метою забезпечення організації та здійснення освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет), відповідно до

 • Законів України: «Про освіту» та «Про вищу освіту»

 • Указів Президента України:

 • від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 09.09.2001 p. № 978 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»;

 • від 16.10.2014 р. № 538 «Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України»

 • Наказів Міністра освіти і науки України:

 • від 08.04.1993 р. № 93 «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

 • від 06.06.1996 р. № 191/153 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти»;

 • від 15.07.1996 p. № 245 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

 • від 07.08.2002 p. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

 • від 16.10.2009 р. № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансфертної системи»;

 • від 25.04.2013р. № 466 «Про затвердження положення про дистанційне навчання»;

 • від 30.10.2013 р. № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями»

 • Статуту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

 • Положення про дистанційне навчання у вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

 • Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»;

 • Правилами внутрішнього розпорядку університету «Україна»;

 • Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

У процесі розробки даного Положення враховано засади Європейської системи трансферу та накопичення кредитів.

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності Університету.

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:  1. обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

  2. перелік компетентностей випускника;

  3. обов’язковий зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

  4. форми атестації здобувачів вищої освіти;

  5. вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (далі - ОКХ) випускника вищого навчального закладу є нормативним документом, у якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначаються місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка