План-анонс конференцій з актуальних проблем міжнародного права української асоціації міжнародного права на 2013-2016 рокиСторінка1/6
Дата конвертації15.11.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6
План-анонсконференцій з актуальних проблем міжнародного права

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


на 2013-2016 роки

Українська асоціація міжнародного права

Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка — Кафедра міжнародного праваКонференції з актуальних проблем міжнародного права на 2013-16 рр.
Украинская ассоциация международного права
Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченка — Кафедра международного права
Конференции по актуальным проблемам международного права на 2013-2016
 гг.
Ukrainian Association of International Law
Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv — Chair of International Law
Conferences on advanced topics in international law for 2013-2016
Дата проведення /
Дата проведения / Conference date


Назва конференції /
Название конференции /
Conference name


Основна доповідь /

Основной доклад /

Keynote report

Стор. / Стр. / Page

25

вересня /


сентября /
September

2013


Асоціація України з Європейським Союзом: юридичний вимір

Професор, завідувач кафедри ЄП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Муравйов В.І.

Асоціація України з Європейським союзом: стан, проблеми, перспективи.13

Ассоциация Украины с Европейским Союзом: юридическое измерение

Профессор, заведующий кафедрой ЕП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Муравьев В.И.

Ассоциация Украины с Европейским Союзом: состояние, проблемы, перспективы.


Ukraine’s Association with the EU: the Legal Dimension

Professor V.I. Muravyov, head of the Chair of the EU Law at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Ukraine’s Association with the EU: The Present, the Problems, the Prospects.


10

жовтня /


октября /

October


2013

Міжнародний захист прав біженців й апатридів в Україні

Представник УВКБ ООН.

Україна як країна притулку.15

Международная защита прав беженцев и апатридов в Украине

Представитель УВКБ ООН.

Украина как страна убежища.


International Protection of Refugees and Stateless Persons’ Rights

Representative of the UNHCR.

Ukraine as a Country of Asylum.


23

жовтня /


октября /

October


2013

Міжнародно-правові аспекти україно-російських міждержавних відносин

Професор, завідувач кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Задорожній О.В.

Міжнародне право у розвитку україно-російських відносин16

Международно-правовые аспекты украино-российских межгосударственных отношений

Профессор, заведующий кафедрой МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Задорожний А.В.

Международное право в развитии украино-российских отношений.


International Legal Aspects of Ukraine-Russia Interstate Relations

Professor A.V. Zadorozhny, head of the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

International Law in the Development of Ukraine-Russia Relations.


27

листопада /


ноября /
November

2013


Національна імплементація міжнародно-правових зобов’язань України у приватноправовій сфері

Професор кафедри МПрП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Бірюков О.М.

Наближення законодавства України про банкрутство до європейських і світових стандартів: адаптація чи імітація?

17

Национальная имплементация международно-правовых обязательств Украины в частноправовой сфере

Профессор кафедры МЧП ИМО КНУ им. Т. Шевченка Бирюков А.М.

Приближение законодательства Украины о банкротстве к европейским и мировым стандартам: адаптация или имитация?


National Implementation of Ukraine’s International Legal Obligations in the Sphere of Private Law

 


O.M. Biryukov, Professor at the Chair of Private IL at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Approximating Ukraine’s Legislation on Bankruptcy to European and World Standards: Is it Adaptation or Imitation?


11

грудня /


декабря /

December


2013

Проблеми розвитку науки міжнародного права в Україні


Професор, суддя ЄСПЛ у відставці Буткевич В.Г.

Основні здобутки і завдання науки міжнародного права в Україні: підсумок 22 років20

Проблемы развития науки международного права в Украине

Профессор, судья ЕСПЧ в отставке Буткевич В.Г.

Основные достижение и задания науки международного права в Украине: итог 22 лет


Problems of the Development of International Law Scholarship in Ukraine

Professor V.G. Butkevych, Judge of the ECHR (retired).

The Main Gains and Goals of International Legal Scholarship in Ukraine: A Progress Review for 22 Years


22

січня /


января /

January


2014

Соціальні права в механізмах захисту і забезпечення прав людини

Доцент кафедри ЄП ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка Федорова А.Л.

Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини22

Социальные права в механизмах защиты и обеспечения прав человека

Доцент кафедры ЕП ИМО КНУ им. Т. Шевченка Федорова А.Л.

Защита социальных прав в рамках Европейской конвенции о правах человека

Social Rights in the Mechanisms for Protecting and Ensuring Human Rights

A.L. Fedorova, Associate Professor at the Chair of EU Law at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Social Rights Protection under the European Convention on Human Rights


12

лютого /


февраля /

February


2014

Визнання в сучасному міжнародному праві

Професор, завідувач кафедри МП НУ ДПС України Тімченко Л.О.

Інститут визнання держав в сучасному міжнародному праві.24

Признание в современном международном праве

Профессор, заведующий кафедрой МП НУ ГНС Украины Тимченко Л.А.

Институт признания государств в современном международном праве.


Recognition in Modern International Law

Professor L.A. Timchenko, head of the IL Chair at the National University of the State Revenue Service of Ukraine.

State Recognition in Modern International Law.


26

березня /

марта /

March


2014

Проблеми теорії міжнародного права у його галузях

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Гнатовський М.М.

Теоретичні засади міжнародного гуманітарного права та їхнє відображення у практиці міжнародних судових установ.25

Проблемы теории международного права в его отраслях

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Гнатовский Н.Н.

Теоретические основания международного гуманитарного права и их отображение в практике международных судебных учреждений.


Branch-Specific Problems of the International Legal Theory

M.M. Gnatovskyy, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The Theoretical Foundations of International Humanitarian Law and their Reflection in the Practice of International Courts and Tribunals


23

квітня /


апреля /

April


2014

Мирне вирішення міжнародних спорів: розвиток практики і теорії у ХХІ столітті

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Тропін З.В.

Вирішення міжнародних спорів за сучасним міжнародними договорами27

Мирное разрешение международных споров: развитие практики и теории в XXI веке

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Тропин З.В.

Решение международных споров согласно современным международным договорам.


Peaceful Settlement of International Disputes: The Development of Practice and Theory in XXI Century

Z.V. Tropin, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Settlement of International Disputes under Modern Treaties


28

травня /


мая /

May


2014

Міжнародно-правові засоби боротьби з тероризмом: від нормативних визначень до практики застосування норм

Професор, завідувач кафедри МП ІМВ Національного авіаційного університету Антипенко В.Ф.

Конфліктологічний підхід до кваліфікації міжнародного злочину "тероризм"29

Международно-правовые средства борьбы с терроризмом: от нормативных определений к практике применения норм

Профессор, заведующий кафедрой МП ИМО Национального авиационного университета Антипенко В.Ф.

Конфликтологический подход к квалификации международного преступления «терроризм».


International Legal Means for the Suppression of Terrorism: From Normative Definitions to the Practice of Implementing Rules

Professor V.F. Antipenko, head of the IL Chair at the IIR of the National Aviation University.

A Conflictological Approach to Qualifying the International Crime of Terrorism


18

червня /


июня /

June


2014

Колективні права в міжнародному праві

Бабін Б.В., завідувач кафедри адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії, д.ю.н.

Розвиток інституту корінних народів у сучасному міжнародному праві31

Коллективные права в международном праве

Бабин Б.В., заведующий кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, д.ю.н.

Развитие института коренных народов в современном международном праве.


Collective Rights in International Law

B.V. Babin, S.J.D., head of the Administrative and Criminal Law Chair at the Odessa National Maritime Academy.

The Development of the Institute of Indigenous People in Modern International Law


24

вересня /

сентября /

September

2014


Міжнародна інституційна система ХХІ століття: роль права в розвитку


Докторант кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Кулеба Д.І.

70 років конференції в Думбартон-Оксі – підсумки і перспективи міжнародної інституційної системи. Роль міжнародного права.33

Международная институциональная система XXI века: роль права в развитии

Докторант кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Кулеба Д.И.

70 лет конференции в Думбартон-Оксе — итоги и перспективы международной институциональной системы. Роль международного права.


The International Institutional System of the XXI Century: The Role Played by International Law in its Development

D.I. Kuleba, S.J.D. student at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

70 Years Since the Dumbarton Oaks Conference: the Outcomes and the Prospects of the International Institutional System. The Role Played by International Law


29

жовтня /


октября /

October


2014

Застосування права СОТ: інституційні та договірні механізми

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Скринька Д.В.

Розвиток інституційних механізмів застосування права СОТ.35

Применение права ВТО: институциональные и договорные механизмы

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Скрынька Д.В.

Развитие институциональных механизмов применения права ВТО.


The Implementation of WTO Law: Institutions and Treaty Mechanisms

D.V. Skrynka, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The Development of the Institutional Mechanisms of the Implementation of the WTO Law


26

листопада /


ноября /
November

2014


Європейські правові стандарти та їх імплементація в національні правові системи країн — сусідів ЄС

Доцент кафедри ЄП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Смірнова К.В.

Еволюція розвитку правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі

36

Европейские правовые стандарты и их имплементация в национальные правовые системы стран — соседей ЕС

Доцент кафедры ЕП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Смирнова К.В.

Эволюция развития правового регулирования конкуренции в Европейском Союзе.


The European Legal Standards and their Implementation into the National Legal Systems of the EU Neighbour States

R.V. Smirnova, Associate Professor at the EU Law Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The Evolutional Development in the Legal Regulation of Competition in the EU.


17

грудня /


декабря /

December


2014

Актуальні проблеми міжнародного енергетичного права

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка Білоцький С.Д.

Міжнародне право і екологічна енергетика – основні юридичні проблеми38

Актуальные проблемы международного энергетического права

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Белоцкий С.Д.

Международное право и экологическая энергетика — основные юридические проблемы.


The Advanced Topics in International Energy Law

S.D. Belotsky, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

International Law and the Green Energy: The Key Legal Issues


28

січня /


января /

January


2015

Кримінальна відповідальність в сучасному міжнародному праві

Докторант кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Кулеба Д.І.

Становлення кримінальної відповідальності в міжнародному праві40

Уголовная ответственность в современном международном праве

Докторант кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Кулеба Д.И.

Становление уголовной ответственности в международном праве.


Criminal Responsibility in Contemporary International Law

D.I. Kuleba, S.J.D. student at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The Formation of Criminal Responsibility in International Law.


25

лютого /


февраля /

February


2015

Викладання міжнародного права: методологічні і методичні проблеми

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Забара І.М.

Міжнародне інформаційне право — нова навчальна дисципліна42

Преподавание международного права: методологические и методические проблемы

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Забара И.Н.

Международное информационное право — новая учебная дисциплина.


Teaching International Law: Issues of Methodology

I.N. Zabara, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The New Discipline of International Information Law.


25

березня /

марта /

March


2015

Проблеми міждержавного усиновлення


Доцент кафедри МПрП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Калакура В.Я.

Уніфікація правового регулювання міждержавного усиновлення.

43

Проблемы межгосударственного усыновления

Доцент кафедры МЧП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Калакура В.Я.

Унификация правового регулирования межгосударственного усыновления.


Problems of Inter-Country Adoption

V.Y. Kalakyra, Associate Professor at the Private IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Unifying the Legal Regulation of Inter-Country Adoption.


29

квітня /


апреля /

April


2015

Екологічні та соматичні права людини в міжнародному праві


Д.ю.н., доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Медведєва М.О.

Місце еко- та біоетичних стандартів у механізмі міжнародно-правового захисту прав людини.

45

Экологические и соматические права человека в международном праве

Д.ю.н., доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Медведева М.А.

Место эко- и биоэтических стандартов в механизме международно-правовой защиты прав человека.


Ecological and Somatic Human Rights under International Law

M.A. Medvedeva, S.J.D., Associate Professor at the Public IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Standards of Ecological and Biological Ethics in the International Legal Protection of Human Rights.


27

травня /


мая /

May


2015

Сучасні тенденції еволюції міжнародного права в епоху глобального інформаційного суспільства

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Пазюк А.В.

Міжнародно-правовий вимір свободи в Інтернеті

47

Современные тенденции эволюции международного права в эпоху глобального информационного общества

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Пазюк А.В.

Международно-правовое измерение свободы в Интернете.


The Contemporary Trends in the Evolution of International Law in an Era of Global Information Society


A.V. Pazyuk, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The International Legal Dimension of Freedom in the Internet


17

червня /


июня /

June


2015

Законодавство та міжнародно-правові зобов'язання України у сфері зоозахисту: проблеми відповідності

Д.ю.н., доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Буткевич О.В.

Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері зоозахисту.

48

Законодательство и международно-правовые обязательства Украины в сфере зоозащиты: проблемы соответствия

Д.ю.н., доцент кафедры МЧП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Буткевич О.В.

Международно-правовые обязательства Украины в сфере зоозащиты.


Ukraine’s Legislation and International Legal Obligations on Animal Advocacy: Problems of Compliance

O.V. Butkevych, S.J.D., Associate Professor at the Private IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Ukraine’s International Legal Obligations on Animal Advocay.


2

вересня/


сентября/

September

2015


Трансформаційні процеси в сучасному міжнародному праві

Завідувач кафедри МП та МВ Факультету МВ ЗакДУ Динис Г.Г.

Теорія і практика трансформації міжнародного права49

Трансформационные процессы в современном международном праве

Заведующий кафедрой МП и МО Факультета МО ЗакГУ Динис Г.Г.

Теория и практика трансформации международного права
Transformation Processes in Contemporary International Law

H.H. Dynys, head of the IL and IR Chair at the Transcarpathian State University.

Theory and Practice of the Transformation of International Law


21

жовтня/


октября/

October


2015

 Сучасне міжнародне право та використання ресурсів

Асистент кафедри МП ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка Кориневич А.О.

Правовий режим використання ресурсів у сучасному міжнародному праві

52

Современное международное право и использование ресурсов

Ассистент кафедры МП ИМО КНУ им. Т. Шевченко Кориневич А.А.

Правовой режим использования ресурсов в современном международном праве
Modern International Law and Exploitation of Resources

A.O. Korynevych, Assistant Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

Legal regime of exploitation of resources in modern international law
4

листопада/

ноября/

November


2015

Сучасний міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання

Асистент кафедри МП ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка Бездєнєжна М.Ю.

Міжнародно-правовий режим природних ресурсів спільного використання54

Современный международно-правовой режим природных ресурсов совместного пользования

Ассистент кафедры МП ИМО КНУ им. Т.Шевченко Безденежная М.Ю.

Международно-правовой режим природных ресурсов совместного пользования


Contemporary International Legal Regime of Shared Natural Resources

M.Ju.Bezdenezhna, Assistant Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

The International Legal Regime of Shared Natural Resources


2

грудня/


декабря/

December


2015

Актуальні проблеми міжнародного водного права

Кулько А.В., к.ю.н.

Міжнародне водне право – актуальність для України55

Актуальные проблемы международного водного права

Кулько А.В., к.ю.н.

Международное водное право — актуальность для Украины


Advanced Topics in International Water Law

A.V. Kulko, Candidate of Juridical Sciences.

International Water Law: Its Relevance for Ukraine


Січень/

Январь/


January

2016


Питання громадянства у міжнародному та національному праві

Поєдинок О.Р., старший викладач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипакадемії при МЗС України.

Право на громадянство в міжнародному та національному праві56

Вопросы гражданства в международном и национальном праве

Поединок О.Р., к.ю.н., старший преподаватель кафедры внешней политики и дипломатии Дипакадемии Украины при МИД Украины.

Право на гражданство в международном и национальном праве


Issues of Citizenship under International and Domestic Law

O.R. Poyedynok, Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer at the Foreign Policy and Diplomacy Department of the Diplomatic Academy of Ukraine under the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

Right to Citizenship under International and Domestic Law


Лютий/

Февраль/


February

2016


Актуальні проблеми міжнародного повітряного та космічного права

Доцент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Григоров О.М.

Міжнародне повітряне право на початку XXI століття: питання теорії та практики58

Актуальные проблемы международного воздушного и космического права

Доцент кафедры МП ИМО КНУ им.Т. Шевченко Григоров А.Н.

Международное воздушное право в начале XXI века: вопросы теории и практики


Advanced Topics of International Air and Space Law

A.N. Grygorov, Associate Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

International Air Law at the Beginning of the XXI Century: Theoretical and Practical Issues


Березень/

Март/


March

2016


Міжнародно-правові засади співробітництва суб’єктів міжнародного права в попередженні та подоланні наслідків аварій, катастроф, стихійних лих

Асистент кафедри МП ІМВ КНУ ім.Т. Шевченка Кузьменко Л.Р.

Міжнародно-правові засади співробітництва суб’єктів міжнародного права в попередженні та подоланні наслідків аварій, катастроф, стихійних лих60

Международно-правовые принципы сотрудничества субъектов международного права в предупреждении и преодолении последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий

Ассистент кафедры МП ИМО КНУ им.Т. Шевченко Кузьменко Л.Р.

Международное воздушное право в начале XXI века: вопросы теории и практики


International Legal Grounds for International Cooperation in Preventing and Overcoming Disasters’ Aftermaths

L.R. Kuzmenko, Assistant Professor at the IL Chair at the IIR of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

International Legal Grounds for International Cooperation in Preventing and Overcoming Disasters’ Aftermaths

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка