Пол СамуельсонСторінка23/24
Дата конвертації05.11.2016
Розмір3.63 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Відомий також ринок євродепозитів. Він виражає стійкі валютно-фінансові відносини, щодо формування вкладів в іноземній валюті у великих комерційних банках західних країн за рахунок коштів, що обертаються на ринку євровалют.
Розрізняють також ринок єврокредитів, який виражає стійкі кредитні зв'язки з надання міжнародних позик у євровалюті великими комерційними банками країн із розвинутою ринковою економікою. Позичальниками євровалюти виступають переважно великі компанії, які мають потребу в кредитах для фінансування масштабних проектів у даній країні й за кордоном, а також держави з відчутним дефіцитом платіжних балансів. Як правило, міжнародні кредити в євровалюті надаються великими національними банками окремих країн строком від 2 до 10 років з плаваючими відсотковими ставками. Ринок єврокредитів сприяє інтеграційним процесам ЄС, стимулює розвиток експорту, розширення іноземних інвестицій і є важливим фактором формування єдиного ринку.
Складна ситуація у валютно-фінансовій сфері, в якій нині опинилась Україна, пов'язана передусім з невиваженою політикою у зовнішньоекономічній сфері, недосконалістю законодавства та нормативних актів щодо валютного контролю і повернення валютної виручки. Гнучкішою має бути політика держави щодо протекціонізму та лібералізму у валютному регулюванні. До протекціоністських заходів можна віднести таку форму прямого втручання держави у валютну сферу, як валютні обмеження. Останні пов'язані з забороною національним експортерам продавати виручену іноземну валюту на ринку (вони зобов'язані здавати її в обмін на національну за офіційним курсом), можуть бути обмежені перекази валюти за кордон і її вивіз.
Застосовувані державою методи та обсяги валютних обмежень безпосередньо пов'язані з конвертованістю валюти. Для України це має надзвичайно велике значення з точки зору ефективності включення національної економіки у світову, можливості використання переваг міжнародного поділу праці, міграції капіталів. Оскільки Україна нині у своєму русі орієнтується на формування цивілізованої ринкової економіки, забезпечення ко
4. Міжнародний кредит і світовий ринок позичкових капіталів
Важливе місце в системі світогосподарських зв'язків належить міжнародному кредиту. Він є формою позичкового капіталу. Коли капітал передається у тимчасове користування на основі поворотності, строковості і платності. Учасниками міжнародних кредитних відносин є банки, підприємства, уряди, міжнародні і регіональні організації. Попит і пропозиція позичкового капіталу визначає рівень позичкового відсотка.
Кредити поділяються на комерційні, які пов'язані з зовнішньоторговими операціями, і фінансові, які використовуються в якості прямих вкладень, погашення заборгованості, інвестування в цінні папери.
На основі експорту і імпорту капіталу виникає міжнародний ринок позичкових капіталів. Він є системою ринкових відносин з акумуляції та перерозподілу позичкового капіталу між країнами. Цей ринок являє собою сукупність кредитно-фінансових установ і фондових бірж, які надають позички і кредити іноземним позичальникам. Міжнародний ринок позичкових капіталів виділився з національних ринків позичкового капіталу, однак в останні роки межа між ними стирається внаслідок лібералізації національних ринків позичково капіталу в розвинутих країнах і деяких країнах, які розвиваються, в результаті чого полегшується діяльність іноземних юридичних осіб на національних ринках позичкового капіталу.
Даний ринок капіталів поділяється на валютний і ринок капіталів. Основними видами операцій на міжнародному ринку позичкових капіталів є емісія та купівля-продаж цінних паперів переважно у вигляді облігацій, надання й одержання банківських кредитів. На світовому ринку позичкових капіталів кредиторами і позичальниками виступають великі фірми і переважно транснаціональні банки, а також фінансові, страхові та інвестиційні компанії, держави, міжнародні і регіональні валютно-кредитні організації (МВФ, МБРР та ін.). При цьому переважають позичальники і кредитори з розвинутих країн, а МВФ і МБРР виступають не лише як великі кредитори, а й як координатори міжнародного кредиту у світі.
По кредитах застосовуються фіксовані та "плаваючі" відсоткові ставки. Кошти надаються переважно в доларах США, однак в останні роки зростає роль євро, японської ієни, англійського фунта стерлінгів, як валюти кредитів на міжнародному ринку позичкових капіталів. Головним фінансовим центром світу є Нью-Йорк. Значна його роль у торгівлі цінними паперами. В Європі важливим фінансовим центром вважається Лондон. Останні роки почала зростати роль Токіо як міжнародного фінансового центру. З'являються нові міжнародні фінансові центри: Мадрид, Оттава, Багами та ін. Раніше для їх виникнення були необхідні розвинута національна банківська система, велика фондова біржа, стійка валюта. Зараз достатньо ліберального фінансового законодавства, яке передбачає свободу пересування для міжнародного капіталу, право відкривати відділи і філіали іноземного банку. Важлива також відсутність податку на доходи або низький його рівень, спрощена процедура для біржових і банківських операцій. Отже, при зростанні інтернаціоналізації виробництва, зростає інтернаціоналізація фінансової сфери.
Контрольні запитання і завдання
1. Які компоненти включає в себе поняття валюта?

2. Перелічіть складові валютної системи.

3. Назвіть основні елементи національної валютної системи.

4. Які основні елементи світової валютної системи?

5. Які відмінності між Ямайською і Бреттон-Вудською валютними системами?

6. Що являє собою валютний курс і які його види?

7. Які фактори впливають на динаміку валютного курсу?

8. Яке функціональне призначення валютного ринку? Хто є основними його суб'єктами?

9. Розкрийте зміст валютних операцій. У чому полягає різниця між операціями "СПОТ" і "ФОРВАРД"?

10. Що таке міжнародний ринок позичкових капіталів?

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
а | б | в | г | д | е | з | і | к | л | м| н | о | п | р | с | т | ф | ц | ч | ш
А
* Агент - фізична або юридична особа, яка здійснює певні операції за дорученням іншої особи, за її рахунок і від її імені.

* Аграрні відносини - особливий вид економічних відносин між членами суспільства, господарствами, державою з приводу володіння та використання землі й привласнення інших об'єктів власності, а також виробництва, розподілу, обміну, споживання сільськогосподарської продукції.

* Активний торговельний баланс - торговельний баланс, що характеризується перевищенням вивозу товарів із країни над ввезенням до неї.

* Активні операції банків - операції, за допомогою яких банки розміщують грошові кошти (купівля цінних паперів, видача позик), які вони мають.

* Акциз - вид непрямого податку, що включається в ціну товару чи послуги.

* Акціонерне товариство - основна організаційна форма великого підприємства. Має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості. Найвищий орган - загальні збори акціонерів. Особи, які купили акції, стають пайовиками акціонерного товариства і мають право на доход від його діяльності.

* Акція - цінний папір, який засвідчує право власності на частку в капіталі акціонерного товариства й дає право на участь у його прибутках та в управлінні підприємством.

* Амортизаційні відрахування - відрахування частини вартості основних фондів для покриття їх зношення.

* Амортизація - поступове зношення основних фондів (устаткування, споруди тощо) і перенесення їхньої вартості у міру зношення на створюваний продукт.

* Антиінфляційна політика - комплекс взаємопов'язаних заходів і важелів держави й центрального банку країни з метою запобігання високим темпам інфляції та управління нею на незагрозливому для стабільності економічної системи рівні.

* Антимонопольне законодавство - сукупність законодавчих та нормативних актів у країнах з ринковою економікою, що обмежують монополістичну діяльність і створюють можливість для покупця більш широкого вибору потрібних йому товарів.

* Асоціація - об'єднання, союз організацій або осіб для досягнення певних цілей. Асоціації не мають права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-якого з її учасників. Асоціація є юридичною особою, може мати самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку зі своїм найменуванням.

* Аудит - перевірка (ревізія) бухгалтерської звітності підприємства кваліфікованими спеціалістами (аудиторами) на предмет її відповідності встановленим правилам і стандартам.

* Аудитор - незалежний ревізор, фінансовий контролер.

* Аукціон - різновид періодичних відкритих публічних торгів, де продаються товари відповідної номенклатури.
А | Б | В | Г | Д | Е | З | І | К | Л | М| Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
# Банк - кредитно-фінансова установа, яка залучає й нагромаджує вільні грошові кошти підприємств та організацій, населення (пасивні операції), а також здійснює емісію грошей (випуск їх в обіг), випуск цінних паперів, кредитування економіки й населення, надання різноманітних позик на умовах платності, зворотності й терміновості (активні операції).

# Банківський кредит - кредит, що надається банками функціонуючим підприємцям та іншим позичальникам у вигляді грошових позик.

# Банкнота - банківський білет; грошові знаки, що випускаються в обіг центральними емісійними банками держав як засіб грошового обігу й платежу; основний вид паперових грошей.

# Банкрутство - неспроможність боржника (підприємства, фірми, банку, іншої організації) оплатити свої боргові зобов язання.

# Бартер - прямий, не опосередкований грошима обмін товарами або послугами.

# Безготівкові розрахунки - розрахунки, які здійснюються шляхом перерахування сум із рахунку платника на рахунок отримувача або шляхом взаємного заліку сум без участі готівки.

# Бізнес - економічна діяльність з метою отримання прибутку.

# Бізнес-план - короткий виклад цілей і шляхів діяльності фірми, обґрунтування доцільності капіталовкладень для залучення інвесторів та кредиторів.

# Біржа - це установа, де здійснюється купівля-продаж масових товарів (товарна біржа), цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), робочої сили (біржа праці).

# Брокер - посередник при укладанні угод між продавцями й покупцями товарів, цінних паперів, валют, тощо; діє за дорученням і за рахунок клієнтів, отримуючи від них комісійні.

# Бюджет державний - грошове вираження збалансованого кошторису державних доходів і витрат на певний період часу за джерелами надходжень й основними каналами витрат.

# Бюджетний дефіцит - сума, що перевищує державні витрати над державними доходами.


# Валова продукція - показник, що характеризує обсяг продукції, виробленої в тій чи іншій галузі у вартісному (грошовому) вираженні.

# Валовий внутрішній продукт - узагальнюючий економічний показник, виражає сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, створених у середині країни, в ринкових цінах.

# Валовий дохід - виражений у грошовій формі сумарний річний дохід підприємства (фірми), отриманий у результаті виробництва і продажі продукції та послуг.

# Валовий національний продукт - узагальнюючий макроекономічний показник соціально-економічного розвитку, визначається як вартість усіх товарів і послуг, вироблених у країні за рік.

# Валюта - грошова одиниця країни, яка перебуває в обігу. Застосовується як:

1) грошова одиниця даної країни та її тип;

2) грошові знаки іноземних держав, які використовуються в міжнародних розрахунках (іноземна валюта).

# Валютне котирування - встановлення курсів іноземних валют відповідно до діючих законодавчих норм та існуючої практики.

# Валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, вираженої в грошових одиницях іншої країни.

# Валютний паритет - законодавчо встановлене співвідношення між двома валютами, що становить основу валютного курсу.

# Валютний ринок - система економічних та організаційних відносин стосовно операцій купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах.

# Валютні резерви - централізовані запаси золота й іноземної валюти, що зберігаються у центральних банках.

# Вартість - економічна категорія, що виражає уречевлену в товарі суспільну працю, відносини між товаровиробниками.

# Вартість грошей - кількість товарів та послуг, які можна обміняти на одиницю грошей; купівельна спроможність одиниці грошей.

# Вексель - офіційне боргове зобов язання певної форми, що надає його власнику право вимагати сплати боржником зазначеної у векселі суми у встановлений строк.

# Виробництво - процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для існування й розвитку людини.

# Відсоток - плата за кредит, ціна за користування позиченими коштами.

# Вільний ринок - ринок, заснований на економічній відособленості юридично вільних товаровиробників, тримається на системі вільного підприємництва.

# Вклад - грошова сума, внесена в ощадний банк на збереження на певних умовах.

# Власність - категорія, що означає володіння, користування й розпорядження майном; система економічних відносин з приводу володіння, користування й розпорядження майном.

* Гіперінфляція - стрімке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, розладу платіжного обороту й порушення нормальних господарських зв язків.

* Готівка - монети і паперові гроші.

* Гроші - особливий товар, який виконує роль загального еквівалента; благо, благо, що має найвищий ступінь ліквідності.

* Грошова маса - сукупний обсяг купівельних і платіжних засобів, що обслуговують господарський оборот і належать приватним особам, підприємствам і державі.

* Грошова одиниця - встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, один із елементів грошової системи, що слугує для вимірювання і вираження цін усіх товарів.

* Грошова система - форма організації грошового обігу, яка історично склалась в певній країні й законодавчо закріплена державою.

* Грошовий обіг - рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.
Д
* Демонополізація - усунення державної або іншої монополії, що диктує свої умови ринку.

* Демпінг - продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від внутрішніх.

* Депозит - грошова сума або інша цінність, віддана на зберігання. Депозит як форма зберігання грошових заощаджень населення називається вкладом.

* Державна власність - форма власності, за якої власником виступає держава в особі її органів.

* Державне регулювання ринку - втручання держави у функціонування ринкових механізмів, вплив на економіку шляхом адміністративних, економічних та інших методів.

* Дефіцит бюджету - різниця між доходами й витратами в бюджеті країни.

* Дефляція - вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси, випущеної в період інфляції.

* Дефолт - невиконання зобов'язань, відмова від сплати боргу.

* Дивіденд - доход, отриманий власником акції з прибутку акціонерного товариства за підсумками його господарської діяльності за певний період часу, як правило, за рік.

* Дилер - особа чи фірма, що займається біржовим або торговельним посередництвом, але, на відміну від брокера, вона укладає угоди від себе і за свій рахунок.

* Довірчі операції - операції банків щодо управління майном і виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи.

* Договірна ціна - ціна, що встановлюється за домовленістю між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем) продукції.

* Досконала (чиста) конкуренція - умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців однорідної продукції, що продається, вільний доступ фірм на ринок.

* Дотація - доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидій.

* Дохід - у загальному вигляді - це потік грошових та інших надходжень за одиницю часу. Виділяють чотири основних форми доходів : рента, заробітна плата, прибуток і відсоток.

* Економічна категорія - узагальнююче поняття, яке виражає істотні сторони економічних явищ і процесів, відбиває глибинні процеси економічного розвитку.

* Економічне зростання - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють екстенсивне й інтенсивне економічне зростання.

* Економічні закони - внутрішньо необхідні, сталі й істотні причинно-наслідкові зв'язки між протилежними сторонами, властивостями економічних явищ і процесів, елементами економічної системи.

* Економічні ресурси - усі застосовувані в господарській діяльності природні, людські й вироблені людиною ресурси.

* Експорт - вивіз товарів, технологій і послуг за кордон для реалізації їх на зовнішньому ринку.

* Еластичність попиту - ступінь зміни попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

* Еластичність пропозиції - ступінь зміни пропозиції на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

* Ембарго - повна заборона торговельних відносин з будь-якою державою або заборона ввозу (вивозу) певних товарів у конкретну країну.

* Емісія - випуск в обіг грошей і цінних паперів. Емісія грошей здійснюється центральним банком держави.

* Ефективність - співвідношення між результатами і витратами, здійсненими для досягнення певних цілей.

* Імпорт - закупівля та ввезення іноземних товарів, технологій й послуг у країну з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку країни -імпортера.

* Інвестиції - довгостроковий вклад капіталу в будь-яке підприємство, галузі господарства, підприємництво з метою отримання прибутку.

* Інвестор - приватний підприємець, організація або держава, які здійснюють інвестицію.

* Індексація доходів - механізм підвищення грошових доходів громадян, який дає змогу частково або повністю компенсувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

* Індекс цін - показник, який кількісно виражає зміни рівня тих чи інших цін.

* Інжиніринг - надання інженерно-будівельних та проектних послуг.

* Інтелектуальна власність - продукт інтелектуальної праці. Об єктами інтелектуальної власності є: твори науки і техніки, літератури і мистецтва, винаходи, відкриття та інші види творчої діяльності.

* Інтенсивний тип економічного зростання - економічне зростання, за якого приріст виробництва здійснюється за рахунок застосування досконаліших факторів виробництва, технологій та організацій.

* Інфляція - обезцінення паперових грошей, що знаходяться в обігу, тобто падіння їхньої купівельної спроможності, яке проявляється у підвищенні цін на всі товари і послуги.

* Іпотека - застава нерухомого майна для одержання кредиту.

* Кейнсіанство - економічна теорія, яка визначає та обґрунтовує необхідність державного регулювання економіки.

* Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери й послуги, заснована на зарахуванні взаємних вимог і зобов язань.

* Комерційний кредит - кредит, наданий у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за продані товари.

* Конвертована валюта - валюта, яка вільно й необмежено обмінюється на інші іноземні валюти.

* Конкуренція - процес суперництва між товаровиробниками, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніших умов їх виробництва та реалізації.

* Консенсус - загальне погодження, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з істотних питань у більшості заінтересованих сторін.

* Консорціум - тимчасова угода між кількома банками або промисловими підприємствами для спільного розміщення позик, проведення фінансових та комерційних операцій великого масштабу.

* Контракт - договір, угода про взаємні зобов язання для договірних сторін.

* Контрольний пакет акцій - кількість акцій, що дає право на управління акціонерним товариством.

* Концерн - форма об єднання підприємств різних галузей промисловості, торгівлі, транспорту, сфери послуг і фінансових установ, що знаходяться під єдиним фінансовим контролем.

* Кооператив - підприємство (фірма), створене на основі добровільного об єднання громадянами свого майна. Член кооперативу бере особисту участь у його діяльності.

* Корупція - зрощення державних структур зі структурами злочинного світу у сфері економіки.

* Котирування - встановлення курсу валюти, тобто визначення її вартості в іноземних валютах.

* Кредит - позика в грошовій або товарній формі на умовах повернення з оплатою відсотка.

* Курс акцій - ціна, за якою продається акція.

* Маклер - посередник, який здійснює операції на біржі за рахунок клієнтів і отримує винагороду у вигляді комісійних.

* Маржа - банківський прибуток, який визначається як різниця між сумою стягнення й виплачених банком відсотків.

* Маркетинг - система організації діяльності підприємства, що ґрунтується на всебічному вивченні ринку і просуванні товарів і послуг від виробника до споживача.

* Менеджер - професійний управляючий, що має спеціальну підготовку і здійснює керівництво підприємством, фірмою тощо.

* Менеджмент - система організації й управління підприємством.

* Методологія - вчення про принципи побудови, форми та способи наукового пізнання.

* Міжнародний кредит - надання валютних і товарних ресурсів у сфері міжнародних економічних відносин на умовах повернення й сплати відсотків.

* Монетаризм - економічна теорія, що ґрунтується на визначальній ролі грошової маси, яка знаходиться в обігу, в стабілізації економіки, її функціонуванні й розвитку.

* Монополія - підприємство, або група підприємств, які займають домінуюче становище на ринку, що дає їм змогу контролювати й визначати ціни.

* Натуральне господарство - вид господарства, в якому всі продукти виробляються лише для задоволення власних потреб і не призначені для продажу.

* Облігація - вид цінного паперу, за яким виплачується щорічний дохід наперед встановленого розміру у формі певного відсотка номінальної вартості облігації.

* Облікова ставка відсотка - ставка відсотка, за якого центральний банк надає ресурси комерційним банкам.

* Оборотний капітал - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

* Олігополія - панування декількох найбільших фірм на ринку.

* Оптова торгівля - вид торгівлі, що забезпечує зв язок між виробництвом і роздрібною торгівлею; торгівля партіями товарів.

* Оптова ціна - ціна, за якою державні підприємства й організації реалізують вироблену ними продукцію іншим підприємствам та організаціям, крім населення.

* Оренда - передання майна в строкове, платне володіння й користування.

* Основні виробничі фонди - сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва і переносять свою вартість на знову створений продукт частково, у міру зношення, протягом ряду кругооборотів.

* Паперові гроші - знаки, символи цінності (вартості), що не мають власної вартості та наділені державною владою примусовим курсом обігу.

* Паритет - співвідношення між валютами різних країн.

* Пасивні операції банків - операції, за допомогою яких банки залучають у своє розпорядження грошові кошти.

* Підприємець - самостійний суб єкт ринкових відносин, який діє на свій страх та ризик і під свою відповідальність з метою отримання прибутку.

* Підприємництво - самостійна, ініціативна, постійно здійснювана на власний страх і ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і торгівлі з метою одержання прибутку.

* Плаваючий валютний курс - курс валюти, який вільно підвищуються і знижується залежно від попиту й пропозиції.

* Податок - обов язковий платіж, збір, що стягується державою або місцевим органом з громадян (фізичних осіб) або підприємств (юридичних осіб) на основі законодавства.

* Праця - цілеспрямована, свідома діяльність людини, спрямована на створення матеріальних і духовних благ.

* Прибуток - узагальнюючий показник діяльності підприємства; визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та сумою всіх затрат підприємства на виробництво і збут.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка