Податкові злочиниСкачати 213.74 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір213.74 Kb.
Податкові злочини.


Лисенко В.В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / / Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 1997.-Вип.2.- С.49-52.

Савченко А.А. Про використання економіко-правового аналізу у виявленні злочинів, що вчиняються у сфері оподаткування //Вісн.Одеського ін-ту внутр.справ.- 1998.-№2.- С.29-31.

Пирцхалава К.А Криминалистический анализ документов по налоговым преступлениям //Прокурорская и следственная практика.- 1999.-N3-4.- С.175-185.

Антипов Е.В Выявление незаконного конвертирования как способа уклонения от уплаты налогов // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.155-165.

Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, предприятий, учреждений.- Х.: Фирма "Консум", 1997.- 192 с.

Барабаш Т. Предмет доказування в стадії порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків // Науковий вісник (Державна податкова адміністрація України). - 2000. - № 2. - с. 150-152

Шабалін А.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 72-74.

Гуторова Н.О. Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Спецвипуск. - с. 157-162.

В.Р. Жвалюк, П.В. Мельник, А.Є. Гутнік, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення. - К.: Академія ДПА України, НДІ з пробл. Оподаткування, 2000. -

Панкін С.С. Облікові експертизи при розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Науковий вісник Дніпропетровського ЮІ МВС України, 2000. - № 2. - с. 179-188.

ХБК М


Лысенко В.В. Уклонения от уплаты налогов (перечень материалов, необходимых для возбуждений уголовного дела). - Х.:БизнесИнформ. -1998. - № 11. -с. 12-17.Організована злочинність

Аркуша Л.П. Про тактику виявлення діяльності організованого злочинного формування, яке має корумповані зв'язки // Вісн.Одеського ін-ту внутр.справ.- 1998.-№4.- С.47-53.

Коропатов О.М. Деякі методичні рекомендації розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями //Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ.- 1999.- №2.- С.105-109.

Шехавцов Р.Н О криминалистической характеристике преступлений, совершенных организованными преступными группами //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.137-141.

Сервецький І.В., Гелетей В.В Деякі ознаки лідера організованого злочинного угрупування //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.151-160.

Криводед А.И. О понятии криминалистического изучения организованных преступных групп // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали наук. конф.: Вип.1.- Х., 1996.- С.90-92.

Игнатенко А.А.,Макаренко Е.И Формы взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании насильственных преступлений с признаками их совершения организованной группой //Серийные убийства и их предупреждение: юридические и психологические аспекты. Мат.науч.- практ.конф.-Ч.3.- Ростов н/Д, 1998.- С.46-51.

Сташис В. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і корупцією в Україні // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - с. 163-168.

Корж В.П. Кримінально-правові аспекти протидії організованій злочинності в Україні // Вісник Луганського ін-ту внутрішніх справ. - 1998. - вип. 2. - с. 69-77.

Коновалова В.О. Організована злочинність: проблема методики розслідування //Вісн. Акад. правових наук України.- 1996. -№ 6.- С.137-144.

Коміссарчук Ю.А. Організована злочинність у ринкових умовах // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ, 2000. - № 4. - с. 122-125.Легалізація злочинних прибутків

Волобуев А.,Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем //Законность.- 2001.-№ 6.- С. 48-50.

Болотский Б.С. и др. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. / Болотский Б.С., Волевоз А.Г., Воронова Е.Г., Калачев Б.Ф. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2001. - 245 с.

Глушков В.О., Києвець О.В. Способы легализации денежных средств. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 168-171.

Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно:Конспект лекции. - Х.: ООО "Знание ЛТД", 2000. - 19 с.


Протидія викриттю і розслідуванню злочинів

Волобуєв А.Ф Подолання протидії організованих злочинних груп по розслідуванню економічних злочинів

//Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.201-213.Аркуша Л.И. Некоторые способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями с использованием коррумпированных связей // Актуальні проблеми держави та права: Збіоник наукових праць. - Одесса:

Астропринт, 1998. - вип. 5. - с. 96-102.Шехавцов Р. Виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями // Право України. - 2001. - № 6. - с. 64-65

Чаплинський К. Особливості проведення слідчих дій (за участю захисника) при розслідуванні злочинів, вчинених організованими угрупованнями // Право України. - 2001. - № 6. - с. 67-70

Долженков О.Ф. Кримінальна тактика протидії правоохоронній системі як складова інфраструктури організованої злочинності. // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Межвідомчий науковий збірник. / Під редакцією А.І. Комарової, В.В. Медведчука, В.О. Євдокимова, В.Ф Бойка, О.О. Крикуна. К.: 1999. - Т 18. -

Лукьянчиков В.Д., Кузьмичев В.С. Конспирация как средство преодоления противодействия расследованию // Проблема профессионализма и организованности в общеуголовной преступности: Межвуз. Сборн. Научн. Трудов. - Омск: ОВШ МВД СССР, 1988. - с. 100-107. (Секретно)

Александренко Е.В., Бахин В.П., Карпов Н.С.Противодействие расследованию: мнение практиков и населения // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ України. – Луганськ: 2001. Вип. 3. - с. 210

Александренко Е.В Проблемы противодействия расследованию и меры по его преодолению в современных условиях // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики. Материалы Международной научной конференции (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина). - М.: 2002. - с. 168-171.

Александренко О.В. Класифікація форм протидії розслідуванню // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ,

2000. - № 4. - с. 132-141Сакало В.О. Тактика злочинців при протидії розслідуванню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001. - с. 67-68

Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Тактично грамотно застосований психологічний вплив слідчим може подолати протидію розслідуванню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ,

2001. - с. 76-80.Александренко О.В. До питання про формування криміналістичної теорії протидії розслідуванню та заходів по її подоланню // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ,

2001. - с. 123-125.Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001.- с. 188-191Ревізія

Дорогих О.М. Форми та методи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні. - Вісник Одеського ін-ту ВС. - 1998. - № 2. - с. 45-51.

Головань І. Щодо законодавчого регулювання перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. // Правничий часопис Донецького ун-ту. - 2001. - № 1. - с. 51-55.

Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. / за ред. О.Д. Василика. - К.: ТОВ "НІОС", 1998. - 220 с.

Евзлин З.П. Бюджетный контроль и государственная отчетность. - Л.: Наука и школа, 1928. - 170 с.

Павлюк Валерий Валерьевич Контроль и ревизия: Направления и методика: учебное пособие. - Донецк:

Кассиопея, 2000. -Каленський М.М. Удосконалення фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів // Фінанси України. - 2001. - № 5. - с. 65-68.

Приховування валютної виручки

Городиський О.М. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей: Автореф. дис... канд.юрид.наук. 12.00.09 / НЮАУ ім. Я.Мудрого. - Х., 1998.

Фальшивомонетництво

Бірюкова Т.П Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво // Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4.- С.132-137.

Бирюкова Т.П. Особенности доказывания при расследовании изготовления и сбыта поддельных денег

//Вісник ЛІВС.- 2001.- №2.- С.228-233.Коваленко В.В., Бирюкова Т.П Значение данных о способах и признаках подделки денежных знаков для расследования фальшивомонетничества //Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ.- 1999.-Вип.3.- С.143-151.

Мацишин В. Систематизація обставин, які необхідно встановлювати у кримінальних справах про фальшивомонетництво //Право України.- 2001.-№ 6.- С. 65-68.

Піщенко Г.,Мацишин В. Огляд місця події у справах про фальшивомонетництво //Право України.- 2001.-№7.- С.56-59.

Петряєв С.Ю Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей: Автореферат дисс. … канд.юрид.наук 12.00.09 / НАВСУ. - К., 1998.

Піщенко Г., Мацишин В. Огляд місця події у справах про фальшивомонетництво // Право України. - 2001. - № 7. - с. 56-59.

Криминалистические и оперативно-розыскные основы предупреждения, раскрытия и расследования фальшивомонетничества: Учебное пособие. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1984. - 36 л. (ДСП)Розкрадання

Корж В. Планування початкового етапу розслідування справ про розкрадання (в промисловому будівництві). // Радянське право. - 1982. - № 9. ХБК М

Сущенко В.Н. Планирование и организация расследования хищений социалистического имущества, совершённых должностными лицами в крупных и особо крупных размерах: Автореферат … к.ю.н. 12.00.09 - К.: 1985. - 16 с. НУВД А 196

Багинський В. Використання наукового потенціалу для розробки методики розслідування розкрадань, вчинених в умовах приватизації //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.165-169.

Нувд


Волобуєв А.Ф Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу //Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 1998.-N3-4.- С.24-33.

Волобуєв А.Ф Предмет розкрадання майна у сфері підприємництва як елемент криміналістичної характеристики злочинів даного виду //Вісн. Одеського ін-ту внутр. справ.- 1998.-№3.- С.39-43.

Нувд


Волобуєв А.Ф.,Золотухін І.І., Литвинов О.В. Характеристика розкрадань майна, що здійснюються в небанківських фінансових установах //Вісн.Луган.ін-ту внутр.справ МВС України.- 1998.-Вип.2.- С.168-179.

Нувд


Волобуєв А.Ф. Особливості розслідування розкрадань грошових коштів, що здійснюється з використанням комп'ютерної техники //Вісн.Луган.ін-ту внутр.справ МВС України.- 1998.-Вип.2.- С.179-185.

Нувд


Волобуєв А Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи //Право України.- 1999.-№4.- С.79-84.

Нувд


Багинський В.З Про методи виявлення латентних розкрадань в умовах реформування економіки України //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.-

Х., 1998.- С.127-132.

67.9(4УКР)61 В43


Волобуєв А.Ф Криміналістичні особливості предмета розкрадання майна в сфері підприємницької діяльності //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.122-124.

67.9(4УКР)61 В43Марушев Д.Д Спосіб вчинення розкрадань як елемент криміналістичної характеристики економічних злочинів // Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.124-126.

НУВД 67.9(4УКР)61 В43Коберник С.Д. Деякі особливості розслідування розкрадання грошових коштів у банківських комп'ютерних системах і мережах // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.- Харків, Центр вивчення орг. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого, 1999.- С.20-28.

НУВД 67.9(4УКР)61 П78Зуев А.А., Черновецкий Л.М. Вопросы совершенствования следственного осмотра документов по делам о хищениях // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: 1984. – вып. 29. - с. 53-57.

НУВД


Матусовский Г.А. Судебные экспертизы в методике расследования хищений // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: 1984. - вып. 29. - с. 48-53.

НУВД


Глибко В.Н. Организационные и тактические основы возмещения материального ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Диссертация на соикание учёной степени кандидата юридических наук. Специальность 12.717. – Х.: Юрид. институт, 1972. - 261 с.

БНЮАУ № 36Парфенков Сергей Викторович

Проблемы установления способа преступления в методике расследования хищений, совершённых путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Диссертация … к.ю.н. Спец 12.00.09. - Х.: Юрид. ин-т, 1986. - 213 с.

БНЮАУ № 434; № 455


Дудников А.Л. Криминалистическая ситема признаков хищений, совершаемых путём злоупотребления служебным положением, и использование её данных в расследовании преступлений: Автореферат … к.ю.н. - Х.: Харьк. Юрид. Ин-т, 1989. –

спец НУВД 1.9 2043 Д 81Грузинова Т.И., Богинский В.Е.

Использование криминалистических экспертиз в изобличении лиц, причастных к хищениям путём злоупотребления служебным положением/ сост. Б.В. Романюк, Н.В. Чернышева. – К.: 1985. - с. 42-49

спец. НУВД 5.3 С 47 2628


Зонс В.К.

Расследование некоторых видов хищений, совершаемых путём злоупотребления служебным положением, присвоения и растрат. - К.: 1976. –

спец. НУВД 5.3.9 2551 З-84


Зуев А.А.

Следственный осмотр при расследовании хищений, совершаемых путём присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением: Автореферат дис... канд. юрид. наук. -

Х.: Харьковск. Юрид. Ин-т им. Ф.Э. Дзержинского, 1986. - 20 с.

НУВД А 122Расследование хищений государственного или общественного имущества: (проблемы тактики и методики). - Х.: Вища школа, 1987. - 166 с.

ХБК К2 - 2224 НУВД 67.99(2)94 Р 24Зуев А.А.

Осмотр документов и его связь с другими видами следственного осмотра при расследовании хищений // Совершенствование криминалистических средств и методов раскрытия и расследования хищений социалистического имущества: Сборник научных трудов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. - с. 44-47.

спец. НУВС 1.6. С - 56 1489 "ДСК"


Митрохина З.И. Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта: Учебное пособие. - Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1986. - 29 с.

ХБК В 1 86/3559Матусовский Г.А. Расследование хищений в промышленности и сельском хозяйстве: Учебное пособие. -

Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1979.(вып. Дан. 1980) - 64 с.

ХБК А 771418


Суетнов В.П. Основы расследования хищений. - Х.: Изд-во при Харьк. Гос. ун-те "Вища школа", 1977. -

108 с.


ХБК А 682137

Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. - Х.: Юрид. Ин-т, 1984. - 44 с.

ХБК В 1 85 / 787Коваленко Є. Судово-економічна експертиза на стадіях попереднього та судового слідства в справах про розкрадання. // Радянське право. – 1979. - № 3. - с. 60-63.

ХБК М


Волобуєв А.Ф Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності

//Вісн. ун-ту внутр. справ.- 1997.- № 2.- С.26-37.

Нувд


Волобуєв А. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісн.Акад.правових наук.- 1997.- №4.- С.172-175.

Нувд


Коваленко Е.Г., Лукьянчиков Е.Д. Судебные экспертизы в практике расследования ОВД хищений социалистической собственности: учебное пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1988. - 72 с.

НУВД 67.99 (2) 94 К 56 ХБК К 2 – 23262Колесниченко А.Н., Суетнов В.П., Сапошинский Я.С. Судебные экспертизы при расследовании хищений государственного и общественного имущества (учебное пособие). - Х.: Харьк. Юрид. ин-т, 1974. - 22 с.

ХБК А 588590Волобуєв А.Ф. Деякі особливості розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник АПН Украіни. - 1997 р. -№4. - с. 172-175.

НУВД


Волобуев А.Ф., Золотухин И.И., Литвинов О.В. Характеристика хищений имущества, которые совершаются в небанковских финансовых учреждениях // Вестник Львовского ИВД МВД Украины. – 1998. вып. 2 . - С.168-179.

НУВДЕкономічні злочини


Фінансова злочинність: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару 12-13 лютого 1999 року / НЮАУ ім.Я.Мудрого, Департамент юстиції США, НДІ вивчення проблем злочинності АПрН України. -

Х.: Право, 2000. - 119 с.

ХБК К2 - 82043 БНЮАУ Х 629.431.6 Х 628.36 Ф 59


Кальман О.Г. Сучасні проблеми боротьби зі злочиннстю у сфері економіки. // Хозяйственно-правовые средства детенизации и декриминализации экономики: Сборник научных трудов. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998. -

ХБК К2 – 76408Андрушко П.

Злочини у сфері господарської діяльності за чинним КК та проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації та декриміналізації. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. - с. 13-18.

ХБК М


Бучко М.Б.

Злочинність у сфері економіки та фінансів: концептуальні питання // Вісник Луганського ін-ту внутр. справ. - 1999. - вип. 1. - с. 135-146.

ХБК М НУВД


Бучко М.Б. Фінансово-економічна злочинність: причини і шляхи подолання // Вісник Луганського ін-ту внутр. Справ. - 1999. - № 2. - с. 149-159.

ХБК М


Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: (збірник наукових матеріалів міжнар. Науково-практичної конференції . - Х.: Харьк. Центр вивч. Організ. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого, 1999. – 53 с.

ХБК К5 – 4885Москвін Ю.

Розслідування злочинної діяльності у сфері економіки. // Право України. - 2000. - № 6. - с. 63

НУВД


Матусовський Г.,Бодянський Є., Іващенко П.

Використання наукового потенціалу в розробці криміналістичних методик виявлення економічних злочинів //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.111-116.

Нувд


Розсошенко І.

Роль прикладних економічних наук в розслідуванні справ про порушення антимонопольного законодавства України //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.151-155.

Нувд


Городиський О.

Використання слідчих спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних з приховуванням валютних цінностей //Вісн.Акад.правових наук України.- 1997.-№4.- С.186-188.

Нувд


Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ.- Х.: Консум, 1999.- 480 с.

НУВД 67.9(4УКР)62 М34Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин:Курс лекцій.- Х.:

Ун-т внутр.справ, 1998.- 68 с.

НУВД67.9(4УКР)61я7 Р98


Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва:Навч.посібник/За ред. О.М.Бандурки.- Х.: Рубікон, 2000.- 272 с.

НУВД 67.9(4УКР)62я7 В68Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. - 384 с.


Довбак О. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов'язаних з отриманням кредитів //Вісн. Львівського ун-ту. Сер. юридична.- 1999.-Вип.34 .- С.231-234.

Нувд


Василинчук В. Типові способи необгрунтованого одержання кредитів при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами та шляхи їх розслідування //Право України.- 2000.-№10.- С.28-31.

Нувд


Журавель В. Криміналістичне прогнозування у розслідуванні економічних злочинів //Вісн. Академії правових наук.- 2000.-№2.- С.166-173.

Нувд


Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності

//Вісн. Академії правових наук України.- 2001.-№1.- С.175-181.

Нувд


Волобуев А. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических преступлений

//Рос. юстиция.- 2001.-№6.- С.54-55.

Нувд


Волобуев А. Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин //Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№7.- С. 82-85.

Нувд


Чернявський С. Злочини у сферы банківськогго кредитування: криміналістичний аналіз //Право України.-

2001.-№7.- С.60-64.

Нувд


Городиський О.М. Система ознак способів приховування валютної виручки //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.- С.132-134.

НУВД 67.9(4УКР)61 В 43Розсошенко І.І Тактика розслідування порушень антимонопольного законодавства //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.-

С.151-156.

НУВД 67.9(4УКР)61 В 43


Матусовський Г.А Проблеми формування методики розслідування економічних злочинів //Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: Матеріали наук.-практ.конференції.- Харків, 1998.-

С.32-38.


НУВД 67.9(4УКР)61 В 43

Коновалова В.Е. Первоначальные следственные действия и тактические операции при расследовании преступлений в сфере экономики // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.- Харків, Центр вивчення орг. Злоч. При НЮАУ ім. Я.Мудрого,1999.-

С.72-75.


НУВД 67.9(4УКР)61 П78

Притика Д.

Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. - 1999. - № 5. - с. 14-17.

НУВД


Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти/За наук. ред. В.М.Гайворонського.-

Х.: Фірма "Консум", 1997.- 192 с.

67.9(4УКР)303.2 Т45


Полешко А. Спільними зусиллями – проти корупції, організованої злочинності та злочинів у сфері економіки. // Право України. - 2000. - № 3. - с. 59.

НУВД


Бучко М. Корислива фінансово-економічна злочинність як протидія демократичним перетворенням. //

Право України. - 2000. - № 3. – 37.

НУВД


Панов Н., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини. // Право України. - 2000. - № 9. - с. 56.

НУВД


Лебеденко В.І., Коніжай В.О. Оперативне супроводження цільового використання банківських кредитів. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 209-210.


Пилипчак С.П. Злочини у сфері приватизації та їх запобігання. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 252.


Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (Комментарий к дейстующему законодательству) // Весы Фемиды. – 2000. - № 4. - с. 62-78.

ХБК Б


Бахін В.П., Чернявський С.С. Економічні злочини: актуальні проблеми криміналістичного дослідження //

Науковий вісник Донецького ЮІ МВС України. - 2001. - № 1. - с. 253-261.

ХБК М


Бущан Олег Петрович

Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, скоєних шляхом кредитних банківських операцій: Автореферат дис. … канд. Юрид. наук (12.00.09) / Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 1995. - 24 с.

НЮАУ ? РА 288971


Мочкош Я.В.

Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки. 12.00.09 / Автореферат дис… канд. юрид. наук / Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка. - К.,

2002. - 16 с.


Корж В.П. Суб'єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2002. - спецвипуск. - с. 162-166.

НУВД


Аркуша Лариса Ігорівна

Основи методики виявлення і розслідвання організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв'язків. Автореферат … канд. Юрид. наук. 12.00.09. - Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого. - 2002. - 20 с.
Курман О.В.

Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: Автореферат дисс. … к.ю.н. (12.00.09). / НЮАУ ім. Я.Мудрого. - Х.: НЮАУ ім. Я.Мудрого, 2002. - 20 с.
Курман А.В.

Способы совершения мошенничества с финансовыми ресурсами // Проблеми законності: Республ. Міжвід. Збірн. - Х.: НЮАУ, 2001. - вип. 47. - с. 181-186.

БНЮАУ Х 629.431.6 ХО П 78


Бахін В.П., Чернявський В.В.

Економічні злочини: актуальні проблеми криміналістичного дослідження. // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001. - № 1 (4). - с. 253-261.

БНЮАУ Х 629.431.6 Я 54 Д 54


Чернявський С.С.

Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Автореферат дисс. … к.ю.н. / 12.00.09. - К.: НАВСУ, 2002. - 20 с.
Корж В.П.

Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. Научно-практическое пособие. –

Х.: Издательство «Лицей», 2002. - 280 с.


Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: Монографія. / Авт. Колектив Борисов В.І., Кальман О.Г., Корж В.П., Матусоський Г.А. - Х.: Право, 2001. - 264 с.

БНЮАУ Х 628.111.613 Б 83Мацишин С.В. Злочини у сфері банківського кредитування: криміналістичний аналіз // Право України. - 2001. - № 7. - с. 60-64.

НУВД


Кравчук С. Використання системи електронних платежів зі злочинною метою // Право України. - 2001. - № 7. - с. 64-65.

НУВД


Берлач А.І.

Боротьба з фінансовими зловживаннями в аграрній сфері економіки: шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів // Бюллетень з обліку досвідом роботи: Науково-практичне видання. - К.:

МВС України, 2001. - № 134. - с. 49-56.

спец. НУВС 1.5 Б - 98 3548 "Таємно"


Берлач А.І.

Фінансові відносини у сільському господарстві України та їх правовий захист: Монографія. -

К.: НАВСУ МВС України, 2001. - 464 с.

спец. НУВС 2.6.7 Б - 49 3201 "Секретно"Корж В.

Криминальные технологии совершения экономических организованных преступлений: криминалистический анализ // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 9. - с. 69-71.

ХБК М


Кравченко Ю.Ф. Роль органів внутрішніх справ України у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали науоков-практичної конференції 15-16 грудня 1998 року. -Х.: 1999. - с. 96-108.

НУВД 67.9(4УКР)61 П78Василинчук В.І., Бондаренко А.А. Дотримання банками правових вимог кредитування // Науковий вісник НАВСУ. - К.: НАВСУ, 2000. - № 4. - с. 106-114

Білецький В. Фіктивне підприємництво та економічна злочинність // Право України. – 1997. - №5. - с.34-37.

НУВД


Сушко Ю.С. Актуальні проблеми профілактичної діяльності при проведенні судово-економічних експертиз: Автореферат … к.ю.н. (12.00.09). - К.: Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 1994. - 25 с.

ХБК АВ – 86057Клименко Н.І. Теоретичні підстави класифікації судово-експертних економічних досліджень. // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доп. наук—практ. конф.: У 2-х ч. – Ч.1. – К.: Національна академія внутрішніх справ України,

2002. - с. 27-29.Коваленко Е.Г. Судебно-экономическая экспертиза по делам о хищениях социалистического имущества // Специальные знания в сфере борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: Сборник научных трудов. - Горький: ГВШ МВД СССР, 1984. - с. 124-129

спец. НУВС 1.6 С - 71 1281 "ДСК"Зорич Л.В. Класифікація економічних експертиз // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: Тези доп. Міжнар. Наук-практ. Конференції. Ч. 1. - К.: НАВСУ, 2001. - с. 258-262Бухгалтерська експертиза

Матющенко М.О. Судово-бухгалтерська експертиза. - Х.: Константа, или Консум 1996. - 56 с.

НУВД 67.9(4Укр)311 М 35; БНЮАУ Х 629.341.313 М 35

Бюджетні злочини

Перепелиця А.І. Суб'єктивна сторона складу злочину порушення законодавства про бюджетну систему України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей. -

Донецьк: Держ. Ін-т внутр. Справ при Дон. Держ. Ун-ті, 1998. - № 2. - с. 37-40.

ХБК К2 – 75772


Степанюк Р.Л. Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи //Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 2001.-Вип. 13.- С.12-18.

ББК 67.9(4УКР)623.16Холостенко А.В. Соціально-правові аспекти порушень законодавства про бюджетну системуУкраїни. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - Одеса: 2000. - № 4. - с. 85-91


Берлач Н.А. Конкретизація службових осіб - суб'єктів злочинів проти централізованих та децентралізованих фінансів. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002. - с. 39-40.

Романів М.В. Фінансовий онтроль за використанням бюджетних коштів у АПК України // Фінанси України. - 1999. - № 8. - с. 67-75.

ФпиП


Буковинський С.А. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ і організацій. // Фінанси України. –

2000. - № 12. – с. 60-66.

ФпиП


Андрушко П. Коментар до статті 211 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України. -

- (Інформаційно-правовий банк). - 2002.- 19-25 січня (№ 3). - с. 31-32.

НУВД


Андрушко П. Коментар до статті 210 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України. (Інформац.-прав.банк).- 2002. - № 2 (12-18 січня). - с. 26-32.

НУВД


Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність посадових осіб територіальних органів влади за порушення порядку використання бюджетних коштів. // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президенті України. - Х.: 2001. - Вип.1. - Ч. 2. - с. 18-19.

НУВД 67.9(4Укр)301 З 41Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 2 (29). – с. 145 – 157.

Богословская И. Преступно фокусничать с бюджетом. // Бизнес. - 2001. - № 23. - 4 июня. - с. 14-15.

БНЮАУ; НУВДСимоненко В. Блеф, або як виконали минулорічний бюджет. // Дзеркало тижня. - 2001. - № 11. - 17-23 березня. - с. 8.

БНЮАУ


Бандурка О.М. Бюджетні процеси та "тінізацїя" економіки в Україні. //Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Матеріали науково-практ. конференції 15-16 грудня 1998 року. – Х.: Харьк. центр вивчення орган. Злочинност при НЮАУ, 1999. - с. 11-19.

НУВД, БНЮАУЛитвинчук Г.К., Гончар Г.М. Розслідування кримінальних справ про злочини, пов'язані з порушеннями бюджетного законодавства (статті 80-3, 80-4 КК України) // Слідча практика: Збірник / Уклад. А.А. Осауленко. - К.: РВВ МВС України. - 2000. - с. 3 - 13.

спец. НУВС 5.3 С - 47 2982 "ДСК"
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка