Пн 09 Стилістика першої іноземної мовиСкачати 190.11 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір190.11 Kb.


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра англійської мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри англійської мови

______________________О.В. Галайбіда
“ ” серпня 2016 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПН 09 Стилістика першої іноземної мови

підготовки бакалавра


спеціальності 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)
факультет іноземної філології

2016-2017 навчальний рік


Розробники програми:

А.А. Марчишина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Т.М. Петрова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови

В.І. Остапенко, ст. викладач кафедри англійської мови

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри англійської мови


Протокол від “29” серпня 2016 року № 1
Завідувач кафедри англійської мови
_________________ О.В.Галайбіда

“29” серпня 2016 року 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Рівень вищої освіти

першийТип дисципліни:

Нормативна
Загальна

кількість годин – 72Ступінь вищої освіти

бакалаврРік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й
Семестр
8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 30
самостійної роботи здобувача вищої освіти – 42

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Спеціальність

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

10 год.

8 год.


Самостійна робота

42 год.

60 год.
Модульні

контрольні роботиВид підсумкового контролю: екзамен 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: вироблення у студентів чіткої уяви про стилістику як мовознавчу дисципліну, яка має тісні зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами, підвищення загальної культури; розвиток навичок вдумливого читання, розвиток художнього смаку та вміння добре і виразно говорити і писати, розвиток критичного мислення.

 2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ полягають в тому, щоб студенти оволоділи знаннями стилістичних ресурсів мови, стилістичних норм, отримали уявлення про їх історичну мінливість та варіативність залежно від сфери вживання мови; виробили навички стилістичного аналізу конкретного мовного матеріалу, виявляти і правильно інтерпретувати мовні явища різних рівнів, що містять в собі інформацію логічного, емоційного, зображувального та оцінного характеру

 3. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: відповідно до освітньої програми вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: що таке стилістика як самостійний предмет. Студент повинен мати поняття про систему функціональних стилів мови і мовлення, мовознавчі норми та використання літературної мови у різноманітних умовах мовного та соціального спілкування. Важливим фактором виступає володіння студентом знаннями про стилістичну класифікацію англійського вокабуляру, стилістичну забарвленість слова, його супутні стилістичні відтінки, що виникають у контексті. Студент повинен знати, як на конкретному мовному матеріалі знаходити приклади фонетичних, лексико-фразеологічних та синтаксичних експресивних засобів та стилістичних прийомів і давати пояснення,мати поняття про композицію змісту тексту, про індивідуальний стиль автора. Студент повинен знати основні вимоги до стилістичного аналізу тексту.

вміти: глибоко проникати в художній текст, визначати і правильно тлумачити мовні явища різних рівнів, які несуть в собі додаткову інформацію, виділяти засоби передачі цієї інформації і давати їх послідовний опис, тобто виробити навички стилістичного аналізу конкретного мовного матеріалу. Студент повинен вміти зосередити увагу на тексті як матеріальній першооснові будь-якої інтерпретації, бо саме в ньому закладені всі сигнали, що допомагають найбільш адекватно розкрити авторський задум.


 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі

л

п

лаб
с.р.

л

п

лаб
с.р.

Змістовий модуль 1. Стилістика у контексті загальної науки про мову

Тема 1. Поняття про стиль та стилістику. Стилістика як розділ лінгвістики.

6

2


4

4

4

Тема 2. Основні функціональні стилі та їхня характеристика.

7

2

14

8

1

16

Тема 3. Стилістична класифікація англійського вокабуляру

7

2

14

7
16

Тема 4. Фонографічний та морфемний рівні: алітерація, асонанс, ономатопея, графічні засоби, повтор морфем.

8

2

24

9

1

26

Тема 5. Лексичний рівень. Лексичні експресивні засоби та стилістичні прийоми

14

4

28

13

1

210

Тема 6. Синтаксичний рівень. Синтаксичні стилістичні прийоми

14

4

28

13

1

210

Тема 7. Побудова змісту тексту. Композиційні форми.

8

2

15

10

10

Тема 8. Основні вимоги до стилістичного аналізу тексту.

8

2

15

8

8

Разом за змістовим модулем 1

72

20

1042

72

4

860

Усього годин


72

20

1042

72

4

860
 1. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (зміст лекційного курсу)

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

8 семестр


з/п


Назва змістового модуля.

Теми і підтемиК-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН
Змістовий модуль 1. Стилістика у контексті загальної науки про мову.

Тема 1. Поняття про стиль та стилістику. Стилістика як розділ лінгвістики.

Тема 2. Основні функціональні стилі та їхня характеристика.

Тема 3. Стилістична класифікація англійського вокабуляру.

Тема 4. Фонографічний та морфемний рівні: алітерація, асонанс, ономатопея, графічні засоби, повтор морфем.

Тема 5. Лексичний рівень. Лексичні експресивні засоби та стилістичні прийоми.

Тема 6. Синтаксичний рівень. Синтаксичні стилістичні прийоми.

Тема 7. Побудова змісту тексту. Композиційні форми.

Тема 8. Основні вимоги до стилістичного аналізу тексту.


2

2

2


2
4

4

2

21; 8; 10

1; 8; 10; 16; 20

1; 2; 8; 10

2; 5; 7
1; 2; 8


2; 5; 7; 21;27

2; 3; 4; 13; 22

2; 3; 4; 13; 22Разом за семестр

20

ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (зміст лекційного курсу)

для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

8 семестр


з/п


Назва змістового модуля.

Теми і підтемиК-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗНЗмістовий модуль 1. Стилістика у контексті загальної науки про мову.

Тема 1. Основні функціональні стилі та їхня характеристика.

Тема 2. Фонографічний та морфемний рівні: алітерація, асонанс, ономатопея, графічні засоби, повтор морфем.

Тема 3. Лексичний рівень. Лексичні експресивні засоби та стилістичні прийоми.

Тема 4. Синтаксичний рівень. Синтаксичні стилістичні прийоми.


1

1
1

1


1; 8; 10; 16; 20

2; 5; 7
1; 2; 8

2; 5; 7; 21;27

Разом за семестр

4 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання
8 семестр

Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Functional Styles of the English Language. Stylistic Differentiation of the English Vocabulary.

2

2

Expressive Means and Stylistic Devices of Phono-graphical and Morphemic Levels

2

3

Lexical Expressive Means and Stylistic Devices

2

4

Syntactic Expressive Means and Stylistic Devices

2

5

Text composition. Samples of Stylistic Analysis

2


Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
8 семестр

Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Functional Styles of the English Language. Stylistic Differentiation of the English Vocabulary.

2

2

Expressive Means and Stylistic Devices of Phono-graphical and Morphemic Levels

2

3

Lexical Expressive Means and Stylistic Devices

2

4

Syntactic Expressive Means and Stylistic Devices

2 1. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість

годин (денна/заочна)Форми контролю

Література

1

General notes on style and stylistics. Individual style.

4/4

бесіда
2

Functional styles.

4/6

перевірка конспектів
3


Stylistic classification of the English vocabulary

4/6

перевірка конспектів
4

Phono-graphical level. Morphemic level

4/6

бесіда
5

Lexical expressive means and stylistic devices

8/10

бесіда
6

Syntactical level. Syntactical stylistic devices

8/10

перевірка конспектів
7

Types of narration

5/10

бесіда
8

Guide to literary analysis. Samples of stylistic analysis.

5/10

стилістичний аналізРазом

42/60

11.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Усне опитування, тестування, модульна контрольна робота. 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ за змістовими модулями (розділами), наприклад:

(для дисциплін, видом підсумкового контролю яких є екзамен)Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1 (60 балів)
40


100


Поточний контроль

МКР


30 балів

30 балів


Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти


Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни

Оцінка за шкалою ЕСТS

Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %)

Екзаменаційна оцінка за національною шкалою

Національна залікова оцінка

90-100 і більше

А (відмінно)

10

відмінно

зараховано82-89

В (дуже добре)

25

добре

75-81

С (добре)

30

67-74

D (задовільно)

25

задовільно

60-66

Е (достатньо)

10

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)незадовільноне зараховано

34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)

13. ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. The subject and tasks of stylistics, its connection with other linguistic subjects.

 2. Functional styles of contemporary English. The individual style.

 3. The status of the style of fiction among other functional styles, its main features.

 4. The main subgroups of special literary words.

 5. Professional and social jargonisms. Slang.

 6. Sound instrumenting. General characteristics.

 7. Phonetic stylistic means.

 8. Graphic stylistic means.

 9. The functions of morphemic repetition.

 10. Metaphor, its peculiarities.

 11. Metonymy. Give a detailed description of the device.

 12. What is included into a group of SDs known as “play on words”?

 13. Irony. Sarcasm.

 14. Types of epithets.

 15. Hyperbole. Litotes.

 16. Simile and simple comparison.

 17. Lexical stylistic devices. General characteristics.

 18. Parallel constructions and their types.

 19. Antithesis.

 20. The stylistic device of climax.

 21. Types of repetition.

 22. Syntactical stylistic devices dealing with connection of sentence members.

 23. What is a rhetorical question?

 24. Syntactical stylistic devices dealing with arrangement of sentence members.

 25. Suspense. Its arrangement and functions.

 26. Types of narration.

 27. Represented speech. Stream of consciousness.

 28. Narrative compositional forms that are mainly represented in different types of literary works.

 29. The main functions of the image of the author.

 30. Types of foregrounding, their characteristic features.


14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Конспект лекцій.

 2. Плани практичних занять.

 3. Навчальний посібник Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту. Кам.-Под.: Абетка-НОВА, 2004

 4. Методичні рекомендації до практичних занять.

 5. Схеми аналізу текстів.

 6. Глосарій термінів дисципліни «Стилістика першої іноземної мови».

 7. Завдання модульної контрольної роботи.

 8. Комплексні контрольні роботи.


15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.

2. Березіна Р.С., Остапенко В.І. Основні методологічні принципи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту. Кам.-Под.: Абетка-НОВА, 2004.

3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М., Просвещение, 1988.

4. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста. – Л., Просвещение, 1980.

5. Galperin I.R. Stylistics. – M.: Higher School Publishing House, 1971.

6. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. – M.: Высшая школа, 1986.

7. Yefimov L.P., Yasinetskaya E.A. Practical Stylistics of English. – Vinnitsa, 2004.


Допоміжна


  1. Гуревич В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка: учебное пособие. - М.: Флинта, Наука, 2011. - 72 с.

  2. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської і української мов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с.

  3. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 208 с.

  4. Кульгавова Л.В. и др. Issues in English Philology: Study Manual. – Иркутск: Издательство Иркутского государственного лингвистического университета, 2012. – 341 с.

  5. Лотоцька К. Стилістика англійської мови: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 254 с.

  6. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 1983.

  7. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М., 1985.

  8. Домашнев А.Н., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного текста. – М., 1989.

  9. Задорнова В.Я. Стилистика английского языка. – МГУ, 1985.

  10. Иванова П.П., Брандес О.Д. Стилистическая интерпретация текста. – М., Высшая школа, 1991.

  11. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять із стилістики англійської мови для студентів IV курсу / Уклад. О.П. Воробйова, Л.Ф. Бойцан, Л.В. Ганецька, О.Ю. Дубенко, І.О. Іноземцева, Л.Р. Чеботарьова, Л.Д. Якимчук. – К.– КДПУ, 1996 (1997).

  12. Мойсеева Л.Ф. Лингвистический анализ художественного текста. – К., 1984.

  13. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – Киев, 1991.

  14. Мороховский А.Н. Стилистика английского языка. – М., Наука, 2002.

  15. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. – Л., Просвещение, 1980.

  16. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для институтов и факультетов иностр. яз. – М.: Астрель, 2003. – 221 с.

  17. Galperin I.R. Stylistics. – M., Higher School Publishing House, 1971.

  18. Simpson P. Stylistics: A Resource Book for Students. – London, New York: Routledge, Taylor&Francis Group, 2004. – 250 p.

  19. Soshalskaya E.G., Prokhorova V.I. Stylistic Analysis. – M.: Higher School Publ. House, 1976.

  20. Stockwell P., Whiteley S. The Cambridge Book of Stylistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 673 p.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка