Плахта Вікторія Антонівна, голова Івано-Франківської обласної організації нсжу, заслужений журналіст України робоча програмаСкачати 247.96 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір247.96 Kb.


Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра журналістики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

____________________ПП.06_Журналістська етика_____________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ___________6.030301_– Журналістика_______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет ___________________Інститут філології_____________________

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ – 2015 рік


Робоча програма ____________ Журналістська етика ________________

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки ________ Журналістика ____________, спеціальністю _____ _______________________. „___” ________, 20__ р. – __ с.


Розробники:

Плахта Вікторія Антонівна, голова Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____журналістики_______
________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________2015 р. № ___
Завідувач кафедри _____Марчук Ганна Іванівна________________
__________________ (_____________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 2015 р.
Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “____”________________2015 р. № ___


“___”______________2015 р.

Голова _______________ (___________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2015 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –3

Галузь знань

0303 – Журналістика та інформація

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки
6.030301 – Журналістика

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_____________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

_____-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

1-й

_____-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

__ год.

Практичні, семінарські

16 год.

__ год.

Лабораторні

__ год.

__ год.

Самостійна робота

56 год.

__ год.

Індивідуальні завдання: __ год.

Вид контролю:

залік


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:для денної форми навчання – 40: 60 відсотків.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета. Формування професійної моральної культури журналіста, який зобов’язаний дотримуватися вимог журналістської етики, свідомо формувати моральну культуру соціуму через ЗМІ й робити правильний моральний вибір у професійній діяльності.

Завдання. Ознайомити студентів з основними міжнародними, національними, корпоративними нормативно-кодифікаційними документами, що визначають основні професійно-моральні вимоги до журналістської праці; окреслити сучасні професійно-етичні та моральні проблеми українських мас-медіа; забезпечити осмислене розуміння студентами основ журналістської етики та складових професійної моралі журналіста – професійного обов’язку, професійної відповідальності, професійної совісті, професійної честі, професійного авторитету.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: смисл свободи та соціальної відповідальності журналістики в цілому та журналіста зокрема; зміст духовно-моральних орієнтирів та регуляторів журналістської діяльності; основні українські та міжнародні кодифікаційні документи у галузі мас-медійної етики; загальноприйняті у суспільстві моральні та правові норми; параметри поваги до кожної особистості та толерантності до кожної культури та нації;

вміти: осмислювати проблемні питання професійної етики, аналізувати типові помилки й порушення журналістської етики, критично осягати власну творчість з позицій духовно-моральної культури, дотримуватися професійних етичних вимог (принципів, норм), прав та обов’язків журналіста, журналістського етикету, врегульовувати моральні проблеми в професійній діяльності на всіх етапах, своїми матеріалами підвищувати моральну культуру аудиторії ЗМІ; вміти виявляти порушення етичних вимог у ЗМІ; враховувати науково обґрунтовані підходи дотримання етичних вимог у журналістській практиці, власних і чужих матеріалах; вміти робити правильний моральний вибір у проблемній ситуації; дотримуватися журналістського етикету офіційного й неформального спілкування у професійній діяльності.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.
Тема 1. Журналістська етика як специфічна галузь професійної етики. Мета та завдання вивчення журналістської етики. Журналістська етика в системі наук. Виникнення журналістської етики. Специфіка і завдання журналістської етики. предмет, об’єкт, структура дисципліни «Журналістська етика».

Тема 2. Джерела журналістської етики. Перші документи з журналістської етики. Українські документи з журналістської етики журналіста. Свобода думки, слова та друку як невід’ємне природне право людини. Джерела права ЗМІ. Заборона цензури.

Тема 3. Журналістська мораль та етика. Актуальність та значення журналістської моралі та етики. Поняття моралі. Мета, функції професійної моралі журналіста. Особливості і значення моральної культури ЗМІ. Гострі моральні проблеми в ЗМІ (дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандал, «джинса», чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя). Складові індивідуальної моральної культури журналіста. Складові моральної культури газет, журналів, теле-, радіопередач.

Тема 4. Гуманізм основний орієнтир професійної етики і моралі журналіста. Актуальність гуманізму в ЗМІ. Поняття та функції гуманізму в журналістиці. Місце людини в журналістському творі. Інтегруюча роль гуманізму в журналістиці.
Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.
Тема 5. Етичні цінності і етичні норми журналіста. Поняття етичні цінності. Види етичних цінностей. Моральний вибір журналіста. Службові обов’язки та заборони журналіста. Девіантність норм журналістської етики. Характеристика етичних норм тоталітарної журналістики. Етика журналістики перехідного періоду.

Тема 6. Інформаційні права журналіста. Доступ до інформації: фактичні можливості громадян та ЗМІ. Основні елементи свободи ЗМІ. Зловживання свободою ЗМІ. Кримінальний захист права українських журналістів на професійну діяльність. Інформація з обмеженим доступом. Акредитація та інформаційний запит як форми доступу журналіста до інформації. Стосунки журналіста зі своїм джерелом інформації. Звільнення журналіста та ЗМІ від відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації.

Тема 7. Висвітлення приватного життя. Етика полеміки й критики в ЗМІ. Етика реклами в ЗМІ. Публічне та приватне право. Поняття приватного життя. Право особи на приватне життя. Інформація про особу. Поняття публічної персони. Висвітлення приватного життя публічних осіб. Поняття полеміки та критики в ЗМІ, їх види. Етичні принципи реклами в ЗМІ.

Тема 8. Правова основа захисту честі і гідності людини. Журналіст і суспільна безпека. Юридичне визначення поняття «дифамація», «наклеп», «образа». Термін «оціночне судження»: виникнення, застосування на практиці. Захист честі, гідності, ділової репутації в межах цивільного процесу. Моральна шкода. Дифамація: можливості досудового вирішення конфлікту. Загальні вимоги при роботі з інформацією. Висвітлення надзвичайних ситуацій і виняткових випадків. Захист суспільної моралі у мас-медіа.

Тема 9. Журналістський етикет. Історичне походження і суть етикетних правил. Види етикету (вербальний, кінетичний, соматичний, мімічний, предметно-речовий; загальний, професійний; офіційний, неофіційний). Офіційний та неофіційний етикет журналіста як вид професійного етикету: етикет вітання, знайомства, ділової розмови, етикетні правила інтерв’ю, прес-конференції, фуршету тощо.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика

Тема 1. Журналістська

етика як специфічна галузь професійної етики10

2

26Тема 2. Джерела журналістської етики

10

2

26Тема 3. Журналістська мораль та етика

12

2

28Тема 4. Гуманізм – основний орієнтир професійної етики і моралі журналіста.

12

2

28Разом за змістовим модулем 1

44

8

828
Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ

Тема 5.

Етичні цінності і етичні норми журналіста10

2

26Тема 6. Інформаційні права журналіста

10

2

26Тема 7. Висвітлення приватного життя. Етика полеміки й критики в ЗМІ. Етика реклами в ЗМІ.

10

2

26Тема 8. Правова основа захисту честі і гідності людини. Журналіст і суспільна безпека

8

2


6Тема 9.

Журналістський етикет.8

2

24Разом за змістовим модулем 2

46

10

828


Усього годин


90

18

1656Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять. Згідно з програмою не передбачено

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Журналістська етика як специфічна галузь професійної етики. Журналістська етика в системі наук. Виникнення журналістської етики.

2

2

Джерела журналістської етики. Перші документи з журналістської етики. Українські документи з журналістської етики журналіста.

2

3

Журналістська мораль та етика. Гострі моральні проблеми в ЗМІ (дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандал, «джинса», чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя).

2

4

Гуманізм - основний орієнтир професійної етики і моралі журналіста. Місце людини в журналістському творі.

2

5

Етичні цінності і етичні норми журналіста. Службові обов’язки та заборони журналіста.

2

6

Інформаційні права журналіста. Інформація з обмеженим доступом. Акредитація та інформаційний запит як форми доступу журналіста до інформації. Висвітлення приватного життя. Інформація про особу. Поняття публічної персони. Висвітлення приватного життя публічних осіб.

2

7

Правова основа захисту честі і гідності людини. Журналіст і суспільна безпека. Загальні вимоги при роботі з інформацією. Висвітлення надзвичайних ситуацій і виняткових випадків.

2

8

Журналістський етикет. Офіційний та неофіційний етикет журналіста як вид професійного етикету: етикет вітання, знайомства, ділової розмови, етикетні правила інтерв’ю, прес-конференції, фуршету тощо.

2
Разом

16


7. Теми лабораторних занять. Згідно з програмою не передбачено
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Специфіка і завдання журналістської етики.


2

2

Предмет, об’єкт, структура дисципліни «Журналістська етика».

4

3

Свобода думки, слова та друку як невід’ємне природне право людини.

2

4

Джерела права ЗМІ. Заборона цензури.

4

5

Мета, функції професійної моралі журналіста.

2

6

Складові індивідуальної моральної культури журналіста.

2

7

Складові моральної культури газет, журналів, теле-, радіопередач.

4

8

Поняття та функції гуманізму в журналістиці.

4

9

Інтегруюча роль гуманізму в журналістиці.

4

10

Види етичних цінностей.

2

11

Моральний вибір журналіста.

2

12

Основні елементи свободи ЗМІ. Зловживання свободою ЗМІ.

2

13

Кримінальний захист права українських журналістів на професійну діяльність.

2

14

Стосунки журналіста зі своїм джерелом інформації.

2

15

Поняття полеміки в ЗМІ, її види.

2

16

Поняття критики в ЗМІ.

2

17

Етичні принципи реклами в ЗМІ.

2

18

Моральна шкода.

2

19

Захист честі, гідності, ділової репутації в межах цивільного процесу.

4

20

Види етикету: вербальний, кінетичний, соматичний, мімічний.

2

21

Види етикету: предметно-речовий; загальний, професійний.

4
Разом

569. Індивідуальні завдання
Завдання теоретико-дослідницького характеру (огляд фахової періодики та складання тез).
10. Методи навчання

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення; наочні – презентація, ілюстрація; практичні – індивідуальні завдання, самостійна робота, практична робота.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Задіяно практикум, спрямований на вироблення навичок самостійної моральної орієнтації майбутніх журналістів у складних професійних ситуаціях.
11. Методи контролю

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, поточного тестування.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

20

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний посібник Бондаренко І. С. Журналістська етика: Навчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 106 с.2. Методичні вказівки до практичних занять (плани практичних занять).
Питання на залік


 1. Журналістська етика як специфічна галузь професійної етики. Виникнення журналістської етики.

 2. Особливості журналістської етики.

 3. Актуальність і значення журналістської етики і моралі.

 4. Службові етичні обов’язки журналіста.

 5. Моральний вибір журналіста.

 6. Моральна культура журналіста: поняття, складники.

 7. Перші документи з журналістської етики.

 8. Свобода думки, слова та друку як невід’ємне природне право людини.

 9. Досудове регулювання проблем моралі в ЗМІ.

 10. Мета, функції професійної моралі журналіста.

 11. Особливості і значення моральної культури ЗМІ.

15. Гострі моральні проблеми в ЗМІ (дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандал, «Джинса», чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя).

 1. Складові індивідуальної моральної культури журналіста.

 2. Поняття та функції гуманізму в журналістиці.

 3. Місце людини в журналістському творі.

 4. Професійний журналістський етикет.

 5. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

 6. Види етичних цінностей.

 7. Етичні стосунки журналіста з колегами.

 8. Особливості професійної моралі журналіста.

 9. Службові етичні заборони журналіста.

 10. Міжнародні документи з журналістської етики.

 11. Кодекс етики українського журналіста.

 12. Характеристика етичних норм тоталітарної журналістики.

 13. Етика журналістики перехідного періоду.

 14. Правила вербального етикету журналіста.

 15. Етикет журналіста під час інтерв’ю.

 16. Етикет журналіста під час прес-конференції.

 17. Кримінальний захист права українських журналістів на професійну діяльність.

 18. Інформація з обмеженим доступом. Акредитація та інформаційний запит як форми доступу журналіста до інформації.

 19. Стосунки журналіста зі своїм джерелом інформації.

 20. Звільнення журналіста та ЗМІ від відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації.

 21. Публічне та приватне право.

 22. Поняття приватного життя. Право особи на приватне життя. Інформація про особу.

 23. Поняття публічної персони. Висвітлення приватного життя публічних осіб.

 24. Етика полеміки в ЗМІ, її види.

 25. Етичні принципи реклами в ЗМІ.

 26. Етичні норми політичної агітації та реклами в ЗМІ

 27. Юридичне визначення поняття «дифамація», «наклеп», «образа».

 28. Термін «оціночне судження»: виникнення, застосування на практиці.

 29. Захист честі, гідності, ділової репутації в межах цивільного процесу.

 30. Дифамація: можливості досудового вирішення конфлікту.

 31. Загальні вимоги при роботі з інформацією. Висвітлення надзвичайних ситуацій і виняткових випадків. Захист суспільної моралі у мас-медіа.

 32. Етикет - складник журналістської етики.

 33. Етикет офіційного спілкування журналіста.

 34. Види етикету (вербальний, кінетичний, соматичний, мімічний, предметно-речовий; загальний, професійний; офіційний, неофіційний).

 35. Етичність міміки і жестів журналіста.

 36. Аморальні методи збору інформації журналістами.

 37. Офіційний та неофіційний етикет журналіста як вид професійного етикету.

 38. Етичні заборони щодо дітей у рекламі ЗМІ.

 39. Етикет телефонного спілкування журналіста.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Іванов В. Ф., Сердюк В. Є. Журналістська етика: підручник / Іванов В.Ф., Сердюк В. Є. – К.: Вища шк., 2007. – 237 с.

 2. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: монографія /О.Д. Кузнецова. Львів: Світ, 1998. 412 с.

 3. Кузнецова О. Д. Професійна етика журналіста: посібник / О.Д.Кузнецова. Львів: ПАЇС, 2007  246 с.

 4. Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е. П. Прохоров. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 231 с.

 5. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації: навч. посіб. / Т. О. Приступенко. – К.: Знання, 2011. – 351 с.

 6. Хлистун Г. Ю. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних умовах: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Хлистун Ганна Юріївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних віносин. – К., 2005. – 20 с.

 7. Ширченко Я. І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід): автореф. дис... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Ширченко Ярослава Іванівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2008. – 16 с.

 8. Іванов В. Ф., Штурхецький С. В. Практикум із журналістської етики: Навч. видання / В. Ф. Іванов. – Рівне, 2012, – 320 с.

Допоміжна

 1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: учебник / Д. С. Авраамов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 3-18.

 2. Анисимов С. Ф. О крайней необходимости этического образования студентов в университете / С.Ф. Анисимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Филос. 1996. № 2. С. 67-68.

 3. Блен Б. Этические аспекты журналистики / Б.Блен // Междунар. жизнь. 1993. № 10. С. 42–47.

 4. Гор У. Органы саморегулирования // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 37-50.

 5. До дискусії про журналістську етику: збірник статей / За ред. І. О. Чемериса, Н. Л. Лігачової, Б. І. Глухівського. К.: ІЕСП „Республіка”, 2002.

 6. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учебник / Лазутина Г.В. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 240 с.

 7. Міжнародна федерація журналістів. Принципи доступу до інформації // Посібник з питань свободи вираження. К.:[б.в.], 1999. С. 217-218.

 8. Свобода вираження поглядів та свобода ЗМІ за міжнародним законодавством // Посібник з питань свободи вираження. К.: [б.в.], 1999. С. 9-23.

 9. Харасти М. Положительные стороны саморегулирования СМИ // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 9-23.

 10. Хлистун Г.Ю. Система саморегулювання преси в європейському регіоні // Публіцистика і політика // Зб. наук. пр. Вип. 3. – К.: Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики, 2002. – С. 74-83.

Документи з журналістської етики

1. Декларація принципів поведінки журналістів, прийнята на ІІ всесвітньому Конгресі Міжнародної федерації журналістів (Бордо, 25-28 квітня 1954 р.), зі змінами, внесеними XVIII всесвітнім Конгресом МФЖ (Хельсингьор, 2-6 червня 1986 р.).

2. Міжнародні принципи професійної етики в журналістиці, прийняті на IV Консультативній зустрічі міжнародних і регіональних професійних журналістських організацій під егідою ЮНЕСКО (Париж-Прага, 1983 р.).

3. Кодекс професійної етики українського журналіста, прийнятий на Х з'їзді Національної спілки журналістів України (квітень 2002 року.

4. Етичний кодекс українського журналіста, ухвалений на з’їзді журналістів-підписантів кодексу (24 квітня 2004 р.).
5. Кодекс етики українського журналіста (2013 р.)
5. Засадничі принципи функціонування Ради німецької преси. Публіцистичні принципи (Кодекс преси).

6. Редакційні настанови Бі-Бі-Сі (витяги).15. Інформаційні ресурси


 1. www.gumer.info /bibliotek_Buks/Gurn/Lazut/3_.php

2. http://www.lib.ua-ru.net/inode/40135.html.

3. www.mediakrytyka.info/drukovani/merezheva-etyka-zhurnalistiv.html

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка