Побудова блоків просторової та часової комутації з дисципліни «Системи комутації і розподілу інформації»Скачати 230.42 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір230.42 Kb.
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації
Кафедра комутаційних систем

Методичне керівництво

для проведення практичного заняття №5
Побудова блоків просторової та часової комутації
з дисципліни «Системи комутації і розподілу інформації»
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Київ 2014

Практичне заняття розроблено

доц. каф. КС Ткаленко О.М.,

доц. каф. КС Невдачина О.В.
Обговорено на засіданні кафедри КС

Протокол № 1

від «28» серпня 2014р.

Практичне заняття №5
Тема: Побудова блоків просторової та часової комутації.
Мета заняття:

1. Вивчити призначення БПК, БЧК, елементну бази для побудови блоків.

2. Отримати практичні навики технічної реалізації БПК на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах.

3. Отримати практичні навики технічної реалізації БПК з використанням інформаційних та адресних запам’ятовуючих пристроїв (ІЗП та АЗП).

4. Ознайомитися з побудовою БЧК з принципами управління по входу та по виходу.
Час заняття: 90 хвилин.
Список літератури


 1. Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.

 2. Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Цифрові системи комутації електрозв’язку». Монографія. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: 2006. – 394с.

 3. Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 352с.: ил.

 4. А.Я. Мірталібов, Ф.А. Мірталібов. Альбом схем з дисципліни «Цифрові системи комутації». Навчальний посібник. Державний університет інформаційно комунікаційних технологій. Київ – 2006р. – 61с.

5. В.В. Ивашко, А.Я. Мирталибов. Оконечные и коммутационные устройства систем автоматической коммутации. Киев. 1997 – 70с.


Зміст заняття


 1. Ознайомлювальна частина

Виконати перевірку присутності студентів, назвати тему заняття та порядок проведення заняття.


 1. Основна частина
  1. Опитування студентів за наступними питаннями:

1) Для чого призначені блоки просторової та часової комутації?

2) В чому полягають особливості просторових комутаторів?

3) Функції, які виконують логічні елементи „И”, „ИЛИ”?

4) Для чого призначений адресний запам’ятовуючий пристрій (АЗП)?

5) Як визначаються основні характеристики АЗП для побудови БПК?

6) Які функції виконує мультиплексор при побудові БПК?

7) Які функції виконує демультиплексор при побудові БПК?

8) У чому полягають особливості часових комутаторів?

9) Які функції виконує інформаційний запам’ятовуючий пристрій (ІЗП) в БЧК?

10) Для чого призначений адресний запам’ятовуючий пристрій (АЗП) в БЧК?

11) Як визначаються основні характеристики ІЗП та АЗП при побудові БЧК?

12) Поясніть роботу БЧК з принципом управління по входу?

13) Поясніть роботу БЧК з принципом управління по виходу?
2.2 Матеріал для вивчення:
У цифрових АТС використовуються безконтактні комутаційні прилади, а саме блоки просторової та часової комутації. У контактному комутаційному приладі для його спрацювання необхідно в обмотку реле подати імпульс струму. Для того, щоб пристрій зробити безконтактним, необхідно використовувати транзистор або ключ, який має два входи і один вихід. В якості такого ключа використовується логічний елемент „&”, за допомогою якого здійснюється з’єднання. Для спрацювання безконтактного комутаційного приладу необхідно подати сигнал як на його інформаційний вхід, так і на вхід управління.

БПК призначений для комутації різноіменних ліній одноіменних цифрових каналів. БПК технічно реалізовується на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах.

При побудові БПК на логічних елементах (рис.1) необхідно визначити: кількість логічних елементів, які необхідні для побудови БПК; кількість АЗП; кількість комірок пам’яті кожного АЗП. Для здійснення комутації у БПК необхідно знати принцип управління та розрядність кодової комбінації.

Точка перетину Вх.ЦЛ і Вих.ЦЛ – це точка комутації. Для того, щоб відбулася комутація, необхідно сформувати управляючим пристроєм сигнал у визначений момент часу. В момент подачі сигналу необхідно знати номер каналу. Управляючою інформацією для БПК є адреси Вх.ЦЛ і Вих.ЦЛ, які будуть скомутовані в синхронному заданому канальному інтервалі (КІ). Ці адреси повинні вноситися до управляючого пристрою БПК і зберігатися в ньому до закінчення встановлення з’єднання. Тому, управляючий пристрій будується на запам’ятовуючих елементах і називається адресним запам’ятовуючим пристроєм (АЗП).

Наприклад, необхідно побудувати БПК на логічних елементах при наступних вихідних даних:

N=3, k=5;

M=3, k=5.

Виконати комутацію Вх.ЦЛ-2 з Вих.ЦЛ-1 по 3-му каналу з принципом управління по виходу та комутацію Вх.ЦЛ-1 з Вих.ЦЛ-2 по 4-му каналу з принципом управління по входу.Рисунок 1 – Побудова БПК на логічних елементах

Кількість логічних елементів у схемі БПК визначається: NЛЕ=N*M=3*3=9.

Кількість АЗП визначається по кількості вхідних ЦЛ: NАЗП = N =3.

Кількість комірок пам’яті кожного АЗП визначається по кількості каналів: NКП АЗП = k=5.

При побудові БПК на логічних елементах може використовуватися як принцип управління по виходу, так і принцип управління по входу.Принцип управління по виходу: у комірку пам’яті АЗП, яка відповідає номеру комутуємого вхідного каналу, у двійковому коді записується номер комутуємої вихідної цифрової лінії.

Принцип управління по входу: у комірку пам’яті АЗП, яка відповідає номеру комутуємого вихідного каналу, у двійковому коді записується номер комутуємої вхідної цифрової лінії.

При використанні принципу управління по виходу розрядність кодової комбінації АЗП визначається за формулою:


nАЗП=log2М=log23=2,
а при використанні принципу управління по входу розрядність кодової комбінації АЗП:
nАЗП=log2N=log23=2.
Для принципу управління по виходу у 3-тю комірку пам’яті АЗП2 необхідно записати комутуєму лінію 1-шу у двійковому коді: «01». Для принципу управління по входу у 4-ту комірку пам’яті АЗП1 записуємо комутуєму лінію 1-шу у двійковому коді: «01».

Принцип роботи БПК: АЗП кожної Вх.ЦЛ отримують адресну інформацію від блоку управління (БУ): шиною адреси (ША) – номер комірки пам’яті АЗП; шиною даних (ШД) – номер Вих.ЦЛ (для принципу управління по виходу); шиною управління (ШУ) – сигнал запису. Команду для комутації 2-гої лінії 3-го каналу з 1-ою лінією 3-го каналу (2,3 →1,3) БУ отримує по каналам введення-виведення КВВ. Після обробки команди БУ звертається до АЗП-2: ША – для запису у 3-тю комірку пам’яті АЗП; ШД – номеру комутуємої Вих.ЦЛ (принцип управління по виходу) у двійковому коді, а потім ШУ передає в комірку пам’яті 3-тю сигнал „запис”. При циклічному зрахуванні інформація 3-го КІ 2-ої Вх.ЦЛ через логічний елемент „&” передається до 3-го КІ 1-ої Вих.ЦЛ по колу: Вх.ЦЛ-2, КІ-3 → „&” → Вих.ЦЛ-1, КІ-3. З цього моменту часу інформація 2 Вх.ЦЛ і 1 Вих.ЦЛ вважається скомутованою по 3 КІ.
Наприклад, необхідно побудувати БПК на мультиплексорах при наступних вихідних даних:

N=4, k=5;

M=3, k=5.

Виконати комутацію Вх.ЦЛ-0 з Вих.ЦЛ-2 по 2-му каналу.

Принцип побудови БПК на мультиплексорах представлений на рис.2.

Рисунок 2 – Побудова БПК на мультиплексорах


Мультиплексор (MS) – цифровий вузел, який здійснює передавання сигналів з одного із інформаційних входів на вихід. Мультиплексор має багато входів і один вихід, за рахунок чого здійснюється стискання інформації. Мультиплексор управляється від АЗП, який отримує адресну інформацію від БУ (блоку управління).

Кількість MS визначається по кількості Вих.ЦЛ: NMS=M=3.

Кількість АЗП визначається по кількості мультиплексорів: NАЗП=NMS=3.

Кількість комірок пам’яті кожного АЗП визначається по кількості каналів: NКП АЗП = k=5.При побудові БПК на MS використовується принцип управління по входу, при цьому розрядність кодової комбінації: nАЗП=log2N=log24=2.

Вибір MS, який бере участь у з’єднанні, здійснюється по номеру комутуємої Вих.ЦЛ.

У 2-гу комірку пам’яті АЗП2 необхідно записати номер комутуємої Вх.ЦЛ-0 у двійковому коді: «00».
Принцип побудови БПК на демультиплексорах представлений на рис.3.


Рисунок 3 – Побудова БПК на демультиплексорах
Демультиплексор (DMS) – цифровий вузел, який здійснює передавання сигналів з одного інформаційного входу на один із виходів. Демультиплексор має один інформаційний вхід, управляючий вхід і багато виходів. Демультиплексор управляється від АЗП, який отримує адресну інформацію від БУ (блоку управління).

Кількість DMS визначається по кількості Вх.ЦЛ: NDMS=N=4.

Кількість АЗП визначається по кількості демультиплексорів: NАЗП=NDMS=4.

Кількість комірок пам’яті кожного АЗП визначається по кількості каналів: NКП АЗП = k=5.При побудові БПК на DMS використовується принцип управління по виходу, при цьому розрядність кодової комбінації: nАЗП=log2М=log23=2.

Вибір DMS, який бере участь у з’єднанні, здійснюється по номеру комутуємої Вх.ЦЛ.

У 2-гу комірку пам’яті АЗП0 необхідно записати номер комутуємої Вих.ЦЛ-2 у двійковому коді: «10».
БЧК призначений для комутації різноіменних каналів одноіменних Вх.ЦЛ і Вих.ЦЛ.

Так як комутуються різноіменні канали, інформацію необхідно затримувати. В БЧК використовується узгоджуючий пристрій, який може бути виконаний на лініях затримки і запам’ятовуючих пристроях (ЗП). Узгоджуючий пристрій запам’ятовує інформацію каналів, тому БЧК складається з двох частин: ІЗП та АЗП. БЧК використовуються для передавання розмовних сигналів і називаються розмовними ЗП.

При побудові БЧК використовуються два принципи управління: принцип управління по виходу та принцип управління по входу.

Принцип управління по виходу: якщо в ІЗП інформація записується послідовно з 0-го каналу по (к-1)-й канал (циклічно), а зрахування з ІЗП – за вказанням адреси з АЗП (ациклічно); в АЗП відбувається ациклічний запис і циклічне зрахування (рис.4).

Принцип управління по входу: якщо в ІЗП – ациклічний запис (за вказанням адреси з АЗП) і циклічне зрахування (з 0-го каналу по (к-1)-й канал); в АЗП відбувається циклічний запис і ациклічне зрахування (рис.5).
ІЗП характеризується наступними параметрами:

1) Кількість ІЗП визначається по кількості Вх.ЦЛ: NІЗП=NВх.ЦЛ.

2) Кількість комірок пам’яті ІЗП визначається по кількості каналів:

NКП ІЗП=k.

3) Розрядність однієї комірки пам’яті ІЗП визначається: nКП ІЗП =8 (розрядність одного канального інтервалу).

АЗП характеризується наступними параметрами:

1) Кількість АЗП дорівнює кількості ІЗП: NАЗП=NІЗП.

2) Кількість комірок пам’яті АЗП дорівнює кількості комірок пам’яті ІЗП і визначається по кількості каналів: NКП АЗП= NКП ІЗП=k.

3) Розрядність однієї комірки пам’яті АЗП визначається:

nКП АЗП =log2k (АЗП визначає номер комірки пам’яті ІЗП).
Наприклад, у часовому комутаторі (ЧК) на 16 часових каналів встановити з’єднання 8-го вхідного каналу з 11-м вихідним. На рисунку зобразити елементи „&”, комірки пам’яті ІЗП та у двійковому коді у комірку пам’яті АЗП записати адресу елемента „&”, через який інформація з ІЗП зраховується на вихід. Використовуються принципи управління по виходу та по входу.

Необхідно побудувати БЧК з принципами управління по виходу та по входу. Визначити, які пристрої необхідні для побудови комутаційного блоку, їх призначення. Визначити кількість інформаційних та адресних запам’ятовуючих пристроїв (ІЗП, АЗП). Визначити параметри ІЗП та АЗП. Виконати комутацію різноіменних каналів та одноіменних ліній в БЧК. Визначити розрядність коду в ІЗП та АЗП. Описати роботу схем з принципами управління по виходу та по входу.


ІЗП

P


K


&0

&0


Вх.ЦЛ
Вих.ЦЛ

КП-8

&8

1

&8


КП-0
ki
kj

&15


КП-15

&15

АЗП


Лч.

0

12

:

8:

11

:151000


Г


ПУ

Рисунок 4 – БЧК з принципом управління по виходу


Визначаємо параметри ІЗП:

1) Кількість ІЗП: NІЗП=NВх.ЦЛ=1.

2) Кількість комірок пам’яті ІЗП : NКП ІЗП=k=16.

3) Розрядність однієї комірки пам’яті ІЗП: nКП ІЗП =8.

Визначаємо параметри АЗП:

1) Кількість АЗП: NАЗП=NІЗП=1.

2) Кількість комірок пам’яті АЗП: NКП АЗП= NКП ІЗП=k=16.

3) Розрядність однієї комірки пам’яті АЗП : nКП АЗП =log2k = log216=4.


Принцип роботи БЧК з управлінням по виходу: При роботі генератора Г із лічильника видаються комбінації сигналів на елементи „&”, які відкриваються. У період 8-го каналу сигналами з лічильника відкривається елемент &8, і кодова комбінація 8-го каналу вхідної ЦЛ через відкритий елемент &8 передається до 8-ої комірки пам’яті ІЗП.

Із пристрою управління в 11 комірку пам’яті АЗП, номер якої визначає номер вихідного каналу, записується у двійковому коді адреса елемента &8 (1000). У період 11-го каналу з 11 комірки пам’яті АЗП зраховує адресу &8, під дією якої елемент &8 відкривається і кодова комбінація 8-го каналу, яка записана у 8-му комірку пам’яті ІЗП, через відкритий елемент &8 і елемент „1” («АБО») передається по вихідному тракту в період 11-го каналу.

Лічильник – забезпечує зберігання слова інформації і виконання над ним мікрооперації рахунку (зміни числа С в лічильнику на ±1).


1


ПУ

Г

Вх.ЦЛ

Вих.ЦЛ


Лч.

K

P


kj

КП-0

КП-8

КП-11

КП-15

&0

&0

&8

&8

&15

&15

&11

&11

0

1

2:

8

:11

:

151011

15

11

10

ІЗП

АЗП


ki
0

1

2.

.

.11

:

15


Рисунок 5 – БЧК з принципом управління по входу


Принцип роботи БЧК з управлінням по входу: По команді з пристрою управління у 8-му комірку пам’яті АЗП, номер якої визначає номер вхідного каналу, записується у двійковому коді адреса вихідного каналу (1011). У період 8-го каналу з 8-ої комірки пам’яті АЗП зраховує адресу &11, під дією якої елемент &11 відкривається і кодова комбінація записується в 11-ту комірку пам’яті ІЗП.

При роботі генератора Г із лічильника видаються комбінації сигналів на елементи „&”, які відкриваються. У період 11-го каналу сигналами з лічильника відкривається елемент &11, і кодова комбінація з 11 комірки пам’яті ІЗП через відкритий елемент &11 і елемент „1” («АБО») зраховується на вихід.
  1. Завдання для практичного виконання:


Задача 1. Побудувати БПК на логічних елементах, мультиплексорах та демультиплексорах:

 1. Визначити кількість логічних елементів (мультиплексорів, демультиплексорів), необхідних для побудови комутаційного блоку.

 2. Визначити кількість адресних запам’ятовуючих пристроїв (АЗП).

 3. Визначити кількість комірок пам’яті АЗП.

 4. Виконати комутацію вхідної цифрової лінії з вихідною по визначеному каналу (в залежності від варіанту завдання).

 5. Визначити розрядність коду в АЗП в залежності від способу управління.

 6. На схемах показати точки комутації та у двійковому коді у комірку пам’яті АЗП записати адресу елемента «&» (мультиплексора, демультиплексора), через який інформація зраховується на вихід.

Варіант 1(&)

N=4; k=6


M=4; k=6

2,5

3,5


(MS)

N=7; k=6


M=3; k=6

5,4

2,4


(DMS)

N=5; k=4


M=7; k=4

2,3

4,3


Варіант 2

(&)

N=5; k=5


M=5; k=5

1,3

4,3


(MS)

N=2; k=4


M=8; k=4

0,2

4,2


(DMS)

N=3; k=6


M=5; k=6

2,5

4,5


Варіант 3

(&)

N=3; k=7


M=3; k=7

0,4

2,4


(MS)

N=4; k=5


M=6; k=5

1,3

3,3


(DMS)

N=6; k=5


M=6; k=5

2,2

4,2


Варіант 4

(&)

N=7; k=2


M=7; k=2

6,0

5,0


(MS)

N=5; k=6


M=5; k=6

4,3

0,3


(DMS)

N=5; k=4


M=6; k=4

2,1

4,1


Варіант 5

(&)

N=6; k=4


M=6; k=4

3,3

1,3


(MS)

N=2; k=5


M=7; k=5

0,4

5,4


(DMS)

N=6; k=7


M=5; k=7

0,5

3,5


Варіант 6

(&)

N=4; k=5


M=4; k=5

1,4

2,4


(MS)

N=7; k=4


M=4; k=4

0,2

3,2


(DMS)

N=5; k=7


M=4; k=7

3,3

2,3


Варіант 7

(&)

N=5; k=4


M=5; k=4

2,0

4,0


(MS)

N=6; k=7


M=4; k=7

3,5

1,5


(DMS)

N=6; k=5


M=3; k=5

2,4

1,4


Варіант 8

(&)

N=3; k=6


M=3; k=6

1,2

2,2


(MS)

N=4; k=6


M=7; k=6

1,4

6,4


(DMS)

N=6; k=4


M=3; k=4

5,0

2,0


Варіант 9

(&)

N=7; k=2


M=7; k=2

5,1

6,1


(MS)

N=3; k=5


M=7; k=5

1,3

4,3


(DMS)

N=5; k=4


M=6; k=4

0,2

3,2


Варіант 10

(&)

N=4; k=7


M=4; k=7

3,1

0,1


(MS)

N=5; k=7


M=4; k=7

1,5

2,5


(DMS)

N=6; k=5


M=4; k=5

0,3

2,3


Варіант 11

(&)

N=6; k=3


M=6; k=3

4,0

1,0


(MS)

N=4; k=7


M=5; k=7

0,3

1,3


(DMS)

N=3; k=6


M=5; k=6

2,5

4,5


Варіант 12

(&)

N=4; k=4


M=4; k=4

2,1

3,1


(MS)

N=6; k=5


M=6; k=5

0,2

4,2


(DMS)

N=4; k=7


M=5; k=7

2,4

3,4


Варіант 13

(&)

N=4; k=6


M=4; k=6

1,4

3,4


(MS)

N=5; k=7


M=6; k=7

4,3

3,3


(DMS)

N=5; k=6


M=5; k=6

2,5

0,5

Варіант 14

(&)

N=5; k=5


M=5; k=5

1,3

2,3


(MS)

N=3; k=4


M=6; k=4

0,1

3,1


(DMS)

N=4; k=7


M=6; k=7

2,5

4,5


Варіант 15

(&)

N=3; k=7


M=3; k=7

1,6

2,6


(MS)

N=6; k=4


M=5; k=4

0,0

4,0


(DMS)

N=3; k=6


M=7; k=6

0,1

4,1


Варіант 16

(&)

N=7; k=2


M=7; k=2

4,0

6,0


(MS)

N=3; k=6


M=5; k=6

2,5

1,5


(DMS)

N=4; k=5


M=5; k=5

0,3

2,3


Варіант 17

(&)

N=6; k=4


M=6; k=4

2,2

4,2


(MS)

N=7; k=4


M=5; k=4

3,3

2,3


(DMS)

N=3; k=6


M=5; k=6

2,4

3,4


Варіант 18

(&)

N=4; k=5


M=4; k=5

0,4

3,4


(MS)

N=6; k=7


M=4; k=7

0,5

3,5


(DMS)

N=8; k=4


M=2; k=4

7,1

0,1


Варіант 19

(&)

N=5; k=4


M=5; k=4

1,2

3,2


(MS)

N=2; k=5


M=7; k=5

1,3

2,3


(DMS)

N=6; k=6


M=5; k=6

3,4

2,4


Варіант 20

(&)

N=3; k=6


M=3; k=6

2,0

1,0


(MS)

N=5; k=7


M=6; k=7

2,4

3,4


(DMS)

N=7; k=5


M=3; k=5

4,2

1,2


Варіант 21(&)

N=7; k=2


M=7; k=2

1,0

4,0


(MS)

N=3; k=4


M=6; k=4

0,2

4,2


(DMS)

N=5; k=6


M=4; k=6

1,5

3,5


Варіант 22

(&)

N=4; k=7


M=4; k=7

3,5

1,5


(MS)

N=4; k=5


M=6; k=5

0,3

2,3


(DMS)

N=4; k=5


M=6; k=5

2,1

3,1


Варіант 23

(&)

N=6; k=3


M=6; k=3

0,2

5,2


(MS)

N=3; k=5


M=7; k=5

1,3

4,3


(DMS)

N=4; k=7


M=5; k=7

3,5

0,5


Варіант 24

(&)

N=4; k=4


M=4; k=4

0,3

2,3


(MS)

N=4; k=6


M=7 k=6

3,2

6,2


(DMS)

N=6; k=5


M=2; k=5

3,3

1,3


Варіант 25

(&)

N=4; k=6


M=4; k=6

3,2

0,2


(MS)

N=2; k=4


M=8; k=4

1,2

4,2


(DMS)

N=5; k=5


M=7; k=5

1,3

3,3


Варіант 26

(&)

N=5; k=5


M=5; k=5

2,3

1,3


(MS)

N=7; k=6


M=3; k=6

4,3

2,3


(DMS)

N=5; k=4


M=6; k=4

2,1

4,1


Варіант 27

(&)

N=3; k=7


M=3; k=7

2,1

1,1


(MS)

N=5; k=6


M=5; k=6

1,2

4,2


(DMS)

N=6; k=5


M=4; k=5

4,0

3,0


Варіант 28(&)

N=6; k=4


M=6; k=4

4,1

2,1


(MS)

N=5; k=7


M=4; k=7

3,4

0,4


(DMS)

N=5; k=5


M=4; k=5

0,3

2,3


Варіант 29

(&)

N=4; k=5


M=4; k=5

2,0

3,0


(MS)

N=7; k=4


M=5; k=4

0,2

4,2


(DMS)

N=4; k=7


M=3; k=7

2,5

1,5


Варіант 30

(&)

N=3; k=6


M=3; k=6

0,4

2,4


(MS)

N=6; k=4


M=5; k=4

2,3

4,3


(DMS)

N=4; k=5


M=6; k=5

3,1

0,1Задача 2. Побудувати БЧК.

Варіант 1

У БЧК на 31 часовий канал встановити з’єднання 23-го вхідного каналу з 10-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 2

У БЧК на 28 часових каналів встановити з’єднання 14-го вхідного каналу з 9-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 3

У БЧК на 25 часових каналів встановити з’єднання 17-го вхідного каналу з 8-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 4

У БЧК на 22 часових канали встановити з’єднання 13-го вхідного каналу з 18-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 5

У БЧК на 19 часових каналів встановити з’єднання 10-го вхідного каналу з 15-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 6

У БЧК на 15 часових каналів встановити з’єднання 7-го вхідного каналу з 12-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 7

У БЧК на 12 часових каналів встановити з’єднання 4-го вхідного каналу з 10-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 8

У БЧК на 9 часових каналів встановити з’єднання 1-го вхідного каналу з 8-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 9

У БЧК на 17 часових каналів встановити з’єднання 12-го вхідного каналу з 13-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 10

У БЧК на 10 часових каналів встановити з’єднання 2-го вхідного каналу з 9-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 11

У БЧК на 30 часових каналів встановити з’єднання 25-го вхідного каналу з 9-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 12

У БЧК на 27 часових каналів встановити з’єднання 13-го вхідного каналу з 7-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 13

У БЧК на 24 часових канали встановити з’єднання 16-го вхідного каналу з 21-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 14

У БЧК на 21 часовий канал встановити з’єднання 12-го вхідного каналу з 17-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 15

У БЧК на 18 часових каналів встановити з’єднання 9-го вхідного каналу з 14-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 16

У БЧК на 14 часових каналів встановити з’єднання 6-го вхідного каналу з 11-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 17

У БЧК на 11 часових каналів встановити з’єднання 3-го вхідного каналу з 5-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 18

У БЧК на 8 часових каналів встановити з’єднання 0-го вхідного каналу з 6-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 19

У БЧК на 22 часових канали встановити з’єднання 14-го вхідного каналу з 19-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 20

У БЧК на 25 часових каналів встановити з’єднання 17-го вхідного каналу з 22-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 21

У БЧК на 29 часових каналів встановити з’єднання 14-го вхідного каналу з 11-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 22

У БЧК на 26 часових каналів встановити з’єднання 9-го вхідного каналу з 21-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 23

У БЧК на 23 часових канали встановити з’єднання 15-го вхідного каналу з 20-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 24

У БЧК на 20 часових каналів встановити з’єднання 11-го вхідного каналу з 16-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 25

У БЧК на 17 часових каналів встановити з’єднання 8-го вхідного каналу з 13-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 26

У БЧК на 13 часових каналів встановити з’єднання 5-го вхідного каналу з 7-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 27

У БЧК на 10 часових каналів встановити з’єднання 7-го вхідного каналу з 0-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 28

У БЧК на 31 часовий канал встановити з’єднання 18-го вхідного каналу з 23-ім вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 29

У БЧК на 28 часових каналів встановити з’єднання 20-го вхідного каналу з 5-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.


Варіант 30

У БЧК на 11 часових каналів встановити з’єднання 6-го вхідного каналу з 9-им вихідним.

Описати роботу схем з принципами управління по входу та по виходу.3. Домашнє завдання

Вивчити призначення блоку просторово-часової комутації (БПЧК), принципи побудови БПЧК.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка