Питання до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів (2015р.)Скачати 104.46 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір104.46 Kb.
Питання до кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів (2015р.)


 1. Предмет філософії, його історична динаміка. Структура філософського знання.

 2. Місце філософії в культурі. Функції філософії та її прогностичний потенціал.

 3. Філософія і сучасність. Динаміка проблемного поля філософії.

 4. Світогляд як поліструктурне утворення.

 5. Історичні типи світогляду та їх специфіка.

 6. Філософія Стародавнього світу. Філософія античності. Зародження основних парадигм.

 7. Статус і основні досягнення середньовічної філософії.

 8. Відродження: стиль мислення, основні принципи філософствування.

 9. Філософія Нового часу. Наукова революція і формування нової картини світу, емпірізм та раціоналізм.

 10. Німецька класична філософія, вплив її ідей на розвиток філософії 19 та 20 ст.

 11. Сучасна западна філософія: основні парадигми (ірраціоналістично-антропологічна, позитивістська, релігіозна).

 12. Сучасна соціокультурна ситуація та феномен постмодернізму в філософії.

 13. Постановка основних філософських проблем в української філософії. Українська філософія в контексті європейської філософської думки.

 14. Розробка філософських ідей в сучасній Україні. Місце філософії у творенні сучасної духовної культури українського народу.

 15. Філософський зміст проблеми буття. Онтологія в історико-філософському процесі.

 16. Просторово-часова структура буття. Еволюція уявлень про простір та час в історії філософії та науці.

 17. Природа як предмет філософського та наукового пізнання. Коеволюція людини та природи та екологічні цінності сучасної цивілізації.

 18. Вчення В.І.Вернадського та П.Тейяра де Шардена про біосферу та ноосферу.

 19. Діалектика як філософська теорія розвитку. Основні історичні форми діалектики.

 20. Концепція універсального еволюціонізму в сучасній наукової картині світу.

 21. Діалектика та синергетика : проблема модернізації ідеї розвитку.

 22. Синергетична парадигма як феномен постнекласичної науки.

 23. Сутність людської свідомості та її генезис. Свідомість і мислення. Свідомість і мова.

 24. Основні принципи теорії пізнання та багатоманітність його форм.

 25. Чуттєві форми пізнання.

 26. Раціональні форми пізнання. Принципи логічного мислення.

 27. Проблема практики в пізнанні. Соціальна практика.

 28. Поняття істини і її критерію. Концепції істини в історії філософії.

 29. Наука як соціальний інститут та вид духовної діяльності. Сцієнтизм та антисцієнтизм в оцінці сьогодення та майбутнього науки.

 30. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання : їх єдність та відмінність.

 31. Загальнонаукові методи як універсальні прийоми та процедури наукового дослідження.

 32. Методологічний інструментарій сучасної науки.

 33. Інформаційні технології в сучасному науковому пізнанні.

 34. Гіпотеза і теорія як форми розвитку знання. Верифікація і фальсифікація гіпотез. Теорія як система. Структура наукової теорії.

 35. Спостереження, порівняння й експеримент. Кількісний і некількісний вимір. Абстрагування й ідеалізація.

 36. Суть індуктивного методу. Методи аналогії і моделювання, засоби підвищення їхньої надійності.

 37. Дедуктивний метод. Суть формалізації, її роль у пізнанні.

 38. Поняття системи і його філософський зміст. Наукова, культурна, соціальна значимість поняття „система”.

 39. Системний метод і його використання в науці та соціальної практиці.

 40. Застосування загальнонаукових методологій в соціальному пізнанні.

 41. Роль моделювання у поясненні соціальних явищ. Моделювання як єдність теоретичного та емпіричного в соціальному пізнанні. Різноманітні моделі пояснення історії і соціального життя. Принцип історизму.

 42. Наука в системі техногенної цивілізації : світоглядно-етичні проблеми сучасної науки.

 43. Сутність людини та сенс її існування. Поняття індивід – індивідуальність – особистість.

 44. Основні стратегії осмислення людини в класичній та сучасній філософії.

 45. Людський та соціальний капітал : проблема формування в контексті сучасних реалій України.

 46. Поняття людського суспільства і його відношення до природи. Сутність соціальності.

 47. Суспільство як система що саморозвивається. Проблема соціального детермінізму.

 48. Структура та форми суспільної свідомості.

 49. Феномен ідеології. Національна самосвідомість, її сутність та соціальна функція в контексті сучасних українських реалій.

 50. Феномен цивілізації : різноманіття смислів та визначень Концепція «зіткнення цивілізацій» та реалії ХХІ ст.

 51. Проблема побудови теоретичних моделей суспільства. Лінійні та нелінійні інтерпретації історичного процесу.

 52. Дилема формаційного та цивілізаційного підходів до історичного процесу.

 53. Тенденції глобалізму та антіглобалізму, їх співвідношення у сучасному суспільстві.

 54. Глобальні проблеми сучасної цивілізації. Майбутнє як предмет дослідження та соціального прогнозування.

 55. Культурологічні моделі історії і суспільного життя. Співвідношення понять „культура” і „цивілізація”. Співвідношення культур як глобальна проблема сучасності.

 56. Концепції філософії історії О.Шпенглера, А.Тойнбі, К.Ясперса.

 57. Держава як складова політичної системи суспільства. Поняття „держава”, „правова держава”, „соціальна держава”.

 58. Держава та громадянське суспільство: основні форми взаємозв’язку в сучасній Україні.

 59. Синергетика як методологічна база прогностичної та управлінської діяльності.

 60. Місце і роль філософської культури в державному управлінні.

 61. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір : український досвід.


Примітка.

Третє завдання до кожного екзаменаційного білету містить аналіз


філософського твору зазначеної епохи.

Список основних першоджерел 1. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. – М., 1976. – Т.1.

 2. Аристотель. Політика.-К.: Основи, 2000.-238 с.

 3. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. – М., 1972. – Т.2.

 4. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

 5. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.

 6. Вебер М. Протестанська етика і дух капіталізму. – К., 1982.

 7. Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. - М., 2000.

 8. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

 9. Гадамер Г.Г. Истина и метод // Основы философской герменевтики. – М., 1988.

 10. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч.: В 4-х т. – М., 1959. – Т.4.

 11. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. – М., 1985.

 12. Гельвеций К. О человеке // Соч.: В 2-х т. – М., 1974. – Т.2.

 13. Гізель І. Вибрані твори. К.:2012.

 14. Гоббс Т. Левиафан // Избр. произв.: В 2-х т. – М., 1965. – Т.2.

 15. Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // Избр. филос. произв.: в 2-х т. – М., 1963. – Т.1.

 16. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 17. Декарт Р. Рассуждение о методе // Избр. произв.: в 2-х т. – М., 1989. – Т.1.

 18. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. – М., 1976.

 19. Драгоманов М.І. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

 20. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

 21. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6-ти т. – М., 1994. – Т.3.

 22. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 23. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4-х т. – М., 1982. – Т.1.

 24. Локк Дж. Два трактати про врядування: Пер. з англ.-К., 2001.

 25. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Избр. филос. произв.: В 2-х т. – М., 1960. – Т.1.

 26. Макиавелли Н.Государь.-СПб:Азбука-классика, 2008.

 27. Маркс К. Тези про Фейербаха // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.3.

 28. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 р. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.42.

 29. Монтескье Ш. О духе законов // Избр. произв. – М., 1995.

 30. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К., 1993.

 31. Ницше Ф. Воля к власти: Опит переоценки всех ценностей.-М., 1995.

 32. Ортега-и-Гассет, Хосе. Восстание масс –М.: АСТ,2001.

 33. Парсонс Т. Человек в современном мире. – М., 1985.

 34. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1990.

 35. Платон. Государство // Соч. – М., 1994. – Т.3.

 36. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги // Твори: В 2-х т. – М., 1992.

 37. Прокопович Т. Філософські праці. Вибране.-К.:Дніпро,2012.

 38. Рассел Б. Мудрость Запада. – М., 1998.

 39. Руссо, Жан-Жак. Об общественном договоре: Трактаты.- М.: Ц, 2000.

 40. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1990.

 41. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: В 2-х т. – К.:Богуславкнига,2011.

 42. Соловьёв В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Собр. соч. – М., 1988. – Т.1.

 43. П.А.Сорокин. Социальная и культурная динамика. - СПб., 2000.

 44. Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2-х т.- М., 1957. – Т.1.

 45. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

 46. Тойнбі А. Осягнення історії. – К., 1995.

 47. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Сборник.-М.,2002.

 48. Тоффлер О. Шок будущего. - М., 2001.

 49. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.

 50. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

 51. Франко І.Я. Що таке поступ? – К., 1981.

 52. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991.

 53. Э. Фромм. Иметь или быть? - Киев, 1998.

 54. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.-М.,2004.

 55. Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в ХХІ в.-М.:АСТ,2006.

 56. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.-М.,2003.

 57. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 58. Чижевський Д.І. і його сучасники. Листи, спогади.-К.:2014.

 59. Шевченко Т.Г. Щоденник. – К., 1991.

 60. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Свобода воли и нравственность. – М., 1992.

 61. Шпенглер О. Закат Европы. – М,.:Айрис-пресс, 2003.

 62. Юркевич П. З науки про людський дух: Вибране. – К., 1993.

 63. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.Підручники та додаткова література 1. Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення: Монографія.-К.:КНЄУ,2004.

 2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.

 3. Арон Р. Эссе о свободах/ Пер.с фр.-М.:Праксис, 2005.

 4. Барулин В.С. Социальная философия. Учеб. – М.:ИТД «Гранд», 2000.

 5. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма:возможности социальных интерпретаций.-К.:Ин-т социологии НАН Украины,2002.

 6. Бистрицький Є., Білий О. та ін. Національна ідентичність і громадянське суспільство.-К.:Дух і літера,2015.

 7. Бойченко В. Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність.Історико-філософський ракурс.-К.:Промінь,2010.

 8. Бузескул В.П. История афинской демократии.-СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003.

 9. Білодід Ю.М. Філософія: украінський світоглядний акцент.-К.:”Кондор”, 2006.

 10. Буданов В.Г. О методологии синергетики// Вопросы философии.-2006.-№5.

 11. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. - СПб., 1999.

 12. Введение в философию : Учеб. для высших учебных заведений в двух частях / Под общей ред. Фролова И.Т. – М., 1989.

 13. Водолазов Г.Г. Наш современник Сократ// Общественные науки и современность.-2005,№5,6.-2006,№1,2.

 14. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. – М., 1987.

 15. Горський В.С. Історія української філософії : Курс лекцій. – К., 1996.

 16. Гусейнов А.А. Философия как этический проект // Вопросы философии.-2014.-№5.

 17. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми:Монографія/ Кол.авт.:За ред.В.М.Князєва.-К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003.

 18. Добронравова И.С., Финкель Л.С. Динамический хаос в социуме как среда социальной самоорганизации// Социология: теория, методы, маркетинг.-2005.-№1.

 19. Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітня західна філософія науки.-К.,2008.

 20. Єрмоленко А.,Бауман Ю та ін. Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій.-К.:

 21. Знание за пределами науки. Под ред. И.Т.Касавина. - М., 1996.

 22. Заблуждающийся разум? Многообразие вненауного знания. Под ред. И.Т.Касавина. - М., 1990.

 23. Історія філософії України : Підруч. / Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю. та ін. – К., 1994.

 24. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Т.Т. Синергетика и прогнозы будущего. - М., 2003.

 25. С. Кара-Мурза. Манипулирование сознанием. - М. 2000.

 26. Кармин А. Философия культуры в информационном обществе: проблемы и перспективы//Вопросы философии.-2006.-№2.

 27. Кемеров В.Е. Меняющаяся роль социальной философии и антиредукционистские стратегии//Вопросы философии.-2006.-№2.

 28. Князєв В.М. Філософія. – К., 1996.

 29. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики.-СПб,2002.

 30. Койре А. Очерки истории философской мысли. – М., 1988.

 31. Крапивенский С.Э. Социальная философия:Учебник.-М.:Владос, 2004.

 32. Культурні цінності Європи.-За ред..Г.Йонаса і К. Вігандта.-К.:Дух і літера,2014.

 33. Кухта Б. Політична влада та її рішення.-Л.; ЦПД, 2006.

 34. Логико-методологический анализ науки и проблема представления знания.-К.,2014.

 35. Лук’янец В.С., Кравченко О.М. та ін. Науковий світогляд на зламі століть.-К.:Вид.ПАРАПАН, 2006.

 36. Лук’янец В.С., Кравченко О.М. та ін. Індустрія наукових знань: вплив на соціогуманітарну сферу. К.:Укр.Січ, 2015.

 37. Малинецкий Г.Г. Синергетика, междисциплинарность и постнеклассическая наука ХХІ в.-М.,2014.

 38. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1991.

 39. Материалы Круглого стола по синергетике// Вопросы философии// 2006.-№9.

 40. Мир философии. Книга для чтения : В 2-х ч. – М., 1991.

 41. Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству. - М., 1999.

 42. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Историко-философские очерки и портреты. – М., 1991.

 43. Общество и политика: Современные исследования, поиск концепций.- СПб.; Изд-во СПб ун-та, 2000.

 44. Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні.-К.:Вид.ПАРАПАН,2006.

 45. Парсонс Т. О социальных системах: Пер.с англ.-М.:Академический проект, 2002.

 46. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства.- СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2003.

 47. Попов Б.В., Фадеєв В.Б. Соціальні практики в глобальному вимірі.-К.:Наукова думка, 2007.

 48. Попович М.В., Кісляковська І.В. та ін.. Проблеми теорії ментальності.-К.:Наукова думка,2006.

 49. Рікер П. Ідеологія та утопія / Пер.з англ.-К: Дух і Літера, 2005.

 50. Садовничий В.А. Знание и мудрость в глобализирующемся мире//Вопросы философии.-2006.-№2.

 51. Сапронов М.В.Концепции самоорганизации в обществознании:мода или насущная необходимость?//Общественные науки и современность.-2001.-№1.

 52. Синергетика. Философия. Культура. - М., 2001.

 53. Соколов В.В. Западноевропейская философия XV-XVII в.в. Учеб. – М., 1997.

 54. Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен//Вопросы философии.-2006.-№2.

 55. Табачковський В.Г., Булатов М.О. та ін.. Людина в цивілізації ХХІ ст.:проблема свободи.-К.:Наукова думка,2005.

 56. Таран В.О. Соціальна філософія :навчальний посібник.-К.:ЦУЛ, 2009.

 57. Фадеєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи.-К.:Вид.Стилос, 2009.

 58. Фаренік С.А. Управління соціальними процессами: побудова та реалізація соціальних моделей:Монографія/Відп.ред.М.Мокляк.-К.:Вид-во УАДУ, 2003.

 59. Філософія. Курс лекцій : Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – К., 1994.

 60. Філософія : Навч посібник / За ред. проф. Надольного І.Ф. – К., 1997.

 61. Філософія :підручник / за ред.О.П.Сидоренка.-К.:Знання, 2009.

 62. Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч.посібник /за ред.Л.В.Губерського.-К.:Знання, 2009.

 63. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.-Зб.наук.праць .-К.:Ін-т філософії НАН України,вип.6.-2014.

 64. Философия в современном мире: диалог мировоззрений. Материалы

круглого стола //Вопросы философии.-2013.-№1.

 1. Философия: Уч. пособие / Под ред. Осичнюка Е.В.- К., 1994.

 2. Философия в современной культуре: новые перспективы.Материалы Круглого стола//Вопросы философии.-2004.-№4.

 3. Философская энциклопедия в 4-х т. – М., 2001.

 4. Філософія.Енціклопедичний словник. Під ред.А.А.Вербина.-2004.

 5. Философское осмысление судеб цивилизации. Ч. 1, ч.2. М., 2001.

 6. Хабермас Ю. Политические работы/ Пер.с нем.-М.:Праксис, 2005.

 7. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір : український досвід.-К.:Етна.-2006.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка