Питання для самоконтролю студентів за окремими темами лекцій Модуль 1 феномен мистецтва. Ранні форми мистецтва та особливості його розвитку у країнах стародавнього сходу. Мистецтво античності: греція та римДата конвертації22.04.2017
Розмір68.2 Kb.
1.3.2. Питання для самоконтролю студентів за окремими темами лекцій
Модуль 1
ФЕНОМЕН МИСТЕЦТВА. РАННІ ФОРМИ МИСТЕЦТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. МИСТЕЦТВО АНТИЧНОСТІ: ГРЕЦІЯ ТА РИМ. МИСТЕЦТВО ВІЗАНТІЇ

Лекція 1.1

ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ: ФЕНОМЕН МИСТЕЦТВА. ЗАРОДЖЕННЯ ПЕРВІСНИХ ФОРМ МИСТЕЦТВА

1. Розкрити сутність поняття «мистецтво», причини виникнення мистецтва.

2. Пояснити основні поняття семіології мистецтва: художній образ, символ, алегорія, метафора.

3. Розкрити особливості зародження мистецтва та особливості його розвитку в періоди палеоліту, мезоліту та неоліту.

4. Описати розвиток мистецтва в добу бронзи та заліза.

Лекція 1.2

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ. МЕСОПОТАМІЯ: МИСТЕЦТВО І РЕЛІГІЯ

План

1. Розкрити передумови формування художньої культури на території Передньої Азії.

2. Описати мистецтво Шумеру: архітектура, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво.

3. В чому полягала особливість мистецтва Аккаду та періоду ІІІ династії Ура.

4.Розкрити особливості розвитку художньої культури Старовавілонського періоду та Нововавілонського царства.

Лекція 1.3

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ

План

1. Розкрити як формувалися традиції давньоєгипетського мистецтва у додинастичний період та епоху Раннього царства.

2. Описати творчі досягнення епохи Давнього царства.

3. Вказати особливості розвитку мистецтва у добу Середнього царства.

4. Охарактеризувати художні здобутки мистецтва у добу Нового царства.

Лекція 1.4

МИСТЕЦТВО КРІТО-МІКЕНСЬКОГО РЕГІОНУ. ЗАРОДЖЕННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО МИСТЕЦТВА (АРХАЇЧНИЙ ПЕРІОД)

План

1. Вказати особливості егейського мистецтва (ІІІ – ІІ тис. до н.е.) та його вплив на формування античної художньої культури.

2. Назвати передумови формування давньогрецького мистецтва в XI-VIII ст. до н.е.

3. Охарактеризувати досягнення мистецтва Давньої Греції в архаїчну добу (VII-VI ст. до н.е.).Лекція 1.5

МИСТЕЦТВО ГРЕЦІЇ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЛІНІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА

План

1. В чому полягав розквіт давньогрецького мистецтва класичного періоду (V – IV ст. до н.е.). Описати шедеври Афінського акрополю.

2. Вказати художні досягнення елліністичного періоду (ост. трет. IV - І ст. до н.е.).

Лекція 1.6

МИСТЕЦТВО ДАВНЬОГО РИМУ. ДОСЯГНЕННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПЕРІОДУ

План

1. Охарактеризувати особливості художньої культури етрусків та її вплив на формування римського мистецтва.

2. Вказати шляхи зародження та розвитку художніх традицій Стародавнього Риму періоду республіки.

Лекція 1.7

ХУДОЖНІ ДОСЯГНЕННЯ ДАВНЬОГО РИМУ ПЕРІОДУ ІМПЕРІЇ. ЗАРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

План

1. Вказати особливості розвитку римського мистецтва в І ст. до н.е. – І ст. н.е.

2. Опишіть творчі здобутки римського мистецтва в ІІ ст. н.е.

3. В чому полягала особливість мистецтва Римської імперії ІІІ ст. до н.е.

4. Охарактеризувати творчі пошуки римських митців IV-V ст. до н.е. Зародження традицій християнського мистецтва.
Лекція 1.8

ХУДОЖНІ ДОСЯГНЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА

План

1. Вказати особливості формування особливостей візантійського мистецтва в VI ст. Значення храму Софії Константинопольської.

2. Описати художні здобутки візантійського мистецтва в VII – VIII ст. Основні принципи візантійського мистецтва.

3. Охарактеризувати основні тенденції розвитку художньої культури Візантії в IX – поч. ХІІІ ст. Здобутки візантійського мистецтва на завершальному етапі розвитку (1261 – 1453рр.).Модуль 2
СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА. ДОСЯГНЕННЯ МИСТЕЦТВА ДОБИ РЕНЕСАНСУ. ОСНОВНІ МИСТЕЦЬКІ НАПРЯМИ НОВОГО ЧАСУ. МИСТЕЦТВО МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА У РОЗВИТОК ВСЕСВІТНЬОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
Лекція 2.1

ЗАРОДЖЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ: РОМАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО (ІХ – ХІІ СТ.) ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОТИКИ

(СЕР. ХІІ – XVI СТ.)

План

1. Вказати передумови формування західноєвропейського мистецтва: «звіриний стиль», «каролінгське відродження».

2. З’ясувати, в чому полягали особливості розвитку романського мистецтва у Франції, Німеччині та Італії.

3. Охарактеризувати особливості виникнення та формування готичного стилю у Франції.

4. Вкажіть шляхи розвитку готичного мистецтва в інших західноєвропейських країнах.
Лекція 2.2

МИСТЕЦТВО ВІДРОДЖЕННЯ. ХУДОЖНІ ІДЕЇ ПРОТОРЕНЕСАНСУ (ХІІІ – XIV СТ.) ТА РАННЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1 ПОЛ. XV СТ.)

План

1. З’ясувати роль Проторенесансу (XIII – поч. XIV ст.) в становленні художньої культури Відродження.

2. Описати художні досягнення Раннього Відродження.

3. Вказати напрямки розвитку художньої культури в Італії напередодні Високого Відродження.Лекція 2.3

ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (2 ПОЛ. XV – ПОЧ. XVI СТ.) ТА ПІЗНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ

(XVIСТ.)

План

1. Опишіть творчі досягнення майстрів Високого Відродження: Д.Браманте, Леонардо да Вінчі, Рафаель С., Мікеланджело Б.

2. Опишіть художні здобутки майстрів Пізнього Відродження.
Лекція 2.4

МИСТЕЦТВО ДОБИ НОВОГО ЧАСУ ( КІН. XV – ПОЧ. XVI СТ. ) ТА ПРОСВІТНИЦТВА ( XVII – XVIII СТ.)

План

1. З’ясуйте вплив ренесансних традицій на мистецтво країн Західної Європи в кін. XV – поч. XVI ст.

2. Вкажіть шляхи розвитку європейського мистецтва в XVII ст.

3. Опишіть шляхи розвитку реалістичних традицій в мистецтві XVIII ст.


Лекція2.5

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО ХІХ СТ.

План

1. Описати шляхи розвитку європейського мистецтва в кін. XVIIІ ст. – поч. ХІХ ст.

2. З’ясувати особливості формування нових художніх традицій в європейському мистецтві в сер. та др. пол. ХІХ ст.

Лекція2.6

МИСТЕЦТВО МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ

План

1. Опишіть умови формування модерністичних течій в першій пол. ХХ ст.

2. Розкрийте особливості діяльністі дадаїстів та яким був їх вплив на розвиток мистецтва.

3. Вкажіть умови розвитку модернізму на сучасному етапі (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.).Лекція 2.7

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ДО ХІІІ СТ.). МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ХІІІ – XVIII СТ.

План

1. Вкажіть передумови формування слов’янської культури та мистецтво Київської Русі IX-XIIст.

2. Охарактеризувати мистецтво України XIV-XVІ ст.

3. Вказати творчі досягнення художньої культури на Україні в XVII-XVIII ст.Лекція2.8

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

У ХІХ – ХХ СТ. СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ТРАДИЦІЇ

План

1. Описати тенденції розвитку українського мистецтва в ХІХ ст.

2. Яким чином відбувалося формування авангардистських течій в українському мистецтві та їх значення?

3. Охарактеризувати розвиток українського радянського мистецтва в довоєнний та повоєнний періоди.Лекція 2.9

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО 2 ПОЛОВИНИ ХХ СТ. ТА ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ

План

1. Вкажіть шляхи розвитку українського мистецтва в др. пол. ХХ ст.

2. Який вплив здійснили напрями західного модернізму на творчість українських художників наприкінці ХХ ст.

3. Зясувати призначення таких нових творчих методів як інсталяція, асамбляж, перфоманс.

4. Якими шляхами розвивається на українській ниві культурно-мистецьке явище «постмодерн».

1.3.3. Список основної і додаткової літератури за темами лекцій

Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Всеобщая история искусств в 6 томах. Под общ. ред. А.Д. Чегодаева. – М.: Искусство, 1956-1966, - 610с.

3.1.2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Искусство, 1999, - 380с.

3.1.3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1969, 420с.

3.1.4. Искусство Древнего Востока. – М.: Искусство, 1971, - 572с.

3.1.5. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Ч.1. Древний мир. Средние века. Эп. Возрождения / Сост. М.В.Алпатов, Н.Н. Ростовцева. – М.: Искусство, 1987, - 280с.

3.1.6. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Ч.2. Искусство Западной Европы XVII – XX вв./ Сост. М.В.Алпатов, Н.Н. Ростовцева. – М.: Искусство, 1988, - 342с.

3.1.7. Історія українського мистецтва: В 6 т. – К.: Мистецтво, 1962.

3.1.8. Полевой В.М. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. – М.: Искусство, 1989, - 370с.

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.9. Вощенина А.И. Античное искусство. Исторический очерк. – М.: Искусство, 1962, - 261с.

3.1.10. Гонтова Л.В. Українське мистецтво 2 пол. ХХ ст. – К.: Мистецтво, 2005, - 307с.

3.1.11. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М.: Искусство, 1980, - 274с.

3.1.12. Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры. – М.: Искусство, 1958, - 375с.

3.1.13. Искусство Западной Европы и Византии. – М.: Искусство, 1978, – 420с.3.1.14. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство єтрусков и Древнего Рима. – М.: Искусство, 1982. – 264с.

3.1.15. Макаров А. Світло українського барокко. – К.: Мистецтво, 1994, - 288с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка