План-конспект проведення лекційного заняття з теми №3Скачати 91.44 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір91.44 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПЛАН-КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ з теми № 3

« Форми організації виробництва. Товарне виробництво, його основні риси та закони»

(дисципліна “Основи економічної теорії”)Категорія слухачів:

слухачі ННІЗН НАВС.

Кількість годин:

2 години

НАВЧАЛЬНА МЕТА:

набути та розширити теоретичні знання по темі: “. Форми організації виробництва. Товарне виробництво, його основні риси та закони”.

ВИХОВНА МЕТА:

залучити, заохотити, зміцнити інтерес до інформації з даної теми;

спонукати слухачів до постійного вдосконалення знань та професійного зростання, сприяти встановленню довірливих відносин між викладачем та слухачами.РОЗВИВАЛЬНА МЕТА:

розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам᾿ять, сприяти ініціативності, активності, самостійності в роботі, привчати до систематичного, планомірного засвоєння навчального матеріалу;

розширити кругозір слухачів, навчити мислити масштабно в інтересах держави, навчити правильно та чітко висловлювати свою думку.

НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТЗН:

ноутбук, мультимедіатека, мульмедійний проектор.

НАОЧНІ ЗАСОБИ:

лекція, підручник, навчально-методичний комплекс, електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.


МІЖПРЕДМЕТНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:


ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ДИСЦИПЛІНИ:

філософія, теорія держави та права, цивільне право.

ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ ДИСЦИПЛІНИ:

трудове право, господарське право, земельне право, фінансове право, судова бухгалтерія.


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 1. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, основні риси та історична обмеженість.

 2. Товарна форма виробництва. Її генезис, сутність та основні риси.

 3. Товар – основний елемент товарного господарства. Характеристика праці, що створює товар.

 4. Теорії вартості.


ЛІТЕРАТУРА:

Нормативні акти:

 1. Цивільний кодекс України. Книга третя «Право власності та інші речові права». – Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – (зі змінами і доповненнями станом на 01.06.2014)

 2. Господарський кодекс України. Розділ ІІІ «Майнова основа господарювання» - К.:ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 212 с.

 3. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992 - № 24. – ст.348.

Основна література

 1. Предборський, В. А. Економічна теорія : підручник / В. А. Предборський, Б.Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. – К. : Кондор, 2006. – 492 с. 

 2. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За редакцією Зюнькіна А.Г. – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с.

 3. Економічна теорія / За ред. Предборського В. А. – К. : Кондор, 2007. – 492.

 4. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія – політекономічний контекст. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. — 524 c.

 5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 719 с.

Додаткова література

 1. Архангельський Ю., Радзієвський О. Про ефективність приватизації в Україні //Економіка України – 2008 - №9 – с.86.

 2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс-курс / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.- 720 с.: ил.

 3. Беляєв О.О. Інституціональні складові формування ринкової економіки // Проблеми формування ринкової економіки. – К., 2002.

 4. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 648 с.

 5. Горчакова Е.Н. Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем // Актуальні Проблеми Економіки – 2012 - № 3– с.13-16.

 6. Гош О. Функціонування соціально-економічного ладу України // Економіка України – 2009 - № 10 – с.54.

 7. Дементьев В. Структура економічної влади і поведінка власника підприємства // Економічна теорія – 2008 - № 2 – с.22.

 8. Єременко В. Соціальна економіка в концепції соціально-економічних систем // Економіка України – 2008 - № 12 – с.19.

 9. Карпенко О.О., Бабина О.Є.Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки //Актуальні проблеми економіки - 2014, № 3 (153). – с. 322 -330

 10. Ларцев В. Сутність і основні форми процесу роздержавлення в Україні // Економіка України – 2001 - № 9 – с.17.

 11. Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально-економічні наслідки // Економіка України – 2008 - № 12 – с.29.

 12. Палей Т., Корнілова Г. Управління інституційними чинниками економічного розвитку//Актуальні проблеми економіки. - 2014, № 3 (153).- с. 38-46.


Електронна література:

 1. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 648 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1658022653428/ekonomika/osnovi_sotsialnoyi_ekonomiki_-_golovnina_og

 2. Іщук С.І. Регіональна економіка: Теорія. Методи. Практика: Підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 447 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1387122455754/rps/regionalna_ekonomika_-_ischuk_si

 3. Економічна теорія: мультимедійний навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/books/ekonom_teoria/Files/programma.htm

 4. Экономическая теория: Учебник / И.П. Николаева.- М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 328 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uchebniki.ws/15840720/politekonomiya/ekonomicheskaya_teoriya_-_nikolaeva_ip

 5. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И. К. Ларионова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 408 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uchebniki.ws/19340605/politekonomiya/ekonomicheskaya_teoriya_-_larionov_ik

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

 1. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, основні риси та історична обмеженість.

Людство не може існувати, не виробляючи певні матеріальні блага та послуги і не споживаючи їх. Історично першою формою господарської діяльності людини є натуральна форма. Виникла в період існування первіснообщинного устрою, коли люди не могли вдовольнитися тими продуктами, які брали з природи. Натуральна форма господарювання базується на нерозвиненому поділі суспільної праці і на низькому рівні розвитку продуктивних сил.

Натуральне господарювання – тип господарювання, спрямований на задоволення власних потреб виробника та членів його сім’ї.

Натуральному господарству притаманні традиційність виробництва, постійний асортимент продукції.

Основні характеристики натуральної форми господарювання: 1. Замкненість, консервативність, примітивна система економічних відносин (відсутність змагальності між виробниками, стимули до удосконалення знарядь праці тощо)

 2. Джерело функціонування – ручна праця, матеріальна основа – найпростіші знаряддя праці та рутинна техніка;

 3. Прямі економічні зв’язки між виробником та споживачем.

 4. Універсальність, відсутність суспільного поділу праці.

На зміну натуральній формі господарювання прийшла товарна форма суспільного виробництва, передумовами виникнення якої були наступні

 • загальний та частковий суспільний поділ праці;

 • економічна незалежність та економічна відокремленість виробників;

 • наявність приватної форми власності на засоби виробництва і ресурси;

 1. Товарна форма виробництва. Її генезис, сутність та основні риси.


Товарне виробництвосуспільна форма господарства, в умовах якої продукти виготовляються не для власного споживання виробником та членами його родини, а для споживання іншими виробниками; спрямоване на задоволення суспільних потреб, реалізація продукту відбувається на ринку шляхом купівлі-продажу.

Товарне господарство докорінно відрізняється від натурального і характеризується такими рисами:

 • господарство відкритого типу ( виробники прагнуть збільшити обсяги своєї діяльності, обмін результатами своєї діяльності);

 • охоплення всіх сфер життєдіяльності людини, товарами стають всі продукти праці і робоча сила;

 • сприяння реалізації власного інтересу кожної людини, яка бере в ньому участь;

 • змагальність (конкуренція) виробників;

 • динамічність, створення умов для використання досягнень НТП

В процесі розвитку товарне виробництво розвивається еволюційно під впливом таких чинників:

 • Постійне зростання людських потреб

 • Поглиблення суспільного поділу праці

 • Кількісні та якісні зміни в розвитку продуктивних сил суспільства під впливом НТП;

 • Подальший розвиток відносин приватної власності.

В історичному аспекті прийнято виділяти 2 етапи еволюційного розвитку товарного виробництва:

 • Просте товарне виробництво (засноване на власній праці);

 • Розвинуте (загальне, капіталістичне, підприємницьке) товарне виробництво, засноване на використанні найманої праці.

3.Товар – основний елемент товарного господарства. Характеристика праці, що створює товар.
Товар - продукт людської праці, здатний задовольнити потреби споживачів і призначений для обміну шляхом купівлі – продажу.

Товар має дві основні властивості: споживча вартість і вартість. Споживча вартість – здатність товару задовольняти певну потребу.Вартість – здатність товару обмінюватись на інші товари. Є категоріє тільки товарного виробництва, відображає суспільні відносини, що відбуваються під час обміну. Мінова вартість – зовнішній прояв вартості – здатність товару обмінюватись в певних пропорціях. Вищезазначена двоїста природа товару (єдність споживчої вартості та вартості) визначається двоїстим характером праці виробників, які створюють товари.

Якщо проаналізувати працю будь-якого товаровиробника з точки зору її змісту та форми, в якій вона здійснюється, то з одного боку – це витрати людської робочої сили (витрати фізичної та розумової енергії), праця взагалі, незалежно від її конкретних форм - абстрактна праця. З іншого боку – це праця корисна. Що створює певні споживчі вартості, така праця має певні, тільки їй притаманні риси, здійснюється в конкретній специфічній формі – конкретна праця – праця, що створює споживчу вартість.

Неможливо порівняти різні споживчі вартості, тому що конкретна праця різнорідна.

Проте праця товаровиробників має дещо спільне – витрати людської праці взагалі, які здійснюються в процесі використання робочої сили. Ці витрати праці можна виміряти за певний відтинок (годину, робочий день, робочий тиждень тощо). Інакше кажучи, загальною властивістю всіх товарів є те, що в них містяться певні частки уречевленої в них абстрактної праці.4.Теорії вартості.

Вартість є однією з фундаментальних категорій економічної теорії.Трудова теорія вартості У. Петті (1623-1687), А.Сміт (1723-1790), Д.Рікардо (1772-1823)

В основі вартості – витрати людської праці.

Вартість товару складається з доходів, які приносять капітал (прибуток), земля (ренту) і праця (зарплату). Довершив створення теорії К.Маркс теорією про двоїстий характер праці.

Похідні від трудової теорії вартостіТеорія трьох факторів виробництва (Ж.Б.Сей, Ф.Бастіа)

Вартість формується в процесі виробництва як результат витрат його основних факторів : праці, капіталу та землі ( всі фактори рівноправні у створенні вартості)Теорія витрат виробництва (Дж.Мілль, Н.Сеніор)

Витрати виробництва є основою мінової вартості і цін. Мінова вартість утворюється не лише живою, а й уречевленою працею.Теорія граничної корисності (К.Менгер, Ф.Візер)

Не погоджувались з основними положеннями теорії трудової вартості.

Вартість залежить від відношення споживача до тієї чи іншої корисної речі.


 • Корисність – властивість блага – суб’єктивне сприйняття споживчої вартості (якою мірою вона може задовольнити потреби людини і скільки його є для задоволення такої потреби);

 • Всі корисні блага поділяються на два види: які є в безмежній кількості (люди не вважають їх корисними для себе) і ті , що існують в обмеженій кількості.

 • Споживач розташовує свої потреби від більш до менш важливих.

 • В процесі особистого споживання треба виходити з дії закону спадної корисності (ступінь задоволення одним і тим же продуктом поступово зменшується аж доки не наступить насичення

Неокласична теорія (А.Маршалл)

Поєднав трудову теорію вартості з теорією граничної корисності.Формування ринкових цін відбувається в результаті взаємодії попиту та пропозиції; зміна попиту пов’язана з граничною корисністю, а зміна пропозиції – з витратами виробництва.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка