«погоджено» «затверджено»Скачати 80.29 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір80.29 Kb.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Міністерство культури України Голова приймальної комісії

____________( ) Ректор, професор

«_____»______________20 _____________ В.Г.Чернець

«____» ____________ 2014 р.

П Р О Г Р А М А

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

галузь знань: 0202 «Мистецтво»

напрям підготовки 8.020201 «Театральне мистецтво»

кваліфікація «Звукорежисер, викладач фахових дисциплін»

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

(на базі диплому «бакалавра» та «спеціаліста»)

Розглянуто на засіданні кафедри режисури

Протокол № 7 від «27» січня 2014 р.

Зав. кафедри ________ проф. Єсипенко Р.М.

Київ – 2014

Програма фахового випробування для вступу на навчання до НАКККіМ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі диплому ОКР «бакалавр» та «спеціаліст». /Укладачі: Грищенко В.І., канд. пед. наук, професор; Козлін В.Й., доктор мистецтвознавства, професор; Станіславська К.І., доктор мистецтвознавства, професор; Мороз Л.А., Заслужений діяч мистецтв України, доцент – К.: НАКККіМ, 2014.


Програма фахового випробування призначена для абітурієнтів, які вступають до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Програма містить пояснювальну записку, орієнтовні питання, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань абітурієнтів.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (на базі диплома ОКР «бакалавр» або «спеціаліст» спеціальності «Театральне мистецтво» передбачає тестові завдання.

Зміст тестових завдань включає питання з наступних дисциплін: «Звукорежисура», «Історія мистецтв».

Абітурієнтам пропонуються тестові запитання, кожен тест має декілька варіантів рекомендованих відповідей, правильною з яких є одна або декілька варіантів. Критерії оцінювання за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 балів).

Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання абітурієнт повинен володіти знаннями з історії та теорії культури і мистецтв, фахові знання зі звукорежисури за профілем, теоретичних і практичних аспектів звукорежисури, продемонструвати знання з комп’ютерних мистецьких технологій (Nuendo, Adobe Audition, Sound Forge, Sibelius тощо).


В програмі наведені орієнтовні питання і список рекомендованої літератури.

Теми питань для тестів
ЗВУКОРЕЖИСУРА


 1. Методи та принципи психоакустичної та динамічної обробки звуку.

 2. Методи та принципи технології затримки та частотної обробки звуку.

 3. Апаратурний комплекс пристроїв динамічної та психоакустичної обробки звуку, частотної обробки та затримки звуку. Фізичні та психофізіологічні характеристики звуку.

 4. Особливості розмовних звучань, динамічний діапазон та частотні характеристики голосів.

 5. Принципи використання мікрофонів, добір, розташування та їх застосування для різних видів звукозапису.

 6. Основи архітектурної та музичної акустики, акустичні характеристики приміщень.

 7. Особливості звукозапису акустичних, електро- та електронних музичних інструментів.

 8. Характеристика особливостей звукорежисури в кіно і на телебаченні, в театральній та концертній діяльності, масових святах та видовищах, в кіновиробництві.

 9. Використання засобів мультимедіа.

 10. Музично-інформаційні технології та практичні навички роботи з комп’ютерними програмами.


ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ


 1. Історична та стильова еволюція мистецтва.

 2. Роль культурних регіонів та окремих національних мистецьких шкіл у формуванні культурно-мистецьких ідеалів світу.

 3. Самобутність національних шкіл та авторських художніх концепцій.

 4. Художня спадщина культурних регіонів світу, роль і місце українського мистецтва у формуванні світового полікультурного простору.

 5. Основні мистецькі стилі та їх роль у відповідних культурно-мистецьких регіонах, національних школах; персоналії.

 6. Загальні принципи періодизації і класифікації мистецтва.

 7. Специфіка та принципи інтеграції видів мистецтва: візуальних, аудіальних, пластичних, екранних.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

До розділу “Звукорежисура”

 1. Арент В., Райхарт В. Основи техники звукоусиления /Пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1984.

 2. Багадуров В., Гарбузов Н. Музыкальная акустика. – М.: Гос.муз.издат., 1954.

 3. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. – М.: Просвещение, 1977.

 4. Борзенко А., Федоров А. Мультимедиа для всех. – М.: Компьютер Пресс, 1996.

 5. Боровский В., Костенко В. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. – К.: Техника, 1987.

 6. Бугров В. Основы звукозаписи. – М.,1986.

 7. Бугров В. Теория фонограмм. – М.: Искусство, 1984.

 8. Ватсон Ф.Р. Архитектурная акустика /Пер. с англ. М.Л.Антопольского, М.А.Исаковича. – М., 1948.

 9. Власов Є.О. Музика у виставі: Теорія і практика музично-шумового оформлення вистави: Навч. посібник. – Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2001.

 10. Гитлиц М.В. Магнитная запись сигналов. – М.: Радио и связь, 1981.

 11. Гитлиц М.В., Горон К.Ю. Видеомагнитофоны. – М., 1991.

 12. Глухов А.Н. Основы звукового вещания. – М.: Связь,1987.

 13. Грошев С.В. Коцюбинский А.О. Запись компакт-дисков: экспрес-курс. – М., 2001.

 14. Грушков Т. Студийная электроакустическая аппаратура специального назначения, выпускаемая фирмой Тесла Электроакустика. – М.,1989.

 15. Довідник по техніці магнітного запису /Під ред. О.В.Порицького та Е.Н.Травнікова. – К.: Техніка, 1981.

 16. Дрейзен И.Г. Электроакустика и звуковое вещание. – М., 1993.

 17. Елкин Е. Звук и изображение. – М.: Связь, 1978.

 18. Загуменнов А.П. Компьютерная обработка звука. – М.:ДМК, 1999.

 19. Закревский Ю. Звуковой образ в фильме. – М.: Искусство, 1970.

 20. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1993.

 21. Иофе В.К. Электроакустика. – М.: Связьиздат, 1954.

 22. Канпор Л.Я. Спутниковое вещание. – М.: Радио,1986.

 23. Ковалгин Ю.А. Стереофония. – М.: Радио и связь, 1989.

 24. Козюренко Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре. – М.: Искусство, 1975.

 25. Кубат К. Звукооператор-любитель. – М.: Энергия, 1978.

 26. Кудрин И.Г. Рузанов И.В. Техническое оснащение аппаратных звукозаписи и вещания. – М.,1993.

 27. Маньковский В.С. Основы звукооператорской работы. – М.: Искусство, 1985.

 28. Міллер М. Використання Microsoft Windows 98. – К.-М.-СПб., 1998.

 29. Нейман Дж.К. Звуковое оборудование аппаратно-студийного комплекса. – М., 1991.

 30. Нисбетт А. Звуковая студия: Сб. ст. – М., 2001.

 31. Нисбетт А. Применение микрофонов /Пер. с англ. – М.: Искусство, 1981.

 32. Ньоэль Ф. Project-Студии. Маленькие студии для великих записей /Пер. с англ. Oxford Auckland Roston Johannesburg Melburne New Delhi. //Библиотека журнала “Шоу-Мастер”. – 2000.

 33. Оптические дисковые системы. – М.: Радио и связь, 1991.

 34. Павловская В.И., Качерович А.Н., Лукьянов А.П. Акустика и электроакустическая аппаратура. – М.: Искусство, 1977.

 35. Петелин Ю.В., Петелин Р.В. Аранжировка музыки на РС. – СПб.: ВНV-Санкт-Петербург, 1999.

 36. Петелин Ю.В., Петелин Р.В. Звуковая студия в РС. – Спб., 1998.

 37. Петелин Ю.В., Петелин Р.В. Персональный оркестр в персональном компьютере. – СПб.: Полигон, 1997.

 38. Петелин Ю.В., Петелин Р.В. Сool Edit Pro 2: Секреты мастерства. – СПб.: Арлит, 2002.

 39. Попов В.Э. Озвучиваем открытое пространство. – М., 2000.

 40. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория применения цифровой обработки сигналов. – М., 2000.

 41. Разоринов Г.Н., Свяченый В.Д. Устройство цифровой магнитной записи звука. – М., 1997.

 42. Ратман К.О. Звук в театре. – М., 1999.

 43. Рождение звукового образа /Сост. Е.М.Авербах. – М.:Искусство, 1985.

 44. Рузанов И.В., Никонов А.В. Автоматические регуляторы. – М.,1984.

 45. Скибб Л.Дж., Хейфмейстер С., Чеснат А. Оптимізація мультимедіа ПК. – К., 1997.

 46. Таршис Н. Музыка спектакля. – Л.: Искусство, 1978.

 47. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. – М.: Мир, 1982.

 48. Трахтенберг Л.С. Мастерство звукооператора. – М.: Искусство, 1972.

 49. Фількевич Г.М. Музика в драматичному театрі. – К., 1998.

 50. Фурдуев В.В. Акустические основы вещания. – М., 1981.

 51. Фурдуев В. Электроакустика. – М., 1952.

 52. Хангельдиева И.Г. Музыка: театр, кино, телевидение. – М.: Сов. композитор, 1991.

 53. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир, 1984.

 54. Шкритек Р. Справочное пособие по звуковой схемотехнике /Пер. с. нем. – М.: Мир, 1991.

 55. Щербина В.И. Цифровые магнитофоны. – М.,1986.

 56. Элкин Е.Г. Звукотехника в телевидении и кино. – М., 1988.

 57. Якубовский С., Бараканов Н. Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. – М.: Радио и связь, 1984.


До розділу “Історія мистецтв”

 1. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. Т.1- М.-Л.,1941;Т.2 - М.,1959.

 2. Грубер Р.И. Музыкальная культура древнего мира.-Л.,1937.

 3. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь. - 4-е изд. - Л.: Музыка, 1964.

 4. История зарубежного искусства: Учебник /ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л.Мальцевой. - М.: Изобр.искусство, 1983.

 5. История зарубежного театра: В 5 ч. - М.: Просвещение.

 6. История зарубежной музыки: Вып. 1-4. - М.: Музыка.

 7. История русского искусства в 2-х томах. Учебник /ред. М.М.Мальцевой, И.В.Рязанцева. - М.: Изобр.искусство, 1978.

 8. История русской музыки /Келдыш Ю.В., Левашова О.Е.-М.: Музыка,1990.

 9. Історія світової культури: Навч. посібник /кер.Л.Т.Левчук.- Київ.: Либідь,1999.

 10. Історія української музики / АН УРСР. Ін.-т. мист.-ва, фолькл. та етногр. ім.М.Т.Рильського; Редкол.: М.М.Гордійчук (голова) та ін. - К.: Наук. думка. - Т.1,2,3.: 1987, 1989-1990.

 11. Історія української радянської музики: Муз.культ. Рад.України /Л.Б.Архимович та ін. - К.: Муз. Україна, 1990.

 12. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник /упор.М.З.Петренко. - К.: Мистецтво, 1982.

 13. Конен В.Д. Пути американской музыки. - М.: Сов. композитор, 1977.

 14. Корній Л. Історія української музики 2-х частинах. - К.-Х.-Н-Й., 1996,1998.

 15. Красильникова О.В. Історія українського театру XX століття. - К.: Либідь, 1999.

 16. Культура українського народу. /В.М.Русаківський та ін. - К.: Либідь, 1994.

 17. Кун М.А. Легенди і міфи стародавньої Греції. - К.: Рад. школа, 1967.

 18. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1,2. - М.: Музика, 1982, 1983.

 19. Марьяненко И. Прошлое украинского театра, М.: Искусство, 1964.

 20. Музична естетика Античного світу. - К.,1974.

 21. Музична естетика Західноєвропейського Середньовіччя. - К.,1976.

 22. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах \ред.Ю.В.Келдыша. - М.: Сов. энциклопедия, 1973-1982.

 23. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. - М.: Музыка, 1977.

 24. Попова Т.В. Зарубежная музыка 18 и начала 19 века. - М.: Просвещение, 1976.

 25. Російське мистецтво /А.В.Заварова, Д.М.Колесникова. - К.: Рад.школа, 1976.

 26. Русский драматический театр /ред.Б.Н.Асеева и др.- М.: Просвещение, 1976.

 27. Советская музыкальная литература вып.1,2. /ред. М.Пекелиса, М.Риттих, Е.Бокшанина. - М.: Музыка, 1977, 1979.

 28. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве.- М., 1980.

 29. Степовик Д.В. Скарби України. - К.: Веселка, 1990.

 30. Театральная энциклопедия. - М.: Сов. энциклопедия, 1973-1982.

 31. Українська культура: Лекції /за ред.Дмитра Антоновича.-К.: Либідь, 1993.

 32. Український живопис. Альбом /Упор.Ю.Беличко. - К.: Мистецтво, 1989.

 33. Фролова В.Ф. Русский театр 19 века. - М.: Знание, 1983.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка