Положення про дистанційне навчання. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Міністерство освіти І науки україни наказ 29. 11. 2004 №888 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниСторінка1/2
Дата конвертації02.12.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2

 1. Про утворення Реєстру комп'ютерних програм.

 2. Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки.

 3. Про затвердження Положення про дистанційне навчання.

 4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2004 № 888


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 грудня 2004 р.
за № 1569/10168
Про утворення Реєстру комп'ютерних програм

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 253 ( 253-2004-п ) "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"НАКАЗУЮ:

 1. Утворити Реєстр комп'ютерних програм.

 2. Затвердити Положення про Реєстр комп'ютерних програм, що додається.

 3. Державному департаменту інтелектуальної власності:

  • забезпечити створення, функціонування та ведення Реєстру за рахунок коштів, передбачених на заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності;

  • подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права".

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр

В.Г.Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
29.11.2004 № 888

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
9 грудня 2004 р.
за № 1569/10168

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр комп'ютерних програм

 1. Це Положення визначає процедуру реєстрації комп'ютерних програм, форму Реєстру комп'ютерних програм (далі - Реєстр), порядок його формування та ведення.

 2. Реєстр створюється з метою збору, систематизації і зберігання на загальнодержавному рівні даних про комп'ютерні програми, створені повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, та забезпечення можливості надання органам державної влади інформації про такі комп'ютерні програми.

 3. Дія цього Положення поширюється на комп'ютерні програми, створені повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, за винятком комп'ютерних програм, що становлять державну таємницю.

 4. Реєстр - це сукупність офіційних відомостей про комп'ютерні програми, які створено повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - комп'ютерна програма), що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

Реєстр формується шляхом унесення до нього відповідних відомостей в обсязі і порядку, визначених цим Положенням.

 1. Держателем Реєстру є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Держатель Реєстру:

  • приймає рішення про реєстрацію комп'ютерної програми;

  • забезпечує формування та ведення Реєстру;

  • виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

 1. Адміністратором Реєстру є уповноважений держателем Реєстру державний заклад, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Адміністратор Реєстру:

  • приймає та розглядає документи, подані для реєстрації комп'ютерної програми;

  • уносить відомості до Реєстру;

  • здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;

  • відповідає за його функціонування, збереження відомостей, унесених до Реєстру, та документів, які подаються для реєстрації комп'ютерних програм;

  • контролює доступ до фондів Реєстру;

  • виконує інші роботи, пов'язані з функціонуванням Реєстру.

 1. Для реєстрації комп'ютерної програми міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - заявник) протягом двох місяців з моменту взяття комп'ютерної програми на бухгалтерський облік подають адміністратору Реєстру заяву за зразком згідно з додатком до цього Положення, опис комп'ютерної програми та один примірник комп'ютерної програми. При цьому комп'ютерна програма подається у вигляді вихідного тексту програми або фрагментів вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати.

Заява викладається українською мовою і має стосуватися однієї комп'ютерної програми. Опис комп'ютерної програми повинен містити назву та версію комп'ютерної програми, мову програмування та обсяг комп'ютерної програми (у байтах), ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) - розробника комп'ютерної програми, назву заявника, його місцезнаходження й адресу електронної пошти, повну інформацію про функціональне призначення комп'ютерної програми і вимоги до комп'ютерної техніки для роботи з нею.

Заява та опис комп'ютерної програми підписуються керівником органу виконавчої влади або уповноваженою ним особою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. 1. Заявник несе відповідальність за достовірність поданих у заяві та описі комп'ютерної програми відомостей згідно із законодавством.

 2. У разі відсутності опису комп'ютерної програми та/або примірника комп'ютерної програми або неправильного оформлення заяви та/або опису комп'ютерної програми адміністратор Реєстру повідомляє про це заявника. Заявник протягом одного місяця від дати одержання повідомлення зобов'язаний надіслати відсутній опис комп'ютерної програми та/або примірник комп'ютерної програми або правильно оформлену заяву та/або опис комп'ютерної програми.

У разі необхідності уточнення відомостей, зазначених у поданій заяві чи описі комп'ютерної програми, адміністратор Реєстру надсилає заявнику запит про надання додаткової інформації. Заявник протягом одного місяця від дати одержання запиту зобов'язаний надіслати необхідну додаткову інформацію. Якщо протягом одного місяця розв'язати порушені у запиті питання неможливо, заявник установлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється адміністратору Реєстру. При цьому загальний термін розв'язання питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

 1. Адміністратор Реєстру протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати надходження оформлених належним чином заяви та опису комп'ютерної програми оформляє та подає держателю Реєстру пропозиції щодо реєстрації комп'ютерної програми.

Держатель Реєстру на підставі пропозицій адміністратора Реєстру протягом трьох робочих днів приймає рішення про реєстрацію комп'ютерної програми.

 1. Адміністратор Реєстру протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення про реєстрацію комп'ютерної програми вносить до Реєстру відомості про реєстрацію комп'ютерної програми.

 2. Запис про реєстрацію комп'ютерної програми, що вноситься до Реєстру, містить такі відомості: дата подання заяви;

  • дата реєстрації комп'ютерної програми;

  • реєстраційний номер комп'ютерної програми;

  • назва органу виконавчої влади - заявника, його місцезнаходження та адреса електронної пошти;

  • ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) - розробника комп'ютерної програми;

  • назва та версія комп'ютерної програми;

  • анотація до комп'ютерної програми;

  • відомості, які підтверджують, що комп'ютерна програма створена повністю/частково за рахунок коштів Державного бюджету України; інформація про функціональне призначення комп'ютерної програми;

  • мова програмування комп'ютерної програми;

  • обсяг комп'ютерної програми (у байтах);

  • вимоги до комп'ютерної техніки для роботи з комп'ютерною програмою.

Інші відомості про комп'ютерну програму можуть бути внесені до Реєстру на пропозицію заявника.

 1. Протягом п'яти робочих днів від дати внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію комп'ютерної програми адміністратор Реєстру надсилає заявнику на адресу, зазначену в заяві, сповіщення про внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію комп'ютерної програми. У сповіщенні зазначаються:

  • дата подання заяви;

  • назва та версія комп'ютерної програми;

  • дата реєстрації комп'ютерної програми;

  • реєстраційний номер комп'ютерної програми;

  • назва органу виконавчої влади - заявника.

 2. Відомості про реєстрацію комп'ютерної програми, що внесені до Реєстру, надаються органам державної влади на їх письмовий запит. Запит підписується керівником органу державної влади або вповноваженою ним особою і подається держателю Реєстру.

Копії заяви та/або опису комп'ютерної програми та/або примірника комп'ютерної програми надаються заявнику та іншим органам державної влади, які мають право на їх витребування. Порядок надання копій заяви, опису комп'ютерної програми та примірника комп'ютерної програми визначається держателем Реєстру.

 1. У процесі ведення Реєстру до нього можуть бути внесені відомості щодо зміни назви органу виконавчої влади - заявника, його місцезнаходження та адреси електронної пошти, зміни ім'я та місця проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) розробника комп'ютерної програми та виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо). Підставою для внесення до Реєстру зазначених відомостей є клопотання заявника, підписане керівником органу виконавчої влади або уповноваженою ним особою. Клопотання викладається в довільній формі і подається адміністратору Реєстру. Адміністратор Реєстру протягом одного місяця від дати надходження зазначеного клопотання вносить відповідні відомості до Реєстру та надсилає на адресу, зазначену в клопотанні, повідомлення про внесення до Реєстру відповідних відомостей.

У разі модифікації комп'ютерної програми, розробки нової версії комп'ютерної програми чи внесення до неї суттєвих змін заявник зобов'язаний зареєструвати змінену, модифіковану чи нову версію комп'ютерної програми в порядку, передбаченому цим Положенням.

Заступник начальника управління


державних реєстрацій
та інформаційного забезпечення

в сфері інтелектуальної власності

О.П.Горобець

Додаток
до пункту 7 Положення


про Реєстр комп'ютерних
програм
____________________________________ ________________________________

(найменування та місцезнаходження адміністратора Реєстру)


_____________________________________ ____________________________________________
(назва органу виконавчої влади - заявника)
_____________________________________ Адреса для листування:______________
____________________________________
Тел. :_________________________________________

ЗАЯВА

Прошу внести до Реєстру комп'ютерних програм відомості про комп'ютерну програму, ___________________________________________________________________________,

    назва та версія комп'ютерної програми створену __________________________________________________________________
                       ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування
________________________________________________________________________
 і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) –  розробника комп'ютерної програми

повністю/частково (необхідне підкреслити) за рахунок коштів Державного бюджету України __________________________________________________________________

назва органу виконавчої влади-заявника, його місцезнаходження та адреса електронної пошти
__________________________________________________________________

Анотація до комп'ютерної програми:


__________________________________________________________________
             рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Додатки:


 1. Опис до комп'ютерної програми на ________ арк. в 1 прим.

 2. Комп'ютерна програма у вигляді вихідного тексту програми або фрагментів вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації, _______(указати тип (типи) та кількість матеріальних носіїв інформації) в 1 прим.

Посада та підпис керівника органу виконавчої влади або вповноваженої ним особи
_______________________             (ініціали і прізвище)
     М.П.
Дата ___________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м.Київ
"26" 04   2004р.                                                                                   № 335.


Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.03 №1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки", наказів Міністерства освіти і науки України від 04.12.03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки" та від 21.01.04 №40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", а також враховуючи пропозиції міністерств та відомств, наказую:

1.  Створити при Міністерстві освіти і науки України Координаційну раду з
розвитку системи дистанційного навчання (далі - Координаційна рада).

2.  Затвердити склад Координаційної ради, що додається.

3.  Затвердити Положення про Координаційну раду, що додається.

4.  Доручити Координаційній раді організацію робіт за конкретними напрямами


розвитку системи дистанційного навчання, для чого:

4.1. Створити при Координаційній раді комісії з питань: нормативно-правового та організаційного забезпечення;

науково-методичного забезпечення; системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання;

матеріально-технічного забезпечення; кадрового забезпечення СДН;

моніторингу якості, експертизи і сертифікації дистанційного навчання. 4.2. У місячний термін надати пропозиції щодо складу комісій та розробити відповідні Положення.

5.  Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки


України від 26.02.0і №9і "Про створення Координаційної ради Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти".

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки Україні від "26" 04. 2004р. №335

СКЛАД

Координаційної ради при Міністерстві освіти і науки України з реалізації програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки.

1. Степко Михайло Филимонович 

- заступник Міністра освіти і науки України, голова

2. Болюбаш Ярослав Якович

- директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови Координаційної ради;

3. Малюкова Інна Геннадіївна

- директор Українського центру дистанційної освіти НТУУ"КПІ", заступник голови Координаційної ради;

4. Коровайченко Юрій Миколайович 

- заступник директора департаменту вищої освіти і науки України, голова Міністерства освіти і науки України, вчений секретар Координаційної ради;

5. Радченко Володимир Михайлович

- заступник директора Українського центру дистанційної освіти НТУУ "КПІ", секретар Координаційної ради;

6. Андрєєв Василь Миколайович

- начальник відділу кадрів та учбових закладів управління кадрів та забезпечення Української державної будівельної корпорації "Укрбуд";

7. Баглай Володимир Анатолійович

- заступник начальника Управління науково - технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Державного комітету України з будівництва та архітектури;

8. Биков Валерій Юхимович 

- директор Інституту засобів навчання Академії педагогічних наук України

9. Боярська Валентина Миколаївна 

- начальник Управління праці та персоналу Державного

10. Войнаш Лідія Герасимівна 

- начальник управління кадрової політики, кооперативної освіти і науки Центральної спілки споживчих товариств України;

11. Волосовець Олександр Петрович 

- начальник управління освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України;

12. Гашека Галина Володимирівна 

- заступник начальника Управління фінансів освіти, науки та культури Міністерства фінансів України;

13. Домніч Володимир Іванович 

- начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України;

14. Закорко Олена Петрівна 

- проректор галузевого Державного інституту управління та економіки водних ресурсів;

15. Полусмяк Олександр Миколайович 

- начальник відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів Міністерства культури і мистецтва України;

16. Китаєва Марина Анатоліївна 

- заступник начальника управління з питань гуманітарного розвитку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;

17. Коверник Олена Миколаївна 

- заступник начальника управління кадрів та кадрової політики Міністерства промислової політики України;

18. Кіндрат Володимир Феліксович 

- заступник начальника відділу навчальних закладів управління професійної підготовки Адміністрації Державної прикордонної служби України;

19. Крищенко Людмила Сергіївна 

- головний економіст управління статистики послуг та соціальних програм Державного комітету статистики України;

20. Кубасов Володимир Іванович 

- начальник відділу навчальних і наукових закладів та нагородної діяльності Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;

21. Марченко Сергій Миколайович 

- начальник центру навчальне - методичної роботи Національної академії Служби безпеки України;

22. Осика Віталій Володимирович 

- начальник відділу технічної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України;

23. Олійник Віктор Васильович 

- ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;

24. Полянський Павло Броніславович 

- директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

25. Синенько Ніна Йосипівна 

- головний спеціаліст Управління політики зайнятості та трудової міграції Міністерства праці та соціальне політики України;

26. Сподін Андрій Іванович 

- заступник начальника управління аграрної освіти Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України;

27. Супрун В'ячеслав Васильович 

- заступник директора департаменту професійно -технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

28. Сухарніков Юрій Васильович 

- завідувач відділу інженерно-технічної освіти Науково -методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України;

29. Цвеліх Сергій Володимирович 

- заступник начальника Управління кадрової політики Міністерства палива та енергетики України;

30. Червяков Іван Михайлович

- заступник начальника Департаменту роботи з персоналом Міністерства внутрішніх справ України

31. Черкашин Сергій Віталійович 

- керівник Департаменту соціальної та кадрової політики Міністерства транспорту України;

32. Шевченко Ольга Олексіївна 

- начальник відділу Науково - методичного центру військової освіти Міністерства оборони України;

33. Яценко Юрій Степанович

- завідувач галузевим навчально — методичним кабінетом Державного кабінету лісового господарства України.ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінестерства освіти i науки Українии від"26" 04 2004. № 335
ПОЛОЖЕНИЯ
про Координаційну раду з розвитку дистанційного навчання

1. Загальні положения

1.1.  Координаційна рада з розвитку дистанцшного навчання (далі за текстом - Координаційна рада) створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України вщ 23.09.03 №1493 "Про затвердження Программ розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" (далі - Програма) ", наказів Мінестерства освіти i науки України від 04.12.03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки" та від 21.01.04 №40 "Про затвердження Положения про дистанційне навчання".

1.2.  Координащйна рада є міжвідомчим дорадчим органом при Мінітерстві освіти i науки України, який забезпечуе координацію робіт з формування i реалізації державної политики щодо розвитку системи дистанщйного навчання(далі - СДН).

1.3.  Координаційна рада в своїй діяльності керується законами України, указами Президента України, постановами Кабіету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти i науки України та цим Положениям.

1.4.  Рішення Координаційної ради реалізуються через накази Міністерства освіти i науки України.

2. Завдання Координаційної ради

2.1  Забезпечення координації дій Міністерства освіти i науки України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, щодо розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.

2.2  Розроблення механізму взаємодії навчальних закладів різного відомчого підпорядкування та організаційно-правових форм власності, які впроваджують дистанційну форму навчання, щодо:

створення науково-методичного забезпечення СДН та стандартів на технології дистанщйного навчання;

створення навчальних дистанційних Kypciв i організації спільного дистанційного навчання;

проведения науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що стосуються проблем дистанційного навчання;

підготовки фахівців з питань організації та технологій дистанційного навчання.

2.3. Створення при Координаційній раді комісій, які є окремими організаційними структурами, що вирішують питання розвитку СДН за такими основними напрямами:

нормативно-правового та організаційного забезпечення;

науково-методичного забезпечення;

системотехнічного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання;

матеріально-технічного забезпечення;

кадрового забезпечення;

моніторингу якості експертизи та сертифікації дистанційного навчання.

За необхідності Координаційна рада може створювати інші комісії.

2.4.  Розроблення стратегічних планів розвитку СДН.

2.5.  Забезпечення моніторингу розвитку СДН та виконання завдань Програми.

2.6.  Забезпечення популяризації дистанційної форми навчання через засоби масової інформації, наукові та популярні видання.

3. Функції Координаційної ради

У відповідності до сформульованих завдань Координаційна рада виконує такі функції:

3.1.  Розглядає питання з координації діяльності Міністерства освіти і науки
України та інших центральних органів виконавчої влади щодо розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.

3.2.  Розробляє принципи взаємодії у межах СДН навчальних закладів різного відомчого підпорядкування та організаційно-правових форм власності.

3.3.  Створює комісії при Координаційній раді і відповідає за ефективність їхнього функціонування.

3.4.  Забезпечує організацію і проведення науково-практичних конференцій, "круглих столів" з проблем дистанційного навчання, популяризує дистанційну


форму навчання через засоби масової інформації.

3.5.  Затверджує щорічні плани розвитку СДН та перелік виконавців заходів Програми.

3.6.  Аналізує результати розвитку СДН, у тому числі виконання заходів Програми.

3.7.  Розробляє рекомендації щодо формування та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для діяльності СДН, включаючи


виконання Програми.

3.8.  Сприяє створенню українського ринку освітніх послуг дистанційного навчання та його інтеграції у світовий освітній простір.

3.9.  Розробляє та подає на розгляд Кабінету Міністрів України Програму створення і розвитку системи відкритої освіти на базі СДН.

4. Права Координаційної ради

Координаційна рада має право:

4.1.   Заслуховувати керівників комісій при Координаційній раді.

4.2.   Брати участь у засіданнях і "круглих столах" з питань дистанційного навчання, що проводяться Міністерством освіти і науки України та іншими
центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади і задіяні у виконанні Програми.

4.3.   Робити офіційні запити до навчальних закладів, наукових установ та організацій системи освіти, які беруть участь у формуванні СДН, щодо надання


останніми інформації про їхню діяльність у межах СДН.

4.4.   Залучати (за домовленістю) до виконання заходів Програми вітчизняних провідних фахівців з питань дистанційного навчання відповідного профілю, а також спеціалістів із міжнародних організацій, які опікуються проблемами розвитку дистанційного навчання на міжнародному рівні.

4.5.   Проводити всебічний аналіз стану розвитку СДН та представляти його результати керівництву Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, що задіяні у формуванні СДН, у тому числі виконанні Програми.

5. Структура і організація роботи Координаційної ради

5.1. Координаційна рада утворюється у складі Голови, його заступників, секретаріату та членів Координаційної ради.

5.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

5.3.  Для реалізації організаційного забезпечення роботи утворюється секретаріат Координаційної ради під керівництвом вченого секретаря, склад якого затверджується Координаційною радою.

5.4.  Координаційна рада здійснює свою діяльність згідно з планом роботи, що затверджується Головою Координаційної ради, у формі очних засідань і


семінарів, а також поточної інтерактивної взаємодії її членів через Інтернет (чат, форум, Е-таіі).

5.5.  Очні засідання Координаційної ради проводяться Головою або за його дорученням одним із заступників не рідше одного разу на півроку, у тому числі для аналізу результатів діяльності за минулий звітний період та затвердження плану робіт на наступний термін.

5.6.  Рішення Координаційної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів за умови участі у голосуванні більше половини членів.

5.7.  Засідання Координаційної ради оформлюються протоколами, які підписуються Головою або його заступником та вченим секретарем.

5.8.    У   періоди   між   засіданнями   Координаційної   ради   роботу  за затвердженими планами забезпечують секретаріат Координаційної ради та
Український центр дистанційної освіти НТУУ "КПІ".

5.9.  Зміни у складі Координаційної ради (крім Голови і його заступників) затверджуються рішеннями самої Координаційної ради. Голова і його заступники призначаються  і  звільняються  від  виконання  своїх   обов'язків   наказами Міністерства освіти і науки України.

5.10.   Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом Міністерства освіти і науки України.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка