Положення про діяльність підприємця на спрощеній І загальній системах 74 Укладач: І. В. Жураковська, кандидат економічних наук, доцент Луцького нту рецензентСторінка1/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки УкраїниПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
Конспект лекцій

для студентів спеціальностей

7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання

Луцьк

РВВ Луцького НТУ2015

УДК 336.221(075.8)

ББК 65.261.4я73

П51
Затверджено науково-методичною радою Луцького національного технічного університету,Загальні положення про діяльність підприємця на спрощеній і загальній системах 74
Укладач:

І. В. Жураковська, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Рецензент:

О.А. Нужна, кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний за випуск:

І. Б. Садовська, кандидат економічних наук, професор Луцького НТУП
П51
одаткова звітність
[Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання / уклад. І.В.Жураковська. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 100 с.
Видання містить лекції, в яких розкрито порядок складання та подання податкової звітності фізичними і юридичними особами, список рекомендованих джерел і орієнтовну тематику рефератів.

Призначено для студентів спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання.

УДК 336.221(075.8)

ББК 65.261.4я73© І.В. Жураковська, 2014

ЗМІСТ


ВСТУП

ТЕМА 1. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

1.1. Структура Державної фіскальної служби України.

1.2. Електронні ресурси служби (Реєстр платників ПДВ, реєстр податкових накладних, електронний кабінет платника податків та інші).

1.3. Податкові консультації.

1.4. Податковий контроль та штрафні санкції щодо податкової звітності.

1.5. Реєстрація платників податкуТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

2.1. Характеристика загальної системи оподаткування

2.2. Переваги загальної системи оподаткування

2.3. Основні податки та внески юридичної особи на загальній системі оподаткування

2.4. Основні податки та внески підприємця на загальній системі оподаткування

ТЕМА 3. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

3.1. Звітність з ПДВ

3.2. Звітність з податку на прибуток

3.3. Звітність з ПДФО

3.4. Звітність з єдиного соціального внеску

3.5. Звітність до фондів соціального страхування

3.6. Акцизний податок, рентна плата, мито, екологічний податок, податок на майно

3.7. Інша звітністьТЕМА 4. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

4.1. Характеристика спрощеної системи оподаткування 1-3 груп

4.2. Обмеження спрощеної системи оподаткування

4.3. Основні податки та внески юридичної особи на спрощеній системі оподаткування

4.4. Основні податки та внески підприємця на спрощеній системі оподаткування

4.5. Характеристика спрощеної системи оподаткування 4 групиТЕМА 5. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ НА СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ

5.1. Звітність по єдиному податку

5.2. Звітність по єдиному соціальному внеску

5.3. Звітність з фіксованого сільськогосподарського податку

5.3. Інша звітність

ТЕМА 6. ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ

6.1. Електронний цифровий підпис

6.2. Єдиний реєстр податкових накладних.

6.3. Подання електронної звітності.

6.4. Програмне забезпечення.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


5

6

20

46

68

85
87

96

97
ВСТУП
Мета дисципліни «податкова звітність» є формування у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок у використанні сучасних інформаційних технологій при складанні податкової звітності; проводити податкове планування та оптимізацію оподаткування на підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни: є набуття студентами потрібних знань та практичних навичок з обліку податків, зборів та інших обов’язкових платежів, вивчення методики і техніки складання податкової звітності, вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов'язкових платежів юридичних і фізичних осіб.

В результаті вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

  • законодавчу та нормативну базу, яка регулює питання податкової системи в Україні;

  • систему оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні;

  • особливості методики складання звітності щодо різних видів податкових платежів до бюджетів різних рівнів згідно з вимогами чинного податкового законодавства.

вміти:

- здійснювати розрахунок необхідних показників податкового зобов’язання платників податків у відповідності до чинних інструкцій та нормативних документів;

- здійснювати розрахунки розмірів фінансових санкцій;

- аналізувати інформацію щодо повноти, своєчасності сплати та порушень податкового законодавства;

- використовувати дані бухгалтерського обліку для складання податкової звітності;

- володіти методикою та технікою складання податкової звітності.


ТЕМА 1

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1.1. Структура Державної фіскальної служби України.

1.2. Електронні ресурси служби (Реєстр платників ПДВ, реєстр податкових накладних, електронний кабінет платника податків та інші).

1.3. Податкові консультації.

1.4. Податковий контроль та штрафні санкції.

1.5. Реєстрація платників податку
1.1. Структура Державної фіскальної служби
Державна фіскальна служба (ДФС) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Утворена Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 р.[3] шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів. Державна фіскальна служба України визначена центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує:  • державну податкову політику,

  • державну політику у сфері державної митної справи,

  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

ДФС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

У складі ДФС та її територіальних органах діють підрозділи податкової міліції.

ФС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова ДФС має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Розподіл їх компетенції проведений так:

перший заступник Голови опікується питаннями боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства та законодавства з питань сплати єдиного внеску;

заступник Голови опікується здійсненням державної митної справи.

Служба має свій сайт: http://sfs.gov.ua/Рис.1.1. Сайт Державної фіскальної служби


Структура ДФС

01 Департамент забезпечення діяльності Служби

02 Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

03 Департамент інфраструктури

04 Департамент персоналу

05 Департамент фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

06 Департамент комунікацій

07 Головне оперативне управління

08 Головне управління власної безпеки

09 Головне слідче управління фінансових розслідувань

10 Департамент правової роботи

11 Департамент реєстрації платників та електронних сервісів

12 Департамент міжнародних зв'язків

13 Організаційно–розпорядчий департамент

14 Департамент відомчого контролю та внутрішнього аудиту

15 Департамент оподаткування юридичних осіб

16 Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

17 Департамент доходів і зборів з фізичних осіб

18 Департамент розвитку ІТ

19 Департамент методологічної роботи з питань оподаткування

20 Координаційно-моніторинговий департамент

21 Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

22 Департамент податкового та митного аудиту

23 Департамент погашення заборгованостей

24 Департамент організації митного контролю та оформлення

25 Департамент адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання

26 Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням

27 Департамент розвитку митної справи

Та територіальні органи
1.2. Електронні ресурси служби (Реєстр платників ПДВ, реєстр податкових накладних, електронний кабінет платника податків та інші)
На сайті Фіскальної служби розміщено цілий ряд електронних інформаційних ресурсів, які в он-лайн режимі дозволяють визначити важливі податкові питання (рис.1.2)

Рис.1.2. Основні електронні ресурси Державної фіскальної служби


1. Електронний кабінет платника податків

Електронний кабінет платника податків – новий електронний сервіс веб-порталу, який за допомогою спеціального інструмента доступу (наприклад, електронної картки платника податків) з використанням електронно-цифрового підпису дозволить платнику податків працювати з органами податкової служби в режимі реального часу.

Призначенням Електронного кабінету платника податків є надання платнику податків можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі on-line. Зокрема, платник податків без використання клієнтського застосування матиме змогу:

- підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді;

- переглядати дані картки особового рахунка про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня);

- формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету;

- здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем типу Інтернет-банкінг;

- здійснювати офіційне листування з органами ДПС України з питань оподаткування, отримувати консультаційні послуги (у режимі реального часу або за попередньо надісланими питаннями), замовляти та отримувати адміністративні послуги;

- оперативно переглядати актуальні, а також архівні відомості, які надано платником податків або сформовано на підставі наданих ним до ДПС документів (дані обліку, дані щодо об’єктів оподаткування, інформацію про результати перевірок, інформацію про доходи фізичної особи тощо).
2. Дані реєстру платників ПДВ

Відповідно до пункту 183.13 статті 183 Податкового кодексу України для інформування платників ПДВ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на своєму веб-сайті дані з реєстру платників ПДВ.


3. Митна статистика

Оприлюднюється інформація в розрізі країн, товарів за наступними групами: Зовнішня торгівля України з окремими країнами, Зовнішня торгівля України за товарними групами з усіма країнами, Зовнішня торгівля України із зазначенням основних країн – контрагентів, Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих підгруп товарів за кодами УКТЗЕД, Сумарний обсяг імпорту та експорту по країнах у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД, Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів за кодами УКТЗЕД


4. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

Для того, аби перевірити надійність Вашого ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або ж точну його назву. Введіть відому Вам інформацію в одне з полів і наша система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку. Це статус платника ПДВ, його статус платника податків, наявність податкових штрафів і т.д.


5. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

На цьому ресурсі зібрано всі консультації, нормативні документи, запитання і відповіді контролюючих органів щодо оподаткування. Розроблена система пошуку у всій інформаційній базі фіскальної служби.


6. Анулювання реєстрації платників ПДВ

Відповідно до пункту 183.13 статті 183 Податкового кодексу України для інформування платників ПДВ центральний орган державної податкової служби щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті дані з реєстру платників ПДВ. Така інформація необхідна, щоб знати чи наші постачальники дійсно є платниками ПДВ і податковий кредит можна ставити до відшкодування.


7. Пульс

Антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України "Пульс"

За номером телефону: (044) 284 00 07 Ви маєте можливість цілодобово повідомляти про неправомірні дії або бездіяльність працівників Служби.
8. Декларування он-лайн

Сервіс надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи, яку подають до податкових органів фізичні особи – підприємці та громадяни. Заповнена декларація та додатки зберігаються у файл для направлення до податкового органу або друку.


9. Реєстр платників єдиного податку

За допомогою цього сервісу можна впевнитись в тому, що підприємство чи ваш бізнес-партенр є платником єдиного податку


10. Акредитований центр сертифікації ключів

У складі Інформаційно-довідкового департаменту ДФС функціонує Акредитований центр сертифікації ключів (далі – АЦСК ІДД), метою діяльності якого є безкоштовне надання послуг електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктами господарської діяльності та фізичним особам.

Робота АЦСК ІДД забезпечується сучасним програмно-технічним комплексом у складі якого використовуються унікальні програмно-апаратні рішення, які забезпечують високий рівень надійності захисту інформації.

До послуг ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД належать:

реєстрація заявників;

надання у користування надійних засобів ЕЦП;

допомога при генерації відкритих та особистих ключів;

обслуговування посилених сертифікатів ключів заявників, що включає сертифікацію відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів;

надання послуги фіксування часу;

консультативні послуги за зверненням підписувачів.11. Електронна звітність

Цей ресурс має дві складові: Платникам податків про Єдиний реєстр податкових накладних. Платникам податків про електронну звітність

Основне призначення ресурсу це надання програмного забезпечення для складання і подання звітності в електронній формі, а також обов’язкової реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі.
12. Електронна митниця

Модуль Кіоск (кіоск самообслуговування, інформаційний термінал) – це система попередньої реєстрації електронних копій ВМД, яка дозволяє вказати файл з електронною копією ВМД, здійснити її формато-логічний контроль та розмістити в черзі до оформлення в підрозділі митного оформлення. Модуль Кіоск розроблений на виконання наказу ДМСУ від 30.12.2011р. № 1103.Кіоск самообслуговування надає можливість здійснити подачу в базу даних митного органу електронних копій ВМД (після проведення їх формато-логічного контролю) та отримати чек, в якому зафіксовано час такої подачі.
13. Реєстр страхувальників
Окрім електронних ресурсів, на сайті служби розміщено ряд довідкових матеріалів, які необхідні при складанні податкової звітності

Рис.1.3. Довідковий матеріал ДФС1.3. Податкові консультації
Податкова консультація — допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган. За зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Усе, що стосується узагальнюючих податкових консультацій, визначено статтями 52 та 53 ПКУ.

Податкові консультації бувають індивідуальними та узагальнюючими.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або митним органом за місцем митного оформлення товарів, або вищим органом державної податкової служби або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи

Згідно з п. 52.6 ст. 52 ПКУ центральний орган контролюючого органу проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та наказом затверджує узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню. Узагальнююча податкова консультація не є нормативним актом. Її статус трішки вищий за статус листа. Це узагальнена позиція Державної податкової служби України у ПЕВНИЙ час щодо ПЕВНИХ питань. Всі узагальнюючі податкові консультації розміщені на сайті: ГОЛОВНА-ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ (http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/)

Згідно з п. 53.1 ст. 53 ПКУ не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема на підставі того, що згодом така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

Для отримання податкової консультації слід подати лист (електронна форма в процесі розробки). Головні моменти, які повинні фігурувати в запиті:

назва та місцезнаходження заявника;

прохання надати індивідуальну податкову консультацію;

суть питання. Важливо описати проблемну ситуацію з посиланнями на норми законодавства та чітко викласти питання, на які потрібно відповісти;

підпис заявника (посадової особи юридичної особи чи платника фізичної особи).

Печаткою лист не завіряється. Запит надсилається до контролюючого органу рекомендованим листом із повідомленням про вручення або ж надається особисто відповідальною вповноваженою особою заявника до канцелярії контролюючого органу. В останньому випадку слід мати два примірники запиту. Один залишається в канцелярії; на другому ставиться відмітка про отримання запиту.


Зразок запиту

вих. № 32

від 29.03.2013 р. ДПІ м.Полтави

м. Полтава, вул. Фрунзе, 155

ТОВ «Грона»,

Код ЄДРПОУ 28623458,

м. Полтава, вул. Гагаріна, 12, каб. 24

ЗАПИТ
на отримання податкової консультації

Згідно з п. 52 Податкового кодексу України, просимо надати письмову податкову консультацію з такого питання.

За приписами пп. 170.1.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) доходи, отримані від надання в оренду (суборенду) нерухомості, у тому числі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.

Тобто, відповідно до наведеної спеціальної «орендної» норми, податок слід сплатити під час виплати орендної плати.

Водночас, згідно з пп. 168.1.5 ПКУ, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, установлені цим Кодексом для місячного податкового періоду (тобто протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

Остання норма визначає загальний порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету.

Таким чином, на думку ТОВ «Грона», відповідно до загальноправового правила вирішення колізій застосуванню підлягає спеціальна норма — пп. 170.1.1 ПКУ.

Питання: чи повинне ТОВ «Грона» сплачувати податок на доходи фізичних осіб за пп. 168.1.5 ПКУ із суми нарахованої орендної плати на користь фізичних осіб за земельні частки (паї) за умови, що орендна плата нараховується, але за відсутності коштів виплачується нерегулярно, із запізненням у декілька місяців? Чи слід керуватися за таких обставин спеціальною нормою з пп. 170.1.1 ПКУ, сплачуючи податок на доходи під час виплати орендної плати?

Податкову консультацію в письмовій формі на ці запитання просимо направити на адресу нашого підприємства: 36000, м. Полтава, вул. Гагаріна, 12, каб. 24. З повагою, керівник ТОВ «Грона» Пугач Г. М. Пугач


Контролюючий орган протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання запиту, повинен надати заявнику індивідуальну консультацію.

Оформлювати їх податківці будуть згідно з методрекомендаціями, викладеними в листі ДПАУ від 21.01.2011 р. № 1600/7/10-1017/220.


1.4. Податковий контроль та штрафні санкції
Податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль у частині здійснення заходів, що вживаються митними органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, є складовою частиною митного контролю.

Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті 41 Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом.

Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.Податковий контроль здійснюється шляхом:

  1. ведення обліку платників податків;

  2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;

  3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Податковий контроль здійснює департамент податкового аудиту Основними завданнями департаменту є:

- здійснення контролю за додержанням юридичними особами податкового, валютного та митного законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством;

- контроль за дотриманням порядку розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, в т.ч. підприємств, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

- недопущення порушень фінансовими установами податкового законодавства, та недопущення порушень валютного законодавства України учасниками зовнішньоекономічних відносин.

В Україні з 2008 року використовується система ризик-аналізу щодо здійснення податкового контролю. Відбір платників податків до перевірки відбувається за критеріями високого, середнього та незначного ступеня ризиків. Крім того, ризикоорієнтована система відбору платників до плану-графіка перевірок набула подальшого розвитку у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України. Згідно норм Кодексу, періодичність проведення документальних пла­нових перевірок платників податків визначатиметься залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний рис.1.4).

Складання плану-графіка податкових перевірок передбачено статтею 77 Податкового кодексу України. До нього потрапляють платники податків, які мають ризик щодо несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи ДФС. Крім того, відбулася прив'язка ступеня ризику діяльності суб'єктів господарювання до періодичності проведення перевірок, що відповідає європейському досвіду. Водночас, Податковий кодекс не наводить критерії відбору суб’єктів господарювання відповідно до ступеня ризику. Вони деталізуються в окремому наказі ДФС. Порядок визначення належності платника податку до тієї чи іншої групи ризику визначено Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання (рис. 1.5).


Рис. 1.4. Вплив ризик-аналізу на періодичність проведення податкових перевірок


Рис. 1.5 – Нормативне регулювання податкового контролю в частині ризик-аналізу


Основними ризиками адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) є: відсутність на обліку в органах державної податкової служби осіб, які займаються господарською діяльністю та отримують доходи; неподання, припинення подання платником податків податкових декларацій (розрахунків); здійснення суб’єктами господарювання діяльності без спеціальних дозволів (ліцензій), торгових патентів, сертифікатів відповідності; реалізація товарів, робіт та послуг за готівку без використання реєстраторів розрахункових операцій, якщо їх застосування є обов’язковим відповідно до законодавства; допущення платником податків арифметичних або методологічних помилок у поданій ним податковій декларації (розрахунку), які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання; ухилення платника податків від сплати податків, заниження податкового зобов’язання; ухилення від сплати податку на додану вартість та безпідставне декларування від'ємного значення сум податку на додану вартість, співпраця з контрагентами, що ймовірно занижують податкові зобов’язання тощо.

На основі вищезазначених критеріїв суб’єкти господарювання розподіляються на відповідні категорії уваги:

Категорія 1 – сумлінні платники податків. Найбільш істотними факторами, які впливають на віднесення платника податку до цієї категорії, є: відсутність випадків порушення термінів подачі податкової звітності; повнота та своєчасність сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів; більший за середній у групі (галузі) рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів.

Категорія 2 – платники податків помірного ризику. Найбільш істотними факторами, які впливають на віднесення платника податку до даної категорії, є: низьке значення фіскальної важливості; середній рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів у групі (галузі).

Категорія 3 – платники податків високого ризику. Найбільш істотними факторами, які впливають на віднесення платника податку до даної категорії, є: високий рівень значення фіскальної важливості, але рівень сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів у групі (галузі) є значно меншим за середні показники; наявність ознак серйозних порушень податкового законодавства, на які вказують фактори ризику.

В ДФС використовується система раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки, яка дозволяє отримувати необхідну інформацію без відволікання платників та відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно шляхом вивчення податкової звітності. Завдяки даній системі податкова акцентує свою увагу лише на тих підприємствах, які мають ризики несплати податків. Тобто сумлінні платники податків не перевіряються, податковим контролем охоплені лише ризикові платники. Ця система дозволяє деякий час вивчати діяльність платника податків, а вже потім включати його до плану перевірки.

Згідно статті 120 ПКУ Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.Невиконання платником податків вимог, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати). При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань інші штрафи не застосовуються.

Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, - тягне за собою накладання штрафу у розмірі:100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання звіту про контрольовані операції;

10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року - у разі неподання документації, визначеної підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу..

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Після закінчення строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається:

а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом;

б) при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні;

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.1.5. Реєстрація платників податку
Перелік нормативних документів з обліку платників податків

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»

Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

Порядок обліку платників податків визначено главою 6 Податкового кодексу та Порядком № 1588.

Взяттю на облік або реєстрації в ДПІ підлягають усі платники податків.

Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку в ДПІ є надходження до нього:

1) відомостей з Єдиного державного реєстру або з відповідної реєстраційної картки про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця;

2) відомостей з Єдиного державного реєстру або відповідного повідомлення державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

3) повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.

На обліку в податкових органах перебувають договори управління майном і договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені Податковим кодексом.

З моменту взяття на облік згідно з цим Порядком:

платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

юридичні особи – резиденти, їх відокремлені підрозділи, угоди про розподіл продукції, договори про спільну діяльність, договори управління майном відносяться до категорії платників податку на прибуток. Постійні представництва нерезидентів реєструються як платники податку на прибуток згідно з розділом V цього Порядку.

Для взяття на облік платник податків – юридична особа (резидент) подає до органу державної податкової служби:

заяву за ф. № 1-ОПП;

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру, якщо заявником є юридична особа, яка включається до Єдиного державного реєстру;

копію свідоцтва про державну реєстрацію, якщо заявником є юридична особа, для якої законом установлені особливості її державної реєстрації та яка не включається до Єдиного державного реєстру;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.

Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів (за основним та неосновним місцем обліку) .     Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта.

Платники податків, які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, зобов’язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до органу державної податкової служби уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за ф. № 1-ОПП, ф. № 5-ОПП подається з позначкою „Зміни” або за ф. № 1-РПП – з позначкою „Перереєстрація, зміни”.

Платники податків - юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати реєстраційну заяву за ф. № 1-ОПП з позначкою „Зміни” з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до органу державної податкової служби у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за ф. № 1-ОПП, за ф. № 5-ОПП з позначкою „Зміни” або за ф. № 1-РПП з позначкою „Перереєстрація, зміни” органи державної податкової служби вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за ф. № 2-ОПП та за ф. № 7-ОПП.

У 3-денний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі;

оригінал довідки за ф. № 4-ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;

копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка